[8L] ปี่เจี๋ย กุหลาบพันปี ชมสะพานที่สูงที่สุดในโลก 5 วัน 4 คืน 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : วันที่ 11-15 เม.ย. 2563 // 6-10 พ.ค. 2563

บินตรงเชียงใหม่ LUCKY AIR รวมวีซ่า รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว เชียงใหม่ – คุนหมิง – เมืองฉูจิ่ง เมืองฉูจิ่ง – สะพานผูลี่ – สะพานแขวนเป่ยผานเจียง - หมู่บ้านเผ่าอี๋ไห่ผิง – ชมกุหลาบพันปี – ปี่เจี๋ย เมืองปี่เจี๋ย – เมืองจื่อจิน – ถ้ำจื่อจินต้ง – เมืองฉูจิ่ง ฉูจิ่ง – คุนหมิง - ตำหนักทองจิ๋นเตี้ยน - วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – คุนหมิง


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 11-15 เมษายน 2563 22,900 4,000 22,900 22,900
วันที่ 6-10 พฤษภาคม 2563 21,900 4,000 21,900 21,900

วันแรก                    เชียงใหม่ – คุนหมิง – เมืองฉูจิ่ง

 

12.00 น.                พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน LUCKY AIR เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

14.05 น.                  นำท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง LUCKY AIR เที่ยวบิน 8L810

16.50 น.                 ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่คุนหมิงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน

                                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฉูจิ่ง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมงครึ่ง)

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  HU SHANG YUE HOTEL 4 ดาว (ฉูจิ่ง) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง                 เมืองฉูจิ่ง – สะพานผูลี่ – สะพานแขวนเป่ยผานเจียง - หมู่บ้านเผ่าอี๋ไห่ผิง – ชมกุหลาบพันปี – ปี่เจี๋ย

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไห่ผิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมงครึ่ง) ระหว่างทางผ่านชม สะพานผูลี่ ­เปิดใช้ปี ค.ศ.2015 ยาว 1,040 เมตร สูงจากพื้น 485 เมตร ช่วงระยะข้ามแม่น้ำ 628 เมตร เป็นสะพานใหญ่อันดับ 4 ของประเทศจีนและผ่านชม สะพานแขวนเป่ยผานเจียง เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงที่เชื่อมระหว่างเมืองหางโจวและเมืองลุ่ยลี่ ทั้งยังได้รับการรับรองจากกินเนสส์ เรคคอร์ด ให้เป็นสะพานขึงที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูงเหนือแม่น้ำ 565 เมตร ตัวสะพานทอดยาว 1,341 เมตร และมีความยาวของช่วงกลางสะพานอยู่ที่ 720 เมตร โดยสะพานแห่งนี้ได้เริ่มเปิดให้รถวิ่งสัญจรเมื่อช่วงปลายปี 2016 นอกจากนี้สะพานเป่ยผานเจียง ยังช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างเมืองเซวียนเว่ย มณฑลวิ่นหนาน (ยูนนาน) กับ เมืองหลิวผานสุ่ย มณฑลกุ้ยโจวจากเดิม4 ชั่วโมงเหลือเพียง 1 ชั่วโมง เท่านั้น ระหว่างการเดินทางท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม 2 ข้างทางได้ตลอดเวลา อาทิ เช่น นาขั้นบันได , ทิวเขาหินปูนที่สลับซับซ้อน , หน้าผาสูงใหญ่ เป็นต้น

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

                      จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านเผ่าอี๋ไห่ผิง ชมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชนเผี๋ไห่ผิง

                จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานกุหลาบพันปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) เป็นอุทยานดอกกุหลาบพันปีที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีเนื้อที่ กว่า 600 ตารางกิโลเมตร มีต้นกุหลาบพันปีนา ๆ พันธุ์ กว่า 60 ชนิด ที่เก่าแก่อายุมากกว่า 1 พันปี ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนเมษายนทุกปี จะจัดเทศกาลดอกกุหลาบพันปี ขึ้นที่นี่   นั่งรถกอล์ฟเที่ยวชมดอกกุหลาบพันปีโซนผูตี๋ มีทั้งสีแดง  สีชมพู สีเหลือง สีขาว ฯลฯ หลากหลายสีสันที่บานสะพรั่ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสูเมืองปี่เจี๋ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)

เย็น                  นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  YONG LI HOTEL 4 ดาว (ปี่เจี๋ย) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม                 เมืองปี่เจี๋ย – เมืองจื่อจิน – ถ้ำจื่อจินต้ง – เมืองฉูจิ่ง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองจื่อจิน (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) นำคณะท่านเที่ยวชม ถ้ำจื่อจินต้ง ซึ่งเป็นถ้ำที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดของจีน ถ้ำนี้เกิดจากการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกประมาณ 5 แสนกว่าปีก่อน ซึ่งถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบโดยบังเอิญเมื่อเดือนเมษายน ปี ค.ศ. 1980 ภายในถ้ำมีเนื้อที่กว่า 7 แสนตารางเมตร มีหินงอกหินย้อย ที่สวยงามตระการตามากมาย จุดชมวิวสำคัญๆ มี 150 กว่าแห่ง อาทิ เช่น หอรับแขก ,วังพระจันทร์ , ตำหนักอายุวัฒนะ , ป่าเจดีย์ , ยอดเขาแสนลูกและจุดอื่นๆอีกมากมาย เช่น ป่าเจดีย์ เกิดจากหินงอกนับร้อยๆที่เรียงเกิดขึ้นในบริเวณเดียวกันทำให้ดูเหมือนเป็นป่าของเจดีย์นับได้ว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าตื่นตาไม่น้อยเลยทีเดียว (รวมรถอุทยาน)

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองฉูจิ่ง โดยรถบัส  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  HU SHANG YUE HOTEL 4 ดาว (ฉูจิ่ง) หรือเทียบเท่า

วันที่สี่                     ฉูจิ่ง – คุนหมิง - ตำหนักทองจิ๋นเตี้ยน  - วัดหยวนทง – ประตูม้าทองไก่หยก – คุนหมิง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองคุนหมิง โดยรถบัส  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านชมความงดงามของ ตำหนักทองจิ๋นเตี้ยน  วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน วิหารแห่งนี้แสดงถึงฝีมืออันปราณีตของชาวยูนนานในการหล่อทองเหลืองซึ่งสืบทอดกันมาหลายร้อยปี วิหารทองเหลืองนี้ มีความสูง 6.7 เมตร ลึก 7.8 เมตร ประกอบด้วยเสาทองเหลือง 16 ต้น มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 250 ตัน เป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดยแม่ทัพ อู๋ซานกุ้ย

นำท่านเที่ยวชม วัดหยวนทง เป็นวันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่นี้ดูจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติวัแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อนวัดหยวนทงที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ในสมัยที่อู๋ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ประตูม้าทองไก่หยก อิสระตามอัธยาศัย

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าที่พัก MEI YIN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (คุนหมิง) อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า                   คุนหมิง -  เชียงใหม่

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

สมควรแก่เวลานำคณะท่านออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง

11.55 น.                  ออกเดินทางโดยสายการบิน LUCKY AIR เที่ยวบินที่ 8L809 กลับสู่เชียงใหม่

13.50 น.                  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ...

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD” 

*** รายการนี้เข้าร้าน 1 ร้าน ร้านบัวหิมะ ***

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นทัศนาจร สายการบิน LUCKY AIR (8L) เส้นทาง เชียงใหม่ –  คุนหมิง – เชียงใหม่
 • ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296