[3U] เฉิงตู ต๋ากู่ปิงชวน 5 วัน 4 คืน อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : วันที่ 19 - 23 ก.พ. 2563 // 11 - 15 มี.ค.2563 // 25 - 29 มี.ค. 2563

บินตรงเชียงใหม่ SICHUAN AIRLINES รวมวีซ่า รวมทิปไกด์และคนขับ “ต้ากู่ปิงชวน”ธารน้ำแข็งหิมะ สู่ดินแดนสวรรค์ในประเทศจีน เมืองโบราณตูเจียงเยี่ยน ศูนย์หมีแพนด้า ซอยกว้างซอยแคบ ถนนโบราณจิ่นหลี่


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2563 20,900 3,000 20,900 20,900
วันที่ 11-15 มีนาคม 2563 20,900 3,000 20,900 20,900
วันที่ 25-29 มีนาคม 2563 20,900 3,000 20,900 20,900

วันแรก               เชียงใหม่  – เฉิงตู

18.30 น.                  พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน SICHUAN AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

20.30 น.                  นำท่านเดินทางสู่เมืองเฉิงตูโดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบิน 3U8090

 

วันที่สอง                         เฉิงตู – เมืองเก่าตูเจียงเยี่ยน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – วัดผู่เจ้า - เมืองเม่าเสี้ยน 

00.10 น.                 ถึงสนามบินเฉิงตู ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เฉินตูเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) เฉิงตู ซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเสฉวน ตั้งอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำหมินใจกลางมณฑล มีภูมิประเทศรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่น ฤดูหนาวที่ไม่หนาวนักและมีปริมาณความชื้นสูง ประชากรเมืองเฉิงตูมีราว 10 ล้านคน จัดเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน ในปัจจุบันเป็นทั้งศูนย์กลางด้านการเมือง การทหาร และด้านการศึกษาของภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้  หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถรอรับท่าน

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม JINNIU HOLIDAYINN HOTEL 4  ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองตูเจียงเยี่ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเที่ยวชม เมืองเก่าตูเจียงเยี่ยน ภายในบริเวณเมืองเก่ามีทั้งร้านค้าขายของที่ระลึก ร้านอาหาร ร้านมากมาย ให้ท่านได้เดินช้อปปิ้งและชมศิลปะสะพานเก่าแก่ของเมืองให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านท่านเดินทางสู่  ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ที่นี่มีหมีแพนด้ากว่า 20 ตัว หมีแพนด้าเป็นสัตว์สงวนหายากมีกำเนิดในมณฑลเสฉวน มีลูกยากเพราะอุณหภูมิในร่างกายที่พร้อมจะตั้งท้องมีเพียง 3 วันใน 1 ปี และจะตกลูกครั้งละประมาณ 2 ตัว ตัวที่แข็งแรงเพียงตัวเดียวเท่านั้นจะอยู่รอด อาหารโปรดของหมีแพนด้าคือไผ่ลูกศร รัฐบาลจีนได้ใช้หมีแพนด้าเป็นสื่อการผูกมิตรไมตรีกับประเทศต่างๆ

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดผู่เจ้า วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน ต่อมาช่วงปลายราชวงศ์หมิงระหว่างสงครามได้เกิดไฟไหม้จนกระทั่งในสมัยราชวงศ์ชิง ได้ใช้เวลาในการบูรณะซ่อมแซมกว่า 205 ปี มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์มากมาย ถือเป็นวัดที่มีความก้าวหน้าทางด้านวิชาการใช้ในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับวิถีชีวิต รวมไปถึงวัฒนธรรมของพระพุทธศาสนาในช่วงราชวงศ์ชิงและวัดนี้มีชื่อเสียงมากในหมู่ดาราผู้กำกับ ดัง จากฮ่องกง, นักธุรกิจและผู้บริหารอาทิ เช่น เฉินหลง ซึ่งมากราบไหว้เป็นประจำทุกปี

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเม่าเสี้ยน ซึ่งประชากรของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเชียง ไฮไลท์ของที่นี่คือ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม XI QIANG HOMELAND HOTEL 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม                         เมืองเม่าเสี้ยน – เมืองเฮยสุ่ย - อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย “ต๋ากู่ปิงชวน” - 3 ทะเลสาบ

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮยสุ่ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย “ต๋ากู่ปิงชวน” ถือได้ว่าเป็นอุทยานสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของมณฑลเสฉวน ที่มีความงามไม่แพ้อุทยานและทะเลสาบใดใดบนโลกมนุษย์ จุดที่สูงที่สุดมีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 5,286 เมตรเป็นภูผาธารน้ำแข็งที่ศักดิ์สิทธิ์ ชาวบ้านเชื่อว่ามีเทพเจ้าพิทักษ์ภูเขาแห่งนี้อยู่ ทำให้ภูผาแห่งนี้ยังมิเคยมีใครพิชิตยอดเขาได้

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำ ท่าน นั่งกระเช้าชมภูเขาน้ำแข็งหิมะ  ที่เชื่อว่าเป็น สันหลังมังกรที่มีความงดงามฉากเบื้องหน้าเป็นภูเขาที่สูงชันตัดกับท้องฟ้า ที่มีสีฟ้าครามสดใสและพระอาทิตย์สะท้อนการ์เซียคล้ายดั่งภูเขาเงินระยิบ ระยับสะท้อนเข้าสู่สายตาดั่งได้นั่งกระเช้าชมภูเขาสวรรค์ที่หาชมได้ยากยิ่ง นัก จากนั้นนำท่านชม 3 ทะเลสาบสวรรค์ที่งดงามไม่แพ้จิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบสาบจินโฮวไห่ ทะเลสาบหงษ์ ลำธารคู่รัก ทะเลสาบต๋ากู่ และทะเลสาบที่ถือได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในอุทยานแห่งนี้ “ ทะเลสาบต๋ากู่ ” หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทะเลสาบน้ำมนต์ขอพร เพราะชาวเผ่ามีการเล่าขานว่าเมื่อใดที่มีเรื่องเดือดร้อนใจ ให้มากราบไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองทะเลสาบนามูแห่งนี้จะทำให้ เรื่องที่เดือดเนื้อร้อนใจคลายลงหรือต้องการขอพรต่อองค์เทพเจ้าก็จะสมหวัง ดั่งใจหมาย ทำให้ทะเลสาบนี้ถือเป็นทะเลสาบที่มีความสำคัญยิ่งนัก มีประวัติความเป็นมากว่า 1,000 ปีผ่านมา น้ำทะเลสาบนั้นจะมีสีสันที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ช่วงฤดูกาล ในช่วงฤดูร้อนและช่วงใบไม้ผลินั้นน้ำทะเลสาบจะมีสีเขียวเข้มคล้ายดั่งหยกที่ จมอยู่ก้นแม่น้ำ ในช่วงใบไม้ร่วงนั้นทะเลสาบจะเต็มไปด้วยสีสันของใบไม้หลากหลายสีที่ร่วงหล่น ลงจากต้นมาที่ทะเลสาบ ในช่วงหน้าหนาวจะเป็นสีขาวเต็มไปด้วยหิมะน้ำแข็งที่ดูแล้วคล้ายดั่งยืนอยู่ ในยุโรปไม่เหมือนอยู่ในเมืองจีน

 

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม XI QIANG HOMELAND HOTEL 4 ดาว  หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่                เมืองเม่าเสี้ยน - เฉิงตู – ร้านบัวหิมะ – ถนนซอยแคบซอยกว้าง – ถนนคนเดินชวนซีลู่ – เฉิงตู

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เฉิงตู (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ร้านยาบัวหิมะ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่ อดีตถึงปัจจุบันการส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปีพร้อมรับฟัง การวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ถนนคนเดินควานจ๋ายเซี่ยงจื่อ (ถนนซอยแคบซอยกว้าง) เป็นถนนที่อนุรักษ์วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมและเป็นถนนคนเดินช้อปปิ้งที่มีสีสันที่สุดของเมืองเฉิงตู ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดมาเดินเพลินๆ ถ่ายรูปมุมเก๋ๆ ที่มีหลากหลายมุม พร้อมอาหารและช้อปปิ้งของฝากที่ราคาสุดแสนประหยัดได้ที่นี้ โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนตามชื่อ คือส่วนที่เป็นถนน “ซอยกว้าง” และส่วนที่เป็น “ซอยแคบ”

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชวนซีลู่ หรือ WALKING STREET ของเสฉวน ซึ่งเป็นย่านขายสินค้า

ของวัยรุ่น BRAND NAME และขายสินค้าทันสมัยเป็นถนนที่ปิดไม่ให้รถวิ่งผ่านไปได้

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่โรงแรม JINNIU HOLIDAYINN HOTEL 4  ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า              เฉิงตู – ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - วัดเหวินซู – ถนนโบราณจิ๋นหลี่ – เฉิงตู  - เชียงใหม่

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมศูนย์สินค้า ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เป็นในลักษณะสินค้าที่แปรรูป เช่น หมอน ที่นอน และสินค้าเพื่อสุขภาพพร้อมวิทยากรบรรยายสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ให้ท่านเลือกเป็นของฝากอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจีน 

จาก นั้นพาท่านเดินทางสู่ วัดเหวินซู เป็นวัดพุทธเก่าแก่ที่คงความดั้งเดิมที่ สุดในนครเฉิงตู  รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางของสมาคมชาวพุทธของมณฑลเสฉวน

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ง ถนนโบราณจิ๋นหลี่ เป็นถนนคนเดินที่รักษาบรรยากาศสมัยโบราณไว้ได้เป็นอย่างดี  มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเฉินตู

18.15 น.                  ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน SICHUAN AIRLINES เที่ยวบิน 3U8089

19.30 น.                  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นทัศนาจร สายการบิน SICHUAN AIRLINES เส้นทาง เชียงใหม่ –เฉินตู– เชียงใหม่
 • ค่าภาษีสนามบิน **น้ำหนักกระเป๋า โหลดได้ 1 ชิ้น ไม่เกิน 23 กิโลกรัม **
 • ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ)
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 • ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296