[FD] ฉางซา - จางเจียเจี้ย - เมืองโบราณเฟิ่งหวง 6 วัน 5 คืน 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดือนกุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2563

บินตรงเชียงใหม่ AIR ASIA รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว สัมผัสประสบการณ์การเดินข้ามสะพานแก้วด้วยความสูง 300 กว่าเมตร นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเมืองจีนขึ้นสู่ยอดเขาประตูสวรรค์ รถ VIP 22 ที่นั่ง / ฉางซาพักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน / รวมทิปไกด์และคนขับ/ไม่ลงร้าน


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 18-23 กุมภาพันธ์ 2563 24,500 4,500 24,500 24,500
วันที่ 17-22 มีนาคม 2563 24,500 4,500 24,500 24,500
วันที่ 10-15 เมษายน 2563 25,900 4,500 25,900 25,900
วันที่ 1- 6 พฤษภาคม 2563 24,900 4,500 24,900 24,900
วันที่ 4-9 กรกฎาคม 2563 24,500 4,500 24,500 24,500
วันที่ 11-16 สิงหาคม 2563 24,900 4,500 24,900 24,900
วันที่ 23-28 ตุลาคม 2563 24,500 4,500 24,500 24,500

วันแรก                    เชียงใหม่ – ฉางซา – จางเจียเจี้ย - ถนนคนเดินซีปู้เจีย       

06.00 น.                  พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

08.15 น.                    ออกเดินทางสู่ฉางซา โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD480  ** บริการท่านด้วยอาหารบนเครื่อง **

12.10 น.                นำท่านเดินทางถึง สนามบบินฉางซา (Changsha)  ซึ่งฉางซาเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง และอยู่ ทางตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง พรหมแดนด้านตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว พรหมแดนด้านตะวันตก
ติดกับภูเขาอูหลิง ด้านใต้ติดกับภูเขาเฮิงชานผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว       

เที่ยง                         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอุทยานจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

เย็น                           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินซีปู้เจีย ตั้งอยูในเขตอุทยานอู่หลิงหยวนซึ่งเป็นแหล่งสินค้าพื้นเมือง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากเข้าที่พักโรงแรม TIANZI HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (อุทยานจางเจียเจี้ย) 

 

วันที่สอง                  เขาเทียนจื่อซาน – ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ - สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ใต้หล้า – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย สู่ภูเขาจักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจื่อซาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว) โดยลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกขอเอเชียที่ตั้งอยู่ที่จางเจียเจี้ย มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจียเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า

จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่เขต อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยาน จางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์

นำท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงาม

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย

เย็น                          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก โรงแรม TIANZI HOTEL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (อุทยานจางเจียเจี้ย) 

 

วันที่สาม                  สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก - เทียนเหมินซาน – ระเบียงแก้ว – ประตูสวรรค์ - เส้นทางก้นหอยที่มี 99 - จางเจียเจี้ย

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชมจุดไฮไลท์ คือ สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เหนือแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาวกว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผาถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาว และสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคนยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต สะพานอันน่าหวาดเสียวนี้

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึง เขาเทียนซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในประเทศจีน  ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา  จากนั้นนำท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นระเบียงกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออกเลยทีเดียว 

จากนั้นนำท่านเดินผ่านสะพานเลื่อนสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินต้ง เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร  นำท่านชมความสวยงามและมหัสจรรย์ของประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน จากนั้นนำท่านนั่งรถของอุทยานลงมาสู่เส้นทางก้นหอยที่มี 99 โค้ง ที่ขึ้นชื่อของเมืองจางเจียเจี้ย

เย็น                          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม SHANSHUI ZHONG TIAN HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า (จางเจียเจี้ย) 

 

วันที่สี่                      จางเจียเจี้ย – เมืองโบราณเฟิ่งหวง -  ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน – เฟิ่งหวง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่งหวง  (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)

เที่ยง                        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เฟิ่งหวงมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ "เฟิ่งหวงกู่เฉิง" ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เข้าชม บ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง "เสิ่นฉงเหวิน" ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึงเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

จากนั้นนําท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ อวดความเป็น ธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนําท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็น บ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นในภาคตะวันตกของ มณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจํามณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวิน ได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง

เย็น                           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พัก โรงแรม  FENGTING  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า                เฟิ่งหวง - ฉางซา – ถนนคนเดินวาดเจียหลี่ – ฉางซา

เช้า                            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

เที่ยง                          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

คณะท่านเดินทางถึงฉางซา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก HOWARD JOHNSON HUACHEN PLAZA CHANGSHA 5 ดาว โรงแรมอยู่ใกล้ ถนนคนเดินวาดเจียหลี่ สามารถเดินทางไปได้ไม่เกิน 2 นาที ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าได้ตามอัธยาศัย

เย็น                          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่หก                   ฉางซา – เชียงใหม่

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเดินทางถึงสนามบินโดยพร้อมเพียงกัน

12.55 น.                  เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR AISA เที่ยวบินที่ FD 481 ** บริการอาหารร้อนบนเครื่อง **

14.15 น.                  เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ ....

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด (LOW COST) สายการบิน แอร์เอเชีย เส้นทาง เชียงใหม่ –  ฉางซา – เชียงใหม่
 • ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 • ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296