[CA] ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง 6วัน4คืน 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : วันที่ 13 - 18 กุมภาพันธ์ 2563

บินตรงเชียงใหม่ AIR CHINA รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว ไม่ลงร้าน เที่ยวคุ้มๆ Harbin 2020 International Ice and Snow Festival แจกฟรีเสื้อกันหนาว ถุงมือ หมวก ที่ปิดหู ผ้าพันคอ รับได้ที่ฮาร์บิ้น


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 36,900 5,000 36,900 36,900

วันแรก                     เชียงใหม่ – ปักกิ่ง

21.00 น.                  พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR CHINA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

23.05 น.  นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA824 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

 

วันที่สอง                   ปักกิ่ง – ฮาร์บิ้น – ร้านเสื้อกันหนาว -  สวนเสือไซบีเรีย - โบสถ์เซ็นต์โซเฟีย – จงยางปู้สิงเจี้ย - ฮาร์บิ้น

04.20 น.                  ถึงสนามบินปักกิ่ง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปสนามบินฮาร์บิ้น

07.25 น.                  ออกเดินทางสู่สนามบินฮาร์บิ้น โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA1603

09.35 น.                  เดินทางถึงเมืองฮาร์บิ้น เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีนมีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซียส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง และเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อปี1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปดำเนินการได้ตั้งแต่ ค.ศ.1994 ประประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน

จากนั้นนำท่านแวะชมสินค้าที่ ร้านเสื้อกันหนาว ภายในร้านจะจำหน่าย เสื้อ รองเท้า ผ้าพันคอ แผ่นทำความร้อน และอุปกรณ์กันหนาวอีกมากมาย

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม สวนเสือไซบีเรีย (สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สัตว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงาม น่ารัก และเป็นเสือที่ไม่ดุร้ายอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว จากนั้น นำท่านชมภายในของ ฮาร์บิน โอเปรา เฮาส์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 78 ตารางเมตร ในเมืองฮาร์บิน ทางตอนเหนือของจีน ภายในเป็นกำแพงสีขาวแบบร่วมสมัย ตกแต่งด้วยสีฟ้าให้แลดูสว่างขึ้น และยังมีโครงไม้น้ำหนักหลายตันเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างด้วย

นำท่านชมโบสถ์เซนโซเฟีย (รวมค่าเข้าชมภายในแล้ว) ซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย–ญี่ปุ่น (ค.ศ.1904–1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้โบสถ์แห่งนี้ได้รับบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟียก็ได้กลายเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน จงยางปู้สิงเจี้ย หรือ ถนนจงยางต้าเจียเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมืองฮาร์บิ้น

เย็น                                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HARBIN NANGANG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม                 สกีเอ้อหลงซาน – เกาะพระอาทิตย์ – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง - ฮาร์บิ้น

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ลานสกีเอ้อหลงซาน สกีเซ็นเตอร์ อยู่ห่างจากเมืองฮาร์บิ้นประมาณ 56 กิโลเมตร ในเขตเทือกเขาเอ้อหลงซาน ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 266 เมตร โดยมีช่วงเวลาที่มีหิมะปกคลุม ซึ่งเหมาะแก่การเล่นสกีเฉลี่ยประมาณ 140 วัน ใน 1 รอบปี ซึ่งประกอบไปด้วยสกีเซ็นเตอร์ และรีสอร์ท บนเนื้อที่กว่า 78,000 ตารางเมตร โดยจัดแบ่งเป็นลานสกีสำหรับผู้หัดเล่น นอกจากนั้นมีอุปกรณ์ให้เช่ามากมาย  ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานหิมะ อาทิเช่น การเล่นสกี (มีลานสกีที่เหมาะสมกับเด็กและผู้เริ่มหัดเล่น) แคร่เลื่อน ,สโนว์โมบิล ,รถม้าลาก ,เล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็ง ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศเมืองหนาว กับทิวทัศน์ธรรมชาติอันงดงามที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวของเกล็ดหิมะ

** ราคาทัวร์นี้ไม่รวม ค่าเช่าอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆภายในสกีรีสอร์ท**

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ ไท่หยางเต่า (เกาะพระอาทิตย์) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่ง

นี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง เช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน

จากนั้นนำท่านชม เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2020 International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้นปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้สเก็ตน้ำแข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย

หมายเหตุ :ในกรณีที่เทศกาลน้ำแข็งปิดให้เข้าชม เนื่องจากสภาพอากาศ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เย็น                                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HARBIN NANGANG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่                     ฮาร์บิ้น – หมู่บ้านวอลการ์ - คฤหาสน์วอลการ์ – ฮาร์บิ้น

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวอลการ์ (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง)

นำท่านเที่ยวชม คฤหาสน์วอลการ์ (VOLGA MANOR) เมื่อไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่แต่งกายเป็นชุดประจำชาติรัสเซียคอยให้การต้อนรับผู้ที่มาเยือนคฤหาสน์วอลการ์ โดยที่บริเวณแห่งนี้มีพื้นที่ 6 แสนกว่าตารางเมตร ใช้ทุนสร้างถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าล้านหยวน นำท่านชม โบสถ์เซนต์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์รัสเซีย ตัวอาคารทำมาจากไม้ เป็นสัญลักษณ์ของคฤหาสน์วอลการ์ ด้านหน้าของตัวอาคารมีสัญลักษณ์กางเขนแบบคริสต์ ออร์โทดอกซ์ ตัวโบสถ์เคยถูกทำลายไปเมื่อปี ค.ศ.1966 ในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรม ในปัจจุบันได้ถูกบูรณะให้มีความสวยงามเช่นเดียวกับในศตวรรษก่อนจากนั้นนำท่านเข้าชม คฤหาสน์พาฟลอฟ อาคารจำลองบรรยากาศรัสเซียในยุค คริสต์ศตวรรษที่ 16 ภายในมีการประดับด้วยเครื่องเรือนชั้นยอด อีกทั้งชานดาเลียร์ที่สวยงามพร้อมด้วย เทวทูตทั้ง 12 องค์ เมื่อได้เข้าไปสัมผัสจะรู้สึกเหมือนอยู่ในวรรณกรรมรัสเซีย ”แอนนา คาเรรินา”

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านวอลการ์แบบบุฟเฟ่ต์

เที่ยวชมหมู่บ้านวอลการ์ ต่อตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองฮาร์บิ้น (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมงครึ่ง)

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS HARBIN NANGANG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ห้า                   แม่น้ำซงฮัวเจียง – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน – สะพานร้อยปีปินโจว – ฮาร์บิ้น -ปักกิ่ง

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ลานที่มีแต่น้ำแข็งแม่น้ำซงฮัวเจียงที่มีขนาดกว้างใหญ่สามารถดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวได้ด้วยการ โชว์ว่ายน้ำแข็ง ของเหล่าผู้สูงอายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สร้างความประหลาดให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก

จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ำก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้นทั้งๆ ที่กระแสน้ำในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสียหายให้กับเมืองฮาร์บิ้นเป็นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน้ำเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึ้นเป็นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ำ ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ้น

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นชม สวนสตาลิน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลก

จากนั้นนำท่านชม สะพานร้อยปีปินโจว เป็นสะพานทางรถไฟข้ามแม่น้า แห่งแรกของเมืองฮาร์บิ้น อยู่ทางทิศตะวันออกของสวนสตาลิน ปัจจุบันเป็นที่สำหรับให้ผู้คนได้ชื่นชมวิวทิศทัศน์สองฝั่งแม่น้ำซงฮัวเจียง

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาร์บิ้น เพื่อเดินทางกลับสู่ปักกิ่ง

20.10 น.                  ออกเดินทางโดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA1612

22.25 น.                  เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง  

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก                  ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – เชียงใหม่

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง

17.30 น.                  ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA823

21.50 น.                  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 

*** รายการนี้ไม่ลงร้าน ***

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบิน AIR CHINA (CA) เชียงใหม่ – ปักกิ่ง – ฮาร์บิ้น - ปักกิ่ง– เชียงใหม่  /
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริการวีซ่าเข้าประเทศจีน ( 4 วันทำการ Passport Thai )
 • ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296