[KMG605] เชียงใหม่ คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทางวันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563

บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน China Eastern ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เมนูพิเศษ : สุกี้เห็ด, อาหารกวางตุ้ง, สุกี้ปลาแซลมอน คุนหมิง-ลี่เจียง-คุนหมิง โดยรถไฟความเร็วสูง รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 28 ธันวาคม 2562 – 2 มกราคม 2563 (รับได้อีก 18 ที่นั่ง) 27,500 4,000 27,500 27,500

วันแรก                    เชียงใหม่ – คุนหมิง – เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง 

08.30 น.                  พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน China Eastern เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกใน    การเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

10.55 น.                  นำท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบิน China Eastern  เที่ยวบิน MU2596

13.35 น.                  ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่คุนหมิงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน

นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการ

อนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณก้วนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  LONGWAY HOTEL 4 ดาว (คุนหมิง) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สอง                   คุนหมิง -  ตำหนักทอง - ประตูม้าทองไก่หยก - ลี่เจียง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – ลี่เจียง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดินทางถึงเมืองคุนหมิง  นำท่านชมความงดงามของ ตำหนักทองจิ๋นเตี้ยน  วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน วิหารแห่งนี้แสดงถึงฝีมืออันปราณีตของชาวยูนนานในการหล่อทองเหลืองซึ่งสืบทอดกันมาหลายร้อยปี วิหารทองเหลืองนี้ มีความสูง 6.7 เมตร ลึก 7.8 เมตร ประกอบด้วยเสาทองเหลือง 16 ต้น มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 250 ตัน เป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดยแม่ทัพ อู๋ซานกุ้ย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ประตูม้าทองไก่หยก อิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง (โดยรถไฟความเร็วสูง)

D8784  เวลา 14.10 น. – 17.08 น.

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  LV YUN HOTEL 4 ดาว (ลี่เจียง) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม                   ลี่เจียง – แชงกรีล่า – โค้งแรกแม่น้ำแยงซี - ช่องแคบเสือกระโจน - วัดลามะซงจ้านหลิง  – เมืองโบราณจงเตี้ยน – จงเตี้ยน 

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารออกเดินทางสู่เมืองจงเตี๋ยน “ แชงกรีล่า ” โดยรถบัส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

ผ่านชมภูมิประเทศที่อุดมไปด้วยธรรมชาติที่งดงามของป่าไม้, ทุ่งหญ้า, ภูเขา, ทะเลสาบและสัตว์นานาชนิด ด้วยภูมิประเทศรวมกับทัศนีย์ภาพที่งดงาม สถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ ดินแดนแห่งความฝัน ” จากนั้นนำท่านผ่านชม “ฉางเจียงตี่ยี่วาน” (โค้งแรกแม่น้ำแยงซี) เกิดจากแม่น้ำแยงซีที่ไหลลงมาจากชิงไห่และทิเบต ซึ่งเป็นที่ราบสูงไหลลงมากระทบกับเขาไห่หลอ แล้วหักเส้นทางโค้งไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็น “โค้งแรกแม่น้ำแยงซี

จากนั้นนำท่านชม ช่องแคบเสือกระโจน ซึ่งเป็นช่องแคบช่วงแม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) เป็นช่องแคบที่มีน้ำไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดประมาณ 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบเสือนี้สามารกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ จึงเป็นที่มาของ “ช่องแคบเสือกระโจน”

เดินทางถึงเมืองจงเตี้ยน ดินแดนที่ได้ชื่อว่า แชงกรีล่า หรือสวรรค์บนดินที่สวยงามและหนาวเย็น สูงจากระดับน้ำทะเล3,200 เมตร ข้อมูลจาก Internet  บอกว่า ทางการจีนได้เปลี่ยนชื่อเรียกเป็น “แชง- กรีล่า”  Shang Gri-La ตามที่นักเขียนชาวอังกฤษชื่อ เจมส์ฮิลตัน ผู้พลัดหลงมายังดินแดนแห่งนี้แล้วเขียนเรื่องราวจินตนาการว่าเป็น“แดนสวรรค์” ในนวนิยายอัมตะชื่อ “ขอบฟ้าที่เลือนหาย”  The Lost Horizon  ทางการจีนก็เลยเห็นดีเห็นงามเออออห่อหมก  เปลี่ยนชื่อเป็นทางการให้เขตปกครองแถบนี้เป็น “แชงกรีล่า” ไปเสียเลย

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม วัดลามะซงจ้านหลิง ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาฝอปิง ห่างจากเมืองจงเตี๋ยนไปทางเหนือ 4 กม. สร้างขึ้น  ในปี ค.ศ. 1679 เป็นวัดลามะที่มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี มีพระลามะจำพรรษาอยู่กว่า 700 รูป สร้างขึ้นโดยดะไลลามะองค์ที่ 5 ซึ่งใกล้เคียงกับสมัยอยุธยาตอนต้น ในช่วงศตวรรษที่ 18 สมัยจักรพรรดิ์คังซี แห่งราชวงศ์ชิง ได้มีการซ่อมแซมต่อเติมอีกหลายครั้ง โครงสร้างของวัดแห่งนี้สร้างตามแบบพระราชวังโปตาลา ในเมืองลาซา (ธิเบต) มีหอประชุมหลัก 2 ห้อง และโอบล้อมไปด้วย ห้องพักสำหรับพระกว่า 100 ห้อง นอกจากนี้ยังมีโบราณวัตถุอีกมากมาย รวมทั้งรูปปั้นทองสัมฤทธิ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุด

จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณจงเตี้ยน ซึ่งมีอาคารบ้านเรือนสร้างด้วยไม้ในรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบทิเบต และชม เจดีย์จ้วนจิง (เจดีย์รูปทรงระฆัง) ให้ท่านสักการะพระจงคาปา พระพุทธรูปแบบศิลปะทิเบตและหมุนระฆังเพื่ออธิษฐานขอพรเพื่อความเป็นศิริมงคลซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองจงเตี้ยน เมืองโบราณจงเตี้ยน เป็นเมืองเล็กๆ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมแบบจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยว ได้เข้าใจถึงความเป็นมาและย้อนเวลาไปสู่อดีตของแชงกรีลา ว่ามีลักษณะบ้านเรือนและตัวเมืองเป็นอย่างไร เมืองโบราณจงเตี้ยน ตั้งอยู่ติดกับยอดเขาเล็ก ๆซึ่งบนยอดเขานั้นมี กงล้อยักษ์สูงกว่า 3 ชั้นอยู่ ชาวธิเบตและนักท่องเที่ยวนิยมไปหมุนกงล้อนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  YUN DING JIN XI HOTEL 4 ดาว (จงเตี้ยน) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่                       หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน - ลี่เจียง – สระน้ำมังกรดำ – เมืองเก่าลี่เจียง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน แห่งเมืองแชงกรีล่า มีความสูงกว่า 4,500 เมตร จากระดับน้ำทะเล ประกอบด้วย 13 ยอดเขา เรียงรายต่อกันลักษณะคล้ายมังกร เป็นหุบเขาที่มีทัศนียภาพงดงามมาก ได้รับการขนานนามว่าเป็น หนึ่งสวรรค์บนดิน สะกดทุกสายตาของผู้มาเยือน นำท่านนั่งกระเช้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ช่วง จุดแรกคือ ศูนย์ท่องเที่ยว หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน และเปลี่ยนกระเช้าต่อไปยัง จุดบนสุดของ หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน เป็นจุดชมวิว แบบ 360 องศา ให้ท่านได้สัมผัสกับหิมะที่ปกคลุมยอดเขาอย่างเต็มที่ และชื่นชมกับทิวทัศน์ อันสวยงามบนยอดเขา ที่มีหิมะปกคลุมเกือบตลอดปี

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลี่เจียงโดยรถบัส  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ  เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร   ได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อที่มีสาหร่ายได้อย่างชัดเจน

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ปลาแซลมอน ณ เมืองลี่เจียง

จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  LV YUN HOTEL 4 ดาว (ลี่เจียง) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า                     ภูเขาหิมะมังกรหยก  – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก  - เมืองเก่าซู่เหอ – ลี่เจียง – คุนหมิง (โดยรถไฟความเร็วสูง)

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางไปภูเขาหิมะมังกรหยก จากนั้นนำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่บริเวณ เขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของยอดเขาหิมะมังกรหยก ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ว่ากันว่าที่นี่คือ “สวิสเซอร์แลนด์  แห่งตะวันออก” ทีเดียว

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมี วัดยอดหยก อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่เจียง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเก่าซู่เหอ อีกหนึ่งจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เมืองเก่าซู่เหอ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองลี่เจียง ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 4 กิโลเมตร เมืองเก่าซู่เหอ มีลักษณะบ้านพักคล้ายๆกับเมืองเก่าลี่เจียง เป็นส่วนประกอบสำคัญของเมืองโบราณลี่เจียง โดยเมืองเก่าซู่เหอนั้นเป็นหนึ่งในเขตเมืองเก่าของเมืองลี่เจียง ( Lijiang) คำว่า ซู่เหอ ภาษา Naxi เรียกว่า Shaowu เนื่องจากด้านหลังของหมู่บ้านมีภูเขา Jubao (มีความหมายว่ารวบรวมเงินทอง) จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านโดยใช้ชื่อของภูเขา มีความหมายว่าหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใต้ภูเขาสูง

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง (โดยรถไฟความเร็วสูง)

D8768  เวลา 19.05 น. – 22.18 น.

นำท่านเข้าที่พัก LONG WAY HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่หก                   วัดหยวนทง   ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง -  เชียงใหม่

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดหยวนทง เป็นวันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่นี้ดูจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติวัแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อนวัดหยวนทงที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ในสมัยที่อู๋ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง

นำท่านเดินทางสู่ร้านบัวหิมะ  ชื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้

 เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

สมควรแก่เวลานำคณะท่านออกเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง

14.25 น.                  ออกเดินทางโดยสายการบิน China Eastern  เที่ยวบินที่ MU2569 กลับสู่เชียงใหม่

15.05 น.                  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ...

  *** รายการนี้เข้าร้าน 1 ร้าน ร้านบัวหิมะ ***

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

อัตรานี้รวม

 •       ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นทัศนาจร สายการบิน China Eastern (MU) เส้นทาง เชียงใหม่ –  คุนหมิง – เชียงใหม่
 •    ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูง ไป-กลับ คุนหมิง – ลี่เจียง – คุนหมิง (ชั้นธรรมดา)
 •    ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
 •    ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 •    ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 •    ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 •    ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
 •    ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 •    ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 •    ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ
 •    อภินันทนาการกระเป๋า เป้ท่านละ 1 ใบ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 •         ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
 •     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •     ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
 •     ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296