[EVA] อาลีซัน ฮัวเหลียน ทาโรโกะ 6 วัน 5 คืน เที่ยวชม 2 อุทยานของไต้หวัน 
Back

Destination : ไต้หวัน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทางวันที่ 10-15 เมษายน 2563

บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน EVA AIR อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ฮัวเหลียน หาดชีชิง นั่งเรือชมปลาโลมา ตลาดตงต้าเหมิน อุทยานทาโรโกะ หน้าผาชิงสุ่ย อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซีเหมินติง พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กิโลกรัม ช้อปปิ้งอย่างจุใจ พิเศษที่ 1 พักย่านซีเหมินติง 1 คืน ,พักอาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน พิเศษที่ 2 เมนู Steak & Salad Bar ,Shabu Shabu Buffet@ซีเหมินติง รวมนั่งรถไฟไป-กลับฮัวเหลียน


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทางวันที่ 10-15 เมษายน 2563 29,900 5,500 29,900 29,900

วันที่ 10/4/63           เชียงใหม่ -  เถาหยวน (ไต้หวัน) – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

09.30 น.                  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ EVA AIR

11.30 น.                  เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR258

16.45 น.                  เดินทางถึงสนามบินถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะท่านเจอไกด์ท้องถิ่นและคนขับ

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะเข้าสู่ที่พัก EASTERN HOT SPRING RESORT (อาบน้ำแร่ธรรมชาติ) หรือเทียบเท่า

** ให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ภายในห้องพักตาม อัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี **

 

วันที่ 11/4/63           อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี – ชิมชา – เจียอี้

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง ครึ่ง)

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองอาลีซัน       

นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซันซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวันในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิดและจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4  เท่านั้น  นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก **สำหรับท่านที่เมารถ แนะนำให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึ้นอุทยานอาลีซัน **

หลังจากนั้นนำท่านแวะชิมชา ขึ้นชื่อของไต้หวัน เพื่อชื้อเป็นของฝากของที่ระลึก

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ที่มีอุทยานอาลีซัน 1 ในอุทยานแห่งชาติของไต้หวัน

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร STEAK &  SALAD BAR BUFFET

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  ORIENT LUXURY HOTEL 4 ดาว (เจียอี้) 

 

วันที่ 12/4/63           เจียอี้ – ไทเป – เค้กไส้สับปะรด – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซีเหมินติง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับสู่ไทเป  นำท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆอีกมากมาย ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ผ่านชมถ่ายรูปตึกไทเป 101 ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

นำท่านชมสินค้าที่ทำจากเจอร์เมเนียม มีคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า เผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใส่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเป็นเครื่องประดับให้คุณได้ทุกโอกาส

จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง  ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีต

ประธานาธิบดีเจยงไคเช็คพร้อมถ่ายรูป กับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน  ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ  ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร CHIEN YEN SHABU SHABU ที่ตลาดซีเหมินติง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RIVERVIEW HOTEL TAIPEI  4  ดาว หรือเทียบเท่า (ย่านซีเหมินติง)

อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเปซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวันและเป็นหนึ่งใน landmark สำคัญของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปีค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจุบันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆมาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น ให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลินๆ

 

วันที่ 13/4/63           ไทเป – ฮัวเหลียน (รถไฟ) – หาดชีชิง – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ – ตลาดตงต้าเหมิน – ฮัวเหลียน

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน (09.00 น. – 11.44 น.) ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทางจนถึงฮัวเหลียน

เมืองฮัวเหลียน (Hualien) หรือสวิตเซอร์แลนด์ไต้หวัน เป็นเมืองที่ไปที่เดียวเที่ยวได้ทั้งภูเขาและทะเล เนื่องจากฮัวเหลียนเป็นเมืองภูเขาที่หันหน้าติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกแถมยังมีภูมิทัศน์ที่สวยงามมากอีกทีหนึ่ง

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินเล่น ชายหาดซีซิงถันหรือ ทะเลสาบเจ็ดดาว เป็นชายหาดที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของเมืองฮัวเหลียน มีลักษณะเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยว มีความยาวของชายหาดกว่า 20 กิโลเมตรเรียกได้ว่าสุดลูกลูกตาเลยทีเดียว และที่พิเศษไปกว่านั้นคือชายหาดนั้นไม่ได้เป็นทรายชายหาดธรรมดาเท่านั้น แต่ก้อนกรวดที่น้ำทะเลได้พัดเข้ามาจากทะเลและหินรูปร่างและสีสันแปลกตามากมายวางเรียงรายอยู่บนชายหาด

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานทาโรโกะ หรือ ไท่หลู่เก๋อ  (Taroko National Park) นั้นเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นรองแค่เพียงหุบเขาหยกหรืออุทยานแห่งชาติหยูซาน (Yushan National Park) เท่านั้นนอกจากนั้นทีอุทยานแห่งชาติทาโรโกะแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอันดับ 1 ใน 3 ของไต้หวันอีกด้วยลักษณะของอุทยานแห่งชาติทาโรโกะนั้นจะเป็นภูเขาแกรนิต ส่วนใหญ่เป็นหน้าผาสูงชันที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำที่ไหลผ่านตรงกลางมีจุดให้แวะเที่ยวชมมากมาย ตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าไปจนสุดทาง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดกลางคืนตงต้าเหมิน (Dong Damen Night Market) ซึ่งเป็นตลาดที่มีของอร่อยให้เลือกกินมากมาย

**อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย **

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  PARK CITY HOTEL HUALIEN 4  ดาว หรือเทียบเท่า (ฮัวเหลียน)  

 

วันที่ 14/4/63           ฮัวเหลียน - กิจกรรมการเที่ยวชมโลมา วาฬ – หน้าผาชิงสุ่ย – ตลาดซื่อหลิน – เถาหยวน

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางไปชมไฮไลท์สำคัญอีกหนึ่งอย่างของไต้หวันก็คือ กิจกรรมการเที่ยวชมโลมา - วาฬ  (ใช้เวลาในการชมประมาณ 1.30 - 2 ชั่วโมง) นำท่านขึ้นเรือออกไปเฝ้ารอชมเจ้าโลมา – วาฬ

 นำท่านแวะจุดชมวิว หน้าผาชิงสุ่ย (Qingshui Cliff) อยู่บริเวณไฮเวย์ของเมืองฮัวเหลียน อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวริมชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกที่สวยงามของไต้หวัน ตั้งฉากคู่กับท้องทะเลสีครามอิสระให้ท่านได้เก็บความวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจับใจเป็นที่ระลึก

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟกลับสู่เมืองไทเป (13.58 น. – 16.25 น.) ชมทัศนียภาพแสนสวยงามสองข้างทาง

จากนั้นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายที่  ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม TAO GARDEN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เถาหยวน) 

 

วันที่ 15/4/63           เถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่

เช้า                           อาหารเช้าแบบ SET BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

07.25 น.                  ออกเดินทางกลับสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR257

10.25 น.                  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD"

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน EVA AIR เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ เส้นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – เชียงใหม่
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนต่างที่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย (เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่น
 • วีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่าทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง) 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296