[WE] ไฟลท์ปฐมฤกษ์ เกาสง ไถหนาน อาลีซาน 5D4N 
Back

Destination : ไต้หวัน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทางวันที่ 15-19 มกราคม 2562

บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน Thai Smile ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. พักโรงแรม 4 ดาว รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมสนพันปี ทะเลสาบดอกบัว เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ DOME OF LIGHT พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย ป้อมโบราณอันผิง ห้างฮายาชิ HINOKI VILLAGE Pier 2 Arts Center


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 15-19 มกราคม 2019 (รับได้ 30 ที่นั่ง) 19,900 4,500 19,900 19,900

วันแรก                    เชียงใหม่ – เกาสง (ไต้หวัน) – ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต – เกาจง

10.00 น.                  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ THAISMILE AIRWAYS

12.40 น.                  นำคณะท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองเกาสง โดยสายการบิน THAISMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ WE672

(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที โดยประมาณ)

17.30 น.               เดินทางถึงสนามบินถึงท่าอากาศสนามบินเกาสง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะท่านเจอไกด์ท้องถิ่นและคนขับ

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU SET

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต ตลาดแห่งนี้ที่นี้มีทั้งสะเต๊ก ซุปปลา และก๋วยเตี๋ยวพื้นเมือง ซึ่งมีราคาไม่แพง อาหารปลาทะเลย่างที่ขึ้นชื่อ สามารถหาซื้อได้ในตลาดแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CITY SUITES KAOHSIUNG CHENAI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เกาสง)

 

วันที่สอง                วัดฝ้อกวงซาน  - ทะเลสาบดอกบัว - เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ - DOME OF LIGHT – ย่านซินจูเจียง – เกาสง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ วัดฝ้อกวงซาน  ในปี พ. ศ. 2510 ท่านเจ้าอาวาส Hsing Yun ได้ซื้อพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตรในเขต ต้าซู่  เขตเกาสงเพื่อเป็นที่ตั้งของอาราม วัดและองค์กรได้ก่อตั้งขึ้นอีกใน 173 ประเทศทั่วโลกและปัจจุบันมีอารามมากกว่า 3,500 แห่งทั่วโลก องค์กรให้ความสำคัญกับการศึกษาและบริการรักษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพุทธห้องสมุดสำนักพิมพ์ศูนย์แปลภาษาหอศิลป์ศิลปะการทำชาและคลินิกการแพทย์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งห้องสำหรับเด็กห้องเกษียณโรงเรียนมัธยมและสถานีโทรทัศน์เป็นต้น นำท่านเที่ยวชม ในส่วนของพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาด้านในตัวอาคารจะมีห้องเสียงของหัวใจที่ใช้ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบดอกบัว (ทะเลสาบดอกบัวยามพระอาทิตย์ขึ้น)  ทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาสง เพราะเป็นที่รวมวัดหลากหลายและรูปปั้นขนาดใหญ่ของเทพเจ้ากวนอู

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ หรือเรียกตามชื่อจีนว่า เจดีย์หลงหู เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดฉือจี้ (Ciji Temple) ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ ตั้งอยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบัวหรือสระเหลียนฉือถัน โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเซิงต้าตี้ที่เป็นเทพแห่งการรักษา เชื่อกันว่าถ้าเดินเข้าทางปากมังกรแล้วออกทางปากเสือจะเป็นการขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว  ภายในเจดีย์จะมีบันไดวน 2 อันสำหรับขึ้นและลง เมื่อเดินขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวบริเวณรอบๆสระบัวที่สวยงามมาก นอกจากนี้ก็จะมีรูปปั้นและภาพวาดเรื่องราวต่างๆตามความเชื่อของลัทธิเต๋า เช่น นรก สวรรค์

จากนั้นนำท่านชม DOME OF LIGHT โดมแห่งแสง (Dome of Light Formosa Boulevard ) ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดมที่ยาวถึง 30 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี

ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดของดิน น้ำ ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเกาสงที่เดินทางมาได้ง่ายๆ

เย็น                       นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ซินจูเจียง เป็นย่านช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้าเกียวกับแฟชั่นทุกแบบทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่องสำอางค์ ไปจนถึงร้านขนม ของกิน ร้านอาหาร คาเฟ่ ชิคๆ คูลๆ เพราะเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นของเมืองนี้ด้วย มีทั้งร้านท้องถิ่นและแบรนด์จากต่างประเทศ เหมือนกับย่านซีเหมินติง ของเมืองไทเป และตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกาสง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CITY SUITES KAOHSIUNG CHENAI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เกาสง)

 

วันที่สาม                 เกาสง – พายไส้สับปะรด – ไถหนาน – พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย – ป้อมโบราณอันผิง – ถนนเก่าอันผิง - ห้างสรรพสินค้าฮายาชิ - เมืองเจียอี้

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อขนม พายไส้สับปะรด และขนมอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไถหนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1  ชั่วโมง) ไถหนาน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวัน เป็นหนึ่งในเมืองที่มีสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย เพราะเคยตกเป็นเมืองขึ้นในยุคอาณานิคมของหลายประเทศ ในปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เช่น ถนนโบราณ พิพิธภัณท์ วัดและศาลเจ้าต่างๆ ทำให้เป็นหนึ่่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชมความเก่าแก่ดั้งเดิมนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือน

จากนั้นนำท่นเข้าชม พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก โดยเน้นศิลปะแบบตะวันตกด้วยความชอบส่วนตัวของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ ที่นอกจากงานศิลปะแล้วยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะสมไวโอลินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เครื่องดนตรีถึงขนาดใหญ่ติดอันดับโลก ชุดเกราะโบราณ ซากฟอลซิลของไดโนเสาร์และสัตว์สต๊าฟต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งหมดนี้มีมากกว่า 4,000 ชิ้น ซึ่งเจ้าของคือ Shi Wen – long มหาเศรษฐีระดับโลก

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมโบราณอันผิง มีอายุเก่าแก่เกือบ 400 ปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนจะมีประเทศไต้หวันอีก

แต่ก่อนป้อมแห่งนี้ชื่อว่า ‘ป้อมวิลันดา (Fort Zeelandia)’ โดยชาวฮอลแลนด์สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1634 เป็นศูนย์กลางการค้าของชาวฮอลแลนด์ในสมัยนั้น จนกระทั้งเมื่อ เจิ้ง เฉิงกง (Zheng Chenggong) ขุนศึกจักรวรรดิหมิงได้เข้ายึดเกาะไต้หวันสำเร็จ เขาจึงเปลี่ยนชื่อป้อมนี้ว่า ‘ป้อมอันผิง (Anping Fort)’ และกลายเป็นที่ตั้งขอรัฐบาล แต่แล้วป้อมแห่งนี้ก็ถูกลดบทบาทความสำคัญในสมัยราชวงศ์ชิง จนกระทั้งในยุคที่ญี่ปุ่นได้เข้าปกครองไต้หวัน ทหารญี่ปุ่นได้ฟื้นฟูที่นี่อีกครั้ง และตั้งชื่อว่า ป้อมโบราณอันผิง (Anping Old Fort) และสุดท้าย ไต้หวันเองได้ปรับปรุงพื้นที่และเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชม

นอกจากนี้ยังมี ถนนเก่าอันผิง (Anping Old Street) ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า ของกิน รวมถึงชานมไข่มุกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าฮายาชิ (Hayashi Department Store) ที่อยู่คู่เมืองไถหนาน มาตั้งแต่ปี 1932 ในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันอยู่ ช่วงนั้นของการมาของห้างฮายาชินี้ ถือเป็นยุคเริ่มต้องของความโมเดิร์นในไต้หวัน และยังเป็นห้างแห่งที่สองที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากห้างแรกในไทเปอีกด้วย ที่น่าเศร้าคือ ห้างนี้เคยโดนระเบิดบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกกลายเป็นโรงงานผลิตเกลือแทนก่อนจะถูกทิ้งไป จนล่าสุด ได้ถูกรีโนเวทกลับมาเป็นห้างดังเดิม ตั้งแต่ปี 2013 ดังนั้น ห้างนี้จึงมีประวัติมากมาย และอยากให้มาห้างนี้เพราะเค้ายังคงกลิ่นอายของห้างยุคเก่าที่มีเสน่ห์ น่าค้นหา อีกทั้งยังของขายน่ารักๆ ตามสไตล์ไต้หวันเต็มไปหมด

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1  ชั่วโมง) ที่มีอุทยานอาลีซัน 1 ในอุทยานแห่งชาติของไต้หวัน

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  LAN KWAI  FONG HOTEL 4 ดาว (เจียอี้)

 

วันที่สี           เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE-เหวินฮว่าไนท์มาร์เก็ต-เมืองเจียอี้

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำคณะท่านนั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงมาจากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ระหว่างทางนำท่านแวะชิมชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาลีซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE  อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวันภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียวปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมายรวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วยให้ท่านได้ชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเดินทางไปเลือกชื้อของที่  เหวินฮว่า ไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองเจียอี้ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  LAN KWAI  FONG HOTEL 4 ดาว (เจียอี้)

 

วันที่ห้า                   เจียอี้ – เกาสง - เจอร์เมเนียม – ศูนย์ศิลปะ (Pier 2 Arts Center) – อ่าวซีจื่อวาน – เกาสง – เชียงใหม่

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเกาสง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง)  

นำท่านชมสินค้าที่ทำจาก เจอร์เมเนียม มีคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า เผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใส่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเป็นเครื่องประดับให้คุณได้ทุกโอกาส

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์ศิลปะ (Pier 2 Arts Center) เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปขนาดใหญ่ของเมืองเกาสง ที่มีการนำเอาย่านโกดังเก็บของเก่าริมทะเลมาปรับเปลี่ยนศูนย์รวมผลงานทางด้านศิลปะที่ทั้งจัดแสดงอยู่กลางแจ้งและในโซนจัดแสดงพิเศษ มีรูปปั้นและผลงานประติมากรรมตั้งอยู่มากมายโดยรอบ ส่วนตามผนังของโกดังเก่าก็จะมีงานกราฟฟิกเท่ๆ อยู่ด้วย มีโซนที่มีร้านค้า คาเฟ่ที่ตกแต่งเก๋ไก๋ตั้งเรียงรายกันอยู่

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป ณ อ่าวซีจื่อหรือซีจื่อวาน อ่าวเล็ก ๆ อยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองเกาสง อ่าวซีจื่อเป็นหาดทรายที่มีแนวปะการังสวยงามตามแนวชายฝั่งและต้นมะพร้าวสูงทำให้มีทิวทัศน์งดงามราวกับดินแดนสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว ในปี 1980 มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ที่มีชื่อเสียง ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไต้หวันที่มีทัศนียภาพที่งดงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาสง

18.30 น.                  ออกเดินทางกลับสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน THAISMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ WE673

21.30 น.                  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน THAISMILE AIRWAYS เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ เส้นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – เชียงใหม่
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนต่างที่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย (เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง)

 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 


Tag :  Join Tour   จีน   ญี่ปุ่น   ลาว   สิงคโปร์   ฮ่องกง   เกาหลี   เมียนมา   เวียดนาม   ไต้หวัน  Ayutthaya  Chiang Mai   Chiang Rai  Hua Hin  Lampang  Pai  Pattaya  Phuket  Samui  Sukhothai 
  Krabi  Chiangmai  Kanchanaburi   Lipe  Phuket  Samui  Trad 
  ??   China   Hua Hin   India   Korea   Maldives   Singapore  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ???????  ???????  ????????  ????????  ?????????  ??????????  ??/??  Air Ticket  Asia\'s Top 10 best tourist city  Beijing   Best Leisure City  Bhutan  Biggest travel agency in Chingmai   Buddhist culture in Northern Thailand  Buddhist learning  Bus Rental   Car Rental  Cheap hotel in Chiangmai  Chiangmai tour  Chiangmai Adventure tour   chiangmai travel  Chiangmai Travel Agent  Chiangrai tour  Chon Buri  Domestic Air Ticket  Dubai  Enjoy the slow life  Europe  Flight ticket Booking  Golden Triangle  Group Tour  Hong Kong   Hotel Booking  Hotel in Chiangmai  Inbound Tour  Incentive tour  International Air Ticket  Japan  Kanchanaburi  Krabi  Kunming  Kuomintang Military offspring  Lampang Tour   Lanna kingdom  Lipe  Macau  Meeting & Conference   Multicultural city  Muslim Tour   Myanmar   Nakhon Ratchasima   Northern Thai land style  Northern tour  Outbound Tour  Package Tour  Pai maehongson tour   Phuket   Promotion  Ratchaburi  Samui   Shanghai   Sib song Panna  Standard Tour  Sukhothai Tour  Taiwan  Teresa Teng  Teresa Teng Favorite place  Teresa Teng with city  The city of Elegant soften  The city of little fresh  The Pearl of Northern Thailand  The Rose of Northern Thailand  The story of city  The world\'s best tourist destination  Tour Chiangmai  Tour Package  Tour Package  tourism supply  Transfer  travel  Travel Agency  Travel agency in Thailand   Travel Thailand  Trip  Van Rental  Vietnam  Visa  Yunnan descendants  กระบี่ทัวร์  กาญจนบุรีทัวร์  ข้อมูลการท่องเที่ยว  ข้อมูลวีซ่า  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์   จองโรงแรม ที่พัก เชียงใหม่   จองโรงแรมต่างประเทศราคาพิเศษ  จัดกรุ๊ปทัวร์  จัดประชุมและสัมมนา  จัดประชุมและสัมมนาศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่  จัดประชุมและสัมมนาเชียงใหม่  จัองโรงแรมต่างประเทศ  จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว บินตรงเชียงใหม่  จีน  ฉางซา จางเจียเจี้ย บินตรงเชียงใหม่  ชลบุรีทัวร์  ญี่ปุ่น  ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินราคาถูก  ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ  ตั๋วโปรโมชั่น  ทราเวล  ทริปเชียงใหม่  ทัวร์คุณภาพเชียงใหม่  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จีน  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ญี่ปุ่นบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์ดูไบ  ทัวร์ต่างประเทศ  ทัวร์ต่างประเทศบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์ต่างประเทศราคาประหยัด  ทัวร์ทะเล  ทัวร์ทั่วโลก  ทัวร์บาหลี  ทัวร์ปักกิ่ง  ทัวร์พม่า  ทัวร์ภาคเหนือ  ทัวร์ภูฏาน  ทัวร์มัลดีฟ  ทัวร์มาเก๊า   ทัวร์มาเลเชีย  ทัวร์ยุโรป  ทัวร์รถ  ทัวร์ราคาพิเศษ  ทัวร์ลำปาง  ทัวร์สิงคโปร์  ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก  ทัวร์สิบสองปันนา  ทัวร์อินเดีย  ทัวร์ฮ่องกง  ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เกาหลี  ทัวร์เกาหลี ราคาถูก  ทัวร์เกาหลีบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เชียงราย  ทัวร์เชียงใหม่  ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์เวียดนาม  ทัวร์เหมาลำ  ทัวร์เหมาลำจีนบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์โปรโมชั่น  ทัวร์ในประเทศ  ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวันบินตรงเชียงใหม่  ทััวร์ปาย  ทััวร์แม่ฮ่องสอน  บริการทำวีซ่า  บริษัททัวร์เชียงใหม่  ปักกิ่ง  พม่า  ภูเก็ตทัวร์  ราชบุรีทัวร์  วีซ่า  สิงคโปร์  หลีเป๊ะทัวร์  หัวหินทัวร์  ฮ่องกงดิสนีย์แลน  ฮ่องกงมาเก๊า  เกาหลี  เกาะสมุยทัวร์   เช่ารถตู้   เช่ารถบัส   เช่ารถเชียงใหม่  เชียงใหม่ ทราเวล  เที่ยวกระบี่  เที่ยวจีน  เที่ยวจีนราคาประหยัด  เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว  เที่ยวต่างประเทศ  เที่ยวทะเลราคาประหยัด  เที่ยวทะเลใต้  เที่ยวทั่วโลก  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวพม่าบินตรงเชียงใหม่  เที่ยวมาเก๊า  เที่ยวมาเลเชีย  เที่ยวรอบโลกออกจากเชียงใหม่  เที่ยวสิงคโปร์  เที่ยวฮอกไกโด  เที่ยวฮ่องกง  เที่ยวเกาหลี  เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน  เที่ยวเหนือ  เที่ยวโตเกียว  เที่ยวโอซาก้า  เหมาตรุษจีนบินตรงเชียงใหม่  แพ็คเกจทัวร์  แพคเกจทัวร์กระบี่ราคาถูก  แพคเกจทัวร์เกาะช้างราคาถูก  โปรแกรมทัวร์  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่  โรงแรมราคาถูกเชียงใหม่ 
Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296