[WE] ไฟลท์ปฐมฤกษ์ เกาสง ไถหนาน อาลีซาน 5D4N 
Back

Destination : ไต้หวัน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทางวันที่ 15-19 มกราคม 2563

บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน Thai Smile ฟรี! น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. พักโรงแรม 4 ดาว รวมทิปไกด์และคนขับรถแล้ว อุทยานอาลีซัน นั่งรถไฟโบราณชมสนพันปี ทะเลสาบดอกบัว เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ DOME OF LIGHT พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย ป้อมโบราณอันผิง ห้างฮายาชิ HINOKI VILLAGE Pier 2 Arts Center


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 15-19 มกราคม 2019 (รับได้ 30 ที่นั่ง) 19,900 4,500 19,900 19,900

วันแรก                    เชียงใหม่ – เกาสง (ไต้หวัน) – ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต – เกาจง 

10.00 น.                  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ THAISMILE AIRWAYS

12.40 น.                  นำคณะท่านเหิรฟ้าสู่ เมืองเกาสง โดยสายการบิน THAISMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ WE672

(ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 50 นาที โดยประมาณ)

17.30 น.                  เดินทางถึงสนามบินถึงท่าอากาศสนามบินเกาสง (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะท่านเจอไกด์ท้องถิ่นและคนขับ

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU SET

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลิ่วเหอไนท์มาเก็ต ตลาดแห่งนี้ที่นี้มีทั้งสะเต๊ก ซุปปลา และก๋วยเตี๋ยวพื้นเมือง ซึ่งมีราคาไม่แพง อาหารปลาทะเลย่างที่ขึ้นชื่อ สามารถหาซื้อได้ในตลาดแห่งนี้

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CITY SUITES KAOHSIUNG CHENAI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เกาสง) 

 

วันที่สอง                                 วัดฝ้อกวงซาน  - ทะเลสาบดอกบัว - เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ - DOME OF LIGHT – ย่านซินจูเจียง – เกาสง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ วัดฝ้อกวงซาน  ในปี พ. ศ. 2510 ท่านเจ้าอาวาส Hsing Yun ได้ซื้อพื้นที่กว่า 300,000 ตารางเมตรในเขต ต้าซู่  เขตเกาสงเพื่อเป็นที่ตั้งของอาราม วัดและองค์กรได้ก่อตั้งขึ้นอีกใน 173 ประเทศทั่วโลกและปัจจุบันมีอารามมากกว่า 3,500 แห่งทั่วโลก องค์กรให้ความสำคัญกับการศึกษาและบริการรักษามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพุทธห้องสมุดสำนักพิมพ์ศูนย์แปลภาษาหอศิลป์ศิลปะการทำชาและคลินิกการแพทย์เคลื่อนที่ นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งห้องสำหรับเด็กห้องเกษียณโรงเรียนมัธยมและสถานีโทรทัศน์เป็นต้น นำท่านเที่ยวชม ในส่วนของพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาด้านในตัวอาคารจะมีห้องเสียงของหัวใจที่ใช้ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์กวนอิม

จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบดอกบัว (ทะเลสาบดอกบัวยามพระอาทิตย์ขึ้น)  ทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้นแห่งนี้ เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาสง เพราะเป็นที่รวมวัดหลากหลายและรูปปั้นขนาดใหญ่ของเทพเจ้ากวนอู

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านชม เจดีย์มังกรและเจดีย์เสือ หรือเรียกตามชื่อจีนว่า เจดีย์หลงหู เป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กสำคัญของเมืองเกาสง ตั้งอยู่ด้านหน้าวัดฉือจี้ (Ciji Temple) ที่มีลักษณะเป็นเจดีย์สูง 7 ชั้นคู่กัน โดยจะมีรูปปั้นมังกรและเสือขนาดใหญ่เป็นทางเข้าเจดีย์ ตั้งอยู่โดดเด่น อยู่กลางริมสระบัวหรือสระเหลียนฉือถัน โดยสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเทพเซิงต้าตี้ที่เป็นเทพแห่งการรักษา เชื่อกันว่าถ้าเดินเข้าทางปากมังกรแล้วออกทางปากเสือจะเป็นการขจัดปัดเป่าเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัว  ภายในเจดีย์จะมีบันไดวน 2 อันสำหรับขึ้นและลง เมื่อเดินขึ้นไปจนถึงชั้นบนสุดจะเป็นจุดชมวิวบริเวณรอบๆสระบัวที่สวยงามมาก นอกจากนี้ก็จะมีรูปปั้นและภาพวาดเรื่องราวต่างๆตามความเชื่อของลัทธิเต๋า เช่น นรก สวรรค์

จากนั้นนำท่านชม DOME OF LIGHT โดมแห่งแสง (Dome of Light Formosa Boulevard ) ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT Formosa Boulevard Station ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่าง 2 สายรถไฟสีส้มและสีแดง เป็นงานประติมากรรมกระจกสีกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเส้นผ่าศูนย์กลางของโดมที่ยาวถึง 30 เมตร ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวอิตาลี ที่เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆด้วยแนวคิดของดิน น้ำ ลม ไป เป็นสี แดง เหลือง น้ำเงิน เขียว เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองเกาสงที่เดินทางมาได้ง่ายๆ

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง ซินจูเจียง เป็นย่านช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้าเกียวกับแฟชั่นทุกแบบทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่องสำอางค์ ไปจนถึงร้านขนม ของกิน ร้านอาหาร คาเฟ่ ชิคๆ คูลๆ เพราะเป็นแหล่งแฮงค์เอ้าของวัยรุ่นของเมืองนี้ด้วย มีทั้งร้านท้องถิ่นและแบรนด์จากต่างประเทศ เหมือนกับย่านซีเหมินติง ของเมืองไทเป และตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกาสง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  CITY SUITES KAOHSIUNG CHENAI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เกาสง) 

 

วันที่สาม                 เกาสง – พายไส้สับปะรด – ไถหนาน – พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย – ป้อมโบราณอันผิง – ถนนเก่าอันผิง - ห้างสรรพสินค้าฮายาชิ       

                               – เมืองเจียอี้

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อขนม พายไส้สับปะรด และขนมอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองไถหนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1  ชั่วโมง) ไถหนาน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะไต้หวัน เป็นหนึ่งในเมืองที่มีสถานที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์อยู่มากมาย เพราะเคยตกเป็นเมืองขึ้นในยุคอาณานิคมของหลายประเทศ ในปัจจุบันมีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดัง เช่น ถนนโบราณ พิพิธภัณท์ วัดและศาลเจ้าต่างๆ ทำให้เป็นหนึ่่งในเมืองที่นักท่องเที่ยวที่ชื่นชมความเก่าแก่ดั้งเดิมนิยมเดินทางมาเยี่ยมเยือน

จากนั้นนำท่นเข้าชม พิพิธภัณฑ์ฉีเหม่ย พิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมงานศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก โดยเน้นศิลปะแบบตะวันตกด้วยความชอบส่วนตัวของเจ้าของพิพิธภัณฑ์ ที่นอกจากงานศิลปะแล้วยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะสมไวโอลินที่ใหญ่ที่สุดในโลก เครื่องดนตรีถึงขนาดใหญ่ติดอันดับโลก ชุดเกราะโบราณ ซากฟอลซิลของไดโนเสาร์และสัตว์สต๊าฟต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลก ทั้งหมดนี้มีมากกว่า 4,000 ชิ้น ซึ่งเจ้าของคือ Shi Wen – long มหาเศรษฐีระดับโลก

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมโบราณอันผิง มีอายุเก่าแก่เกือบ 400 ปีแล้ว ตั้งแต่ก่อนจะมีประเทศไต้หวันอีก

แต่ก่อนป้อมแห่งนี้ชื่อว่า ‘ป้อมวิลันดา (Fort Zeelandia)’ โดยชาวฮอลแลนด์สร้างเสร็จเมื่อปี ค.ศ. 1634 เป็นศูนย์กลางการค้าของชาวฮอลแลนด์ในสมัยนั้น จนกระทั้งเมื่อ เจิ้ง เฉิงกง (Zheng Chenggong) ขุนศึกจักรวรรดิหมิงได้เข้ายึดเกาะไต้หวันสำเร็จ เขาจึงเปลี่ยนชื่อป้อมนี้ว่า ‘ป้อมอันผิง (Anping Fort)’ และกลายเป็นที่ตั้งขอรัฐบาล แต่แล้วป้อมแห่งนี้ก็ถูกลดบทบาทความสำคัญในสมัยราชวงศ์ชิง จนกระทั้งในยุคที่ญี่ปุ่นได้เข้าปกครองไต้หวัน ทหารญี่ปุ่นได้ฟื้นฟูที่นี่อีกครั้ง และตั้งชื่อว่า ป้อมโบราณอันผิง (Anping Old Fort) และสุดท้าย ไต้หวันเองได้ปรับปรุงพื้นที่และเปิดให้คนทั่วไปได้เข้าชม

นอกจากนี้ยังมี ถนนเก่าอันผิง (Anping Old Street) ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้า ของกิน รวมถึงชานมไข่มุกอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ห้างสรรพสินค้าฮายาชิ (Hayashi Department Store) ที่อยู่คู่เมืองไถหนาน มาตั้งแต่ปี 1932 ในช่วงที่ญี่ปุ่นปกครองไต้หวันอยู่ ช่วงนั้นของการมาของห้างฮายาชินี้ ถือเป็นยุคเริ่มต้องของความโมเดิร์นในไต้หวัน และยังเป็นห้างแห่งที่สองที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากห้างแรกในไทเปอีกด้วย ที่น่าเศร้าคือ ห้างนี้เคยโดนระเบิดบอมบ์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และถูกกลายเป็นโรงงานผลิตเกลือแทนก่อนจะถูกทิ้งไป จนล่าสุด ได้ถูกรีโนเวทกลับมาเป็นห้างดังเดิม ตั้งแต่ปี 2013 ดังนั้น ห้างนี้จึงมีประวัติมากมาย และอยากให้มาห้างนี้เพราะเค้ายังคงกลิ่นอายของห้างยุคเก่าที่มีเสน่ห์ น่าค้นหา อีกทั้งยังของขายน่ารักๆ ตามสไตล์ไต้หวันเต็มไปหมด

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1  ชั่วโมง) ที่มีอุทยานอาลีซัน 1 ในอุทยานแห่งชาติของไต้หวัน

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  LAN KWAI  FONG HOTEL 4 ดาว (เจียอี้) 

 

วันที่สี่                     เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี – ชิมชาอู่หลง - หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI

                               VILLAGE - เหวินฮว่า ไนท์มาร์เก็ต – เมืองเจียอี้

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นำคณะท่านนั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวันตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพร สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือนเดินชมป่าสน 2,00ปี ทิวสนตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติที่สวยงาม หมอกจางๆ ในเหมาะแก่การเก็บภาพ  ไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เวลาเดินทางลงจากเขาอารีซัน อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ในเขตเมืองเจียอี้ ซึ่งเป็นอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวัน ที่มีความสวยงามอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,700 เมตร เป็นอุทยานฯที่มีความสวยงามมาก สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ ชื่นชมทะเลหมอก ต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุ 3,000 ปี ฯลฯ ภายในอุทยานยังมีทะเลสาบสองพี่น้อง ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความสวยงามอย่างมาก เป็นทะเลสาบที่นำสายน้ำจากสองจุดมารวมกันอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้ พร้อมทั้งให้ท่านได้ชม สวนสนพันปี ซึ่งมีสนหลากหลายนานาพันธุ์มีความสวยงามที่แตกต่างกันไป ซึ่งต้นสนแต่ละต้นมีอายุมากกว่าร้อยปี สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางลงมาจากยอดเขาอุทยานแห่งชาติอาลีซัน ระหว่างทางนำท่านแวะชิมชาอูหลง ขนานแท้จากยอดเขาอาลีซัน ซึ่งมีชาหลายประเภทให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากอีกด้วย

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านญี่ปุ่น HINOKI VILLAGE  อดีตเป็นบ้านพักของทหารญี่ปุ่นในช่วงปกครองไต้หวันภายในหมู่บ้านจะเป็นบ้านเก่าสไตส์ญี่ปุ่นชั้นเดียวปัจจุบันเป็นร้านขายของเก๋ไก๋มากมายรวมไปถึงยังมีพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวในอดีตของที่นี้ด้วยให้ท่านได้ชมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและถ่ายรูปกับวิวสวยๆที่ไม่ควรพลาด

จากนั้นนำท่านเดินทางไปเลือกชื้อของที่  เหวินฮว่า ไนท์มาร์เก็ต หรือ ตลาดกลางคืนชื่อดังของเมืองเจียอี้ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  LAN KWAI  FONG HOTEL 4 ดาว (เจียอี้) 

 

วันที่ห้า                   เจียอี้ – เกาสง - เจอร์เมเนียม – ศูนย์ศิลปะ (Pier 2 Arts Center) – อ่าวซีจื่อวาน – เกาสง – เชียงใหม่

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองเกาสง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชั่วโมง)  

นำท่านชมสินค้าที่ทำจาก เจอร์เมเนียม มีคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า เผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใส่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเป็นเครื่องประดับให้คุณได้ทุกโอกาส

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์ศิลปะ (Pier 2 Arts Center) เป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิปขนาดใหญ่ของเมืองเกาสง ที่มีการนำเอาย่านโกดังเก็บของเก่าริมทะเลมาปรับเปลี่ยนศูนย์รวมผลงานทางด้านศิลปะที่ทั้งจัดแสดงอยู่กลางแจ้งและในโซนจัดแสดงพิเศษ มีรูปปั้นและผลงานประติมากรรมตั้งอยู่มากมายโดยรอบ ส่วนตามผนังของโกดังเก่าก็จะมีงานกราฟฟิกเท่ๆ อยู่ด้วย มีโซนที่มีร้านค้า คาเฟ่ที่ตกแต่งเก๋ไก๋ตั้งเรียงรายกันอยู่

จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูป ณ อ่าวซีจื่อหรือซีจื่อวาน อ่าวเล็ก ๆ อยู่ทางด้านตะวันตกของเมืองเกาสง อ่าวซีจื่อเป็นหาดทรายที่มีแนวปะการังสวยงามตามแนวชายฝั่งและต้นมะพร้าวสูงทำให้มีทิวทัศน์งดงามราวกับดินแดนสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว ในปี 1980 มีการก่อตั้งมหาวิทยาลัยซุนยัดเซ็น ที่มีชื่อเสียง ณ ที่นี้ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไต้หวันที่มีทัศนียภาพที่งดงาม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเกาสง

18.30 น.                  ออกเดินทางกลับสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน THAISMILE AIRWAYS เที่ยวบินที่ WE673

21.30 น.                  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

อัตรานี้รวม

 •   ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน THAISMILE AIRWAYS เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ เส้นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – เชียงใหม่
 •   ค่าภาษีสนามบิน
 •   ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 •   ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 •   ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 •   ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 •   ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 •   ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 •    ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนต่างที่เกิน 30 กิโลกรัม
 •    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •    ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
 •    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 •    ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย (เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อท่าน
 •    และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาล     บังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง)

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296