[FD] เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4D3N 
Back

Destination : เวียดนาม ,

Activity : Programs Tour

Duration : 5-8 ธันวาคม 62

บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน AirAsiaฟรี น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม ดานัง เว้ วัดเจดีย์เทียนมู่ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือแม่น้ำหอม เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร บานาฮิลล์ เรือกระด้ง เมืองฮอยอัน สะพานมังกร ช้อปปิ้งตลาดฮาน พิเศษ! พักบนบานาฮิลล์ มนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
05 – 08 ธันวาคม 2562 15,499 4,500 15,499 15,499

วันที่แรก          เชียงใหม่ – นครดานัง – สะพานมังกรไฟ-ตลาดฮาน -เมืองเว้ – พระเจดีย์เทียนหมู่ – ตลาดดองบา - ลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอม

06.00 น.        นัดพบกันที่ สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 9 - 10 เค้าเตอร์หมายเลข 1 – 2 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

08.00 น.      เหิรฟ้าสู่นครดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD906

10.00 น.        เดินทางถึงสนามบินดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

จากนั้นมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาคอยต้อนรับท่านด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและนำทุกท่านเข้าสู่ตัวเมืองดานัง  แวะเที่ยวชม สะพานมังกรไฟ สัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนาม

จากนั้นนำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง อยู่บนเกาะเซินจร่า ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และศักดิ์สิทธิ์มากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย แคล้วคลาดปลอดภัย และขอลูก กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ภัตตาคาร  Tuyen Son  

บ่าย                 หลังจากนั้น เดินทางไปเมืองเว้  (โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชม)

โดยการลอด อุโมงค์ไหวาน ยาว 6.3 ก.ม  เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ถึงเมืองเว้ นำคณะไหว้ พระเจดีย์เทียนหมู่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอมสร้างขึ้นในค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า

นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดตองบา ตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ที่อยู่ติดกับ แม่น้ำหอม ภายในมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของฝากที่ใช้ในครัวเรือนอาหารแห้ง ของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) ณ ภัตตาคาร Phuoc Thanh           

จากนั้นนำท่าน ลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอม ร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต

เช็คอินเข้าโรงแรม Elegant Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า (เว้)

 

วันที่สอง          เว้-พระราชวังเว้ – หาดลังโก – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น – บ้าน 101 –  ล่องกระด้ง - ดานัง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)  ณ Elegant Hotel

นำคณะชม พระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กันครั้งสำคัญระ หว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า “สงครามตรุษญวณ”นำท่านนั่งรถสามล้อเวียดนาม (XICHLO) ชมทัศนีย์ภาพของเมืองเว้ ซึ่งถือเป็นเมืองเก่าแก่ ของประเทศเวียดนาม   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ นครดานัง (โดยใช้เวลาประมาณ 1.30 ช.ม)ระหว่างการเดินทาง นำคณะแวะชมวิวทัศ ณ หาดลังโก ซึ่งเป็นหาดทะเลที่สวยที่สุดของเวียดนาม

เที่ยง                รับทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4)  ณ ภัตตาคาร Lucky Pearl

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน (โดยใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมงครึ่ง)

เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทูโบนถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองคั่นกลาง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมของชาติตะวันตกกับท้องถิ่นเวียดนามได้อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัว

จากนั้นนำท่านสู่ สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว สะพานนี้สวยทั้งกลางวันกลางคืนและ

เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกท่านต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอันสร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน 

จากนั้น อิสระให้ท่านเดินชมเมืองซื้อของที่ระลึกร้านค้าขายของที่ระลึก ก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณบ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะรวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่นซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่าง ๆ

นำท่าน นั่งเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็ก ๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการ   ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) ภัตตาคาร Golden Light

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Danang Golden Bay (5 ดาว) หรือเทียบเท่า (ดานัง)

 

วันที่สาม          ดานัง – บาหน่าฮิลล์ – นั่งกระเช้ายาวที่สุดในโลก 6000 เมตร – สะพานทอง – สวนดอกไม้ - แฟนตาซีปาร์ค – ดานัง –  ตลาดฮาน

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ โรงแรม Danang Golden Bay

นำคณะ Check Out ออกจากที่พัก จากนั้นพาคณะเดินทางไปบานาฮิลล์ (ใช้เวลาประมาณ 2.15 ช.ม) นำคณะขึ้น กระเช้า ชมวิวบานาฮิลล์ สู่ยอดเขาบานาอากาศหนาว นำท่านถ่ายภาพสวยๆ บนยอดภูเขา ที่ สูง 1,487 เมตร ยาว 6000 เมตร ชมพระพุทธศากะยะมุนี และ หมู่บ้านฝรั่งเศสเก่าแก่ที่นี่ บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร นำท่านแวะชม สวนดอกไม้ สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพ านทอง หรือ  Golden Bridge มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมี อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม 

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) ณ ภัตตาคารบาหน่าฮิลล์ แบบบุปเฟ่ต์

หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวต่อ บานาฮิลล์ อิสระเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั้งในร่ม และ กลา  งแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ้ำไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเล่นต่างๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวัญ นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันอีกด้วย (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น บ้านผีสิง หุ่นขี้ผึ้ง ที่ไม่รวมให้ในรายการ)หลังจากนั้น นำท่านเดินทางกลับ ดานัง  (โดยใช้เวลาประมาณ 2.15 ช.ม)

ค่ำ                รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) ณ ภัตตาคาร Au Lac

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Danang Golden Bay (5 ดาว) หรือ เทียบเท่า

 

วันที่สี่              ดานัง – เชียงใหม่

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ โรงแรม Danang Golden Bay

08.00 น          หลังจากส่งคณะที่สนามบินดานัง

10.30 น.        เหิรฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907

12.30 น.        เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 กิโลกรัม ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง ท่านละ 500 บาท ตลอดทั้งทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่สินน้ำใจ

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296