[HKG302] ฮ่องกง - NgongPing 3 วัน 2 คืน 
Back

Destination : ฮ่องกง ,

Activity : Programs Tour

Duration : เริ่มเดินทาง ธันวาคม 62 - กรกฎาคม 63

ชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พอยท์ จากนั้นนำท่าน นมัสการพระใหญ่ และช้อปปิ้งสินค้า ณ City gate Outlet ข้ามสะพานต่ออายุ ชายหาดรีพลัสเบย์ บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน DRAGON AIR


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 06 – 08 ธันวาคม 2562 20,500 4,500 20,500 20,500
วันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2562 25,900 4,500 25,900 25,900
วันที่ 17 – 19 มกราคม 2563 16,900 4,500 16,900 16,900
วันที่ 07 – 09 กุมภาพันธ์ 2563 18,900 4,500 18,900 18,900
วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563 17,900 4,500 17,900 17,900
วันที่ 17 – 19 เมษายน 2563 19,900 4,500 19,900 19,900
วันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2563 16,900 4,500 16,900 16,900
วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2563 18,900 4,500 18,900 18,900
วันที่ 03 – 05 กรกฎาคม 2563 18,900 4,500 18,900 18,900

วันแรก                    เชียงใหม่ - ฮ่องกง - อิสระช้อปปิ้งย่านที่พัก

09.20 น.            พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน DRAGON AIR (KA)โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน  

11.20 น.                 ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  KA 233

15.00 น.                เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok)  เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มารอต้อนรับ นำทุกท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงนครแห่งสีสัน สัมผัสความหลากหลาย  ที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ที่ถูกผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว 

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  PANDA HOTEL (Tsuen Wan) หรือเทียบเท่า 

                

วันที่สอง                 ชายหาดรีพลัสเบย์ - วิคตอเรีย พอยท์ - ฮ่องกงจิวเวลลี่ - พระใหญ่นองปิง - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร 

นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภข้ามสะพานต่ออายุที่ชายหาดรีพลัสเบย์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พอยท์ (Victoria Point) ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง นำท่านชม โรงงานฮ่องกงจิวเวลลี่  เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัลออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารจากนั้นเดินทาง ไปยังเกาะลันเตา เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่า พระใหญ่ลันเตา พระใหญ่นองปิง + กระเช้าลอยฟ้า 360 องศา (กระเช้าธรรมดา) ไปยังเกาะลันเตา (หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach, Esprit, Polo, Raugh Laurence, Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ  อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน ,จิมซาจุ่ย ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada , Gucci Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’us แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry , Cartier , Chanel , Coach , Dior , Fendi , Louis Vuitton , Chole ฯลฯ

เย็น                         อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในค่าบริการ)

ที่พัก  PANDA HOTEL (Tsuen Wan) หรือเทียบเท่า 

 

วันที่สาม                 ฮ่องกง - เชียงใหม่

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

15.25 น.                ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน DRAGON AIR (KA) เที่ยวบินที่ KA 232

17.20 น.                เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตราค่าบริการรวม

ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ สายการบิน DRAGON AIR (KA) เส้นทาง เชียงใหม่ - ฮ่องกง - เชียงใหม่

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 - 3 ท่าน/ห้อง)

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ

ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล 200,000 บาท) ทั้งนี้ย่อม อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 -  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ

ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% หรือชำระด้วยบัตรเครดิต

ค่าวีซ่าสำหรับสำหรับผู้ที่ถือพาสฯประเทศอื่น

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296