[DAD] ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4D3N 
Back

Destination : เวียดนาม ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทาง 3 - 6 ตุลาคม 2562

บินตรงเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR ASIA เริ่มต้น 14,999 บาท ราคานี้ รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว รับประทาน บุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์ พร้อมรับคูปอง แลกเครื่องดื่ม เบียร์ดำเบียร์เหลือง น้ำผลไม้หรืออื่นๆ ฟรี !! นำท่านเดินทางท่องเที่ยวไปยัง พระเจดีย์เทียนหมู่ - ตลาดดองบา - ล่องเรือล่องแม่น้ำหอม - เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง - บานาฮิลล์ - สวนดอกไม้ - สะพานทอง/Golden Bridge - เรือกระด้ง - เมืองฮอยอัน - สะพานมังกร - ช้อปปิ้งตลาดฮาน


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 3–6 ตุลาคม 2562 // รับได้อีก 7 ที่นั่ง 14,999 3,500 14,999 14,999

วันแรก            เชียงใหม่ - ดานัง - เว้ - วัดเจดีย์เทียนมู่ - พระราชวังเว้ - ตลาดดองบา - ล่องเรือแม่น้ำหอม

06.00 น.       นัดพบกันที่ สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 9 - 10 เค้าเตอร์หมายเลข 1 - 2 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

08.05 น.         เหิรฟ้าสู่นครดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD906 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)

10.00 น.      เดินทางถึงสนามบินดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วจากนั้นมีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นมาคอยต้อนรับท่านนำทุกท่านเข้าสู่ตัวเมืองดานัง  ชมหลังจากนั้นเดินทางไปเมืองเว้  (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชม) โดยการลอด อุโมงค์ไหวาน ยาว 6.3 ก.ม  เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน  ระหว่างการเดินทาง นำคณะแวะชมวิวทัศ ณ หาดลังโก ซึ่งเป็นหาดทะเลที่สวยที่สุดของเวียดนาม

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

ถึงเมืองเว้ นำคณะไหว้ พระเจดีย์เทียนหมู่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอมสร้างขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า เดินทางถึงนครเว้ นำคณะชม พระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กันครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า “สงครามตรุษญวณ”   นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดตองบา ตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ที่อยู่ติดกับ แม่น้ำหอม ภายในมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทาง ของฝากที่ใช้ในครัวเรือนอาหารแห้ง ของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ลงเรือ จักรพรรดิล่องแม่น้ำหอม ร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต

เช็คอินเข้าโรงแรม Park View Hotel (4 ดาว) หรือเทียบเท่า (เว้)

 

วันที่สอง            เว้-ดานัง-เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง-สะพานมังกร-บานาฮิลส์ (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังจากนั้น เดินทางไปเมืองเว้  (โดยใช้เวลาประมาณ 2 – 3 ชม) นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง อยู่บนเกาะเซินจร่า ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และศักดิ์สิทธิ์มากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย แคล้วคลาดปลอดภัย และขอลูก กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล แวะเที่ยวชม สะพานมังกรไฟ สัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนาม

เที่ยง               รับทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นพาคณะเดินทางไปบานาฮิลล์ นำคณะขึ้น กระเช้า ชมวิวบานาฮิลล์ สู่ยอดเขาบานาอากาศหนาว นำท่านถ่ายภาพสวยๆบนยอดภูเขา ที่ สูง 1,487 เมตร  ชมพระพุทธศากะยะมุนี และ หมู่บ้านฝรั่งเศสเก่าแก่ที่นี่ บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร นำท่านแวะชม สวนดอกไม้ สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง หรือ  Golden Bridge มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมี อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม หลังจากนั้นพาท่านเที่ยวต่อ บานาฮิลล์ อิสระเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั้งในร่ม และ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ้ำไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเล่นต่างๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวัญ นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันอีกด้วย  (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น บ้านผีสิง หุ่นขี้ผึ้ง ที่ไม่รวมให้ในรายการ)

ค่ำ                   รับประทานอาหารเย็น เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์

                      แถมคูปอง แลกเครื่องฟรี เบียร์ดำ/เบียร์เหลือง/น้ำผลไม้หรืออื่นๆ (โปรดสอบถามจากไกด์ท้องถิ่น)

                      นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Salem Riverside Hotel  หรือเทียบเท่า (ดานัง)

   

วันที่สาม          ดานัง - เรือกระด้ง - เมืองฮอยอัน - สะพานมังกร - ช้อปปิ้งตลาดฮาน

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทูโบนถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองคั่นกลาง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนื่องจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมของชาติตะวันตกกับท้องถิ่น เวียดนามได้อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัว นำท่าน นั่งเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการ  ล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน จากนั้นนำท่านสู่ สะพานญี่ปุ่นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมือง ฮอยอันได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว สะพานนี้สวยทั้งกลางวันกลางคืน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกท่านต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอันสร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน จากนั้น อิสระให้ท่านเดินชมเมืองซื้อของที่ระลึกร้านค้าขายของที่ระลึก ก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณ  บ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะรวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่นซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี  ผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล   และร้านค้าต่าง ๆ   

เที่ยง                รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม เหล้า บุหรี่ มีให้เลือกสรรครบทุกสิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว My Khe Beach หาดทรายสีขาวสวยงามซึ่งทอดตัวอยู่บนชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่ทหารอเมริกันรู้จักกันดี เพราะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในสมัยสงครามเวียดนาม การเล่นกระดานโต้คลื่นกลายเป็นกีฬาทางน้ำยอดฮิตประจำหาดนี้ ปัจจุบันหาดนี้ก็เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเล่นบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่มีจุดเด่นที่ใช้เรือกระด้งในการหาปลา

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

 

วันที่สี่              ดานัง - เชียงใหม่

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 น          หลังจากส่งคณะที่สนามบินดานัง

10.30 น.         เหิรฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907

12.25 น.         เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ 

 

 

อัตราค่าบริการรวม

- ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

- ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

- ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

- น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 20 กิโลกรัม

- ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

- ทิปไกด์ และพนักงานขับรถ ตลอดทั้งทริป

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

- ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่สินน้ำใจ

 

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296