[PEK503] ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้ 6D5N 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : 13 – 18 ตุลาคม 2562

จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง - พระราชวังฤดูร้อน “ อี้เหอหยวน - กำแพงเมืองจีน- เมืองโบราณจูเจียเจียว - ล่องเรือ – ถนนนานกิง - วัดหลงหัว - เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – นวดฝ่าเท้า - บัวหิมะ – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเก่า100 ปี - หาดไว่ทาน สายการบิน CHINA EASTERN


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
13 – 18 ตุลาคม 2562 29,900 6,000 29,900 29,900

วันที่ 13/10/62             เชียงใหม่  – คุนหมิง – ปักกิ่ง

12.30 น.               พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) มีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

16.20 น.                    ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU2570 สู่ เมืองคุนหมิง

19.20 น.                    เดินทางถึงยังสนามบินคุนหมิง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องสู่ปักกิ่ง

20.20 น.                    ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU2570  สู่ เมืองปักกิ่ง

23.35 น.                    ถึงสนามบินปักกิ่ง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน

จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก GUANTONG JIANHUI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (ปักกิ่ง)

 

วันที่ 14/10/62         จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – หอฟ้าเทียนถาน – ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลังอาหารนำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรีย์วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสำคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคำว่า "ประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีนจงเจริญ" ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง "ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ" ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุดใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นำท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่ประกอบพิธีไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ฝนต้องตามฤดูกาล ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หวานซิว แท่นประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี่ สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้าฟ้า และ ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก GUANTONG JIANHUI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (ปักกิ่ง)

 

วันที่ 15/10/62         พระราชวังฤดูร้อน “ อี้เหอหยวน  - กำแพงเมืองจีน – ปักกิ่ง

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “ อี้เหอหยวน “ อุทยานใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนใน รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยภูเขาและทะเลสาบ เก๋งจีน ระเบียงยาว เจดีย์ ที่สวดมนต์ สะพานหิน และเรือหินอ่อน ที่สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 800 ปีก่อน ซึ่งได้เคยถูกทำลายอย่างรุนแรงถึง 2 ครั้ง เมื่อตอนกองทัพพันธมิตรบุกยึดเมืองปักกิ่ง ที่นี่ยังเคยเป็นพระราชวัง ที่ประทับของพระนาง ชูสีไทเฮา นำคณะเดินชมตำหนักที่ว่าราชการ โรงอุปรากร ตำหนัก ที่ประทับของพระนาง    ชูสีไทเฮา และจักรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในเทพนิยายต่างๆ ของจีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริมทะเลสาบ

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทางต่อสู่ กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจากนั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้

จากนั้นนำท่านผ่านชมสนามกีฬารังนก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคปี 2008

เย็น                            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก GUANTONG JIANHUI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (ปักกิ่ง)

 

วันที่ 16/10/62            ปักกิ่ง – นั่งรถไฟความเร็วสูง – เซี่ยงไฮ้ – เมืองโบราณจูเจียเจียว - ล่องเรือ – ถนนนานกิง

เช้า                            รับประทานอาหารเช้า แบบ SET BOX

07.00 น.                    เดินทางจากปักกิ่ง โดยรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองเซี่ยงไฮ้

11.40 น.               เดินทางถึงยัง เซี่ยงไอ้ “มหานครเซี่ยงไฮ้” ที่ได้รับการขนานนามว่า “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. เป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยงไฮ้เป็น สัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย

เที่ยง                          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณจูเจียเจียว (ล่องเรือ)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของเซี่ยงไฮ้ ริมฝั่งทะเลสาบดื้นซาน ระหว่างมณฑลเจ๋อเจียงกับมณฑลเจียงซู ที่นี่เป็นหมู่บ้านโบราณที่ได้รับการรักษาไว้อย่างสมบูรณ์ มีสิ่งก่อสร้างทางวัฒนธรรมทั้งบ้านโบราณ สะพาน มีลำคลองน้อยใหญ่ตัดผ่านส่วนต่างๆของเมือง ปัจจุบันเมืองโบราณจูเจียเจียวแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเซียงไห้ เนื่องจากความสวยงามที่ถึงกับได้รับสมญานามว่า "เวนิสตะวันออก" จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเซี่ยงไฮ้ สู่ถนนนานกิง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้

เย็น                           นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก Q BOX HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้)

 

วันที่ 17/10/62         วัดหลงหัว - เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ – นวดฝ่าเท้า +บัวหิมะ – อุโมงค์เลเซอร์ – ตลาดเก่า100 ปี - หาดไว่ทาน

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหลงหัวซื่อ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมหานครเซี่ยงไฮ้ ประวัติของวัดความเป็นมาของวัดต้องเล่าย้อนกลับไปในสมัยสามก๊ก เมื่อปี 242 ซุนกวนต้องการสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่ออุทิศให้กับมารดาผู้ล่วงลับจึงเกิดเป็นวัดขึ้นครั้งแรกโดยในตอนนั้นใช้ชื่อวัดว่า “วัดเซียนซื่อ” แต่ต่อมาได้จึงได้เปลี่ยนเป็นหลงหัวซื่อจากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)โดยจะสร้างอาคารสูงประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมี 121 ชั้น ด้วยพื้นที่ 380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟุต)  ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลกจากนั้นนำท่าน ลอดอุโมงค์เลเซอร์ โดยนั่ง รถรางไฟฟ้าใต้น้ำ ลอดอุโมงค์ไว่ทัน ตื่นตาตื่นใจกับ เทคโนโลยีไฮเทคของจีน ที่คุณนึกไม่ถึง กับ อุโมงค์ใต้น้ำ แห่งแรกของประเทศจีน มีความยาว 646.70 เมตร รถรางขบวนนี้สามารถรับ- ส่ง นักท่องเที่ยวได้ถึงชั่วโมงละ 5,280 คน

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเก่า 100 ปี หรือ เฉิงหวังเมี่ยว ชมสถาปัตยกรรมโบราณของจีนที่มีความสวยงามเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้สามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้จากนั้นนำท่าน ชมหาดไว่ทาน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้นของเมืองเซี่ยงไฮ้

เย็น                         นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก Q BOX HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้)

 

วันที่ 18/10/62         เซี่ยงไฮ้ – เชี่ยงใหม่

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.05 น.                  ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ MU205

13.25 น.                  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

อัตรานี้รวม

-   ค่าตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ – คุนหมิง – ปักกิ่ง // เซี่ยงไฮ้– เชียงใหม่ สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  (MU)

-   ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ

-   ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

-   ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

-   ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ)

 -  ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

-   ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

-   ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

-   ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

-   ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ

 -   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296