[PUER] Duo สิบสองปันนา ผู่เอ่อร์ 4วัน3คืน  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ตั้งแต่วันนี้ - 28 ธันวาคม 2562 / 1-10 ต.ค. 2562 ช่วงวันชาติ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

บินตรงเชียงใหม่ สายการบิน RUILI AIRLINES จิ่งหง - สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย - วัดป่าเจ-ผูเอ่อร์ - นครโบราณชาหม๋า - ถนนซีฟ๋านเจีย - หนิงเอ๋อร์ - สถานีเส้นทางม้า - Nakeli - บ้านไทยริมน้ำWanda River City - โชว์ระดับโลก The Dai Show - จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน - ตลาดพื้นเมือง - หมู่บ้านเก่าไทลื้อม่านหัวนา - อุทยานประวัติศาสตร์ม่านถิง- เก้าจอมสิบสองเจียง - ไนท์บาซ่าร์


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทาง 2-3 ท่าน 22,500 3,500 22,500 22,500
เดินทาง 4-6 ท่าน 17,500 3,500 17,500 17,500
เดินทาง 7-8 ท่าน 15,500 3,500 15,500 15,500

วันแรก                     เชียงใหม่ - สถูปเจ้าฟ้าองศ์สุดท้าย - วัดป่าเจย์ - ไปผู่เอ๋อร์ - นครโบราณชาหม๋า - ถนนซีฟ๋านเจีย - พักผู่เอ๋อร์ 

09:40น.                   ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlinesเที่ยวบินที่ DR5024มีคุกกี้และน้ำเปล่า บริการบนเครื่อง (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)

11:50น.                   ถึงสนามบินนานาชาติXishuangbannaGasa Airportเมืองจิ่งหงนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

จากนั้นบริการทุกท่านด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong)ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต้นกำเนิดของอารยธรรมไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์จนยากที่จะหาใครเสมอเหมือน

เที่ยง                       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม วัดป่าเจย์หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดพุทธหินยาน(เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระรวมไปถึงที่เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วยวัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง จากนั้นนำท่านชม“สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย”ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงและวัดป่าเจย์ นำท่านเดินทางสู่เมืองซือเหมา (Simao) เมืองเอกของจังหวัดผูเอ่อร์(ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม.)อิสระให้ท่านได้พักผ่อนชมทิวทัศน์เส้นทางที่สวยงามนี้จะนำท่านผ่านทางลอดสะพานภูเขาน้อยใหญ่และไร่ชากว่าหมื่นไร่ตลอดสองข้างทางซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเส้นทางที่สวยที่สุดเส้นทางหนึ่งของจีนมีเวลาให้ท่านแวะถ่ายภาพจุดชมวิวเมืองซือเหมาซึ่งจะเห็นวิวของเมืองใหญ่ที่สวยงามท่ามกลางหุบเขาน้อยใหญ่(มีซุปเปอร์มาร์เก็ตให้ท่านได้ซื้อของและผ่อนคลายระหว่างทาง)ถึงเมืองซือเหมานำท่านชมนครโบราณชาหม๋า (ChaMa Ancient City) หรือเมืองโบราณผูเอ่อร์ซึ่งเคยรุ่งเรืองมายาวนานกว่า 3,000 ปี(สมัยราชวงศ์ถัง) เมื่อปี 2007ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงจนอาคารโบราณหลายส่วนถูกทำลายรัฐบาลจีนได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่จนกลายเป็นเมืองโบราณสร้างใหม่ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์มีร้านค้าให้สำหรับเดินเล่นได้ตลอดเส้นทางชวนทุกท่านชิมขนม“หม๋าต๋ากุ่น” หรือโมจิน้ำตาลอ้อยแห่งผูเอ่อร์มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพช้อปปิ้งหรือนั่งรถม้าชมเมือง ( ค่ารถม้าไม่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์)

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร                              

ค่ำ                            หากท่านที่ยังไม่เหนื่อยไกด์ของเรายินดีที่จะนำท่านเดินเล่นที่ถนนซีฟ๋านเจีย (QiFangJie) ซึ่งเต็มไปด้วยร้านน่ารักๆมากมายชวนท่านชิมเต้าหู้เปาเจียงซึ่งเป็นเต้าหู้ปิ้งที่มีน้ำเต้าหู้อยู่ข้างในคล้ายกับเสี่ยวหลงเปานอกจากนี้ยังแนะนำชิมเต้าหู้เหม็นก็มีรสชาติอร่อยไม่แพ้เต้าหู้เหม็นของไต้หวันจนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับที่พัก  ที่พักโรงแรม Xiang Yin Hotelผู่เอ๋อร์5ดาวหรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สอง                 ผู่เอ๋อร์ (ซือเหมา) - หนิงเอ๋อร์ - สถานีเส้นทางชาม้าnakeli - เดินทางกลับเชียงรุ้ง - เมืองน้ำบ้านไตลื้อ - เข้าชมสวนสนุก Wanda - บ้านไทยริมน้ำwanda - โชว์Dai Show

เช้า                           อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมผ่านชมเมืองซือเหมาซึ่งมีการวางผังเมืองไว้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยจากนั้นรถบัสจะนำท่านไต่ระดับขึ้นสู่ยอดเขาเหมยจื่อซาน (Mei Zi Shan) ผ่านชมธรรมชาติที่โอบล้อมเมืองซือเหมาไว้ในอ้อมกอดของขุนเขามีเวลาให้ท่านได้เดินถ่ายภาพบนถนนดอกเหมยที่สวยงามจนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ตำบลหนิงเอ่อ (NingEr)  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนชมทิวทัศน์สองข้างทางของเส้นทางประวัติศาสตร์การขนส่งชาในอดีต (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)ถึงสถานีเส้นทางม้า Nakeliซึ่งในอดีตเป็นจุดพักของรถม้าที่ใช้ในการขนส่งชาไปยังเมืองสำคัญต่างๆทั่วประเทศจีนนำท่านชมผาม้ากระโดดซึ่งในอดีตม้าที่ใช้ขนส่งชาเคยกระโดดข้ามหน้าผาหินแคบๆแห่งนี้มีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพตลอดเส้นทางที่สวยงามของชุมชนเมือง Nakeliที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเสน่ห์แห่งกาลเวลาชวนท่านเดินตามเส้นทางน้ำที่เต็มไปด้วยอาคารในยุคการขนส่งด้วยม้ายังคงมีความสำคัญในบริเวณนี้หากท่านสังเกตดีๆจะยังเห็นรอยเท้าม้าประทับอยู่บนพื้นหิน         

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับสู่สิบสองปันนาระหว่างทางแวะชมและถ่ายภาพกับไร่ชาหมื่นไร่ที่กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาระหว่างทางมีเวลาให้ท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ศูนย์ส่งเสริมอาชีพผูเอ่อร์อิสระให้ท่านได้พักผ่อนชมทิวทัศน์สองข้างทางจากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่“เมืองน้ำไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น” หรือที่เรียกว่าเมืองน้ำบ้านไทลื้อโครงการสร้างคลองธรรมชาติกลางเมืองที่ผันน้ำจากแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) เข้ามายังสวนสวยใจกลางเมืองมีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับสวนสวยและทะเลสาบไต่เซียงจากนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกสุดอลังการของจีน  Wanda theme park  (เข้าชมฟรี ไม่รวมค่าเครื่องเล่นลูกค้าชำระเอง) สิบสองปันนา ท่องไปกับความสนุกหลากหลายสไตล์ ที่กว้างกว่า 61 เอเคอร์ เลือกสวนสนุกบกที่เต็มไปด้วยเครื่องเล่นทันสมัยนานาชนิดในที่นี่ที่เดียว

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ Wanda City นำท่านผ่านชม Wanda River City ที่เนรมิตบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำที่คลาคล่ำไปด้วยร้านอาหารร้านกาแฟสวยๆมากมายมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพสะพานซึ่งทอดผ่านแม่น้ำ ที่สร้างขึ้นใหม่ชมชายหาดจำลองพาทุกท่านเดินทางสู่ Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาล นำท่านชมโชว์ระดับโลก“The Dai Show”ได้รับการออกแบบและกำกับการแสดงโดยไดเร็กเตอร์มือทองดราโกเน่ (Franco Dragone) ผู้กำกับชาวเบลเยี่ยมผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการดีไซน์โชว์ สุดอลังการจาก The House of Dancing Waterใน City of Dream มาเก๊าและA New Dayที่ร่วมงานกับนักร้องชื่อดังอย่างCeline Dion ในCaesars Palaceลาสเวกัส ที่พัก  Starwar Hotel (ตึก Xing Cheng) ระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

 

วันที่สาม                 จุดชมวิวจัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน - ตลาดพื้นเมือง - หมู่บ้านเก่าไทลื้อม่านหัวนา - อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง  - 9จอม12เชียง - ตรอก ganbai - ไนท์บาซ่า

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่“จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน”ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำล้านช้างที่สวยงามมีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุดมีเวลาให้ทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัสนี้ นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดเช้าหรือ Jinghong Marketชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาชิมซาลาเปาร้านดังปาท่องโก๋น้ำเต้าหู้รสชาติต้นตำรับจากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ และซื้อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ เช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้

เที่ยง                        รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่ามซึ่งบูรณะจำลองขึ้นบนสถานที่ตั้งจริงเมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจและปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ภายในอุทยานยังมีสวนพฤษศาสตร์และทะเลสาบที่สวยงามนำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝนและสะพานสิบสองปันนาซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทลื้อตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8เหลี่ยม 12ชั้นอันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยากซึ่ง12 ชั้นหมายถึง12 เจียง8 เหลี่ยมหมายถึง 8 ทิศเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่นดินหลังจากนั้นพาไปชม เมืองใหม่ 9จอม12เชียงและช๊อปปิ้งเดินเที่ยวไนท์บาซ่าและตรอก Ganbaiในเก้าจอมสิบสองเชียงซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเมืองแห่ง ธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำ ลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ที่พัก  Starwar Hotel (ตึก Xing Cheng)ระดับ 4 ดาวหรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่                      ส่งที่สนามบินเชียงรุ้ง - บินกลับเชียงใหม่

เช้า                           อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม

07:30 น.                   นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ XishuangbannaGasa Airport

08:30 น.                   ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5023 เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่

08:40 น.                   ถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

อัตรานี้รวม

-  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัดRUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

-  ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง

  1.   กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง
  2.   ทางบริษัทขอใช้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำวีซ่า (ติดเล่ม) ตามปกติ 4 วัน ทำการ
  3.   พาสปอร์ตตัวจริง, รูปถ่ายขนาด 33*48 ม.ม. จำนวน 2 รูป, สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

-  ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ

-  ค่ารถรับ - ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

-  ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

-  ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

-  ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

-  ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)

-  ภาษีบริการ 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296