[HAK] เกาะไหหลำ ซานย่า 6 วัน 5 คืน 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

บินตรงเชียงใหม่สายการบิน AIR ASIA *รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว* ฮาวายแห่งเอเชีย ดินแดนฟ้าจรดทราย ซานย่า-หุบกุหลาบนานาชาติอ่าวย่าหลง-หมู่บ้านบาหลี- ชิงหลง-สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง-หาดซือเหมย -หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย-ถนนคนเดิน-สวนสาธารณะลู่หุยโถว -The Great East Sea Resort-ล่องเรือ Zhenghe Bao-เลือกชื้อ Option เทียนหยาไหเจี่ยว-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน พิเศษ! ล่องเรือชมอ่าวซานย่า Zhenhe Bao เมนูพิเศษ! อาหารทะเล 19 อย่าง ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่น เป็ดพะโล้ แพะตุ๋น อาหารเจวัดหนานซาน


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 5-10 พฤศจิกายน 2562 (รับได้อีก 7 ที่นั่ง) 13,900 4,000 13,900 13,900
วันที่ 19-24 พฤศจิกายน 2562 (ติดต่อเจ้าหน้าที่) 13,900 4,000 13,900 13,900
วันที่ 3-8 ธันวาคม 2562 (รับได้อีก 3 ที่นั่ง) 14,600 4,000 14,600 14,600
วันที่ 10-15 ธันวาคม 2562 (รับได้อีก 20 ที่นั่ง) 14,600 4,000 14,600 14,600

 

วันแรก                    เชียงใหม่  - ซานย่า

21.30 น.                  พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR ASIA (FD) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

23.55 น.                   ออกเดินทางสู่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD328

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)

 

วันที่สอง                 เชียงใหม่  - ซานย่า – หุบกุหลาบนานาชาติอ่าวย่าหลง - หมู่บ้านบาหลี – ชิงหลง

03.20 น.                 ถึงท่าอากาศยานซานย่า ฟินิกซ์  ** เมืองซานย่า ถือว่าเป็นเมืองท่า ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะไหหลำ

                           นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่จัดประกวด Miss World มาแล้ว รวมทั้งทางการจีนได้ก่อสร้างสถานที่จัดประชุมผู้นำเศรษฐกิจ CEO Forum อย่างถาวรไว้ที่นี่ ซึ่งจะมีการประชุมทุกปีอีกด้วย เมืองซานย่า มีหาดทรายขาวสะอาดงดงาม อาทิ หาดต้าตงไห่ หาดยี่ หัวหยวน หาดย่าหลง และยังเต็มไปด้วยอากาศอันบริสุทธิ์ อาหารทะเลเลิศรสและทะเลบริสุทธิ์ **

(เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในการผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทางคณะเจอมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่  XIN YI JING CHAN YI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ซานย่า)

                              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

11.30 น.                 นำคณะท่านเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรมที่พัก

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

                            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบกุหลาบนานาชาติอ่าวย่าหลง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวชนบทแห่งใหม่ของเมืองซานย่า มีพื้นที่ 2,755 หมู่ หรือประมาณ 1,160 ไร่ "แหล่งรวมกุหลาบแห่งซานย่าอันแสนโรแมนติก" มีการปลูกกุหลาบนานาพันธุ์ ทั้งพันธุ์ต่างชาติ หลากหลายสี ที่เด่นที่สุดคือ เป็นการปลูกกลางแจ้ง ไม่ใช่การปลูกในร่ม นอกจากเป็นแหล่งชมทุ่งดอกกุหลาบที่น่าเที่ยวน่าชมแล้ว ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าด้วย

                          จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านบาหลี  จากความหลังของวัฒนธรรมจีนในต่างประเทศที่กลับคืนมาด้วยความรักชาติและความคิดถึงบ้านในหนานหยาง คุณจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของหนานยางกลับคืนมา จากการกลับมาของชาวจีนโพ้นทะเลได้เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราว ทิวทัศน์และรสชาติของหนานยาง  เป็นจุดชมวิววัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลแห่งเดียวที่เกาะไหหลำ

เย็น                     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  XINGLON XING FU JI  HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ชิงหลง)

 

วันที่สาม             สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง – หาดซือเหมย – หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย – ถนนคนเดิน – ซานย่า

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                       จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง (Xinglong Tropical Botanical Garden) สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 38.6 เฮกเตอร์ (241.25 ไร่) มีการพัฒนามาตั้งแต่ ปี 1957 มีการปลูกเฉพาะพันธุไม้เมืองร้อนนานาชนิดกว่า 1,200 พันธุเพื่อการอนุรักษ์และการค้นคว้าวิจัย โดยจัดแปลงไว้เป็นหมวดหมู่สวยงามน่าชม สภาพสวนมีภูมิทัศน์ ที่จัดแต่งอย่างดีมีต้นไม้ใหญ่และบึงน้ำดูสวยงามรมรื่น น่าเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจที่สุดแห่งหนึ่งในไหหลํา

                    ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวอันสวยงามของหาดซือเหมย เบย์ เป็นภูมิทัศน์ทางใต้ดั้งเดิมซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสามด้านโดยด้านหนึ่งติดทะเล ภูเขาที่สวยงาม หาดยาวของอ่าวซือเหมย ยื่นออกไปในทะเลที่ปลายทั้งสองราวกับยอดเขาทั้งสอง

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของเผ่าหลียังคงอนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้   มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ  การถักทอผ้าด้วยมือ  รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดิน JIA FANG LU ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่  XIN YI JING CHAN YI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ซานย่า)

 

วันที่สี่              สวนสาธารณะลู่หุยโถว – The Great East Sea Resort – ล่องเรือ Zhenghe Bao – เลือกชื้อ Option  - ซานย่า

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลู่หุยโถว หรือ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นจุดชมวิวของเมืองซันย่า คุณจะเห็นทัศนียภาพ ความเจริญของเมืองทั้งหมดจากบนภูเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งตอนคุณอยู่ด้านล่างจะไม่รู้เลยว่า เมืองเล็กๆ เช่นนี้จะมีความใหญ่โตถึงเพียงนี้ ตึกสูงใหญ่แฝงตัวปะปนอยู่กับขุนเขา แสงแดดยามอัสดงเลียไล้ไปกับเรือสินค้าลำเล็กๆ ไปจนถึงลำใหญ่ขนาดมหึมาที่จอดเทียบท่าอยู่ในอ่าวท่าเรือน้ำลึกอันเงียบสงบ และแล้วสีส้มเข้มก็ค่อยๆ ย้อมท้องฟ้าสีครามก่อนรัตติกาลจะมาเยือน นำเข้าสินค้าจากจีนแม้ยามอัสดงในแต่ละที่จะมีความสวยงามแตกต่างกัน แต่พระอาทิตย์จมหายไปกับผืนทะเลที่ซานย่าก็ไม่ได้สวยงามแพ้ที่ใดๆ เลย 

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

                        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The Great East Sea Resort ได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดชมวิว A-Class ซึ่งกลายเป็นจุดชมวิวที่เป็นสัญลักษณ์ของซานย่าและได้รับการยอมรับจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติว่าเป็นหนึ่งใน "40 ฉากที่สวยงามในประเทศจีน" คุณสามารถเยี่ยมชม Beautiful Crown อันสวยงามระหว่างทาง นี่เป็นครั้งแรกที่การประกวด Miss World Finals จัดขึ้นที่ประเทศจีนและเป็นครั้งแรกที่จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติที่สำคัญเช่นนี้ การประกวด Miss World Finals จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า Sanya "Beautiful Crown" ซึ่งเป็นสถานที่ออกแบบและสร้างขึ้นเป็นพิเศษ แบรนด์ Crown ที่สวยงามถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา เป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเกิดของ Miss World นับตั้งแต่ถูกสร้างขึ้น จากนั้นนำท่านล่องเรือที่ชื่อ Zhenghe Bao ซึ่งแสดงสไตล์กษัตริย์ชมการแสดงผ้าไหมและชมฉากกลางคืนของซานย่าเราจะพาคุณย้อนกลับไปที่ราชวงศ์หมิงในทะเลจีนใต้เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ Zhenhe เดินทางไปที่ ตะวันตก

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้

 1. SANYA ROMANCE PARK SHOW  (ราคาท่านละ 320 หยวน) เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์ภายในอาคาร ในแต่ละฉากของโชว์นี้ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการที่ผู้จัดได้นำเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้ว่าท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และยังโชว์ถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ซึ่งเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างกวางสาวและหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางก่อนเข้าไปถึงอาคารที่ดูการแสดง ท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของชาวท้องถิ่นออกมาร้องเพลง และเล่นกิจกรรมให้ท่านได้ชม 
 2. SONG AND DANCE  SHOW IN SANYA LAS VEGAS LASVEGAS SHOW (ราคาท่านละ 280 หยวน) โชว์ลาสเวกัส เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีชื่อเสียงไม่น้อยกว่าโชว์เชียนกู่ชิง ซึ่งเป็นโชว์ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความบันเทิงมากมาย ด้วยการแต่งกายและการแสดงทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการชมโชว์ ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่ และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่นหน้างาน

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่  XIN YI JING CHAN YI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ซานย่า)

 

วันที่ห้า              เทียนหยาไหเจี่ยว  – อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - ซานย่า

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                        นำท่านสู่ เทียนหยาไหเจี่ยว แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดแผ่นดินใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

                  นำท่านเที่ยวชม อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน (รวมรถแบตเตอรี่) โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามีมังกร นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสูง 108 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม  พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ หยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

เย็น                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าพักที่  XIN YI JING CHAN YI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ซานย่า)

 

วันที่หก                  ซานย่า – เชียงใหม่

02.00 น.                  นำท่านเดินทางสู่สนามบินซานย่า ฟินิกซ์  

เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

04.40 น                   เหิรฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสารการบิน AIR ASIA โดยเที่ยวบินที่ FD329

 

06.05 น.                  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ….

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

*** รายการนี้ลงร้าน 4 ร้าน ร้านเยื่อไผ่ ร้านน้ำมันตับปลา ร้านคริสตัล ร้านบัวหิมะ ***

 (หากไม่เข้าร้านและแต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที จะมีคิดเพิ่มท่านละ 300-400  หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ

ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร AIR ASIA (FD) เชียงใหม่ – ซานย่า – เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่ารถรับสนามบินเชียงราย – เชียงใหม่
 • ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น (สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีออกใบกำกับภาษี
 • การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296