[HAK] เกาะไหหลำ ซานย่า 6 วัน 5 คืน 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทาง 11 – 16 ก.พ. 63 / 18 – 23 ก.พ. 63 / 25 ก.พ. – 1 มี.ค. 63 3 – 8 มี.ค. 63 / 10 – 15 มี.ค. 63

บินตรงเชียงใหม่สายการบิน AIR ASIA *รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว* ฮาวายแห่งเอเชีย ดินแดนฟ้าจรดทราย ซานย่า-หุบกุหลาบนานาชาติอ่าวย่าหลง-หมู่บ้านบาหลี- ชิงหลง-สวนพฤกษศาสตร์เขตร้อนซิงหลง-หาดซือเหมย -หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย-ถนนคนเดิน-สวนสาธารณะลู่หุยโถว -The Great East Sea Resort-ล่องเรือ Zhenghe Bao-เลือกชื้อ Option เทียนหยาไหเจี่ยว-อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน พิเศษ! ล่องเรือชมอ่าวซานย่า Zhenhe Bao เมนูพิเศษ! อาหารทะเล 19 อย่าง ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่น เป็ดพะโล้ แพะตุ๋น อาหารเจวัดหนานซาน


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 11 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 (รับได้อีก 5 ที่นั่ง) 14,800 4,000 14,800 14,800
วันที่ 18 - 23 กุมภาพันธ์ 2563 14,800 4,000 14,800 14,800
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 14,800 4,000 14,800 14,800
วันที่ 3 - 8 มีนาคม 2563 14,800 4,000 14,800 14,800
วันที่ 10 - 15 มีนาคม 2563 14,800 4,000 14,800 14,800

วันแรก                เชียงใหม่  - ซานย่า

21.30 น.              พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบินAIR ASIA (FD)เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ

                           และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

23.55 น.              ออกเดินทางสู่เมืองซานย่ามณฑลไห่หนาน(เกาะไหหลำ) โดยสายการบินAIR ASIA เที่ยวบินที่ FD328 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)  

 

วันที่สอง             เชียงใหม่  - ซานย่า - อ่าวย่าหลง - หมู่บ้านบาหลี–ชิงหลง

03.20 น.              ถึงท่าอากาศยานซานย่าฟินิกซ์** เมืองซานย่า ถือว่าเป็นเมืองท่า ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะไหหลำ

                           นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่จัดประกวด Miss World มาแล้ว รวมทั้งทางการจีนได้ก่อสร้างสถานที่จัดประชุมผู้นำเศรษฐกิจ CEO Forum อย่างถาวร

                           ไว้ที่นี่ ซึ่งจะมีการประชุมทุกปีอีกด้วย เมืองซานย่า มีหาดทรายขาวสะอาดงดงาม อาทิ หาดต้าตงไห่ หาดยี่ หัวหยวน หาดย่าหลง และยังเต็มไปด้วย

                          อากาศอันบริสุทธิ์ อาหารทะเลเลิศรสและทะเลบริสุทธิ์ **

                          เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในการผ่านด่านตรวจ

                          หนังสือเดินทางคณะเจอมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

                          จากนั้นนำท่านเข้าพักที่  XIN YI JING CHAN YI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ซานย่า)

                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                         จากนั้นนำคณะท่านเช็คเอ้าท์ ออกจากโรงแรมที่พัก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

                     จากนั้นนำท่านชม อ่าวย่าหลงวาน เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด

                        ทะเลใสสะอาด เหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำอหลายสายพันธุ์ก็เป็นชมปะการังที่ชัดเจนสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ

                         เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่ ในฤดูหนาว อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส จึงเรียกว่า โอเรียนเต็ลฮาวาย

                        จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านบาหลี จากความหลังของวัฒนธรรมจีนในต่างประเทศที่กลับคืนมาด้วยความรักชาติและความคิดถึงบ้านในหนานหยาง

                        คุณจะเห็นได้ว่าวิถีชีวิตของหนานยางกลับคืนมาจากการกลับมาของชาวจีนโพ้นทะเลได้เชื่อมโยงกันเป็นเรื่องราว ทิวทัศน์และรสชาติของหนานยาง

                        เป็นจุดชมวิววัฒนธรรมจีนโพ้นทะเลแห่งเดียวที่เกาะไหหลำ

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าสู่ที่พัก         โรงแรม XINGLOY XING FU JI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า(ชิงหลง)

 

วันที่สาม              หาดซือเหมย–หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย – ถนนคนเดิน – ซานย่า

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดซือเหมยเบย์เป็นภูมิทัศน์ทางใต้ดั้งเดิมซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาทั้งสามด้านโดยด้านหนึ่งติดทะเล ภูเขาที่สวยงาม หาดยาว

                           ของอ่าวซือเหมยยื่นออกไปในทะเลที่ปลายทั้งสองราวกับยอดเขาทั้งสอง

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

                           นำท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี- แม้ว ชมการจำลองชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรมากที่สุด ในเกาะไหหลำ

                         ชมการแสดงการละเล่นศิลปะการละเล่นเมืองของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ประวัติศาสตร์และความทรงจำทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษของเผ่าหลียังคง

                          อนุรักษ์ถึงปัจจุบันนี้   มรดกทางวัฒนธรรมที่ไม่มีตัวตนอีกมากมาย เช่นวัฒนธรรมพระธาตุโบราณ การขุดเจาะไม้เพื่อเกิดไฟ  การถักทอผ้าด้วยมือ 

                          รอยสักในหน้าของผู้หญิง ท่านสามารถซื้อของฝากหรือสินค้าพื้นเมืองที่ทำด้วยฝีมือชาวบ้านและเลือกซื้อขนมพื้นเมือง

เย็น                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                          นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดิน JIA FANG LUให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อิสระตามอัธยาศัย

เข้าพักที่              XIN YI JING CHAN YI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ซานย่า)

 

วันที่สี่               สวนสาธารณะลู่หุยโถว – The Great East Sea Resort – ล่องเรือ ZhengheBao–เลือกชื้อ Option - ซานย่า

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลู่หุยโถวหรือ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลังเป็นจุดชมวิวของเมืองซันย่า คุณจะเห็นทัศนียภาพ ความเจริญของเมืองทั้งหมดจาก

                        บนภูเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งตอนคุณอยู่ด้านล่างจะไม่รู้เลยว่า เมืองเล็กๆ เช่นนี้จะมีความใหญ่โตถึงเพียงนี้ ตึกสูงใหญ่แฝงตัวปะปนอยู่กับขุนเขา แสงแดด

                         ยามอัสดงเลียไล้ไปกับเรือสินค้าลำเล็กๆ ไปจนถึงลำใหญ่ขนาดมหึมาที่จอดเทียบท่าอยู่ในอ่าวท่าเรือน้ำลึกอันเงียบสงบ และแล้วสีส้มเข้มก็ค่อยๆ

                         ย้อมท้องฟ้าสีครามก่อนรัตติกาลจะมาเยือน นำเข้าสินค้าจากจีนแม้ยามอัสดงในแต่ละที่จะมีความสวยงามแตกต่างกัน แต่พระอาทิตย์จมหายไปกับ

                          ผืนทะเลที่ซานย่าก็ไม่ได้สวยงามแพ้ที่ใดๆเลย

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

                         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ The Great East Sea Resortได้รับการขนานนามว่าเป็นจุดชมวิว A-Class ซึ่งกลายเป็นจุดชมวิวที่เป็นสัญลักษณ์ของ

                        ซานย่าและได้รับการยอมรับจากองค์การการท่องเที่ยวแห่งชาติว่าเป็นหนึ่งใน "40 ฉากที่สวยงามในประเทศจีน" คุณสามารถเยี่ยมชม Beautiful Crown

                        อันสวยงามระหว่างทาง นี่เป็นครั้งแรกที่การประกวด Miss World Finals จัดขึ้นที่ประเทศจีนและเป็นครั้งแรกที่จีนได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับ

                        นานาชาติที่สำคัญเช่นนี้ การประกวด Miss World Finals จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า Sanya "Beautiful Crown" ซึ่งเป็นสถานที่ออกแบบและ

                        สร้างขึ้นเป็นพิเศษ แบรนด์Crown ที่สวยงามถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่นั้นมา เป็นที่รู้จักในฐานะบ้านเกิดของ Miss World นับตั้งแต่ถูกสร้างขึ้น จากนั้นนำท่าน

                        ล่องเรือที่ชื่อ ZhengheBaoซึ่งแสดงสไตล์กษัตริย์ชมการแสดงผ้าไหมและชมฉากกลางคืนของซานย่าเราจะพาคุณย้อนกลับไปที่ราชวงศ์หมิงใน

                        ทะเลจีนใต้เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ Zhenheเดินทางไปที่ ตะวันตก

เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

                      ท่านสามารถซื้อ Option เสริมที่น่าสนใจได้ดังนี้

                     1. SANYA ROMANCE PARK SHOW (ราคาท่านละ 320 หยวน) เป็นโชว์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองซานย่า ซึ่งจะเป็นโชว์ภายในอาคาร ใน

                         แต่ละฉากของโชว์นี้ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับความอลังการที่ผู้จัดได้นำเสนอออกมาให้ท่านชม รับรองได้ว่าท่านไม่เคยชมที่ไหนมาก่อน และยังโชว์

                         ถึงความเป็นมาของอนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง ซึ่งเป็นอนุสรณ์ความรักอันแสนโรแมนติกระหว่างกวางสาวและหนุ่มเผ่าหลี ระหว่างทางก่อนเข้าไปถึง

                         อาคารที่ดูการแสดง ท่านก็จะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศของชาวท้องถิ่นออกมาร้องเพลง และเล่นกิจกรรมให้ท่านได้ชม 

                     2. SONG AND DANCE  SHOW IN SANYA LAS VEGAS LASVEGAS SHOW(ราคาท่านละ 280 หยวน) โชว์ลาสเวกัส เป็นอีกหนึ่งชื่อที่มีชื่อเสียง

                     ไม่น้อยกว่าโชว์เชียนกู่ชิง ซึ่งเป็นโชว์ที่เต็มไปด้วยแสงสีและความบันเทิงมากมาย ด้วยการแต่งกายและการแสดงทำให้ท่านเพลิดเพลินตลอดการชมโชว์ 

                      *** ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการได้ที่เจ้าหน้าที่ และชำระเงินกับไกด์ท้องถิ่นหน้างาน

เข้าพักที่           XIN YI JING CHAN YI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ซานย่า)

 

วันที่ห้า          เทียนหยาไหเจี่ยว–อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน - ซานย่า

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

                      นำท่านสู่ เทียนหยาไหเจี่ยวแดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดแผ่นดินใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมี

                     คำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม

                     ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

                      นำท่านเที่ยวชม อุทยานอารยธรรมศาสนาพุทธหนานซาน(รวมรถแบตเตอรี่)โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์

                      วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลัง

                      คือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามีมังกร นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสูง 108 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืน

                   ที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติ

                     ปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย

                     นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม  พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม

                    1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ หยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

เข้าพักที่           XIN YI JING CHAN YI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ซานย่า)

 

วันที่หก               ซานย่า – เชียงใหม่

02.00 น.               นำท่านเดินทางสู่สนามบินซานย่าฟินิกซ์ เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

04.40 น               เหิรฟ้าสู่เชียงใหม่โดยสารการบินAIR ASIA โดยเที่ยวบินที่FD329

06.05 น.              เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ….

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจรAIR ASIA (FD) เชียงใหม่ – ซานย่า – เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท(ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น (สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
 • ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมบัตร 3% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีออกใบกำกับภาษี
 • การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ 

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296