[KOR503] Sping in Korea 5 Days 3 Nights 
Back

Destination : เกาหลี ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 13 - 17 เมษายน 2562

รวมทิปไกด์และคนขับ ลิ้มรสอาหาร TODAI BUFFET บุฟเฟ่ขาปู อาหารนานาชาติอาหารทะเล


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 13 – 17 เมษายน 2019 (จองด่วน รับได้ 12 ที่นั่ง) 29,999 4,000 29,999 29,999

 

วันแรก เชียงใหม่

 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน KOREAN AIR มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
23.15 น.         เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE668    ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง
 
 

วันที่สอง อินชอน  - เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา – ป้อมปราการฮวาซอง – ซูวอน
 
 
06.45 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่งโมง  เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น   หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และเจอไกด์ท้องถิ่น
นำท่านเดินทางโดยรถสู่  เกาะนามิ  NAMI ISLAND  สถานที่ถ่ายทำซีรีย์ยอดฮิต WINTR LOVE SONG สถานที่นัดพบกันครั้งแรกของ Jun Sang และ Yu Jin อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินชมความงามของต้นไม้ที่ทอดยาวตลอดสองฝั่งถนน ที่สวยงามอีก หลายชนิด  ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินจนลืมเวลา โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในห้วงแห่งความรัก จะรู้สึกว่าถนนแห่งความงามสายนี้สั้นเกินไป
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู TAKKALBI   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา  Wawujeongsa Temple  ตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกีโด เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา มีเศียรพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่สีทองอร่ามดูโดดเด่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวช แฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3000 องค์ ภายในวัดยังมีรูปปั้นหินสลักดูเหมือนจะเป็นนกฮูกแม่กับลูก มีเจดีย์ทำด้วยก้อนหินดูแปลกตาและเมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา ก็จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดียมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987
                       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง  Hwaseong Fortress  เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน(Joseon) สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด Gyeonggi-do  เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วย
เย็น  รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ JM HOTEL SUWON 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย  
 
 
 
วันที่สาม         สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - สวนยออีโด  - TRICK EYE MUSEUM WITH ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งฮงอิก – บุฟเฟ่ต์ขาปู - โซล
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี เป็นที่นิยมของชาว เกาหลีและชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นต่างๆบริการท่าน ด้วยบัตรเครื่องเล่น UNLIMIT TICKET นอกจากนั้นภายในยังเป็นสวนพฤกษาชาติขนาดใหญ่ ชื่นชมกับสวนไม้ดอก ไม้ประดับที่งดงาม ชมสวนสัตว์ซาฟารี ซึ่งไลเกอร์  สัตว์พันธ์ผสม ระหว่างเสือกับสิงโต ที่มีอายุมากกว่า 13  ปี ชมหมีแสนรู้  และสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลายชนิด ช้อปปิ้งของที่ระลึกอย่างจุใจ
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู BBQ BUFFET  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล
                        จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนยออีโด เป็นสวนสาธารณะอยู่ในกรุงโซล เป็นที่พักผ่อนยอดฮิตของชาวกรุงโซล และยังเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแห่งหนึ่งเลย เนื่องจากเป็นที่ตั้งของตึกสำนักงานสำคัญๆ ไม่ว่าจะเป็นตลาดหลักทรัพย์ อุตสาหกรรมธุรกิจขนาดต่างๆมากมาย ตั้งเรียงรายอยู่บนเกาะยออีโดและในทุกๆปีเมี่อฤดูใบไม้ผลิเริ่มต้น ช่วงประมาณกลางเดือนเมษายน จะมีจัด  เทศกาลดอกซากุระ  หรือ ดอกเชอร์รี่บานกันด้วย   เนื่องจากแต่ละปี การกำหนดวันเทศกาล จะดูที่พยากรณ์การบานของดอกซากุระ ซึ่งจะกำหนดล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน เท่านั้น ซึ่งคนไทยให้ ความนิยมไปเที่ยวเป็นอย่างมากคงเป็นเพราะว่าตรงกับวันหยุดด้วย ช่วงสงกรานต์พอดีเลย ดอกซากุระ ที่ปลูกไว้ 2 ข้างทางเป็นแนวยาวตลอดถนน รวมแล้วน่าจะพันกว่าต้นได้ จะพร้อมใจกันออกดอกสีขาวอมชมพูอ่อนๆ ตลอดเส้นทางเหมือนอุโมงค์ดอกซากุระและบวกด้วยบรรยากาศอันน่าท่องเที่ยว ยิ่งทำให้ผู้คนหลั่งไหลมาเที่ยวกันตลอด 
                      จากนั้นนำท่านสู่ TRICK EYE  MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับ ภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ พร้อมกับเข้าชม ICE MUSEUM เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลัก น้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น  รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลก สำรวจบ้านน้ำแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง ชมวิวจากบนกำแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทำจากน้ำแข็ง นำท่าน ช้อปปิ้งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางทีอาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก
เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่สี่     บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค  – GINSENG CENTER – RAISIN TREE - COSMETIC OUTLET - DUTY FREE – ย่านเมียงดง –  Buffet Todai - โซล
 
 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ปาร์ก กึน เฮ  หมายเหตุ ระหว่างแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอใดๆ  จากนั้น อิสระให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล 
                    จากนั้น นำท่านชม  พระราชวังเคียงบ็อกคุง ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีต กว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามา บุกยึดครองทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง  หมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และพาท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ เคียงเฮวร  ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับ แขกบ้านแขกเมือง  นำท่านสู่ GINSENG CENTER ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด  เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็น
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทองโสมเกาหลี จึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก  ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า  
                      จากนั้นนำท่านชม สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี   RAISIN TREE   สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูง และหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปีสมุนไพรบำรุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อน ในกระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูกทาง การแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรตซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทำลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน
เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ หมูย่างเกาหลี
                      จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ COSMETIC OUTLET เลือกซื้อเครื่องสำอาง ยี่ห้อดังไม่ว่าจะเป็นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงูครีมน้ำแตก โบท๊อก ครีมล้างหน้า น้ำหอม โรจูคิส พร้อมรับของแถมมากมาย   จากนั้นนำท่านเข้าเลือกสรรสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวของกรุงโซลพบสินค้าหลากชนิดหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง ชาแนล กุชชี่ เฟอร์รากาโม่ พราด้า ลังโคม คลีนิกซ์ เอสเตเลอเดอร์ รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร/ซัลฮวาซู /เฮรา  เครื่องสำอางดังของเกาหลี
                      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง  MYEONGDONG MARKET  ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้น นำของเกาหลีที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้เมโทรมิโดป้าและห้างสรรพสินค้าชินแกและห้างมิลเรโอเร่ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบน ดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปรองเท้า เครื่องใช้ เครื่องประดับและเครื่องสำอางเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานอาหารได้
เย็น       รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  TODAI BUFFET  บริการ บุฟเฟ่ต์ ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของตึก Noon Square เป็นทั้งห้องอาหารนานาชาติอาหารทะเลและภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ซูชิซึ่งมีอาหารมากมายให้ลูกค้าเลือกชิมกันจนอิ่มอย่างจุใจ และเมนูเด็ดไปกว่านั้นคือ บุฟเฟ่ขาปู ที่นักชิมชื่นชอบ และอื่นๆเช่น สลัดบาร์ พิซซ่า หอยนางรม และเมนูอื่นๆหลากหลายให้เดินเลือก และเนื้อหมูของที่แห่งนี้คือเนื้อหมู LA Galbi  เนื้อหมูสไตล์เกาหลี  เป็นเนื้อหมูที่นุ่มไสตล์เฉพาะของโตได ที่มีลูกค้าติดอกติดใจทั้งในรสชาติและติดใจในความหลากหลายของเมนูอาหารทั้งคาวหวานนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า 
 
 

วันที่ห้า RED PINE – โซลทาวเวอร์ – AMETHYST - ซุปเปอร์มาร์เก็ต –  อินชอน – เชียงใหม่
 
 
 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย  
จากนั้นนำท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์  SEOUL TOWER   หรือ หอคอยเอ็นโซล  N SEOUL TOWER  ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็น คู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมี ความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป  สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มานี้เริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคส โทรศัพท์มือถือ  บัตร T-MONEY  โซ่จักรยาน  พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้ และนำมาใช้แทนลูกกุญแจ   ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์
                       จากนั้นไปเยี่ยมชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ AMETHYST ที่เกาหลีเป็นดินแดนของพลอยสีม่วง โดยเชื่อว่าเป็นพลอยแห่งสุขภาพและโชคดี พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมืออิสระเลือกซื้อเป็นที่ระลึก หรือฝากคนที่ท่านรัก
เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ OSAM BULGOGI AT SUPPERMARKET จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต  ละลายเงินวอน  สาหร่าย ขนมต่างๆช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้า โสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร  ป๊อกกี้เกาหลี  ชินราเมง  มาม่าเกาหลี  นมกล้วย 
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.20 น. เหินฟ้ากลับสู่เชียงใหม่  โดยสายการบิน KOREAN AIR  เที่ยวบินที่  KE667   ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง  
22.05 น.        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD” 
 
 
 
อัตราค่าบริการรวม
 
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง เชียงใหม่  – อินชอน  – เชียงใหม่ 
- ภาษีสนามบิน, Tax Insurance
- ที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน
- อาหารตามรายการ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- หัวหน้าทัวร์ / ไกด์ ตามรายการ
- ฟรี! กระเป๋าเป้ 1 ใบ/ท่าน
- ค่าทิปไกด์และคนขับ ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1000000.- บาท
 

  อัตราค่าบริการไม่รวม
 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีออกใบกำกับภาษี
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ  อาหาร,เครื่องดื่มที่สั่งเอง / โทรศัพท์,โทรสาร / มินิบาร์ / ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน การถูกปฎิเสธไม่ให้เข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  20 กิโลกรัมต่อท่าน
- ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่สินน้ำใจ
 

  • Sping in Korea 5 Days 3 Nights

    Destination : เกาหลี ,

    Duration : ออกเดินทางวันที่ 13 - 17 เมษายน 2562

    Start Price : 29,999 THB

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296