[KOR503] อันยองฮาเซโย เกาหลี 5D3N 
Back

Destination : เกาหลี ,

Activity : Programs Tour

Duration : 18-22 ก.ย. // 16-22 ต.ค. // 23-27 ต.ค. 2562

สายการบิน KOREAN AIR พิเศษ! ใส่ชุดฮันบก ณ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก(Bukchon Hanok Village) อินชอน-เกาะนามิ-วัดวาวูจองซา-ป้อมปราการฮวาซอง-ซูวอน สวนสนุกเอเวอร์แลนด์-โซล-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-ช้อปปิ้งฮงอิก บลูเฮ้าส์-พระราชวังเคียงบ็อค-GINSENG CENTER-RAISIN TREE-COSMETIC OUTLET-DUTY FREE-ย่านเมียงดง-LOISIR BUFFET-RED PINE-โซลทาวเวอร์-AMETHYST-ซุปเปอร์มาร์เก็ต


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 18-22 กันยายน 2562 27,500 4,000 27,500 27,500
วันที่ 16-22 / 23-27 (ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี) ตุลาคม 2562 27,900 4,000 27,900 27,900

 

วันแรก                 เชียงใหม่

21.00 น.               คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน KOREAN AIR

มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

23.15 น.               เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE668 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)

 

วันที่สอง               อินชอน  - เกาะนามิ – วัดวาวูจองซา – ป้อมปราการฮวาซอง – ซูวอน

06.45 น.             เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่งโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และเจอไกด์ท้องถิ่น

นำท่านเดินทางโดยรถสู่  เกาะนามิ (NAMI ISLAND) สถานที่ถ่ายทำซีรีย์ยอดฮิต WINTR LOVE SONG สถานที่นัดพบกันครั้งแรกของ Jun Sang และ Yu Jin อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินชมความงามของต้นไม้ที่ทอดยาวตลอดสองฝั่งถนน ที่สวยงามอีก หลายชนิด  ท่านจะรู้สึกเพลิดเพลินจนลืมเวลา โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่กำลังอยู่ในห้วงแห่งความรัก จะรู้สึกว่าถนนแห่งความงามสายนี้สั้นเกินไป

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู TAKKALBI

                            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา (Wawujeongsa Temple) ตั้งอยู่ในเมืองยงอิน จังหวัดคยองกีโด เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่กลางภูเขา มีเศียรพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่สีทองอร่ามดูโดดเด่น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มีความสูงถึง 8 เมตร วางตั้งอยู่บนกองหินขนาดใหญ่ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวช

แฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าในการรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรูปสลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกมากกว่า 3,000 องค์ ภายในวัดยังมีรูปปั้นหินสลักดูเหมือนจะเป็นนกฮูกแม่กับลูก มีเจดีย์ทำด้วยก้อนหินดูแปลกตาและเมื่อเดินเข้าสู่อุโบสถซึ่งอยู่บนเนินเขา ก็จะพบกับที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนำมาจากอินเดียมีความเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสีทององค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิดกีฬา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง (Hwaseong Fortress) เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ตั้งแต่ยุคโจซอน(Joseon) สร้างขึ้นช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด(Gyeonggi-do) เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กำแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิศ และมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม รวมทั้งศาลาที่ชื่อว่า Hwahongmun ด้วย

เย็น                         รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ JM HOTEL SUWON 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม                 สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - หมู่บ้านบุกชอนฮันอก  – ช้อปปิ้งฮงอิก – โซล

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี เป็นที่นิยมของชาว

เกาหลีและชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นต่างๆบริการท่าน ด้วยบัตรเครื่องเล่น UNLIMIT TICKET นอกจากนั้นภายในยังเป็นสวนพฤกษาชาติขนาดใหญ่ ชื่นชมกับสวนไม้ดอก ไม้ประดับที่งดงาม ชมสวนสัตว์ซาฟารี ซึ่งไลเกอร์  สัตว์พันธ์ผสม ระหว่างเสือกับสิงโต ที่มีอายุมากกว่า 13  ปี ชมหมีแสนรู้  และสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลายชนิด ช้อปปิ้งของที่ระลึกอย่างจุใจ

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู BBQ BUFFET

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านบุกชอนฮันอก + รวมใส่ชุดฮันบก (Bukchon Hanok Village)  เป็นหมู่บ้านทางเหนือที่โด่งดัง นอกจากจะเคยเป็นที่อยู่ของขุนนางระดับสูงในสมัยก่อนแล้ว หมู่บ้านฮันอ๊กยังเป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่มีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนแล้ว หมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊กจะตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุงกับชางด็อกกุง โดยที่เส้นทางสัญจรในหมู่บ้านจะเป็นเนินเขาสูง แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ

31 Gahoe-dond และ 11 Gahoe-dond ซึ่งสองข้างทางคุณจะได้สัมผัสกลิ่นอายบรรยากาศบ้านเกาหลีโบราณที่ยังคงอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและบ้านเรือนไว้เกือบจะสมบูรณ์

นำท่าน ช้อปปิ้งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางทีอาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า (โซล)

 

วันที่สี่                  บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค  – GINSENG CENTER – RAISIN TREE - COSMETIC OUTLET - DUTY FREE – ย่านเมียงดง –  LOISIR BUFFET - โซล

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ปาร์ก กึน เฮ (หมายเหตุ ระหว่างแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอใดๆ) จากนั้น อิสระให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

จากนั้น นำท่านชม  พระราชวังเคียงบ็อกคุง ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีต

กว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามา

บุกยึดครองทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง

หมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และพาท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ เคียงเฮวร  ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับ แขกบ้านแขกเมือง

นำท่านสู่ GINSENG CENTER ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด

เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็น

โสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทองโสมเกาหลี จึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก

ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า 

จากนั้นนำท่านชม สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี ( RAISIN TREE ) สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูง

และหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปีสมุนไพรบำรุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อน

ในกระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูกทาง การแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรตซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทำลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

เที่ยง                        รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ หมูย่างเกาหลี

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ COSMETIC OUTLET เลือกซื้อเครื่องสำอาง ยี่ห้อดังไม่ว่าจะเป็นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงูครีมน้ำแตก โบท๊อก ครีมล้างหน้า น้ำหอม โรจูคิส พร้อมรับของแถมมากมาย 

จากนั้นนำท่านเข้าเลือกสรรสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวของกรุงโซลพบสินค้าหลากชนิดหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง ชาแนล กุชชี่ เฟอร์รากาโม่ พราด้า ลังโคม คลีนิกซ์ เอสเตเลอเดอร์ รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร/ซัลฮวาซู /เฮรา  เครื่องสำอางดังของเกาหลี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง (MYEONGDONG MARKET) ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้น นำของเกาหลีที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้เมโทรมิโดป้าและห้างสรรพสินค้าชินแกและห้างมิลเรโอเร่ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบน

ดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปรองเท้า เครื่องใช้ เครื่องประดับและเครื่องสำอางเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานอาหารได้

เย็น                        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร LOISIR HOTEL BUFFET  ลิ้มรสอาหาร บุฟเฟ่ต์ขาปู อาหารนานาชาติและอาหารทะเล  มากมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  RAMADA ENCORE SEOUL MAGOK HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า (โซล)

 

วันที่ห้า                   RED PINE – โซลทาวเวอร์ – AMETHYST - ซุปเปอร์มาร์เก็ต –  อินชอน – เชียงใหม่

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 

จากนั้นนำท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มี

ความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็น

คู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมี

ความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มานี้เริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคส

โทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้และนำมาใช้แทนลูกกุญแจ) **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**

จากนั้นไปเยี่ยมชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ AMETHYST ที่เกาหลีเป็นดินแดนของพลอยสีม่วง โดยเชื่อว่าเป็นพลอยแห่งสุขภาพและโชคดี พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมืออิสระเลือกซื้อเป็นที่ระลึก หรือฝากคนที่ท่านรัก

เที่ยง                      รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ OSAM BULGOGI AT SUPPERMARKET

จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ) สาหร่าย ขนมต่าง ๆช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้า

โสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

18.20 น.                  เหินฟ้ากลับสู่เชียงใหม่  โดยสายการบิน KOREAN AIR  เที่ยวบินที่  KE667  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง) 

22.05 น.                  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง เชียงใหม่  – อินชอน  –  เชียงใหม่ (KE)
 • ภาษีสนามบิน, Tax Insurance
 • ที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน
 • อาหารตามรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ / ไกด์ ตามรายการ
 • ฟรี! กระเป๋าเป้ 1 ใบ/ท่าน
 • ค่าทิปไกด์และคนขับ ท้องถิ่น
 • ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000.- บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีออกใบกำกับภาษี
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ  อาหาร,เครื่องดื่มที่สั่งเอง / โทรศัพท์,โทรสาร / มินิบาร์ / ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน การถูกปฎิเสธไม่ให้เข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (23 กิโลกรัมต่อท่าน)
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่สินน้ำใจ

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296