[TPE504] ไทเป ไทจง 5 วัน 4 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : ไต้หวัน ,

Activity : Programs Tour

Duration : 5-9 ธ.ค. 2562 // 29 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563

รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กิโลกรัม ช้อปปิ้งอย่างจุใจ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง ไทเป 101 อุทยานแย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง หมู่บ้านสายรุ้ง พักย่านซีเหมินติง 1 คืน , พักย่านฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต 1 คืน พักอาบน้ำแร่ธรรมชาติ 1 คืน เมนู ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง ซีฟู๊ด-สลัดกุ้งมังกร ชาบู ชาบู


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 5 - 9 ธ.ค. 2562 (ปิดกรุ๊ปแล้ว) 22,888 5,000 22,888 22,888
วันที่ 29 ธ.ค. 2562 - 2 ม.ค. 2563 (ปิดกรุ๊ปแล้ว) 26,888 5,000 26,888 26,888

วันแรก                   เชียงใหม่ -  เถาหยวน (ไต้หวัน) – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

09.30 น.                 คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ EVA AIR

11.30 น.                 เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR258

16.45 น.                  เดินทางถึงสนามบินถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะท่านเจอไกด์ท้องถิ่นและคนขับ

เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารซีฟู๊ด + สลัดกุ้งมังกร

นำคณะเข้าสู่ที่พัก THE LOFT SAESIDE HOTEL (HOT SPRING) หรือเทียบเท่า

** ให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ภายในห้องพักตาม อัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี

 

วันที่สอง                 อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป – ไทจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก (หมายเหตุ : การเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นหากตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน)

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู เสี่ยวหลงเปา

จากนั้นนำท่านชม ตลาดปลาไทเป (Taipei Fish Market) เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน หรืออีกชื่อที่เรียกกันมาอย่างคุ้นหูว่า  Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล, ผัก, ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภท

อาหารจำนวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทำให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองไทจง   เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของไต้หวันปัจจุบันเมืองไทจง เป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมทาง

พุทธศาสนาของไต้หวัน ซึ่งจะมีงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คืองานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจง และนอกจากนี้ เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง (Rainbow Village) เป็นหมู่บ้านเก่าของทหารผ่านศึกในยุคสงครามกลางเมืองของจีนที่ลี้ภัยมาอยู่กันที่ไต้หวัน ซึ่งสร้างขึ้นอย่างง่ายๆจากวัสดุทั่วไป โดยภายหลังแทบทั้งหมดได้ถูกทำลายและปรับเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยที่ทันสมัยเช่นอาคารอพาร์ทเม้นกันไปจนเกือบจะหมดแล้ว ในระหว่างที่ได้เริ่มมีการรื้อถอนนั้นได้มีทหารเก่าที่ชือว่า Huang Yung-Fu ได้ออกมาวาดลวดลายต่างๆด้วยสีสันสดๆ ตามผนังและกำแพงของหมู่บ้านที่เกือบจะร้างผู้คน มีทั้งตัวหนังสือ ตัวการ์ตูน และลวดลายอื่นๆที่ดูเหมือนการวาดของเด็กๆ จนมีนักศึกษาในมหาวิทยาลัยใกล้เคียงมาพบเจอและบอกต่อๆกันไปจนมีชื่อเสียงในระดับประเทศ จึงมีการประกาศจากทางรัฐบาลให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์เอาไว้ ปัจจุบันจึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมือง ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมเยือนกันมากมายโดยเฉพาะในวันหยุด

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BANANA NEW PARADISE

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  BEACON HOTEL TAICHUNG 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ย่านฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต)

จากนั้นอิสระให้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายที่ ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าและ อาหารให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกชิม เพราะตลาดแห่งนี้ถือเป็นตลาดกลางคืนที่ใหม่ที่สุดในไทจง

 

วันที่สาม                  ไทจง – ผู่หลี่ - ล่องเรือสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - ชิมกาแฟ - ไทเป  - เค้กไส้สับปะรด - ซีเหมินติง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองผู่หลี่ (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมงครึ่ง) จากนั้นนำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยว

นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู  ปลาประธานาธิบดี

นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

หลังจากนั้นนำท่านแวะชิมกาแฟ ขึ้นชื่อของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านกลับสู่ไทเป  จากนั้นนำท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆอีกมากมาย ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ เมนู พระกระโดดกำแพง

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RIVERVIEW HOTEL TAIPEI  4  ดาว หรือเทียบเท่า (ย่านซีเหมินติง)

อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเปซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวันและเป็นหนึ่งใน landmark สำคัญของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปีค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจุบันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆมาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น ให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลินๆ

 

วันที่สี่                     ไทเป – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ตลาดซื่อหลิน –เถาหยวน

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมสินค้าที่ทำจากเจอร์เมเนียม มีคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า เผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใส่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเป็นเครื่องประดับให้คุณได้ทุกโอกาส

จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง  ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจยงไคเช็คพร้อมถ่ายรูป กับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน  ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ  ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ค่าใช้จ่ายประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู TAKAO SHABU SET

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง (National Palace Museum) เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองไทเป และไต้หวัน อยู่ชานเมืองตอนบนชิดริมเนินเขาของไทเป กินอาณาบริเวณกว้างขวาง มีโซนจัดแสดงหลักอยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณโดยมีผนังสีเหลืองและหลังคาเซรามิคสีเขียว สูง 4 ชั้น 1 อาคารและอีกสองโถงจัดนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่า 700,000 ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก

จากนั้นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายที่  ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

** อิสระอาหารเย็น ณ  ตลาดซื่อหลิน ตามอัธยาศัย **

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม TAO GARDEN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เถาหยวน) 

 

วันที่ห้า                   เถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่

เช้า                           อาหารเช้าแบบ SET BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

07.25 น.                  ออกเดินทางกลับสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR257

10.25 น.                  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”


อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน EVA AIR เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ เส้นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – เชียงใหม่
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนต่างที่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย (เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง)

 

 

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296