[TW605] ไต้หวัน อาลีซาน 5 วัน 4 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : ไต้หวัน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทางวันที่ 26-30 ตุลาคม 2562

บินตรงเชียงใหม่ EVA AIR รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสนพันปี ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไทเป101 อุทยานเย่หลิว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ช้อปปิ้ง 3 ตลาด ฟ่งเจี่ยไนท์มาเก็ต ซื่อหลินไนท์มาเก็ต ซีเหมินติง พิเศษ ! โรงแรม 4 ดาว พักย่านซีเหมินติง 1 คืน ,ย่านฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต 1 คืน เมนูพิเศษ! ซีฟู๊ดเย๋หลิว สลัดกุ้งมังกร ปลาประธานาธิบดี Steak/Salad Bar เสี่ยวหลงเปา ชาบู ชาบู


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 26-30 ตุลาคม 2562 23,888 4,500 23,888 23,888

วันแรก                   เชียงใหม่ -  เถาหยวน (ไต้หวัน) – ซีเหมินติง

09.30 น.                  คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ EVA AIR

11.30 น.                  เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR258

16.45 น.                  เดินทางถึงสนามบินถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะท่านเจอไกด์ท้องถิ่นและคนขับ

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร โต๊ะจีน TAKAO SHABU SET

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RIVERVIEW TAIPEI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ย่านซีเหมินติง)

อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านซีเหมินติง (Ximending) เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเปซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวันและเป็นหนึ่งใน landmark สำคัญของเมืองไทเปด้วย

ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปีค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจุบันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆมาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น ให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลิน

 

วันที่สอง                  ไทเป – ผูหลี่  – ล่องเรือสุริยันจันทรา – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถโค้ช เดินทางสู่เมืองผูหลี่ เป็นเมืองที่มีน้ำแร่ผูหลี่ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอันดับหนึ่งในไต้หวัน

นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยว

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู  ปลาประธานาธิบดี)

นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ เช่น ศาสดาขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงโตหินอ่อน 2 ตัว ที่ตั้งอยู่หน้าวัด ซึ่งมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเจียอี้ ที่มีอุทยานอาลีซัน 1 ในอุทยานแห่งชาติของไต้หวัน

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร STEAK SALAD BAR BUFFET

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  ORIENT LUXURY HOTEL 4 ดาว (เจียอี้)

 

วันที่สาม                 เมืองเจียอี้ – อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี – ชิมกาแฟ - ไทจง  - ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาลีซัน นำท่านนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปีและสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสำคัญต่างๆ ภายในอุทยานแห่งชาติอาลีซันซึ่งเป็นอุทยานที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงที่สุดของไต้หวันในฤดูใบไม้ผลิ ดอกซากุระจะบานสะพรั่งพร้อมกับพรรณไม้อีกนานาชนิดและจะบานในช่วงเดือน 3 และเดือน 4  เท่านั้น  นำท่านเดินชมดื่มด่ำกับธรรมชาติของป่าศักดิ์สิทธิ์อาลีซันโดยตลอดสองเส้นทางท่านจะได้สัมผัสกับต้นสนสูงชัน, ซากต้นไม้โบราณรูปร่างต่างๆ  และต้นไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นอุทยานที่ยังมีความสมบูรณ์อยู่มาก

**สำหรับท่านที่เมารถ แนะนำให้ทานยาแก้เมาในช่วงก่อนขึ้นอุทยานอาลีซัน **

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองอาลีซัน                      

 นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองไทจง หลังจากนั้นนำท่านแวะชิมกาแฟ ขึ้นชื่อของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองไทจง   เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของไต้หวันปัจจุบันเมืองไทจง เป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมทาง

พุทธศาสนาของไต้หวัน ซึ่งจะมีงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คืองานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจง และนอกจากนี้ เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร CHIEN YEEN SHABU BUFFET

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  BEACON HOTEL TAICHUNG 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ไทจง)

โรงแรมที่พักในย่าน ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต  จากนั้นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายที่ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าและ อาหารให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกชิม เพราะตลาดแห่งนี้ถือเป็นตลาดกลางคืนที่ใหม่ที่สุดในไทจง

 

วันที่สี่                     ไทจง - ไทเป – เค้กไส้สับปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม –ตลาดซื่อหลิน – เถาหยวน

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านกลับสู่ไทเป จากนั้นนำท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆอีกมากมาย ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู อาหารซีฟู๊ด + สลัดกุ้งมังกร

จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์ “เปยซังเฉิงชื่อ” และ “อู๋เหยียนเตอะซันชิว” ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก (หมายเหตุ : การเดินทางไปหมู่บ้านจิ่วเฟิ่นหากตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์จะต้องเปลี่ยนเป็นรถเมล์แบบท้องถิ่น ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศแบบคนท้องถิ่นและเพิ่มประสบการณ์การนั่งรถเมล์ของไต้หวัน)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ่ายรูปคู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ค่าใช้จ่ายประมาณ 600 NTD) ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1,008 เมตรต่อนาที

นำท่านชมสินค้าที่ทำจาก เจอร์เมเนียม มีคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า เผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใส่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเป็นเครื่องประดับให้คุณได้ทุกโอกาส

จากนั้นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายที่  ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

เย็น                          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู เสี่ยวหลงเปา

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม TAO GARDEN  HOTEL  4 ดาว หรือเทียบเท่า (เถาหยวน)

 

วันที่ห้า                   สนามบินเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่

เช้า                           อาหารเช้าแบบ SET BOX

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน

07.25 น.                  ออกเดินทางกลับสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR257

10.25 น.                  เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน EVA AIR เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ เส้นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – เชียงใหม่
 • ค่าภาษีสนามบิน
 • ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนต่างที่เกิน 30 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าไต้หวัน สำหรับหนังสือเดินทางไทย (เล่มข้าราชการ) ต้องยื่นวีซ่าเข้าไต้หวันมีค่าธรรมเนียม 2,500 บาทต่อท่าน และค่าบริการยื่นวีซ่า 500 บาทต่อท่าน ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 5-7 วันทำการ (สำหรับพาสปอร์ตไทย [เล่มสีแดงเลือดหมู] หากมีประกาศจากทางรัฐบาลบังคับใช้วีซ่า ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่าที่เกิดขึ้นตามจริง)

 Tag : ซีเหมินติงไทเปผูหลี่วัดจงไถฉานซื่อล่องเรือสุริยันจันทราวัดเหวินหวู่ชิมกาแฟเมืองเจียอี้อุทยานอาลีซันนั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปีไทจงฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ตเค้กไส้สับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คตึกไทเป 101อุทยานแห่งชาติเย่หลิวหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่นเจอร์เมเนียมพิพิธภัณฑ์กู้กงตลาดปลาไทเปเถาหยวน
Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296