[PEK503] ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 22-26 มิ.ย. 62

• จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – กายกรรมปักกิ่ง – พระราชวังฤดูร้อน – สวนผลไม้ตามฤดูกาล • หอฟ้าเทียนถาน – วัดลามะ - ถนนหวังฟู่จิ่ง – กำแพงเมืองจีน - ตลาดหงเฉียว • ชิมเป็ดปักกิ่ง – ลิ้มรสสุกี้มองโกล – อาหารกวางตุ้ง – อาหารแต้จิ๋ว – บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 16 – 20 มี.ค. 62 (ปิดกรุ๊ปแล้ว) 19,900 3,900 19,900 19,900
วันที่ 13–17 เม.ย. 62 (ช่วงสงกรานต์) // ปิดกรุ๊ปแล้ว 25,000 3,900 25,000 25,000
วันที่ 22 - 26 มิ.ย. 62 (รับได้ 8 ที่นั่ง) 19,900 3,900 19,900 19,900

 

วันแรก                     เชียงใหม่ – ปักกิ่ง

 

21.00 น.                พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR CHINA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
23.00 น.               นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA824 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
 
 
วันที่สอง      ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน – กู้กง – กายกรรมปักกิ่ง 
 
 
04.30 น.             ถึงสนามบินปักกิ่ง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน 
เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร อาหารเช้าแบบจีน หลังอาหารนำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง อนุสาวรีย์วีรชน หอระลึกประธานเหมาเจอตุง  ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสำคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคำว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม กู้กง สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นำท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น และไฮไลท์คือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคันวนอยู่ในพื้นที่จำกัดและโชว์กายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก  
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 

วันที่สาม  พระราชวังฤดูร้อน – วัดลามะยงเหอกง -  ถนนหวังฟู่จิ่ง 
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน  อี้เหอหยวน  อุทยานใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนใน รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยภูเขาและทะเลสาบ เก๋งจีน ระเบียงยาว เจดีย์ ที่สวดมนต์ สะพานหิน และเรือหินอ่อน ที่สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 800 ปีก่อน ซึ่งได้เคยถูกทำลายอย่างรุนแรงถึง 2 ครั้ง เมื่อตอนกองทัพพันธมิตรบุกยึดเมืองปักกิ่ง ที่นี่ยังเคยเป็นพระราชวัง ที่ประทับของพระนาง ชูสีไทเฮา นำคณะเดินชมตำหนักที่ว่าราชการ โรงอุปรากร ตำหนัก ที่ประทับของพระนาง    ชูสีไทเฮา และจักรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในเทพนิยายต่างๆ ของจีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริมทะเลสาบ
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน นำท่านเที่ยวชม วัดลามะยงเหอกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิยงเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อองค์ชายสี่ได้สืบราชบัลลังค์แล้วได้ยก
สถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัดลามะ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ยืน หรือ พระศรีอารยเมตไตร  ซึ่งสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยต้นจันทน์หอมทั้งต้น ใช้เวลาในการแกะสลักถึง 10 ปี ซึงประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฝู่จิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 

วันที่สี่          กำแพงเมืองจีนด่านจูยงกวน – สวนผลไม้ –  ผ่านชมสนามกีฬารังนก 
 
 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางต่อสู่ กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจาก นั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม สวนผลไม้  ของเกษตรกรชาวจีน ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลให้ท่านชม,ชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง  เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนสตรอเบอรี่  คนละ 4-5 ลูก เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ชมสวนเชอรี่ คนละ 8-10 ลูก เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ชมสวนลูกท้อ คนละ 2-3 ลูก เดือนกรกฎคม – ตุลาคม ชมสวนลูกพลับ ลูกท้อ คนละ 2-3 ลูก 
 หมายเหตุ : หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย มีผลทำให้ทางสวนผลไม้ประกาศปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ปรับเป็นสถานที่อื่นๆตามความเหมาะสม  จากนั้นนำท่านผ่านชมสนามกีฬารังนก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคปี 2008 
เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
วันที่ห้า           หอฟ้าเทียนถาน - ตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง – เชียงใหม่ 
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่ประกอบพิธีไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ฝนต้องตามฤดูกาล ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ 
ภายในประกอบด้วย หวานซิว แท่นประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี่ สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้าฟ้า และ ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง
17.30 น.         ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA823
21.50 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ….
 
 
รายการนี้ลงร้านจีนที่ปักกิ่ง 4 ร้าน ร้านหยก ร้านไข่มุก ร้านบัวหิมะ ร้านหมอนยางพารา 
ถ้าไม่เข้าร้านหยก เพิ่ม RMB 200/ท่าน  ถ้าไม่เข้าร้านอื่น ขอให้เพิ่ม RMB 100/ท่าน/ร้าน
แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์

 DISCOVER THE COLORFUL WORLD
 
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร AIR CHINA  เชียงใหม่ – ปักกิ่ง – เชียงใหม่  ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริการวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ Passport Thai 
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1000000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
- ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ 
- กระเป๋าเป้ ฟรี 1 ใบต่อท่าน
 
 
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน
- ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296