[SHA6005] เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว 6 วัน 5 คืน บินตรงเชียงใหม่  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : วันที่ 15-20 พฤศจิกายน // 5–10 ธันวาคม 2562

เซี่ยงไฮ้ – อุ๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – ถนนโบราณซิงหมิงเฉียว - หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ศาลเจ้างักฮุย – ถนนโบราณเหอฝั่ง – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง +โชว์ - ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณอูเจิ้น + ล่องเรือ – ร้านยางพารา - ตลาดเก่า100 ปี - เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ – ร้านบัวหิมะ – ตลาดเถาเป่า - ชมหาดไว่ทาน – ถนนนานกิง


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 15 - 20 พ.ย. 2562 (ติดต่อเจ้าหน้าที่) 23,900 4,000 23,900 23,900
วันที่ 5 - 10 ธ.ค. 62 (รับได้ 16 ที่นั่ง) 24,900 4,000 24,900 24,900

 

วันแรก เชียงใหม่  – เซี่ยงไฮ้ 

 

12.30 น.         พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ของสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE (MU) มีเจ้าหน้าที่บริษัททัวร์ฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน 
14.55 น.         ออกเดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU206  สู่เมืองเซี่ยงไฮ้
20.25 น.         เดินทางถึงสนามบินผู่ตง (เซี่ยงไฮ้) “มหานครเซี่ยงไฮ้” ที่ได้รับการขนานนามว่า “ นครปารีสแห่งตะวันออก ” ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำหวังผู่เส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงมหานครเมืองนี้และมีความยาวถึง 80 กม. เป็นเมืองศูนย์กลาง เมืองท่าและเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สุดของจีน เนื่องจากเป็นเมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การเงิน การลงทุน รวมถึงด้านแฟชั่น และการท่องเที่ยว เซี่ยงไฮ้จึงนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนโดยถือได้ว่าเซี่ยง
ไฮ้เป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่ในด้านความก้าวหน้าและความทันสมัย ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เซี่ยงไฮ้เร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับ  จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก YITEL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้)
 
 
 
วันที่สอง เซี่ยงไฮ้ – อุ๋ซี – พระใหญ่หลิงซาน – ถนนโบราณซิงหมิงเฉียว – อู๋ซี
 
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอู๋ซี (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง) นำท่านนมัสการพระใหญ่หลิงซานต้าฝอ (รวมรถราง)วัดหลิงซาน อู๋ซี จัดได้ว่าเป็นพระพุทธรูปปรางค์ประทานพรที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดในประเทศจีน โดยมีความสูงถึง 88 เมตร มีน้ำหนัก 700 ตัน ฐานพระพุทธรูปมีห้องสามารถเดินขึ้นถึงพระบาทได้ และวัดหลิงซานนี้มีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี วัดหลิงซานเป็นวัดที่สวยงามร่มรื่นมีเขาล้อมรอบอยู่ ถึงสามด้าน มีทะเลสาบขนาดใหญ่อยู่เบื้องหน้าบริเวณด้านล่างมีจำลองรูปฝ่ามือขององค์หลวงพ่อโตขนาดเท่าองค์ใหญ่ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้กราบไหว้ บูชาด้วย ซึ่งในวัดนี้มีพระสังคจายซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่เชื่อกันว่าเป็นเทพแห่งโชค ลาภ ความร่ำรวย แต่พระสังคจายองค์นี้จะมีเด็กปีนป่ายล้อมรอบตัวด้วย
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว เล่ากันว่าเริ่มสร้างสมัยราชวงศ์หมิง หรือ ประมาณ 3,000 ปี มาแล้ว ถนนโบราณแห่งนี้ สามารถสะท้อนให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ของเมืองอู๋ซี ซึ่งมีมาอย่างยาวนาน ตลอดจนขนบประเพณี วิถีชีวิตและบ้านเรือนของเมืองอู๋ซี รวมไปถึงสามารถใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้อีกทางหนึ่ง อีกทั้งท่านจะได้เที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองไว้เป็นของฝากหรือของที่ระลึกอีกด้วย
เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก RAMADA WUXI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว  (อู๋ซี) 
 
 
 
วันที่สาม  อู๋ซี – หังโจว – ล่องเรือทะเลสาบซีหู - ศาลเจ้างักฮุย – ถนนโบราณเหอฝั่ง – เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง +โชว์ - หังโจว
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหังโจว  (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบซีหู ชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก มีเนื้อที่ 5.66 ตารางกิโลเมตร ความยาวโดยประมาณ 15 กิโลเมตร น้ำลึกเฉลี่ย 1.5 เมตร ชมโคมไฟ 3 โคม ทับแสงในบึงน้ำลึก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้างักฮุย  งักฮุย(หรือภาษาจีนกลางคือ เยว์เฟย) งักฮุยเป็นแม่ทัพที่มีชื่อเสียงมากในแง่ของความเข้มงวดและระเบียบวินัยของกองทัพ มากกว่านั้น สิ่งที่ทำให้กองทัพของงักฮุยครองใจชาวบ้านมากไปกว่านั้นก็คือ "ความซื่อสัตย์" และ "ซื่อตรง"  แม่ทัพงักฮุยสิ้นชีวิตลงเพราะผู้กังฉินใส่ร้ายจึงทำให้ต้องหมดชีวิตลง จึงเป็นต้นกำเนิดของ "ปาท่องโก๋" ที่เรากินกันอยู่ในปัจจุบัน  ศาลเทพเจ้างักฮุยตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาปซีหู จากนั้นอิสระให้ท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเหอฝั่งตั้งอยู่เชิงเขาอู๋ซันของเมืองหังโจว เป็นถนนสายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็น ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของหังโจวในสมัยราชวงศ์ซ่งของจีนเมื่อ880กว่าปีก่อนขณะที่เมืองหังโจวเป็นราชธานีอยู่นั้น ถนนเหอฝั่งเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรามเศรษฐกิจและการค้าในสมัยนั้น ถนนเหอฝั่งในปัจจุบัน นอกจากยังคงไว้ซึ่งสภาพดั้งเดิมของสิ่งปลูกสร้างโบราณส่วนหนึ่งแล้ว บ้านเรือนทั้งสองข้างทางที่สร้างขึ้นใหม่ล้วนสร้างจากไม้และมุงหลังคาสีคราม มีลักษณะเรียบง่ายแบบโบราณ สองข้างถนนสายนี้ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าทั่วไป 
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง จำลองบรรยากาศในสมัยราชวงศ์ซ่ง มีอาหาร สินค้า หัตถกรรม พื้นเมืองชนิดต่างๆ มากมายให้ท่านเลือกซื้อเลือกชม และให้ท่านได้ชมโชว์การแสดงอันยิ่งใหญ่ตระการตา ด้วย แสง สี เสียง ภายในเมืองจำลองราชวงศ์ซ่ง 
จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก KAIYUANMANGU HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (หังโจว)
 


วันที่สี่ หังโจว – ร้านผ้าไหม - เมืองโบราณอูเจิ้น + ล่องเรือ – ร้านยางพารา - ตลาดเก่า100 ปี - เซี่ยงไฮ้
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานผ้าไหม ซึ่งมีวิธีการนำเส้นไหมมาผลิตเป็นสินค้าทั้งที่ใช้เครื่องจักรและแรงงานคน ชมการดึงใยไหมรังแฝด ( แปลกแต่จริง ) เพื่อมาทำใส้นวมผ้าห่มไหม เหมาะกับการซื้อเป็นของฝากและซื้อใช้เอง  จากนั้นนำท่านสู่ เมืองโบราณอูเจิ้น "อูเจิ้น" เป็นท้องถิ่นเก่าแก่ อุดมไปด้วยโบราณสถานและโบราณวัตถุ มีประวัติ อารยธรรมที่ยาวนานถึง 7000 ปี และมีประวัติในการสร้างตำบลที่นานกว่า 1700 ปี เป็นตำบลที่มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และอุดมสมบูรณ์ ภายในตำบลอูเจิ้นมีแม่น้ำลำธารไหลผ่านสลับกันไปมา มีบ้านเรือนของชาวบ้านมากมาย ที่สร้างขึ้นตามริมแม่น้ำให้ท่านได้ชมบ้านเรือนเก่าแก่กว่า 100 ปี
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก ร้านยางพารา เป็นของฝากของที่ระลึก จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ตลาดเก่า100 ปี หรือ เฉิงหวังเมี่ยว ชมสถาปัตยกรรมโบราณของจีนที่มีความสวยงามเป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมืองที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวเซี่ยงไฮ้ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างลงตัว ซึ่งเป็นย่านสินค้าราคาถูกที่มีชื่ออีกย่านหนึ่งของนครเซี่ยงไฮ้สามารถเลือกซื้อของที่ระลึกได้
เย็น        นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้)
 
 
 
วันที่ห้า เซี่ยงไฮ้ทาวเวอร์ – ร้านบัวหิมะ – ตลาดเถาเป่า - ชมหาดไว่ทาน – ถนนนานกิง – เซี่ยงไฮ้
 
 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   จากนั้นนำท่าน ขึ้นตึก เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์ (ชั้น 118)โดยจะสร้างอาคารสูงประมาณ 632 เมตร (2,073 ฟุต) และมี 121 ชั้น ด้วยพื้นที่ 380,000 ตารางเมตร (4,090,000 ตารางฟุต)  ถูกสร้างขึ้นเคียงคู่กับตึกระฟ้าที่เคยสูงที่สุดในจีนมาก่อน อย่างตึก จินเม่า ทาวเวอร์ และ ตึกเซี่ยงไฮ้ เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซ็นเตอร์ (ตึกSWFC) ซึ่งปัจจุบันครองตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดในจีน และสูงเป็นอันดับ 2 ของโลก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  ร้านยาบัวหิมะ ที่ " ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ" รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับวิวัฒนาการทาง การแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้มีการส่งเสริมการรักษาโรคด้วยการใช้ยาสมุนไพรซึ่งมีมานานกว่าพันปีแล้ว พร้อมทั้งรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  บุฟเฟ่ต์นานาชาติ @ LILY GARDEN จากนั้นนำท่านชม หยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่ง ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมี โชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก จากนั้นอิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ ตลาดเถาเป่า ตลาดจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีสินค้าให้ท่านเลือกมากมาย อาทิเช่น เสื้อผ้า ผ้าไหม รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เป็นต้น จากนั้นนำท่าน ชมหาดไว่ทาน สมัยก่อนเรียกว่าหาดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำหวงผู่ ซึ่งในอดีตเป็นที่เช่าของบรรดาประเทศนักล่าอาณานิคม สิ่งปลูกสร้างจึงเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกและฝั่งเมืองใหม่เป็นสิ่งก่อสร้างที่ ทันสมัยที่สุดของจีน ซึ่งมีตึกที่สูงที่สุดของเมืองจีนสูงถึง 88 ชั้นของเมืองเซี่ยงไฮ้  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนนานกิง ถนนแห่งนี้เปรียบเหมือนย่านสีลมของเมืองไทย หรือย่านออร์ชาร์ด ของสิงคโปร์ ถนนนี้มีความยาวประมาณ 5 กิโลเมตร มีห้างสรรพสินค้ามากมายอยู่บนถนนแห่งนี้ เป็นย่านที่คึกคักและทันสมัยที่สุดในเซี่ยงไฮ้
เย็น        นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านดินทางกลับข้าสู่ที่พัก VENUS INTERNATIONAL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าพัก อิสระผ่อนตามอัธยาศัย (เซี่ยงไฮ้)
 
 

วันที่หก เซี่ยงไฮ้ – เชี่ยงใหม่
 
 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.05 น.         ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ MU205 
13.25 น.         ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...
 
 
 
หมายเหตุ       
 
 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคา
น้ำมัน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นสำคัญ
 
 
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
- ค่าตั๋วเครื่องบินเชียงใหม่ – เซี่ยงไฮ้ – เชียงใหม่ สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  (MU)
- ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ) 
- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถ 
 
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296