[TX3202] ทไวไลท์ สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561

สักการะสถูปเจ้าฟ้าไทลื้อองค์สุดท้าย ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิงหู ต้นไม้อธิษฐาน เมืองใหม่เก้าจอม พิเศษ ! ชมโชว์ระดับโลกของ Franco Dragone อาหารพิเศษ ! อาหารไทลื้อบนบ้านโบราณ - หมี่จอหงวนชามยักษ์ - สุกี้เห็ดยูนนาน


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 28 - 30 พ.ย.//30 พ.ย. – 2 ธ.ค. //10 - 12 /19 -21 ธ.ค. //28 – 30 ธ.ค. 2561 8,990 2,200 8,990 8,990

 

วันแรก เมืองน้ำไทลื้อ - หมี่จองหงวนชามยักษ์ - เก้าจอมสิบสองเจียง - ห้างใต้ดิน DaXing

 

08:30 น. พร้อมคณะที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่/ เชียงราย (9:00) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ
10:50 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5360 มีคุ๊กกี้และน้ำเปล่าบริการบนเครื่อง  (ใช้เวลาบินประมาณ 1 ชั่วโมง)
13.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport  เมืองจิ่งหงนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองจากนั้นบริการทุกท่าน ด้วยรถบัสปรับอากาศสู่เมืองจิ่งหง (Jinghong)ซึ่งเป็นเมืองเอกของเขตปกครองตนเองสิบสองปันนาต้นกำเนิดของอารยธรรม ไทลื้อซึ่งปัจจุบันได้หลอมรวมกันกับวัฒนธรรมจีนสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์จนยากที่จะหาใครเสมอเหมือน
บ่าย         บริการอาหารมื้อเที่ยงให้ทุกท่านด้วยขันโตกสไตล์ไทลื้อ อิ่มอร่อยกับน้ำพริกไก่ย่างแคบหมูพร้อมด้วยข้าวเหนียวอบสับปะรด สีสันสวยงามถือเป็นอาหารไทลื้อแนวทันสมัยที่ผสมผสานกับอาหารสไตล์พื้นเมืองภาคเหนือของไทยได้อย่างลงตัว หลังอาหารนำท่านสู่“จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน” ซึ่งเป็นสวนสาธารณะริมแม่น้ำล้านช้างที่สวยงามมีจุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นแม่น้ำและเมืองจิ่งหงได้อย่างสวยงามที่สุดมีเวลาให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพร่วมกันบริเวณจัตุรัสนี้จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่“เมืองน้ำไต่เซียงเสี่ยวเจิ้น” หรือเมืองน้ำบ้านไทลื้อโครงการสร้างคลอง ธรรมชาติกลางเมืองของรัฐบาลที่ผันน้ำจากแม่น้ำล้านช้าง (แม่น้ำโขง) เข้ามายังสวนสวยใจกลางเมืองมีเวลาให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายภาพกับสวนสวยและทะเลสาบไต่เซียง
เย็น        รับประทานอาหารค่ำเชิญทุกท่านชิมYunnan Guo Qiao Mi Xianหรือ“หมี่จองหงวน” ที่มีเรื่องราวเล่าขานกันมายาวนานใน ยุคที่ยังมีการสอบจอหงวนโดยมีการแยกเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากข้าว (คล้ายขนมจีนแต่เหนียวนุ่มกว่า) เครื่องเคียงต่างๆและน้ำ ซุปที่ร้อนมากออกจากกันเพื่อคงรสชาติและความสดใหม่ของก๋วยเตี๋ยว หลังอาหารค่ำพาทุกท่านสำรวจเมืองเก้าจอมสิบสองเจียง (Nine Tower & Twelve Walled) โครงการซึ่งเนรมิตแหล่งท่องเที่ยว ที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการลงทุนของจีนใต้ภายใต้ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมถนนสายคุนหมิง – กรุงเทพฯโดยโครงการนี้ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ในเขตศูนย์กลางเขตใหม่ของจิ่งหงโดยมุ่งหมายให้เป็น“อัญมณีแห่งเอเชีย” แหล่งรวม 1 แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) และผสมผสานวัฒนธรรมไทลื้อวัฒนธรรมไทยกับวิถีสมัยใหม่เข้าด้วยกันนำท่านสัมผัสบรรยากาศของถนนคนเดินและตลาดกลั่นไป๋ที่มีเสน่ห์และดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศจีนสนุกสนานกับการเที่ยวตรอกสงกรานต์ที่เต็มไปด้วยร้านค้าที่น่าสนุกสนานมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งบริเวณห้างใต้ดิน Da Xing จนได้เวลาอันสมควรนำท่านกลับโรงแรม JamesJoyce Coffetel***
 
 

วันที่สอง หมู่บ้านไทลื้อ - พระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อ - สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย – ล่องเรือไม้ทะเลสาบฟ่างเซิง - ต้นไม้อธิษฐาน - Wanda River City - โชว์ระดับโลก  DaiShow
 
 
07:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
เช้า         รับประทานอาหารเช้าณห้องอาหารของโรงแรม
09:00 นำท่านสัมผัสบรรยากาศยามเช้าของตลาดเช้าหรือ Jinghong Market ชมวิถีชีวิตยามเช้าของชาวจีนที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาชิมซาลาเปาร้านดังปาท่องโก๋น้ำเต้าหู้รสชาติต้นตำรับจากนั้น นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านโบราณไทลื้อซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีพาท่านเดินลัดเลาะไปบนเนินเขาเพื่อชมวิถีชีวิตของชาวไทลื้อสักการะวัดไทลื้อท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาจากมุมนี้ท่านสามารถมองเห็นหมู่บ้านไทลื้อโบราณรายล้อมไปด้วยภูเขาและความเจริญของเมืองจิ่งหงยุคใหม่จากนั้นนำชม“สถาบันวิจัยยาสมุนไพรไทลื้อซื่อถ่า” สถาบันดังกล่าวเป็นที่เก็บรวบรวมพืชสมุนไพรหายากในเทือกเขาเหิงต้วนซึ่งทั้งหมดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวไทลื้อที่ตกทอดมารุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของสถาบันนี้โด่งดังไปทั่วประเทศจีนจนรัฐบาลจีนต้องส่งผู้เชี่ยวชาญสมุนไพรจากทั่วประเทศมาศึกษาดูงานที่สถาบันแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันพร้อมเมนูพิเศษ! ห่านย่างยูนนาน
บ่าย         จากนั้นนำท่าน วัดป่าเจย์หรือวัดป่าเชต์มหาราชฐาน เป็นวัดพุทธหินยาน (เถรวาท) ในอดีตวัดแห่งนี้เคยเป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาได้ใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบศาสนกิจภายในวัดมีวิหารอุโบสถและกุฏิซึ่งเป็นที่จำวัดของพระรวมไปถึงที่ เป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนนานอีกด้วยวัดป่าเจถือได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเมืองจิ่งหง จากนั้นนำท่านชม“สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย” ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างอุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิงและวัดป่าเจย์ นำท่านเข้าสู่ อุทยาน ประวัติศาสตร์ม่านทิง ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ตั้งของพระราชวังเจ้าฟ้าไทลื้อชมพระราชวังไทลื้อสีทองอร่ามซึ่งบูรณะจำลองขึ้น บนสถานที่ตั้งจริงเมื่อครั้งที่ชาวไทลื้อยังเรืองอำนาจและปกครองตนเองอยู่ในเขตนี้ภายในอุทยานยังมีสวนพฤษศาสตร์และ ทะเลสาบที่สวยงามนำทุกท่านขึ้นรถไฟฟ้าเพื่อชมสะพานลมฝนและสะพานสิบสองปันนาซึ่งก่อสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบไทลื้อ ตื่นตาตื่นใจกับหลังคา 8 เหลี่ยม 12 ชั้นอันวิจิตรบรรจงและหาชมได้ยากซึ่ง12 ชั้นหมายถึง12 เจียง8 เหลี่ยมหมายถึง 8 ทิศเพื่อ เผยแผ่พระพุทธศาสนาและความเจริญคุ้มครองทั้งแปดทิศทั่วแผ่นดินจากนั้นนำท่านขอพรจาก“ต้นไม้อธิษฐาน” ด้วยการเขียน ขอพรลงในแผ่นป้ายไม้และด้ายแดงก่อนจะมัดติดกับต้นศรีมหาโพธิ์เพื่อให้คำอธิษฐานของท่านเป็นความจริงจากนั้นนำท่าน ลง“เรือไม้ล่องทะเลสาบฟ่างเซิง” (เรือลำละ 4-6 คน) สัมผัสบรรยากาศของสวนสวยซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าไท ลื้อชวนทุกท่านจิบชาผูเอ่อร์ท่ามกลางสวนสวยแห่งนี้ (ชาผู่อ๋อ (PuEr) ผ่านกรรมวิธีที่ละเอียดอ่อนสัมผัสกับหนึ่งในตำนานใบ ชาที่สำคัญของโลกซึ่งจิ่งหงถือเป็นเมืองหลักของ“เส้นทางม้าสายชาโบราณ” ที่ใช้ในการพักรถม้าเพื่อขนส่งใบชาจากเมือง ผู่เอ๋อซึ่งอยู่ห่างไปเพียง 130 กิโลเมตรเท่านั้น)
เย็น        รับประทานอาหารค่ำแบบท้องถิ่นในบ้านแบบไทลื้อโบราณ ซึ่งหาได้ยากยิ่งในยุคที่เมืองจิ่งหงกำลังขยายตัวแบบก้าวกระโดด ชิมไก่ย่างและหมูย่างจากฟืนแบบโบราณและนำ้พริกรสชาติกลมกล่อมแบบชาวไทลื้อแท้ๆ
ค่ำ        นำท่านเดินทางสู่ Wanda City นำท่านผ่านชม Wanda River City ที่เนรมิตบ้านไทยประยุกต์ริมน้ำที่คลาคล่ำไปด้วย ร้านอาหารร้านกาแฟสวยๆมากมายมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพสะพานซึ่งทอดผ่านแม่น้ำที่สร้างขึ้นใหม่ชมชายหาดจำลองนำ ท่านเดินผ่านสะพานไม้มุ่งหน้าสู่ห้างสรรพสินค้า GuanPark มีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าราคาถูกมากมาย
20:30 พาทุกท่านเดินทางสู่ Dai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาลนำท่านชมโชว์ระดับ โลก The Dai Show ได้รับการออกแบบและกำกับการแสดงโดยไดเร็กเตอร์มือทอง Franco Dragone ผู้กำกับชาวเบลเยี่ยม ผู้สร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการดีไซน์โชว์สุดอลังการจาก The House of Dancing Waterใน City of Dream มาเก๊า และA  New Dayที่ร่วมงานกับนักร้องชื่อดังอย่างCeline Dion ในCaesars Palaceลาสเวกัส นำท่านกลับที่พัโรงแรม JamesJoyce Coffetel **** ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีที่สุดเพียงไม่กี่ ก้าวก็ถึงถนนคนเดินริมแม่น้ำล้านช้างใกล้กับห้างสรรพสินค้า“ต้าลุ่นฟา” ห้างฯเก่าแก่ใจกลางเมืองจิ่งหงซึ่งเป็นเสมือนศูนย์กลางของเมืองอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเล่นสำรวจบรรยากาศของถนนคนเดินท้องถิ่นของเมืองจิ่งหงท่านใดยังไม่เหนื่อยสามารถเดินเล่นหรือเลือกหาที่นั่งทาน Street food ชิมหมาล่ารสชาติต้นตำหรับแกล้มเบียร์เย็นๆ(ไม่ไกลจากโรงแรมเป็นย่านร้านอาหารริมแม่น้ำสวยงามและน่านั่งเป็นอย่างมากท่านสามารถขอคำแนะนำจากไกด์ของเราเพื่อสัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองได้)
 


วันที่สาม เมืองโบราณจิ่งหลาน-  เชียงใหม่ 
 
 
06:00 อรุณสวัสดิ์ยามเช้า
เช้า         อาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08:00 นำท่านผ่านชมเมืองโบราณจิ่งหลานซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากโรงแรมอาหารบ้านเรือนที่นี่จำลองบ้านเรือนแบบไทลื้อมาประยุกต์ให้กลายเป็นร้านค้าร้านอาหารมากมายที่นี่ช่วงกลางคืนคึกคักเต็มไปด้วยร้านสำหรับนั่งกินดื่มส่วนกลางวันก็เหมาะสำหรับการเดินเล่นและถ่ายรูปจากนั้นนำทุกท่านผ่านชมลานสงกรานต์หรือลานน้ำพุลานนี้จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนในช่วงเทศกาลสงกรานต์และยังใช้เป็นที่จัดงานสำคัญๆของเมืองมีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึกก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ Xishuangbanna Gasa Airport 
09:40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบินที่ DR5395 เพื่อเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ 
09:50 น. ถึงเชียงใหม่ / เชียงรายโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…
 
 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
*** รายการนี้เข้าร้านรัฐบาล 4 ร้าน ร้านมีดไทลื้อ ร้านหยก ร้านชา ร้านสมุนไพรไทลื้อ ***
 
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai)
- ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 
- ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทาง ประมาณ 80 หยวน/ท่าน  
- ภาษีบริการ 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296