[[PPE504] COOL COOL FULL OPTION @ Taiwan 5 วัน 4 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : ไต้หวัน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 19 – 23 ม.ค. 2562 16 - 20 ก.พ. 2562 13 – 17 มี.ค. 2562

เมนูพิเศษ! ปลาประธานาธิบดี เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง ซีฟู๊ด+สลัดกุ้งมังกร ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถัมซัมจั๋ง ไทเป 101 อุทยานแย่หลิ่ว เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิพิธภัณฑ์กู้กง


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 19 ? 23 ม.ค. 62 // 16 - 20 ก.พ. 62 // 13 ? 17 มี.ค. 62 22,888 4,000 22,888 22,888
ออกเดินทางวันที่ 19 ? 23 ม.ค. 62 // 16 - 20 ก.พ. 62 // 13 ? 17 มี.ค. 62 22,888 4,000 22,888 22,888

 

วันแรก   เชียงใหม่ -  เถาหยวน  ไต้หวัน – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ

 

09.30 น.          คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ EVA AIR

11.30 น.  เหิรฟ้าสู่ ไทเป โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR258

16.45 น.          เดินทางถึงสนามบินถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป  เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร คณะท่านเจอไกด์ท้องถิ่นและคนขับ

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารซีฟู๊ด + สลัดกุ้งมังกร นำคณะเข้าสู่ที่พัก THE LOFT SAESIDE HOTEL HOT SPRING หรือเทียบเท่า   ให้ท่านอิสระแช่น้ำแร่ภายในห้องพักตาม อัธยาศัย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และผิวพรรณที่ดี 

 

วันที่สอง  อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตลาดปลาไทเป – ไทจง – ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย่หลิว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล การเซาะกร่อนของนั้าทะเลและลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ น่าตื่นตาทีเดียว จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์ กวงสวี้ แห่งราชวงศ์ชิง มีนักขุดทองจำนวนมากพากันมาขุดทองที่นี่ การโหมขุดทองและแร่ธาตุต่างๆ ทำให้จำนวนแร่ลดลงอย่างน่าใจหาย ผู้คนพากันอพยพย้ายออกไปเหลือทิ้งไว้เพียงแต่ความทรงจำ จนกระทั่งมีการใช้จิ่วเฟิ่นเป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์  เปยซังเฉิงชื่อ  และ  อู๋เหยียนเตอะซันชิว ทัศนียภาพภูเขาที่สวยงามในฉากภาพยนตร์ ได้ดึงดูด นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาชื่นชม จิ่วเฟิ่นจึงกลับมาคึกคักและมีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยเฉพาะหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู เสี่ยวหลงเปา

จากนั้นนำท่านชม ตลาดปลาไทเป  Taipei Fish Market เป็นแหล่งรวมอาหารทะเลสดๆ ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน หรืออีกชื่อที่เรียกกันมาอย่างคุ้นหูว่า  Addiction Aquatic Development หรือเรียกย่อๆ ว่าตลาด ADD สถานที่แลนด์มาร์กอีกหนึ่งแห่งของไต้หวัน เปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากการปรับปรุงพื้นที่ตลาดเดิมเมื่อปี 2012 ซูเปอร์มาร์เก็ตสไตล์ญี่ปุ่นขนาดใหญ่อาณาจักรแห่งอาหารสดใหม่ทั้งของทะเล ผัก ผลไม้และขนมต่างๆ ที่จัดให้บริการเป็นโซนของแต่ละประเภท อาหารจำนวนมากมายภายใต้หลังคาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกของสดจากโซนต่างๆ มาให้ครัวในตลาดปลาปรุงสุกได้ตามใจชอบ รับประกันคุณภาพของอาหารและความสะอาดที่จะทำให้คุณลืมภาพตลาดสดแบเดิมๆ ไปได้เลย จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองไทจง   เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ 3 ของไต้หวัน ตั้งอยู่ในภาคตะวันตกของไต้หวันปัจจุบันเมืองไทจง เป็นศูนย์วัฒนธรรมการศึกษา เศรษฐกิจและการคมนาคมและในขณะเดียวกันก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมทาง พุทธศาสนาของไต้หวัน ซึ่งจะมีงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี คืองานทางพุทธศาสนาไต้หวันจัดขึ้นในวัดเป่าเจ๋เมืองไทจง และนอกจากนี้ เมืองไทจงยังเป็นเมืองหนึ่งที่สะอาดเรียบร้อย จนได้รับขนานนามว่าเป็นเมืองที่สะอาดที่สุดในไต้หวัน จากนั้นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายที่ ฟงเจี่ย ไนท์ มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าและ อาหารให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกชิม เพราะตลาดแห่งนี้ถือเป็นตลาดกลางคืนที่ใหม่ที่สุดในไทจง 

เย็น                  นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BANANA NEW PARADISE นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  HALF HOTEL TAICHUNG 3 ดาว หรือเทียบเท่า  ไทจง

 

 

วันที่สาม  ไทจง – ล่องเรือสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง  – ชิมกาแฟ – งานเทศกาลดอกไม้ – ไทเป  - ซีเหมินติง

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นเขื่อนที่สำคัญในไต้หวัน มีความยาวถึง 33 กิโลเมตร ครึ่งบนเหมือนพระอาทิตย์ ครึ่งล่างเหมือนพระจันทร์ รอบๆ ทะเลสาบแห่งนี้จะมีจุดสำคัญที่ท่องเที่ยว นำท่านนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง ที่อัญเชิญมาจากชมพูทวีป ณ วัดพระถังซัมจั๋ง

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู  ปลาประธานาธิบดี หลังจากนั้นนำท่านแวะชิมกาแฟ ขึ้นชื่อของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านชม Taichung World Flora Expo 2018 ที่กำลังจะเกิดขึ้น   จัดขึ้นระหว่างเดือน 3 พฤศจิกายน 2018 ถึง 24  เมษายน 2019  งาน 2018 Taichung World Flora Exposition จัดขึ้นที่เมืองไถจง ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของไต้หวัน ด้วยพื้นที่กว่า 2,214.90 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็น 3 เท่าของสิงคโปร์และ 2 เท่าของฮ่องกง ภายในงาน 2018 Taichung World Flora Exposition แบ่งออกเป็น 3 โซนคือ

1. Houli Horse Ranch & Forest Park Area  ขนาดพื้นที่ 30.04 เฮกตาร์ หรือประมาณ 187.75 ไร่  ซึ่งผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับศิลปะที่เกิดจากการร่วมกันสร้างระหว่างธรรมชาติและมนุษย์ ตลอดจนเข้าใจถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

2. Fengyuan Huludun Park  ขนาดพื้นที่ 16.52 เฮกตาร์ หรือประมาณ 103.25 ไร่  ภูมิทัศน์ของสวน Fengyuan Huludun ถูกสร้างขึ้นโดยใช้พื้นที่ของสวนสาธารณะ Huludun ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงลักษณะของวัฒนธรรมที่เป็นมิตรกับน้ำและสิ่งแวดล้อม รวมถึงสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น

3. Waipu Park Area  ขนาดพื้นที่ 14.32 เฮกตาร์ หรือประมาณ 89.5 ไร่  โดยพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการนี้จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีการเกษตร 4.0 ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาการเกษตรแบบสมาร์ท ตอบสนองเป้าหมายของงาน Taichung Flora Expo เพื่อพัฒนาการเกษตรที่มีคุณภาพ โดยเน้นในเรื่องของอาหารที่มีส่วนผสมปลอดสารพิษภายใต้คอนเซปต์ Slow Food และ Slow Living

เย็น              นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ เมนู พระกระโดดกำแพง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  RIVERVIEW HOTEL TAIPEI  3 ดาว หรือเทียบเท่า  ย่านซีเหมินติง  อิสระช้อปปิ้งที่ ย่านซีเหมินติง  Ximending  เป็นย่านช้อปปิ้งของวัยรุ่นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไต้หวัน มีฉายาว่า ฮาราจูกุแห่งไทเปซึ่งเป็นแห่งช้อปปิ้งของวัยรุ่นชื่อดังอยู่ที่มหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งกำเนิดของแฟชั่นของหนุ่มสาวชาวไต้หวันและเป็นหนึ่งใน landmark สำคัญของเมืองไทเปด้วย ย่านซีเหมินติงเริ่มขึ้นในยุคที่ไต้หวันอยู่ภายใต้อาณานิคมของจักรวรรดิญี่ปุ่น ช่วงปีค.ศ. 1922 มีการสร้างห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ ร้านคาราโอเกะ จนปัจจุบันที่มีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขนม ต่างๆมาเปิดกันมากมาย มีสินค้าหลากหลายแบบ หลากหลายประเภทโดยเฉพาะแฟชั่นจากญี่ปุ่น ให้เดินเล่นไปได้เรื่อยๆ เพลินๆ

 

 

วันที่สี่ ไทเป – เค้กไส้สับปะรด –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม - พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง - ตลาดซื่อหลิน – ไทเป

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านกลับสู่ไทเป จากนั้นนำท่านเลือกซื้อขนมยอดนิยมของไต้หวัน เค้กไส้สับปะรด และขนมอื่นๆอีกมากมาย ที่ ร้านขนมเหว่ยเก๋อ จากนั้นพาทุกท่านเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง  ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจยงไคเช็คพร้อมถ่ายรูป กับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน  ชั้นล่างเป็นห้องแสดง นิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ  ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง งดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู TAKAO SHABU SET

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101  ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ค่าใช้จ่ายประมาณ 600 NTD  ตึกที่มีความสูงถึง 508 เมตร สัญลักษณ์ของเมืองไทเป ที่นี่ยังมีจุดชมวิวที่สูงติดอันดับโลกอีกด้วย ภายในตัวอาคารมีลูกตุ้มขนาดใหญ่หนักกว่า 900 ตัน ทำหน้าที่กันการสั่นสะเทือนเวลาที่เกิดแผ่นดินไหวและนำท่านขึ้นลิฟต์ที่มีความเร็วที่สุดในโลก ด้วยความเร็วประมาณ 1008 เมตรต่อนาที นำท่านชมสินค้าที่ทำจากเจอร์เมเนียม มีคุณสมบัติที่ช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนเลือด ทำให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า เผาผลาญพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใส่เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และเป็นเครื่องประดับให้คุณได้ทุกโอกาส จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง National Palace Museum เป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดของเมืองไทเป และไต้หวัน อยู่ชานเมืองตอนบนชิดริมเนินเขาของไทเป กินอาณาบริเวณกว้างขวาง มีโซนจัดแสดงหลัก อยู่ในอาคารขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่งดงามตามแบบพระราชวังจีนโบราณโดยมีผนังสีเหลืองและ หลังคาเซรามิคสีเขียว สูง 4 ชั้น 1 อาคารและอีกสองโถงจัดนิทรรศการ ซึ่งมีการจัดแสดงสมบัติโบราณวัตถุและศิลปะต่างๆของชาวจีนอยู่มากกว่า 700000 ชิ้นงาน ทำให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงโบราณวัตถุที่มากที่สุดในโลก จากนั้นเพลิดเพลินกับการจับจ่ายที่  ตลาดซื่อหลิน ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย   อิสระอาหารเย็น ณ  ตลาดซื่อหลิน ตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม CHONG - YU HOTEL 3 ดาว หรือเทียบเท่า  เถาหยวน

 

 

วันที่ห้า   เถาหยวน – สนามบินเถาหยวน – สนามบินเชียงใหม่

 

เช้า                   อาหารเช้าแบบ SET BOX  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน 

07.25 น.           ออกเดินทางกลับสนามบินเชียงใหม่ โดยสายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR257

10.25 น.   เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 

 DISCOVER THE COLORFUL WORLD

 

หมายเหตุ    ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 

 

อัตรานี้รวม

 

- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด สายการบิน EVA AIR เดินทางไป – กลับพร้อมคณะ เส้นทาง เชียงใหม่ - ไทเป – เชียงใหม่

- ค่าภาษีสนามบิน

- ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1000000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

- ค่าทิปไกด์  พนักงานขับรถ 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 30 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซัก อบ รีด ค่าโทรศัพท์

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296