[KOR503] Korea Ski Resort 5 Days 3 Nights 
Back

Destination : เกาหลี ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 16 - 20 ม.ค. 19//20 - 24 ก.พ. 19 / 6 - 10 มี.ค 19

อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ ? สกีรีสอร์ท - กิมจิ +ชุดฮันบก ? สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - TRICK EYE MUSEUM WITH ICE MUSEUM ? ช้อปปิ้งฮงอิก ? บุฟเฟ่ต์ขาปู - โซล - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค ? GINSENG CENTER ? RAISIN TREE - COSMETIC OUTLET - DUTY FREE ? ย่านเมียงดง ? Buffet Todai - RED PINE ? โซลทาวเวอร์ ? AMETHYST - ซุปเปอร์มาร์เก็ต


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 26 - 30 ธ.ค. 2018 30,900 5,000 30,900 30,900
วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 28,900 4,000 28,900 28,900
วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 28,900 4,000 28,900 28,900

 

วันแรก เชียงใหม่

 

21.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน KOREAN AIRมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
23.59 น.        เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE668   (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
 
 
 
วันที่สอง  อินชอน  -  หมู่บ้านเทพนิยาย  - เกาะนามิ – สกีรีสอร์ท
 
 
07.15 น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่งโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และเจอไกด์ท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ ดงฮวามาอึล (ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บ้านเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดากลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน (CHUNCHEON) เมืองนี้ได้รับสมญานามว่าเป็นเมืองแห่งทะเลสาบมีทัศนียภาพที่สวยงาม  เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู TAKKALBI  จากนั้นนำท่านเดินทางไปสัมผัสความสนุกสุดมันส์กับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ณ สกีรีสอร์ท ที่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของสกีรีสอร์ทในประเทศเกาหลีที่ SKI RESORT (Yangji Pine, Phoenix Park) ซึ่งลานสกีจะมีความท้าทายให้ท่านได้สัมผัส ด้วยเนินหิมะที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 1  กิโลเมตรขึ้นไป เป็นที่กล่าวขวัญถึงว่า เป็นสวรรค์ของนักสกี แต่ก็มีทางวิ่งสำหรับนักสกีมือใหม่เช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหว่างยอดเนิน ให้ท่านได้หาประสบการณ์ด้วยการเล่นสกีบนลานหิมะขาวโพลน และนอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อาทิ ร้านกาแฟ โบว์ลิ่ง,ซาวน่า ฯลฯ มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆ ทั้งสิ้น (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์สกีประมาณ 50,000 วอน) สำหรับท่านที่จะเล่นสกีเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คแก๊ตกันน้ำหรือผ้าร่ม ภายในสกีรีสอร์ทซึ่งเปรียบเสมือนหมู่บ้านขนาดใหญ่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็น ร้านสะดวกซื้อ,ภัตตาคาร,ร้านกาแฟ ,ห้องเล่นเกมส์ ,สวนน้ำในร่ม ฯลฯ หมายเหตุ : สกีรีสอร์ทยังไม่สามารถคอนเฟิร์มว่าเป็นที่ใด อาจเปลี่ยนแปลงได้ 
เย็น  รับประทานอาหาร  ณ ภัตตาคาร เมนู SHABU SHABU จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ YANGJI PINE SKI RESORT 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
 
วันที่สาม        กิมจิ +ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซล - TRICK EYE MUSEUM WITH ICE MUSEUM – ช้อปปิ้งฮงอิก – บุฟเฟ่ต์ขาปู - โซล
 
 
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก  นำท่านเดินทางสู่ สถาบันสอนทำกิมจิ ชมวิธีการทำกิมจิเป็นผักดองที่สามารถเก็บไว้ได้นานและเป็นอาหารที่ขึ้นโต๊ะ ชาวเกาหลีทุกมื้อปัจจุบันนี้กิมจิเป็นที่นิยมแพร่หลายเพราะประกอบด้วยแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ในการย่อยอาหาร และป้องกันโรค ให้ท่านได้ทดลองทำกิมจิด้วยตัวท่านเอง และสามารถนำกลับมาเป็นของฝากพร้อมกับ  ฟรี ! ใส่ชุดประจำชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) และถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี เป็นที่นิยมของชาว เกาหลีและชาวต่างชาติ เป็นอย่างมาก ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นเครื่องเล่นต่างๆบริการท่าน ด้วยบัตรเครื่องเล่น UNLIMIT TICKET นอกจากนั้นภายในยังเป็นสวนพฤกษาชาติขนาดใหญ่ ชื่นชมกับสวนไม้ดอก ไม้ประดับที่งดงาม ชมสวนสัตว์ซาฟารี ซึ่งไลเกอร์  สัตว์พันธ์ผสม ระหว่างเสือกับสิงโต ที่มีอายุมากกว่า 13  ปี ชมหมีแสนรู้  และสัตว์อื่นๆอีกมากมายหลายชนิด ช้อปปิ้งของที่ระลึกอย่างจุใจ
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนู BBQ BUFFET  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่กรุงโซล จากนั้นนำท่านสู่ TRICK EYE  MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพ” แนวคิดรูปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิคพิเศษจากภา สามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพกระตุ้นความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริง โดยให้ความรู้สึกมีส่วนร่วมกับ ภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพงานชิ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชั่นท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ พร้อมกับเข้าชม ICE MUSEUM เมืองน้ำแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลัก น้ำแข็งกว่า 50 ชิ้น  รวมอยู่ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา แต่จำลองเป็นเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ำแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์น้ำแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นั่งรถลากกวางรูดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กับนกเพนกวินขั้วโลก สำรวจบ้านน้ำแข็งเอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ำแข็ง ชมวิวจากบนกำแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทำจากน้ำแข็ง
นำท่าน ช้อปปิ้งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางทีอาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  BENIKEA M HOTEL SEOUL 3 ดาว หรือเทียบเท่า (โซล)
 
 

วันที่สี่      บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค  – GINSENG CENTER – RAISIN TREE - COSMETIC OUTLET - DUTY FREE – ย่านเมียงดง –  Buffet Todai - โซล
 
 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ปาร์ก กึน เฮ (หมายเหตุ ระหว่างแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอใดๆ) จากนั้น อิสระให้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล  จากนั้น นำท่านชม  พระราชวังเคียงบ็อกคุง ซึ่งเป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุดสร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ในอดีต กว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามา บุกยึดครองทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหาร และเป็นที่ประทับของกษัตริย์  ปัจจุบันได้มีการก่อสร้าง  หมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม และพาท่านถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำ เคียงเฮวร  ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับ แขกบ้านแขกเมือง (หมายเหตุ พระราชวังเคียงบ็อกคุง และพิพิธภัณฑ์คติชนพื้นบ้าน ปิดทุกวันอังคาร นำท่านสู่ GINSENG CENTER ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทองโสมเกาหลี จึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรองใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า  จากนั้นนำท่านชม สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี ( RAISIN TREE ) สมุนไพรบำรุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าสูง และหายาก ซึ่งผ่านการวิจัยมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปีสมุนไพรบำรุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดต้นฮ็อดเกและผสมส่วนแกนกลางของโสมบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ต้นฮ็อดเก เจริญเติบโตในป่าลึกบนยอดเขาซึ่งปราศจาก มลภาวะใดๆ เมล็ดต้นฮ็อดเก ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้สีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซึ่งบำรุงตับ ม้าม และปอด สามารถรักษาอาการเมา ร้อน ในกระหายน้ำ อาการอาเจียน และท้องผูกทาง การแพทย์แผนปัจจุบันยืนยันว่า เมล็ดต้นฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรตซึ่งสามารถลดระดับแอลกอฮอลล์ในเส้นเลือด ซึ่งลดความเสี่ยงที่แอลกอฮอลล์จะทำลายตับ และ ไต ได้ และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ อีกทั้งยังขับไขมันส่วนเกินและ เอทานอลที่เป็นผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดต้นฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณที่วิเศษกับชีวิตของเราทุกคน
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ หมูย่างเกาหลี จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ COSMETIC OUTLET เลือกซื้อเครื่องสำอาง ยี่ห้อดังไม่ว่าจะเป็นเมือกหอยทาก เซรั่มพิษงูครีมน้ำแตก โบท๊อก ครีมล้างหน้า น้ำหอม โรจูคิส พร้อมรับของแถมมากมาย   จากนั้นนำท่านเข้าเลือกสรรสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ DUTY FREE ร้านค้าปลอดภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวของกรุงโซลพบสินค้าหลากชนิดหลายยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง ชาแนล กุชชี่ เฟอร์รากาโม่ พราด้า ลังโคม คลีนิกซ์ เอสเตเลอเดอร์ รวมทั้งสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร/ซัลฮวาซู /เฮรา  เครื่องสำอางดังของเกาหลี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดเมียงดง (MYEONGDONG MARKET) ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้น นำของเกาหลีที่นี่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล็อตเต้เมโทรมิโดป้าและห้างสรรพสินค้าชินแกและห้างมิลเรโอเร่ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบน ดินขายเครื่องแต่งกายสำเร็จรูปรองเท้า เครื่องใช้ เครื่องประดับและเครื่องสำอางเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลายตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหารเพื่อแวะรับประทานอาหารได้
เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  TODAI BUFFET  บริการ บุฟเฟ่ต์ ตั้งอยู่บนชั้น 7 ของตึก Noon Square เป็นทั้งห้องอาหารนานาชาติอาหารทะเลและภัตตาคารบุฟเฟ่ต์ซูชิซึ่งมีอาหารมากมายให้ลูกค้าเลือกชิมกันจนอิ่มอย่างจุใจ และเมนูเด็ดไปกว่านั้นคือ บุฟเฟ่ขาปูยักษ์ ที่นักชิมชื่นชอบ และอื่นๆเช่น สลัดบาร์ พิซซ่า หอยนางรม และเมนูอื่นๆหลากหลายให้เดินเลือก และเนื้อหมูของที่แห่งนี้คือเนื้อหมู LA Galbi (เนื้อหมูสไตล์เกาหลี) เป็นเนื้อหมูที่นุ่มไสตล์เฉพาะของโตได ที่มีลูกค้าติดอกติดใจทั้งในรสชาติและติดใจในความหลากหลายของเมนูอาหารทั้งคาวหวานนั่นเอง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  BENIKEA M HOTEL SEOUL 3 ดาว หรือเทียบเท่า (โซล)
 
 
 
วันที่ห้า  RED PINE – โซลทาวเวอร์ – AMETHYST - ซุปเปอร์มาร์เก็ต –  อินชอน – เชียงใหม่
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย   จากนั้นนำท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ มานี้เริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้ และนำมาใช้แทนลูกกุญแจ) **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์**จากนั้นไปเยี่ยมชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ AMETHYST ที่เกาหลีเป็นดินแดนของพลอยสีม่วง โดยเชื่อว่าเป็นพลอยแห่งสุขภาพและโชคดี พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมืออิสระเลือกซื้อเป็นที่ระลึก หรือฝากคนที่ท่านรัก
เที่ยง         รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ OSAM BULGOGI AT SUPPERMARKET จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ) สาหร่าย ขนมต่าง ๆช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้า โสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
18.40 น. เหินฟ้ากลับสู่เชียงใหม่  โดยสายการบิน KOREAN AIR  เที่ยวบินที่  KE667  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง)  
22.40 น.        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
 
 
อัตราค่าบริการรวม
 
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง เชียงใหม่  – อินชอน  –  เชียงใหม่ (KE)
- ภาษีสนามบิน, Tax Insurance
- ที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน
- อาหารตามรายการ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- หัวหน้าทัวร์ / ไกด์ ตามรายการ
- ฟรี! กระเป๋าเป้ 1 ใบ/ท่าน
- ค่าทิปไกด์และคนขับ ท้องถิ่น
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000.- บาท
 
 
 อัตราค่าบริการไม่รวม
 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีออกใบกำกับภาษี
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ  อาหาร,เครื่องดื่มที่สั่งเอง / โทรศัพท์,โทรสาร / มินิบาร์ / ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน การถูกปฎิเสธไม่ให้เข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
- ทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่สินน้ำใจ
 
 

 • KOREA FISHING & SKI 5 Days 3 Nigths

  Destination : เกาหลี ,

  Duration : ออกเดินทางช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

  Start Price : 21,999 THB

 • Korea Ski Resort 5 Days 3 Nights

  Destination : เกาหลี ,

  Duration : ออกเดินทางวันที่ 16 - 20 ม.ค. 19//20 - 24 ก.พ. 19 / 6 - 10 มี.ค 19

  Start Price : 28,900 THB

 • KOREA ICE FISHING 5 Days 3 Nights

  Destination : เกาหลี ,

  Duration : ออกเดินทางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

  Start Price : 14,999 THB

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296