[KMG504] คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5 วัน 4 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทางวันที่ 16–20 พ.ค. 2562 // 20–24 มิ.ย. 2562

อาหารพิเศษ ! สุกี้ปลาแซลมอน , สุกี้เห็ดไก่ดำ,อาหารกวางตุ้ง


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 12-16 เม.ย. 62 ปิดกรุ๊ปแล้ว 23,500 3,500 23,500 23,500
วันที่ 16-20 พ.ค. 62 (ปิดกรุ๊ปแล้ว) 20,900 3,500 20,900 20,900
วันที่ 20-24 มิ.ย. 62 (รับได้ 16 ที่นั่ง) 20,900 3,500 20,900 20,900

 

วันแรก                    เชียงใหม่ – คุนหมิง 

14.00 น.                 พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบินChina Eastern เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกใน  การเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

16.05 น.                  นำท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน MU2570

18.50 น.                ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่คุนหมิงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  รอรับท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเมืองฉู่ฉง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3  ชั่วโมง)

เย็น                          นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  MEI YIN   HOTEL 4 ดาว  (คุนหมิง) หรือเทียบเท่า

 
วันที่สอง       คุนหมิง - ต้าหลี่ – เจดีย์สามองค์ (ผ่านชม) - เมืองเก่าต้าหลี่ – วัดเจ้าแม่กวนอิม – เมืองเก่าลี่เจียง - ลี่เจียง 
 
 เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองต้าหลี่ (ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง)

เที่ยง                       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

                              จากนั้นนำท่าน ผ่านชม เจดีย์ 3 องค์ซึ่งตั้งอยู่ในวัดฉงเซิ่ง บริเวณทางเหนือของเมืองต้าหลี่เก่า สถานที่แห่งนี้ได้เรียกว่า เป็นสัญลักษณ์ของเมืองต้าหลี่ เป็นวัดที่สร้างในสมัยราชวงศ์ถังของจีน ในสมัยที่พุทธมหายานเจริญรุ่งเรือง โดยสร้างเจดีย์องค์กลางเป็นองค์แรกที่มีความสูงจากพื้นประมาณ 70 เมตร พร้อมๆกับการสร้างวัดและวิหารองค์กลางอันเป็นที่ตั้งประดิษฐานองค์พระสังกระจาย อันเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึงความมั่งคั่งของอาณาจักรต้าหลี่แสดงถึงความร่ำรวยของพลเมือง และความสงบสุขของชาวเมือง  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงดงามของ เมืองโบราณต้าหลี่ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรหนานเจ้า มีประวัติศาสตร์กว่า 1000 ปี มีกําแพงเมืองที่สวยงาม สัมผัสบรรยากาศอันสงบเงียบของ เมือง ไท่เหอ อันเป็นนครหลวงของอาณาจักรโบราณน่านเจ้า ชมซากเมืองเก่าและกำแพงเมืองโบราณ พร้อมชมหลักศิลา หนันเจาซึ่งเป็นหลักศิลาจารึกสูง 3 เมตร สร้างเมื่อปี ค.ศ. 766 ที่ได้บันทึกระบบการปกครองและเศรษฐกิจของรัฐเอาไว้ และ ณ เมืองโบราณแห่งต้าหลี่นี้   จากนั้นนำท่านชมวัดเจ้าแม่กวนอิม แปลงกาย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าแม่กวนอิมได้แปลงกายโดยแบกก้อนหินให­ญ่ไว้ข้างหลังเพื่อขวางทางทหารมิให้รุกรานเข้าเมืองได้ ชาวเมืองจึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นใน ราชวงศ์ถังเป็นวัดที่มีปฏิมากรรมเยี่ยมยอดแห่งหนึ่งในต้าลี่

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลี่เจียง โดยรถ (ใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง) พักผ่อนบนรถและชมทิวทัศน์ระหว่างทาง

เย็น                        นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้ปลาแซลมอน ณ เมืองลี่เจียง

                         จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียงได้ถูกบันทึกเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ ค.ศ.1987

นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  QIAO XIN  HOTEL 4 ดาว (ลี่เจียง) หรือเทียบเท่า

 
วันที่สาม   ภูเขาหิมะมังกรหยก  – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก  - สระน้ำมังกรดำ - เมืองโบราณฉู่ฉง
 
เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                         จากนั้นนำท่านเดินทางไปภูเขาหิมะมังกรหยก จากนั้นนำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของเมืองลี่เจียง นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่บริเวณ เขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของยอดเขาหิมะมังกรหยก ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ว่ากันว่าที่นี่คือ “สวิสเซอร์แลนด์  แห่งตะวันออก” ทีเดียว

                       นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมี วัดยอดหยก อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่เจียง

เที่ยง                   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

                     จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ  เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร   ได้มีการจัดแบ่ง


วันที่สี่    ฉู่ฉง - คุนหมิง (นั่งรถ) – ตำหนักทองจิ๋นเตี้ยน – เมืองโบราณกวนตู้ – คุนหมิง
 
เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับคุนหมิง ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชมทิวทัศน์ระหว่างสองข้างทาง

เที่ยง                 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

                        เดินทางถึงเมืองคุนหมิง  นำท่านชมความงดงามของ ตำหนักทองจิ๋นเตี้ยน  วิหารทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีน วิหารแห่งนี้แสดงถึงฝีมืออันปราณีตของชาวยูนนานในการหล่อทองเหลืองซึ่งสืบทอดกันมาหลายร้อยปี วิหารทองเหลืองนี้ มีความสูง 6.7 เมตร ลึก 7.8 เมตร ประกอบด้วยเสาทองเหลือง 16 ต้น มีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 250 ตัน เป็นวิหารที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง โดยแม่ทัพ อู๋ซานกุ้ย

                        นำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกวนตู้ แหล่งท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง เสื้อผ้า อาหารพื้นเมือง ขนม และลานเอนกประสงค์ที่ชาวจีนในคุณหมิงทุกเพศทุกวัยจะมาเดินเล่น พักผ่อนหย่อนใจ ในบรรยากาศแบบเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของร้านค้าร้านขายแบบจีนในสมัยก่อน ส่วนกลางของลานเอนกประสงค์สร้างเป็นเจดีย์แบบธิเบต และด้านหลังของเมืองโบราณ เป็นที่ตั้งของวัดลามะ หรือวัดธิเบต เมืองโบราณก้วนตู้สะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวจีนในคุนหมิงที่มีหลากหลายชาติพันธ์ แต่อยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืน

เย็น                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ลิ้มรสสุกี้เห็ดไก่ดำ

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  MEI YIN   HOTEL 4 ดาว  (คุนหมิง) หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่                        วัดหยวนทง  – เชียงใหม่

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

                       หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดหยวนทง เป็นวันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่นี้ดูจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติวัแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้างอยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อนวัดหยวนทงที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของวัดใน

                         สมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจากวัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ในสมัยที่อู๋ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง

เที่ยง                 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

 สมควรแก่เวลานำคณะท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง 

14.25 น.             ออกเดินทางโดยสายการบิน China Eastern เที่ยวบินที่ MU2597 กลับสู่เชียงใหม่

15.05 น.             ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ....

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
 
*** รายการนี้เข้าร้าน 1 ร้าน ร้านบัวหิมะ ***

ถ้าไม่เข้าร้านบัวหิมะ  เพิ่ม RMB 300-500/ท่าน

(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)

*** หากท่านที่ภูมิลำเนาไม่ได้อยู่ในเขตภาคเหนือ ดังนี้  1. เชียงราย 2. เชียงใหม่ 3. น่าน  4. พะเยา 5. แพร่ 6. แม่ฮ่องสอน 7. ลำปาง 
8. ลำพูน 9. อุตรดิตถ์ 10. ตาก 11. พิษณุโลก 12.สุโขทัย  จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านละ 1,200 บาท  เนื่องจากต้องไปทำวีซ่าที่กรุงเทพ ฯ *** 
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
- ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นทัศนาจร สายการบิน China Eastern (MU) เส้นทาง เชียงใหม่ –  คุนหมิง – เชียงใหม่
- ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
- ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
- ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ 
- อภินันทนาการกระเป๋า เป้ท่านละ 1 ใบ
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
- ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296