[VNTMC04] เชียงใหม่ - ฮานอย- ซาปา - ฮาลองเบย์ บินตรงเชียงใหม่ สู่ฮานอย 5 วัน 4 คืน 
Back

Destination : เวียดนาม ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 15 - 19 ก.พ. 62 // 20 - 24 มี.ค. 62 // 12 - 16 เม.ย. 62 (สงกรานต์)

ฮานอย - ชมจัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างแห่งอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส - เข้าคารวะสุสานโฮจิมินห์ บริเวณด้านนอก - เลือกซื้อสินค้าบนถนน 36 สาย - พิเศษ !!! SEN Buffet สุดคุ้มในฮานอย ที่ขากินไม่ควรพลาด ซาปา - เมืองนาขั้นบันได ไอหมอก และขุนเขา - เยือนหมู่บ้าน CAT CAT ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได - ชม SILVER WATER FALL น้ำตกที่สวยที่สุดในเมืองซาปา - ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า ไปยังยอดเขาฟานซิปัน เปรียบเสมือน หลังคาอินโดจีน - หม้อไฟปลาเเซลมอน - ช้อปปิ้งที่ ตลาด LOVE MARKET ฮาลองเบย์ - ล่องเรือสัมผัสความงดงามและความสมบูรณ์แบบของอ่าวฮาลอง - ชมถ้ำสวรรค์ ชมความงามของเกาะน้อยใหญ่ ถ่ายรูปที่ระลึกเกาะไก่ชน - อิสระเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองเวียดนามที่ ตลาด NIGHT MARKET


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 15 - 19 ก.พ. 62 (รับได้ 12 ที่นั่ง) 22,888 3,900 22,888 22,888
วันที่ 20 - 24 มี.ค. 62 (รับได้ 16 ที่นั่ง) 20,888 3,900 20,888 20,888
วันที่ 12 - 16 เม.ย. 62 (สงกรานต์) // รับได้ 16 ที่นั่ง) 25,888 3,900 25,888 25,888


วันแรก เชียงใหม่ – ฮานอย – ซิตตี้ทัวร์ 

 
07.30 น.         คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 9-10 เค้าเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกการเช็คอิน และโหลดสัมภาระฯ
09.55 น.         ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สู่เมืองฮานอย   ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินที่ PG995
12.00 น.         เดินทางถึงยังสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร  จากนั้นนำชม   จัตุรัสบาดิงห์    ลานกว้างที่ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของ เวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี ท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ บริเวณรอบนอก ภายด้านในที่ บรรจุศพ ของท่านโฮจิมินห์ จะปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์และศุกร์ ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีนกษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน   วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่าน อิสระ   ช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 1 พิเศษ SEN Buffet สุดคุ้มในฮานอย  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก THANG LONG OPERA HOTEL 4  ดาว หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สอง       ฮานอย – ซาปา  - Cat Cat Village – ตลาดเมืองซาปา – หม้อไฟปลาแซลม่อน  
 
 
เช้า              รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 2  นำทาน เดินทางสู่ เมืองซาปา จังหวัด ลาวไก สู่ขุนเขาหว่างเหลียนเซิน ไปยังเมืองซาปา เมืองซาปาเคยถูกให้สร้างขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสที่ เข้ามาปกครองในสมัยอาณานิคม ในปี พ.ศ. 2465 และได้มีการสร้างสถานีภูเขาขึ้น เพราะด้วยเมืองซาปาโอบล้อมด้วยขุนเขาน้อยใหญ่จึงทำให้มีอากาศเย็นตลอดปี ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม  ระยะทาง 350 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง โดยการนั่งรถโค๊ชปรับอากาศ
เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 3
บ่าย             นำท่าน สู่หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้และชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได นำท่านชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน   ยอดเขาฮัมรอง ชมสวนไม้ดอกและสวนหินที่สวยงาม ชมทิวทัศน์เมืองซาปาในมุมมองแบบพาโนรามา เมืองซาปาล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสวยงาม  
เย็น            รับประทานอาหารกลางเย็น ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 4 พิเศษ  หม้อไฟปลาเเซลมอน  
ให้ท่าน อิสระเที่ยวชม ตลาดเมืองซาปา Love market ชมสินค้าท้องถิ่นและชมบรรดาเหล่าชาวเขาได้เดินทางมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ด้วยเครื่องแต่งกายประจำเผ่าต่างๆ
จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก SAPA CHAM HOTEL 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย 
 
 
วันที่สาม     ซาปา – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน - Silver Water Fall น้ำตกสีเงิน – ฮาลอง
 
 
เช้า             รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม มื้อที่ 5  นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาฟานซีปัน Fansipan สูง 3143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน ฟานซิปันยอดเขาสูงสุดแห่งเวียดนามและในภูมิภาคอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่า หลังคาแห่งอินโดจีน บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3143 เมตร และมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงอย่างยิ่ง สภาพป่าก็ยังคงมีความสมบูรณ์และสวยสดงดงามมาก ทว่าการเดินเท้าสู่ยอดเขาแห่งนี้ไม่ได้สะดวกสบายเลย เพราะสภาพเส้นทางที่ค่อนข้างชัน จนมีเฉพาะผู้พิสมัยการเดินป่าจากทั่วโลกเลือกเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการทดสอบกำลังใจและชื่นชมความงามของผืนป่าดินร้อนแห่งเอเชีย  นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาฟานซีปัน
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร มื้อที่ 6 ออกเดินทางสู่ น้ำตกสีเงิน Silver Water Fall เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม
เย็น          รับประทานอาหารกลางเย็น ณ ภัตตาคาร  มื้อที่ 7 นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก THANG LONG OPERA HOTEL 4  ดาว หรือเทียบเท่า
 
 
วันที่สี่   ล่องเรืออ่าวฮาลองเบย์ - Night Market เมืองฮาลอง
 
 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  มื้อที่ 8   นำทุกท่านเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมงถึงฮาลอง แล้วเดินทางสู่ท่าเรือ เมื่อลงเรือเรียบร้อย ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ  ชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูปฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัยได้ ในการล่องเรือจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ SEAFOOD เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม มื้อที่ 9  เวลาสมควรนำท่านกลับสู่เรือ เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองฮาลอง...
เย็น        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  มื้อที่ 10  หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HALONG PEARL HOTEL 4 ดาวพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
 
วันที่ห้า ฮาลอง – ฮานอย – เชียงใหม
 
 
เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  มื้อที่ 11  
06.30 น. เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
12.45 น. ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  PG996
14.50 น. เดินทางกลับถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ...
 
 
DISCOVER THE COLORFUL WORLD
 
 
หมายเหตุ  ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 
 
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
- ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เชียงใหม่ –ฮานอย – เชียงใหม่
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1000000 บาท  ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์
- ค่าทิปและคนขับ  
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ ท่าน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 
 
กรณีคณะออกเดินทาง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ระบุไว้ดังนี้
 
1.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่านออกเดินทาง  ไม่มีหัวหน้าทัวร์
2.  คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 15 ท่านขึ้นไปออกเดินทาง  มีหัวหน้าทัวร์
3.  คณะจองไม่ถึงจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
 
 
 
หมายเหตุ    
 
1. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสมหากมีเหตุจำเป็นเนื่องจากการยกเลิกของเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน สภาพอากาศ ฝนตก การจราจร การเมือง หรือด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือคืนเงินกรณีที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
2. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อการออกนอกประเทศหรือห้ามเข้าประเทศในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธมิให้ผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้า-ออกนอกเมือง จากเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศ และต่างประเทศ อันเนื่องมาจากผู้เดินทางมีสิ่งผิดกฎหมายเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตามที่ทางเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296