[้HAN] ฮานอย ฮาลองเบย์ นิงห์ปิงห์ 4วัน 3คืน 
Back

Destination : เวียดนาม ,

Activity : Programs Tour

Duration : 9-12 ส.ค. 2562 // 26-29 ก.ย. 2562

บินตรงเชียงใหม่สายการบิน BANGKOK AIRWAYS ฮานอย-ฮาลองเบย์-ล่องเรืออ่าวฮาลอง-นิงห์ปิงห์ -วัดดินห์-ล่องเรือพาย-ถ้ำตำก๊อก-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหง๊อกเซิน พักโรงแรม 4 ดาว **รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว**


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 9-12 สิงหาคม 2562 17,888 2,500 17,888 17,888
วันที่ 26-29 กันยายน 2562 17,888 2,500 17,888 17,888

 

วันแรก                   เชียงใหม่ – ฮานอย – ฮาลองเบย์

07.30 น.            คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 9, 10 เคาเตอร์สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกการเช็คอิน และโหลดสัมภาระฯ

09.55 น.                ออกเดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ สู่เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินที่ PG995

12.00 น.                เดินทางถึงยังสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร 

                             จากนั้นนำเดินทางสู่ อ่าวฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

เย็น                       รับประทานอาหารกลางเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HALONG PEARL HOTEL 4 ดาวพักผ่อนตามอัธยาศัย http://www.halongpearl.vn

หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง Night Market เมืองฮาลอง ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมของฝากของที่ระลึกจากเมืองฮาลอง 

 

วันที่สอง               ล่องเรืออ่าวฮาลอง – นิงห์ปิงห์ 

เช้า                       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 2)

                          เดินทางสู่ท่าเรือ เมื่อลงเรือเรียบร้อย ล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติ ที่สรรสร้างด้วยความงดงามดังภาพวาดโดยจิตกรเอก อ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ ได้รับการประกาศเป็น มรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการ

                            ล่องเรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้งเกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชนฯลฯ  ชมถ้ำนางฟ้า ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้ ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะชมความสวยงามตามธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่างๆ มากมาย ทั้ง รูปมังกร เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูปฯลฯ ตลอดจนเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระสึกต่างๆ ตามอัธยาศัยได้ ในการล่องเรือจะใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวันบนเรือ **SEAFOOD** เป็นอาหารทะเลสไตล์เวียดนาม** ( มื้อที่ 3 )

                            เวลาสมควรนำท่านกลับสู่เรือ เพื่อเดินทางกลับสู่เมืองนิงห์ปิง... (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3-4 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า “อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน" หรือ ฮาลองบก เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าว เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยยอดเขา       99 ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ ถ้าฮาลองเบย์ลือชื่อด้วยภูมิทัศน์อันโดดเด่นด้วยภูเขาหินขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยทะเล  นิงห์บิงห์ก็โดดเด่นไม้แพ้กัน  เนื่องด้วยภูเขาหินขนาดใหญ่นั้นโอบล้อมนาข้าวในน้ำ เป็นทัศนียภาพที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลทำนาซึ่งหาชมที่ไหนไม่ได้ง่ายนัก นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOANG SON PEACE HOTEL 4  ดาว หรือเทียบเท่า http://www.hoangsonpeacehotel.com.vn/

เย็น                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4) 

 

วันที่สาม               นิงห์ปิงห์ - วัดดินห์ - ล่องเรือพาย - ถ้ำตำก๊อก – ฮานอย – ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน

เช้า                       รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 5)

                         จากนั้นนำ ท่านล่องเรือไปตามคลอง ซึ่งสองข้างทางโอบล้อมด้วยภูเขาหินปูน ชมทิวทัศน์อันงดงามเขียวขจีและบรรยากาศอันแสนสดชื่น ระหว่างทางนำชม ถ้ำตำก๊อก ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยอันน่ามหัศจรรย์ซ่อนตัวอยู่ในความลึกของเทือกเขา ภูเขาและทะเลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทำให้ที่นี่มีภูมิประเทศที่งดงามราวกับภาพวาด ท่านชม วัดดินห์ และวัดเลอ ทั้งสองวัดอยู่ในบริเวณเขตเดียวกันมีประวัติศาสตร์มากกว่า 1,000 ปี ท่านจะได้พบกับสถาปัตยกรรมในการสร้างวัดของเวียดนามแท้ๆ

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 6)

                          เดินทางกลับสู่เมืองฮานอย ชม ทะเลสาบคืนดาบ  ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงครามสู้รบกับประเทศจีนกษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้สักที ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ ได้มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้คาบดาบวิเศษมาให้พระองค์ เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมานั้น พระองค์ได้กลับไปทำสงครามอีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืน ณ ทะเลสาบแห่งนี้ นำท่านข้าม สะพานแสงอาทิตย์ สีแดงสดใสสู่กลางทะเลสาบคืนดาบ ชม วัดหง๊อกเซิน   วัดโบราณ ภายในประกอบด้วย ศาลเจ้าโบราณ และ เต่าสต๊าฟ ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่า เต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน จากนั้นนำท่าน อิสระ        ช้อบปิ้ง ถนน 36 สาย  มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ

เย็น                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) พิเศษ !!! SEN Buffet สุดคุ้มในฮานอย

                       หลังอาหารนำชม การแสดงหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก (เชิดจากในน้ำผสมผสานกับเสียงบรรเลงของเครื่องดนตรีเวียดนามและพากย์สดๆ จากคณะละคร) นำเสนอเรื่องราวชีวิตประจำวัน ประเพณี วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม และบอกกล่าวถึงเมืองหลวงฮานอย ท่านจะรู้สึกเหมือนว่าหุ่นกระบอกนั้นมีชีวิตจริง นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก THANG LONG OPERA HOTEL 4  ดาว หรือเทียบเท่า http://thanglongoperahotel.com

 

วันที่สี่                    ฮานอย – เชียงใหม่

เช้า                        รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 8 )

                            ชมจัตุรัสบาดิงห์ ลานกว้างที่ ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของ

                           เวียดนามพ้นจากฝรั่งเศสเมื่อ 2 ก.ย. 2488 หลังจากเวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 84 ปี ท่านเข้าคารวะ สุสานโฮจิมินห์ บริเวณรอบนอก (ภายด้านในที่ บรรจุศพ ของท่านโฮจิมินห์ จะปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์และศุกร์) ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของท่านโฮจิมินห์นอนสงบอยู่ในโลงแก้ว

12.45 น.               ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์  เที่ยวบินที่  PG996

14.50 น.               เดินทางกลับถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ...

 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

หมายเหตุ: ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 

 

อัตรานี้รวม

  • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ เชียงใหม่ –ฮานอย – เชียงใหม่
  • ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
  • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
  • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ  
  • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  • ค่าทิปและคนขับ  

 

อัตรานี้ไม่รวม

  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
  • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296