[HKG302] HONGKONG พระใหญ่ + CITY GATE OUTLET 
Back

Destination : ฮ่องกง ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 17- 19 พ.ค. 62 // 21 – 23 มิ.ย

WOW ! HONGKONG พระใหญ่ + CITY GATE OUTLET, ขึ้นวิคตอเรียพอยท์, ชายหาดรีพลัสเบย์ โดยสายการบิน DRAGON AIR บินตรงจากเชียงใหม่


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 29–31 มี.ค. 62 (ปิดกรุ๊ป) 20,888 4,000 20,888 20,888
วันที่ 12–14 เม.ย 62 (ช่วงสงกรานต์) ปิดกรุ๊ป 23,888 4,000 23,888 23,888
วันที่ 17–19 พ.ค. 62 (รับได้ 16 ที่นั่ง) 21,888 4,000 21,888 21,888
วันที่ 21–23 มิ.ย. 62 (รับได้ 16 ที่นั่ง) 20,888 4,000 20,888 20,888

 

วันแรก        เชียงใหม่ – ฮ่องกง – อิสระช้อปปิ้งย่านที่พัก 

 

09.20 น.         พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ บริเวณอาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน DRAGON AIR  โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกจัดเตรียมเอกสารการเดินทางและสัมภาระให้กับท่าน   

11.20 น. ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่  KA 233 

15.00 น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง  Chek Lap Kok  เวลาท้องถิ่นที่ฮ่องกงเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อการนัดหมาย) หลังผ่านพิธีการกองตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วพบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่มารอต้อนรับ  นำทุกท่านเดินทางสู่เกาะฮ่องกงนครแห่งสีสัน สัมผัสความหลากหลาย  ที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม ที่ถูกผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตกได้อย่างลงตัว  

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก  PANDA HOTEL  Tsuen Wan  หรือเทียบเท่า   จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย 

 

 

วันที่สอง พระใหญ่นองปิง  - อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  ไม่รวมอาหารกลางวันและอาหารเย็น

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  ติ่มซำ หลังอาหารจากนั้นเดินทาง ไปยังเกาะลันเตา เมื่อลงจากกระเช้าท่านสามารถนมัสการพระใหญ่ได้ที่ วัดโป่หลิน หรือ นิยมเรียกว่า พระใหญ่ลันเตา  พระใหญ่นองปิง  กระเช้าลอยฟ้า 360 องศา  กระเช้าธรรมดา  ไปยังเกาะลันเตา

 หมายเหตุ       ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่องจากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  City gate Outlet  ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย กับ OUTLET สินค้าแบรนเนมระดับโลกมากมาย เช่น Coach Esprit Polo Raugh Laurence Burberry รวมทั้งรองเท้ากีฬามากมายหลายยี่ห้อ และชั้นใต้ดินจะมี Supermarket ขนาดใหญ่ให้ท่านได้จับจ่ายกันได้อย่างจุใจ    

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย ไม่รวมในค่าบริการ อิสระช้อปปิ้งถนนนาธาน  จิมซาจุ่ย ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani  Prada  Gucci Burberry  Cartier  Chanel  Coach  Dior  Fendi  Louis Vuitton  Chole ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy rus แหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria  เช่น  Burberry  Cartier  Chanel  Coach  Dior  Fendi  Louis Vuitton  Chole ฯลฯ

เย็น         อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย  ไม่รวมในค่าบริการ  ที่พัก  PANDA HOTEL  Tsuen Wan  หรือเทียบเท่า  

 

 

วันที่สาม         ชายหาดรีพลัสเบย์ - วิคตอเรีย พอยท์ - ฮ่องกงจิวเวลลี่ - ฮ่องกง

 

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ติ่มซำ  นำท่านนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าแห่งโชคลาภข้ามสะพานต่ออายุที่ชายหาดรีพลัสเบย์ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาสักการบูชาขอพรศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าแม่กวนอิม โดยเฉพาะการขอลูกที่เชื่อกันว่าถ้าใครมาขอก็มักสมหวังทุกครั้งไป นำท่านชมทิวทัศน์ของเกาะฮ่องกงบริเวณจุดชมวิว วิคตอเรีย พอยท์  Victoria Point ถ่ายรูปคู่กับวิวทิวทัศน์ของตึกสูงต่างๆ ซึ่งได้สร้างตามหลักฮวงจุ๊ยบนเกาะฮ่องกง  นำท่านชม โรงงานฮ่องกงจิวเวลลี่  เยี่ยมชมสาธิตวิธีเลือกซื้อเพชรและชมการผลิตจิวเวลลี่ที่ได้รับรางวัล ออกแบบดีเด่น 3 ปีซ้อน และเลือกซื้อกังหันแชกงหมิว นำโชคที่ได้ทำการปลุกเสกมาจากวัด เพื่อติดตัวเป็นสิริมงคล

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  ได้เวลาอันสมควร นำคณะเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง

15.25 น.         ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน DRAGON AIR (KA) เที่ยวบินที่ KA 232

17.20 น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ…

 

 

DISCOVER THE COLORFUL WORLD

 

 

อัตราค่าบริการรวม

 

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบิน DRAGON AIR KA เส้นทาง เชียงใหม่ – ฮ่องกง – เชียงใหม่ 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

- ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ  2 – 3 ท่าน/ห้อง

- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

- ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ 

- ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1000000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 200000 บาท ทั้งนี้ย่อม อยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินกว่าที่สายการบินกำหนด

- ค่าทำหนังสือเดินทาง Passport

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ

- ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ

- ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีต้องการใบกำกับภาษี และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% หรือชำระด้วยบัตรเครดิต

- ค่าวีซ่าสำหรับสำหรับผู้ที่ถือพาสฯประเทศอื่น

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และคนขับรถ  80  เหรียญ ฮ่องกง /ท่าน

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296