[PEK503] ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ย 6 วัน 4 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 25 – 30 ก.ค. 61/ 22 - 27 ส.ค. 61 / 26 ก.ย. – 1 ต.ค. 2561

- สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของกำแพงเมืองจีนสือมาไถในยามค่ำคืน - พักบ้านโบราณสไตล์จีนตกแต่งสวยงาม - ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย - จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กายกรรมปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจูยงกวน - อาหารพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล อาหารแต้จิ๋ว บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน - รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 25 – 30 ก.ค. 2561 // 22 – 27 ส.ค. 2561 26,500 5,000 26,500 26,500
อกกเดินทางวันที่ 26 ก.ย. – 1 ต.ค. 2561 26,900 5,000 26,900 26,900

 

วันแรก                     เชียงใหม่ – ปักกิ่ง

 

21.30 น.                พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR CHINA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

23.45 น.                นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA824 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

 

 

วันที่สอง        ปักกิ่ง - เมืองโบราณกู๋เป่ย – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ  

 

 

05.00 น.               ถึงสนามบินปักกิ่ง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร อาหารเช้าแบบจีน ติ่มซำจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง)  

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกู๋เป่ย (กู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น  Gu Bei Shui Zhen ) เมืองเก่าโบราณแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ อยู่บริเวณเดียวกับกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ภายในกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งเราสามารถเลือกว่าจะเดินหรือล่องเรือชมตามลำน้ำ (ไม่รวมค่าล่องเรือ) ยังมีโรงเรียนสมัยโบราณ และหากเดินขึ้นเขาไปด้านบนก็จะเจอกับโบสถ์คริสต์เก่า นอกจากนี้ภายในบริเวณของกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้นยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย รวมถึงโรงแรมที่พักสไตล์โบราณหากอยากค้างคืนหรือปีนกำแพงเมืองจีนในช่วงยามค่ำ และดื่มด่ำบรรยากาศ มาที่เดียวเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบเลย 

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   หลังอาหารเย็น นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ  (โดยกระเช้า Cable Car) ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสันเขาที่สูงชัน มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่สองฝั่งของไหล่เขา และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละป้อมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 เมตร สวยงามอลังการ ประกอบกับขุนเขาที่สูงที่สูงตระหง่านทำให้กำแพงด่านซือหม่าไถเป็นกำแพงที่งดงามยิ่งนัก  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม GUI BEI MIN SU HOTEL อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (บ้านโบราณสไตล์จีน)

 

 

วันที่สาม      เมืองโบราณกู๋เป่ย - ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม กู้กง – ร้านไข่มุก – กายกรรมปักกิ่ง

 

 

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งรถกลับไปยังปักกิ่ง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรีย์วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสำคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคำว่า "ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ" ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง "ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ" ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์ หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นำท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น และไฮไลท์คือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคันวนอยู่ในพื้นที่จำกัดและโชว์กายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก  

เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่     พระราชวังฤดูร้อน – วัดลามะยงเหอกง – ร้านยางพารา - ถนนหวังฟู่จิ่ง – ปักกิ่ง

 

 

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “ อี้เหอหยวน “ อุทยานใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนใน รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยภูเขาและทะเลสาบ เก๋งจีน ระเบียงยาว เจดีย์ ที่สวดมนต์ สะพานหิน และเรือหินอ่อน ที่สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 800 ปีก่อน ซึ่งได้เคยถูกทำลายอย่างรุนแรงถึง 2 ครั้ง เมื่อตอนกองทัพพันธมิตรบุกยึดเมืองปักกิ่ง ที่นี่ยังเคยเป็นพระราชวัง ที่ประทับของพระนาง ชูสีไทเฮา นำคณะเดินชมตำหนักที่ว่าราชการ โรงอุปรากร ตำหนัก ที่ประทับของพระนางชูสีไทเฮา และจักรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในเทพนิยายต่างๆ ของจีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริมทะเลสาบ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเที่ยวชม วัดลามะยงเหอกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิยงเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อองค์ชายสี่ได้สืบราชบัลลังค์แล้วได้ยก สถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัดลามะ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ยืน หรือ “พระศรีอารยเมตไตร ” ซึ่งสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยต้นจันทน์หอมทั้งต้น ใช้เวลาในการแกะสลักถึง 10 ปี ซึงประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ จากนั้นนำท่านชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา เป็นของฝากของที่ระลึก จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฝู่จิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น                   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS BEIJING AIRPORT HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ห้า   กำแพงเมืองจีนด่านจูยงกวน – ร้านหยกจีน - สวนผลไม้  – ผ่านชมสนามกีฬารังนก  

 

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางต่อสู่ กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจาก นั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้ จากนั้นนำท่านชม ร้านหยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่ง ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม สวนผลไม้  ของเกษตรกรชาวจีน ซึ่งแตกต่างไปในแต่ละฤดูกาลให้ท่านชมชิม และเก็บผลไม้สดๆ จากสวนด้วยตัวท่านเอง  เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนสตรอเบอรี่ (คนละ 4-5 ลูก) ,เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ชมสวนเชอรี่ (คนละ 8-10 ลูก)  ,เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม ชมสวนลูกท้อ (คนละ 2-3ลูก) , เดือนกรกฎคม – ตุลาคม ชมสวนลูกพลับ ลูกท้อ (คนละ 2-3 ลูก)  จากนั้นนำท่านผ่านชมสนามกีฬารังนก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคปี 2008 

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ห้า หอฟ้าเทียนถาน - ผีชิว – ตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง -  เชียงใหม่ 

 

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่ประกอบพิธีไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ฝนต้องตามฤดูกาล ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หวานซิว แท่นประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี่ สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้าฟ้า และ ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า นําท่านไปยัง ประตูชัย สมัยก่อนใช้เป็นประตูส่งแม่ทัพออกรบ ปัจจุบันนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์ผีซิว หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ ปี่ เซี๊ยะ ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่งเล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนําเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง

18.00 น.         ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA823

22.30 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ….

 

 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

*** รายการนี้ลงร้านจีนที่ปักกิ่ง 4 ร้าน ร้านหยก ร้านไข่มุก ร้านผีชิว ร้านยางพารา ***

ถ้าไม่เข้าร้านหยก เพิ่ม RMB 200/ท่าน  ถ้าไม่เข้าร้านอื่น ขอให้เพิ่ม RMB 100/ท่าน/ร้าน

(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)

 

 

 

อัตรานี้รวม

 

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร AIR CHINA (CA) เชียงใหม่ – ปักกิ่ง – เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริการวีซ่าเข้าประเทศจีน ( 4 วันทำการ Passport Thai )

- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

- ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ 

- กระเป๋าเป้ ฟรี 1 ใบ/ท่าน

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน

- ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296