[PEK503] ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เมืองโบราณกู๋เป่ย 6 วัน 5 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 5 - 10 ธ.ค. 61

- สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของกำแพงเมืองจีนสือมาไถในยามค่ำคืน - พักบ้านโบราณสไตล์จีนตกแต่งสวยงาม - ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย - จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กายกรรมปักกิ่ง - หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน กำแพงเมืองจีนด่านจูยงกวน - รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 5 ? 10 ธ.ค. 2561 25,500 6,000 25,500 25,500

 

วันแรก                     เชียงใหม่ – คุนหมิง - ปักกิ่ง

 

14.00 น.                พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

16.05 น.               นำท่านเหินฟ้าสู่ คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU2570 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ครึ่ง

18.50 น.               แวะเปลี่ยนเครื่อง ณ สนามบินคุนหมิง  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังปักกิ่ง 

20.20 น.               เดินทางโดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  เที่ยวบินที่ MU2570 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง

23.35 น.               ถึงสนามบินปักกิ่ง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง       จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ร้านไข่มุก - กายกรรมปักกิ่ง 

 

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารนำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรีย์วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสำคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคำว่า "ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ" ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง "ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ" ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์ หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นำท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น  จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น และไฮไลท์คือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคันวนอยู่ในพื้นที่จำกัดและโชว์กายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก  

เย็น           รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม   หอฟ้าเทียนถาน – ร้านยางพารา – วัดลามะยงเหอกง - ถนนหวังฝู่จิ่ง

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่ประกอบพิธีไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ฝนต้องตามฤดูกาล ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หวานซิว แท่นประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี่ สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้าฟ้า และ ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก ยางพารา เป็นของฝากของที่ระลึก นำท่านเที่ยวชม วัดลามะยงเหอกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิยงเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อองค์ชายสี่ได้สืบราชบัลลังค์แล้วได้ยก สถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัดลามะ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ยืน หรือ “พระศรีอารยเมตไตร ” ซึ่งสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยต้นจันทน์หอมทั้งต้น ใช้เวลาในการแกะสลักถึง 10 ปี ซึงประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฝู่จิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่ ร้านหยกจีน – เมืองโบราณกู๋เป่ย – กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ - เมืองกู๋เป่ย 

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม ร้านหยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่ง ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) 

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ระหว่างทาง  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกู๋เป่ย (กู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น  Gu Bei Shui Zhen ) เมืองเก่าโบราณแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ อยู่บริเวณเดียวกับกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ภายในกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งเราสามารถเลือกว่าจะเดินหรือล่องเรือชมตามลำน้ำ (ไม่รวมค่าล่องเรือ) ยังมีโรงเรียนสมัยโบราณ และหากเดินขึ้นเขาไปด้านบนก็จะเจอกับโบสถ์คริสต์เก่า นอกจากนี้ภายในบริเวณของกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้นยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีก มากมาย รวมถึงโรงแรมที่พักสไตล์โบราณหากอยากค้างคืนหรือปีนกำแพงเมืองจีนในช่วงยามค่ำ และดื่มด่ำบรรยากาศ มาที่เดียวเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบเลย 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  หลังอาหารเย็น นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ  (โดยกระเช้าขึ้น – ลง) ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสันเขาที่สูงชัน มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่สองฝั่งของไหล่เขา และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละป้อมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 เมตร สวยงามอลังการ ประกอบกับขุนเขาที่สูงที่สูงตระหง่านทำให้กำแพงด่านซือหม่าไถเป็นกำแพงที่งดงามยิ่งนัก  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม GUI BEI MIN SU HOTEL อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (บ้านโบราณสไตล์จีน)

 

วันที่ห้า เมืองโบราณกู๋เป่ย – พระราชวังฤดูร้อน – ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งรถกลับไปยังปักกิ่ง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ  3 ชั่วโมง)

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “ อี้เหอหยวน “ อุทยานใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนใน รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยภูเขาและทะเลสาบ เก๋งจีน ระเบียงยาว เจดีย์ ที่สวดมนต์ สะพานหิน และเรือหินอ่อน ที่สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 800 ปีก่อน ซึ่งได้เคยถูกทำลายอย่างรุนแรงถึง 2 ครั้ง เมื่อตอนกองทัพพันธมิตรบุกยึดเมืองปักกิ่ง ที่นี่ยังเคยเป็นพระราชวัง ที่ประทับของพระนาง ชูสีไทเฮา นำคณะเดินชมตำหนักที่ว่าราชการ โรงอุปรากร ตำหนัก ที่ประทับของพระนางชูสีไทเฮา และจักรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในเทพนิยายต่างๆ ของจีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริมทะเลสาบ นําท่านไปยัง ประตูชัย สมัยก่อนใช้เป็นประตูส่งแม่ทัพออกรบ ปัจจุบันนี้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงภาพถ่ายประตูเมืองต่างๆ ของปักกิ่ง และพิพิธภัณฑ์ผีซิว หรือ ปี่เซี๊ยะ ซึ่งภายในมีปี่เซี๊ยะโบราณ สมัยราชวงศ์หมิงตั้งอยู่ ปี่ เซี๊ยะ ถือเป็นสัตว์เทพชนิดหนึ่งเล่ากันว่าเป็นลูกตัวที่เก้าของมังกร ผีซิวเป็นสัตว์ดุร้ายชนิดหนึ่ง แบ่งเป็นเพศผู้เพศเมีย เพศเมียเรียกว่า “ผี” ส่วนเพศผู้เรียกว่า “ซิว” กล่าวกันว่า ผีซิวตัวผู้จะหาทรัพย์ส่วนตัวเมียจะเฝ้าทรัพย์ ดังนั้น คนจีนจึงนิยมเก็บสะสมไว้เป็นคู่ ที่คนจีนเชื่อว่า จะนําเงินทอง และโชคลาภให้กับผู้เป็นเจ้าของ และช่วยเก็บรักษาทรัพย์ที่หามาได้

เย็น        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่หก          ปักกิ่ง – คุนหมิง - เชียงใหม่ 

 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง

09.55 น.         ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  เที่ยวบินที่  MU2569

13.25 น.         เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อกลับเชียงใหม่

14.25 น. จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE  เที่ยวบินที่  MU2569

15.05 น.         ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ….

 

 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

*** รายการนี้ลงร้านจีนที่ปักกิ่ง 4 ร้าน ร้านหยก ร้านไข่มุก ร้านผีชิว ร้านยางพารา ***

ถ้าไม่เข้าร้านหยก เพิ่ม RMB 200/ท่าน  ถ้าไม่เข้าร้านอื่น ขอให้เพิ่ม RMB 100/ท่าน/ร้าน

(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)

 

 

อัตรานี้รวม

 

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร CHINA EASTERN AIRLINE  (MU) เชียงใหม่ – คุนหมิง – ปักกิ่ง – คุนหมิง - เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริการวีซ่าเข้าประเทศจีน ( 4 วันทำการ Passport Thai )

- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

- ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ 

- กระเป๋าเป้ ฟรี 1 ใบ/ท่าน

 


อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน

- ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296