[JHGLJG504] เที่ยวเมืองจีน สิบสองปันนา-ลี่เจียง 5วัน4 คืน สัมผัส 2 อารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขง  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561

สวนป่าดิบ วัดหลวงเมืองลื้อ 9จอม12เชียง ภูเหิมะมังกรหยก เมืองโบราณลี่เจียง สระน้ำมังกร พิเศษ ! ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไทลื้อ,สุกี้หมาล่าสิบสองปันนา,สุกี้ปลาแซลมอน


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 2561 23,900 3,000 23,900 23,900

 

วันที่แรก         เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – เชียงรุ้ง

 

17.00 น.                 พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
19.10 น.         นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)โดยสายการบิน RUILI AIRLINES  เที่ยวบินที่ DR5360 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที)
21.30 น.                 ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน  จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TONG CHENG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เชียงรุ้ง) 
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 

วันที่สอง         สวนป่าดงดิบ –โชว์นกยูง –วัดหลวงเมืองลื้อ – ลี่เจียง
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดง  สัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สนัข ฯลฯ และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี  (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการแสดงสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ และชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ถ่ายรูปกนอย่างจุใจ
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์จีนนิยมไปเที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์กันเป็นอย่างมาก วัดหลวงเมืองลื้อเป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศจีน โดยมีบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัด สิบสองปันนา ยูนาน เป็นผู้ลงทุนสร้างวัดแห่งนี้ด้วยเงินทุนมหาศาลประมาณ 350 ล้านหยวนเลยทีเดียว
เย็น                 รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อเดินทางสู่สนามบินลี่เจียง
21.25 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินลี่เจียง โดยสายการบิน RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่ DR6552
22.40 น.         เดินทางถึงสนามบินลี่เจียง  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก QIAO XIN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
 

วันที่สาม         ภูเขาหิมะมังกรหยก – โชว์จางอวี้โหมว – อุทยานน้ำหยก  - ลี่เจียง
 
 
เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   จากนั้นนำท่านเดินทางไปภูเขาหิมะมังกรหยก จากนั้นนำท่านชม IMPRESSION LIJIANG โชว์อันยิ่งใหญ่ โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว ได้เนรมิตให้ภูเขาหิมะมังกรหยกเป็นฉากหลัง และบริเวณทุ่งหญ้าเป็นเวทีการแสดง โดยใช้นักแสดงกว่า 600 ชีวิต แสง สี เสียง การแต่งกายตระการตา เล่าเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ และชาวเผ่าต่างๆ ของ เมืองลี่เจียง นำท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ ขึ้นสู่บริเวณ เขาหิมะมังกรหยก ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของยอดเขาหิมะมังกรหยก ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ว่ากันว่าที่นี่คือ “สวิสเซอร์แลนด์  แห่งตะวันออก” ทีเดียว 
 
เที่ยง                 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานน้ำหยก เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม มีบ่อน้ำสำหรับเลี้ยงปลาหลายชนิด ภายในบริเวณอุทยานแห่งนี้ยังมี วัดยอดหยก อีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงของเมืองลี่เจียง
เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก QIAO XIN HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
 
 
 
วันที่สี่         เมืองเก่าต้าหลี่ – สระน้ำมังกรดำ  - ลี่เจียง – สิบสองปันนา
 
 
เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความงามของ เมืองเก่าลี่เจียง ชมความงามของเมืองโบราณที่มีประวัติยาวนานมากว่า 800 ปี ซึ่งยังคงความงามในอดีตไว้อย่างสมบูรณ์ อาทิ เช่น อาคารไม้แบบจีนโบราณ ต้นหลิวริมธารที่ยังคงปลิวไปมาตามสายลม ลำธารน้ำที่ไหลผ่านเมืองแห่งนี้ ด้วยความสวยงามเหล่านี้ทำให้เมืองโบราณลี่เจียง ได้ถูกบันทึกเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองค์การ UNESCO ได้ประกาศเมื่อ 
ค.ศ.1987
เที่ยง                  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม สวนสาธารณะเหยหลงถาน หรือ สระน้ำมังกรดำ อยู่ที่ทางชานเมืองด้านเหนือ  เล่ากันว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อน ที่นั่นยังเป็นบ่อน้ำธรรมดา อยู่มาวันหนึ่งชาวบ้านเห็นมังกรดำโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำแห่งนั้น ชาวนาซีมีความเชื่อเรื่องมังกรอยู่แล้ว จึงตั้งชื่อบ่อน้ำนั่นว่า บ่อน้ำมังกรดำ ปัจจุบันได้ปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม จัดสร้างสะพาน ศาลาพักผ่อนแบบเก๋งจีน สองข้างทางมีต้นเกาลัดขึ้นเต็ม มีเนื้อที่ประมาณ 4 ตารางกิโลเมตร   ได้มีการจัดแบ่งส่วนอย่างเหมาะสม เป็นบ่อน้ำใน และบ่อน้ำนอก มีสะพานหินอ่อนกั้น น้ำในบ่อผุดขึ้นมาจากใต้ดินในลักษณะเป็นตาน้ำ น้ำใสจนมองเห็นก้นบ่อที่มีสาหร่ายได้อย่างชัดเจน 
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินลี่เจียง 
19.15 น.         ออกเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา โดยสายการบิน RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่ DR....
20.35 น.         เดินทางถึงสนามบินสิบสองปันนา
เย็น                         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมแสงสี ณ เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “ เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ำ2ประตู9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำ ลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group  จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TONG CHENG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เชียงรุ้ง)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
 
วันที่ห้า                 ตลาดเช้าไทยลื้อ - หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า – เชียงใหม่
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำชม ตลาดเช้าของชุมชนไทลื้อในเมืองเชียงรุ้ง สัมผัสบรรยากาศการจ่ายตลาดในยามเช้าของ ชาวไทลื้อ ในตลาดเช้าจะมีชาวไทลื้อนำสินค้าพื้นเมืองมาวางขายอย่างคับคั่ง ท่านสามารถเดินชมหรือเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองได้ตามอัธยาศัย สินค้าพื้นเมืองที่วางขายมีตั้งแต่ ผักสดผลไม้ ของป่า อาหารแห้ง อาหารพื้นเมือง ของใช้ต่างๆ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เป็นต้น จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ และซื้อผลไม้ ของที่ระลึอต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ เช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้      
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
17.30 น                    เหิรฟ้าสู่เชียงใหม่ โดยสารการบิน RUILI AIRLINES เที่ยวบินที่ DR5357
17.50 น                คณะท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
 
 
“ DISCOVER THE COLORFUL WORLD ”
 
 
หมายเหตุ        1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคา
น้ำมัน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นสำคัญ
 
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง –ลี่เจียง – เชียงรุ้ง - เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai)
- ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
- ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 
- ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)
- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทาง ประมาณ 120 หยวน/ท่าน  
- ภาษีบริการ 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296