[JHG302] สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน บินตรงเชียงใหม่  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 61 - 31 มีนาคม 62

พิเศษ ! ชมโชว์ Dai Show , ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไทลื้อ & หมี่จอหงวน ห่านย่างพิเศษ ! ชมโชว์ Dai Show , ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไทลื้อ & หมี่จอหงวน ห่านย่าง


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทาง 2 ท่าน 13,500 1,500 13,500 13,500

 

วันที่แรก         เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง –  เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง –ไนท์บาซ่า -  ตรอกกลั่นไป๋ - เชียงรุ้ง

08.30 น.                 พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

10.50 น.         นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)โดยสายการบิน RUILI AIRLINES  เที่ยวบินที่ DR5360 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

13.00 น.                 ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูห่านย่าง นำท่านเที่ยวชมชม วัดป่าเจย์ เป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบ ศาสนกิจ  ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำ วัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็น

เย็น                รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร เมนู หมี่จอหยวน หลังจากนั้นพาไปชม เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง และช๊อปปิ้งเดินเที่ยวไนท์บาซ่าและตรอก Ganbaiในเก้าจอมสิบสองเชียงซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ำ 2 ประตู 9 เจดีย์ (จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำ ลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group   จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  JAMES JOYCE COFFEETEL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เชียงรุ้ง)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ** โรงแรมใกล้ถนนคนเดินริมน้ำโขง **

 


วันที่สอง       หมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า - สวนป่าดงดิบ – โชว์นกยูง  – บ้านไทยริมน้ำ - โชว์ Dai Show

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ และซื้อผลไม้ ของที่ระลึกต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ เช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้      

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู อาหารพื้นเมืองไทลื้อ นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดง  สัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สนัข ฯลฯ และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี  (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการแสดงสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ และชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ถ่ายรูปกนอย่างจุใจ

เย็น            รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่เมืองใหม่ว่านต๋า มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพบริเวณบ้านไทยริมน้ำ หรือ Wanda River  Cityซึ่งสวยงามเป็นอย่างมากภายในบริเวณนี้มีทั้งร้านอาหารชายหาดจำลองและเส้นทางเดินริมน้ำที่สวย งาม ซึ่งมองเห็นDai Show theatre อาคารโดมสีทองขนาดยักษ์ ที่ใช้งบประมาณก่อสร้างมหาศาล จากนั้นนำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่ทอดคดเคี้ยวผ่านแม่น้ำเพื่อชมโชว์ระดับโลก  DAI SHOW โชว์แฟนตาซีที่ยิ่งใหญ่อลังการ ด้วยระบบแสงสีเสียง ทุ่มทุนสร้างมหาศาล ยิ่งใหญ่ที่สุดในยูนาน เวทีออกแบบให้ดูได้แบบ 320 องศา เป็นโชว์ใหม่ล่าสุดของสิบสองปันนา พบกับฉากสุดอลังการและการแสดงโชว์การกรรมโลดโผนสุดตื่นตาตื่นใจ จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  JAMES JOYCE COFFEETEL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (เชียงรุ้ง)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ** โรงแรมใกล้ถนนคนเดินริมน้ำโขง **

 

วันที่สาม    เชียงรุ้ง – เชียงใหม่

 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

09.40 น              เหิรฟ้าสู่เชียงราย โดยสารการบิน RUILI AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ DR5359

09.50 น              คณะท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

*** รายการนี้เข้าร้านรัฐบาล 3 ร้าน ร้านหยก ร้านชา ร้านสมุนไพรไทลื้อ ***

 

หมายเหตุ     

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคา น้ำมัน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

 

อัตรานี้รวม

 

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai)

- ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)

- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทาง 2  ท่าน ประมาณ 300 หยวน/ท่าน / 4 ท่าน 200 หยวน/ท่าน   / 6 - 8 ท่าน 120 หยวน/ท่าน / 10 ท่าน 100 หยวน/ท่าน

- ภาษีบริการ 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 

 

 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296