[JHG302] สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน บินตรงเชียงใหม่  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางตั้งแต่มิถุนายน - กรกฏาคม 2561

พักโรงแรม 4 ดาว ใกล้ถนนคนเดินริมน้ำโขง พิเศษ ! ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขงพร้อมการแสดงโชว์, ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไทลื้อ & สุกี้หมาล่า


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางตั้งแต่มิถุนายน - กรกฏาคม 2561 **เดินทาง 2 - 3 ท่าน** 11,900 1,500 11,900 11,900
ออกเดินทางตั้งแต่มิถุนายน - กรกฏาคม 2561 **เดินทาง 4 ท่าน** 11,500 1,500 11,500 11,500

 

วันที่แรก         เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – ถนนคนเดินริมน้ำโขง - เชียงรุ้ง

 

17.00 น.                พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

19.10 น.        นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)โดยสายการบิน RUILI AIRLINES  เที่ยวบินที่ DR5360 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

21.30 น.               ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน  จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  JAMES JOYCE COFFEETEL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เชียงรุ้ง)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ** โรงแรมใกล้ถนนคนเดินริมน้ำโขง **  อิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งถนนคนเดินริมน้ำโขง ตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง     สวนป่าดงดิบ –โชว์นกยูง –วัดป่าเจย์ – ล่องเรือสําราญแม่นํ้าโขงพร้อมโชว์ –  เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง  

 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดง  สัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สนัข ฯลฯ และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี  (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการแสดงสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ และชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ถ่ายรูปกนอย่างจุใจ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู สุกี้หมาล่า สไตล์ 12 ปันนา นำท่านเที่ยวชมชม วัดป่าเจย์ เป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบ ศาสนกิจ  ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำ วัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็น จากนั้นนำท่านชม เมืองใหม่เก้าจอม 12 เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “ เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ำ2ประตู9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำ ลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ขันโตกอาหารพื้นเมืองไทลื้อ  นําท่าน ล่องเรือสําราญแม่นํ้าโขงพร้อมโชว์ ชมทิวทัศน์แม่นํ้าโขง และทิวทัศน์เมืองเชียงรุ้ง สัมผัสอาการสดชื่นแม่นํ้าโขง พร้อมชมการแสดงบนเรือสุดแสนอลังการ  จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  JAMES JOYCE COFFEETEL HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (เชียงรุ้ง)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ** โรงแรมใกล้ถนนคนเดินริมน้ำโขง **

 

 

วันที่สาม  หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า – ตลาดไทลื้อ  - มีดไทลื้อ  - ห้างสรรพสินค้า WANDA – เชียงใหม่

 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM. และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ และซื้อผลไม้ ของที่ระลึอต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ เช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้  จากนั้น พาท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของคนสิบสองปันนาทที่ ตลาดไทลื้อ อิสระช๊อปปิ้งชื้อของตามอัธยาศัย นำท่านแวะชมสินค้า OTOP มีดไทลื้อ ที่ขึ้นชื่อของ 12 ปันนา

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านไทลื้ออาหารพื้นเมืองสไตล์ไทลื้อ  อิสระช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า WANDA สิบสองปันนา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

17.30 น           เหิรฟ้าสู่เชียงราย โดยสารการบิน RUILI AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ DR5359

17.50 น           คณะท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

*** รายการนี้เข้าร้านรัฐบาล 3 ร้าน ร้านหยก ร้านชา ร้านสมุนไพรไทลื้อ ***

 

หมายเหตุ       

 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคา

น้ำมัน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทาง

เป็นสำคัญ

 

 

อัตรานี้รวม

 

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai)

- ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 


อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)

- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทาง ประมาณ 80 หยวน/ท่าน  

- ภาษีบริการ 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296