[JHG302] สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน บินตรงเชียงใหม่  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 11 – 15 พ.ค. / 18 - 21 พ.ค. / 25 - 28 พ.ค. 2561

พิเศษ ! ล่องเรือสำราญแม่น้ำโขงพร้อมการแสดงโชว์ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไทลื้อ,สุกี้หมาล่าสิบสองปันนา เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง - สวนป่าดงดิบ –โชว์นกยูง –วัดป่าเจย์ – เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง - ล่องเรือสําราญแม่นํ้าโขงพร้อมโชว์ – ถนนคนเดิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อกาหลั่นป้า - วัดหลวงเมืองลื้อ – มีดไทลื้อ - นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง - หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า – ห้างสรรพสินค้า WANDA


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 11 – 15 พ.ค. / 18 - 21 พ.ค. / 25 - 28 พ.ค. 2561**8 ท่าน ออกเดินทาง โดยรถมินิบัส 1 คัน ไม่มีหัวหน้าทัวร์** 12,900 2,000 12,900 12,900
ออกเดินทางวันที่ 11 – 15 พ.ค. / 18 - 21 พ.ค. / 25 - 28 พ.ค. 2561 **15 ท่าน ออกเดินทาง โดยรถบัส 1 คัน มีหัวหน้าทัวร์ ** 13,500 2,000 13,500 13,500
ออกเดินทางวันที่ 11 – 15 พ.ค. / 18 - 21 พ.ค. / 25 - 28 พ.ค. 2561 **30 ท่าน ออกเดินทาง โดยรถบัส 1 คัน มีหัวหน้าทัวร์** 12,900 2,000 12,900 12,900

 

วันที่แรก         เชียงใหม่ – เชียงรุ้ง (สิบสองปันนา) – เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง – เชียงรุ้ง

 

17.00 น.        พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน RUILI AIRLINES เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

20.00 น.        นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองเชียงรุ้ง (สิบสองปันนา)โดยสายการบิน RUILI AIRLINES  เที่ยวบินที่ DR5360  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที)

22.20 น.        ถึงสนามบินสิบสองปันนา ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่เชียงรุ้งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน  จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TONG CHENG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (เชียงรุ้ง)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สอง          สวนป่าดงดิบ –โชว์นกยูง –วัดป่าเจย์ – เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง - ล่องเรือสําราญแม่นํ้าโขงพร้อมโชว์ – ถนนคนเดิน - เชียงรุ้ง

 

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด นำท่านชมการแสดง  สัตว์แสนรู้ มากมาย ท่านสามารถสัมผัสกับธรรมชาติของสัตว์ ต่างๆ อาทิ เสือ หมี ลิง สนัข ฯลฯ และการแสดงพื้นเมืองของชาวเขาเผ่าต่างๆ และสาดน้ำกันเพื่อเป็นสิริมงคล ชมหมู่บ้านเก่าแก่ของเผ่าไอนี  (อีก้อ) เย้า ฯลฯ และการแสดงสาธิตพิธีแต่งงาน ของเผ่าอีก้อ และชมนกยูงนับพันๆตัวลงมาจากภูเขาโดยการเป่านกหวีดเป็นที่ชื่นชอบของผู้มาเยือน นกยูงเป็นสัญลักษณ์ของสิบสองปันนา ถ่ายรูปกนอย่างจุใจ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเที่ยวชมชม วัดป่าเจย์ เป็นวัดพุทธหินยาน ( เถรวาส ) ซึ่งตั้งอยุ่ทางทิศใต้ของสวนม่านทิง บนเนื้อที่ 3000 ตารางเมตร ในอดีตวัดแห่งนี้ เป็นวัดที่เจ้าปกครองสิบสองปันนาใช้เป็นที่ไหว้พระและประกอบ ศาสนกิจ  ภายในวัดมีวิหารและอุโบสถ และกุฏิซึ่งเป็นที่จำ วัดของพระสงค์รวมทั้งอาคารซึ่งเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยพุทธศาสนาของมณฑลยูนาน วัดป่าเจนับเป็น  จากนั้นนำท่านชมแสงสี ณ เมืองใหม่เก้าจอม12เชียง ซึ่งเจ้าของโครงการแจ้งไว้ว่า “ เป็นอัญมณีแห่งสามเหลี่ยมทองคำใหญ่แหล่งรวม1แม่น้ำ2ประตู9 เจดีย์(จอม) และ 12 หมู่บ้าน (เจียง) ผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทลื้อและประเทศไทยกับวิถีสมัยใหม่เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยว เมืองแห่งธุรกิจนานาชาติเมืองแห่งชีวิตไทยและไทลื้อ ณ ริมฝั่งลั่นซ้างเจียงหรือแม่น้ำโขงบริเวณใจกลางที่ดินผืนงาม เนื้อที่1,200 หมู่หรือประมาณ 600 ไร่ด้านตะวันออกของเมืองจิ่งหง หรือเชียงรุ่ง เมืองเอกแห่งเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา กำ ลังกลายเป็นที่ตั้งเจดีย์ใหม่เอี่ยมที่ถูกขึ้นเป็น1 ใน 9 เจดีย์ของ โครงการ 9 จอม 12 เจียง โครงการพัฒนาที่ดินมูลค่า 200,000 ล้านหยวน หรือ ราว 940,000 ล้านบาทของ Haicheng Group นําท่านล่องเรือสําราญแม่นํ้าโขงพร้อมโชว์ ชมทิวทัศน์แม่นํ้าโขง และทิวทัศน์เมืองเชียงรุ้ง สัมผัสอาการสดชื่นแม่นํ้าโขง พร้อมชมการแสดงบนเรือสุดแสนอลังการ

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร  นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินสิบสองปันนา (ตลาดกลางคืน)  มีสินค้าให้เลือกสรรมากมาย    จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TONG CHENG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (สิบสองปันนา)  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สาม       หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อกาหลั่นป้า -  วัดหลวงเมืองลื้อ – มีดไทลื้อ - นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง - เชียงรุ้ง

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮำ หรือ กาหลั่นป้า ชุมชนไทลื้อที่ใหญ่แห่งหนึ่งของสิบสองปันนา ห่างจากเชียงรุ่งประมาณ 27 กิโลเมตร หมู่บ้านวัฒนธรรมไทลื้อกาหลั่นป้า  ซึ่งหมู่บ้านนี้แม้จะเป็นหมู่บ้านที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวไทลื้อโดยเฉพาะ แต่ก็ต้องชมว่าเขายังคงรักษารูปแบบของหมู่บ้านดังเดิมไว้เป็นอย่างดี นักท่องเที่ยวสามารถเดินเข้าไปเที่ยวชมในหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะปลูกเรือนใต้ถุนสูงหลังคาดินตามแบบฉบับของชาวไทลื้อ ภายในบ้านมีบริเวณรอบเรือนไว้ปลูกผัก เช่น พริก ขิง ข่า ตะไคร้ ชะอม ไว้ประกอบอาหารในชีวิตประจำวัน ไม่ต้องไปหาซื้อที่ตลาด และยังปลูกผลไม้พื้นบ้านอย่างขนุน มะม่วง ไว้เป็นร่มเงาและกินลูก ใต้ถุนบ้านใช้เป็นที่เก็บเครื่องมือการเกษตรและนั่งทำงาน เช่น จักตอก ทอผ้า แต่ละหลังสะอาดสะอ้านหน้าอยู่ บางหลังมีแผงขายของที่ระลึกไว้ให้เลือกซื้อกัน

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม วัดหลวงเมืองลื้อ เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังและมีบรรดานักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทัวร์จีนนิยมไปเที่ยวชมและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์กันเป็นอย่างมาก วัดหลวงเมืองลื้อเป็นวัดพุทธนิกายหินยานที่ใหญ่โตที่สุดในประเทศจีน โดยมีบริษัทเอกชนพัฒนาการท่องเที่ยวหยวนห้าวจำกัด สิบสองปันนา ยูนาน เป็นผู้ลงทุนสร้างวัดแห่งนี้ด้วยเงินทุนมหาศาลประมาณ 350 ล้านหยวนเลยทีเดียว

เย็น             รับประทานอาหารเย็น ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านไปชม นํ้าพุดนตรีแม่นํ้าโขง  เป็นการแสดงนํ้าพุแสงสีเลเซอร์ที่วิจิตรงดงาม ริมแม่น้ำโขง  โดยมีแสงสีในยามราตรีของอุทยาน 9 จอม 12 เชียง เป็นฉากหลัง  จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TONG CHENG HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (สิบสองปันนา) 

อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่     หมู่บ้านไทลื้อม่านห่อน่า – ห้างสรรพสินค้า WANDA – เชียงใหม่

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมหมู่บ้านไทลื้อม่านเฮ้อน่า เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของไทลื้อแห่งหนึ่งอยู่นอกเมืองของเชียงรุ้ง ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4  KM และสามารถชมบ้านเก่าๆ และวัดเก่าแก่ และซื้อผลไม้ ของที่ระลึอต่างๆที่ตลาดหมู่บ้านนี้ได้ และได้เห็นอาหารกันกินของเผ่าไทลื้อ เช่นขนมจีนที่เป็นชามใหญ่ และสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาไทยเหนือสื่อสารกับเผ่าไทลื้อได้      

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  อิสระช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้า WANDA สิบสองปันนา ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินสิบสองปันนา เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

17.30 น       เหิรฟ้าสู่เชียงราย โดยสารการบิน CAPITAI AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ JD435

18.30 น       คณะท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ


 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

*** รายการนี้เข้าร้านรัฐบาล 4 ร้าน ร้านหยก ร้านชา ร้านมีดไทลื้อ ร้านยาสมุนไพรไทลื้อ ***

 

หมายเหตุ        1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงราคา น้ำมัน สภาพทางการเมือง ภัยทางธรรมชาติ แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทาง เป็นสำคัญ

 

 

อัตรานี้รวม

 

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศจีน 4 วันทำการ (Passport Thai)

- ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)

- ค่าทิปไกด์และพนักงานขับรถตลอดเส้นทาง ประมาณ 100 หยวน/ท่าน  

- ภาษีบริการ 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296