[Xishuangbanna] สิบสองปันนา 3 วัน 2 คืน บินตรงเชียงใหม่  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2562

สายการบินRUILI AIRLINES จิ่งหง–สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย-วัดป่าเจ–สวนสนุกฯ-บ้านไทยริมน้ำWanda River City -จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน-ตลาดพื้นเมือง-หมู่บ้านไตลื้อม่านหัวนา-อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง -เก้าจอมสิบสองเจียง–ไนท์บาซ่าร์ ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองไทลื้อ & หมี่จอหงวน ห่านย่างพิเศษ ! ชมโชว์ Dai Show


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทาง 2-3 ท่าน 16,900 2,500 16,900 16,900
เดินทาง 4-6 ท่าน 14,500 2,500 14,500 14,500
เดินทาง 7-8 ท่าน 13,500 2,500 13,500 13,500

สายการบิน Ruli Airlines

เวลาบิน

DR5024                เชียงใหม่ – จิ่งหง                09.40 – 11.00 (จันทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย์)

DR5023                จิ่งหง – เชียงใหม่                08.30 – 08.40 (จันทร์, พุธ, ศุกร์, อาทิตย์)

โรงแรมที่พักเชียงรุ้ง Starwar Hotel (ตึก Xing Cheng)

เส้นทางท่องเที่ยว

วันแรก                   เชียงใหม่–จิ่งหง–สถูปเจ้าฟ้าองค์สุดท้าย-วัดป่าเจ–สวนสนุกฯ-บ้านไทยริมน้ำWanda River City – โชว์ระดับโลก  The Dai Show

วันทีสอง                จัตุรัสซื่อจี้จิงหยวน-ตลาดพื้นเมือง-หมู่บ้านไตลื้อม่านหัวนา-อุทยานประวัติศาสตร์ม่านทิง-เก้าจอมสิบสองเจียง–ไนท์บาซ่าร์

วันที่สาม                จิ่งหง–เชียงใหม่

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด RUILI AIRLINES (DR) เชียงใหม่  - เชียงรุ้ง -  เชียงใหม่  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปแบบ 144 ชั่วโมง
 • กรณีที่ทาง ตม. จีน ปิด ยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 144 ชั่วโมง
 • ทางบริษัทขอใช้เอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำวีซ่า (ติดเล่ม) ตามปกติ 4 วัน ทำการ
 • พาสปอร์ตตัวจริง, รูปถ่ายขนาด 33*48 ม.ม. จำนวน 2 รูป, สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน
 • ค่าที่พักโรงแรม ห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถรับ – ส่ง และนำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
 • ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก 100,000 บาท การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุ   แต่ละครั้ง 100,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
 • ค่าทิปไกด์ และพนักงานขับรถ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง  (PASSPORT)
 • ภาษีบริการ 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296