[PEK604] ปักกิ่ง กู๋เป่ย กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ 6 วัน 4 คืน  
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2562

สัมผัสธรรมชาติอันงดงามของกำแพงเมืองจีนสือมาไถในยามค่ำคืน พักบ้านโบราณสไตล์จีนตกแต่งสวยงาม ชมเมืองโบราณกู๋เป่ย จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง กายกรรมปักกิ่ง หอฟ้าเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน Capital Museum อาหารพิเศษ ! เป็ดปักกิ่ง สุกี้มองโกล อาหารแต้จิ๋ว บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง XINGHAIHUI รวมทิปไกด์และคนขับแล้ว


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 2–7 มี.ค. 62 (ปิดกรุ๊ปแล้ว) 23,900 5,500 23,900 23,900
วันที่ 15–20 พ.ค. 62 (รับได้ 7 ที่นั่ง) 23,900 5,500 23,900 23,900

วันแรก                     เชียงใหม่ – ปักกิ่ง

 

21.00 น.                พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR CHINA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง

23.00 น.               นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA824 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

 

 

วันที่สอง      ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม กู้กง –กายกรรมปักกิ่ง

 

04.30 น.             ถึงสนามบินปักกิ่ง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและรถปรับอากาศรอรับท่าน 

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร อาหารเช้าแบบจีน ติ่มซำ หลังอาหารนำท่านสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรีย์วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสำคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคำว่า ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม กู้กง สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นำท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม กายกรรมปักกิ่ง เป็นการแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลายหลายชุดแต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไปโชว์ความสามารถหลายๆๆด้าน เช่น โชว์หมุนจาน โชว์ควงของ เป็นต้น และไฮไลท์คือการขับมอเตอร์ไซค์หลายๆๆคันวนอยู่ในพื้นที่จำกัดและโชว์กายกรรมปักกิ่งนั้นยังชื่อเป็นโชว์กายกรรมที่มีชื่อก้องโลกมาก  

เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สาม วัดลามะยงเหอกง – ถนนโบราณเฉียนเหมิน - ร้านไข่มุก - ถนนหวังฟู่จิ่ง – ปักกิ่ง

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเที่ยวชม วัดลามะยงเหอกง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1694 แต่เดิมเคยเป็นตำหนักที่ประทับของจักรพรรดิยงเจิ้น หรือองค์ชายสี่ผู้เป็นพระราชบิดาของจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง ต่อมาเมื่อองค์ชายสี่ได้สืบราชบัลลังค์แล้วได้ยก สถานที่แห่งนี้ให้เป็นวัดลามะ วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ยืน หรือ  พระศรีอารยเมตไตร  ซึ่งสูงถึง 26 เมตร แกะสลักด้วยต้นจันทน์หอมทั้งต้น ใช้เวลาในการแกะสลักถึง 10 ปี ซึงประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหมื่นสุข ว่านฟู่เก๋อ

เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเที่ยวชม ถนนโบราณเฉียนเหมิน  Qianmen Street  สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ล่าสุดของปักกิ่ง เปิดให้เที่ยวชมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่เข้าร่วมพิธีแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2008 หลังจากรัฐบาลปักกิ่งได้ปิดปรับปรุงบูรณะ และก่อสร้างสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนในยุคสมัยราชวงศ์ชิง ราชวงศ์สุดท้ายก่อนการเปลี่ยนแปลง การปกครอง โดยจำลองบรรยากาศเก่าๆ สมัยราชวงศ์ชิง บริเวณสองฝั่งถนน มีทั้งภัตตาคาร ร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองและสินค้าของที่ระลึกในรูปแบบของปักกิ่ง จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จาก ร้านไข่มุก ที่มีชื่อเสียงของเมืองจีน อาทิเช่น ครีมไข่มุก ผงไข่มุก เป็นต้น

เย็น      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านสู่ ถนนหวังฝู่จิ่ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางสำหรับการช้อปปิ้งที่คึกคักมากที่สุดของเมืองหลวงปักกิ่งรวมทั้งห้างสรรพสินค้าชื่อดังต่างๆและร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์กลาง ความบันเทิงมากมาย ที่จะสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาจับจ่ายบนถนนคนเดินแห่งนี้ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สี่       พระราชวังฤดูร้อน – ร้านหยกจีน – เมืองโบราณกู๋เป่ย - พักเมืองโบราณ

 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน  อี้เหอหยวน  อุทยานใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนใน รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยภูเขาและทะเลสาบ เก๋งจีน ระเบียงยาว เจดีย์ ที่สวดมนต์ สะพานหิน และเรือหินอ่อน ที่สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 800 ปีก่อน ซึ่งได้เคยถูกทำลายอย่างรุนแรงถึง 2 ครั้ง เมื่อตอนกองทัพพันธมิตรบุกยึดเมืองปักกิ่ง ที่นี่ยังเคยเป็นพระราชวัง ที่ประทับของพระนาง ชูสีไทเฮา นำคณะเดินชมตำหนักที่ว่าราชการ โรงอุปรากร ตำหนัก ที่ประทับของพระนางชูสีไทเฮา และจักรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในเทพนิยายต่างๆ ของจีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริมทะเลสาบ จากนั้นนำท่านชม ร้านหยกจีน ของล้ำค่าของปักกิ่ง ชาวจีนมีความเชื่อว่าหยกคือ สัญลักษณ์ของความดีงาม สติปัญญา และความยุติธรรม ลัทธิขงจื๊อยังให้ความหมายของหยกในแง่ของสัญญลักษณ์แห่งปัญญา ความเห็นอกเห็นใจ ความพอประมาณ และความกล้าหาญ เชื่อกันว่าหากใครได้ครอบครองหยกจะพบแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรือง ร่ำรวยและมีโชค รวมถึงทำให้อายุยืนอีกด้วย ให้ท่านเลือกชมหยกที่ได้ผ่านการเจียระไนมาเป็นเครื่องประดับนำโชคในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น กำไลหยก แหวนหยก หรือ เผ่เย้า เพื่อซื้อเป็นของขวัญของฝาก

เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณกู๋เป่ย  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง  หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณกู๋เป่ย  กู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น  Gu Bei Shui Zhen  เมืองเก่าโบราณแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ อยู่บริเวณเดียวกับกำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ ภายในกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น นอกจากทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งเราสามารถเลือกว่าจะเดินหรือล่องเรือชมตามลำน้ำ  ไม่รวมค่าล่องเรือ  ยังมีโรงเรียนสมัยโบราณ และหากเดินขึ้นเขาไปด้านบนก็จะเจอกับโบสถ์คริสต์เก่า นอกจากนี้ภายในบริเวณของกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้นยังมีร้านค้าของโบราณ ทั้งอาหาร ของที่ระลึก ขนม รองเท้า หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบดั้งเดิมและปัจจุบันให้เลือกช้อปอีกมากมาย รวมถึงโรงแรมที่พักสไตล์โบราณหากอยากค้างคืนหรือปีนกำแพงเมืองจีนในช่วงยามค่ำ และดื่มด่ำบรรยากาศ มาที่เดียวเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบเลย 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม GUI BEI MIN SU HOTEL อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (บ้านโบราณสไตล์จีน)

 

วันที่ห้า กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ – ร้านบัวหิมะ - CAPITAL MUSEUM – ปักกิ่ง

 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเที่ยวชม กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ  โดยกระเช้า Cable Car  ตั้งอยู่ที่อำเภอมี่หยุน ซึ่งเป็นอำเภอทางเหนือสุดของปักกิ่ง กำแพงเมืองจีนด่านนี้เป็นด่านที่มีชื่อเสียงมาก ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดแห่งกำแพงเมืองจีน เนื่องจากเป็นกำแพงเมืองจีนที่ยังคงสภาพเดิมของสมัยราชวงศ์หมิงเพียงแห่งเดียวของจีน อีกทั้งยังตั้งอยู่บนภูมิประเทศที่เป็นผาสูงชัน ทำให้ทิวทัศน์สวยงามมาก กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถสร้างตามสันเขาที่สูงชัน มีป้อมปราการตั้งตระหง่านอยู่สองฝั่งของไหล่เขา และมีรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่ละป้อมมีระยะห่างเพียงประมาณ 140 เมตร สวยงามอลังการ ประกอบกับขุนเขาที่สูงที่สูงตระหง่านทำให้กำแพงด่านซือหม่าไถเป็นกำแพงที่งดงามยิ่งนัก 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งรถกลับไปยังปักกิ่ง  ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 - 3 ชั่วโมง

นำท่านสู่ ยาบัวหิมะและศูนย์ยาสมุนไพรจีน พร้อมฟังการบรรยายสรรพคุณของสมุนไพรจีน หรือในชื่อว่า ยาบัวหิมะ ซื้อยาแกน้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง “ยาบัวหิมะ”ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ CAPITAL MUSEUM (พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุกว่าหมื่นชิ้น) เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ขนาดย่อย ที่บอกเล่าเรื่องราวและวิถีชีวิตชาวปักกิ่งในอดีตเป็นหลัก  อาคารที่คณะเราไปชมนั้น  เป็นพิพิธภัณฑ์นครหลวงอาคารใหม่ซึ่งย้ายมาจากอาคารเดิม  อาคารนี้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ปี 2006 

เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม SOLUXE WINTERLESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่าอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

ที่หก        หอฟ้าเทียนถาน - ร้านยางพารา - ตลาดหงเฉียว - ปักกิ่ง -  เชียงใหม่ 

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั้นเดินทางสู่ หอฟ้าเทียนถาน สร้างเมื่อปี ค.ศ. 1420 เป็นสถานซึ่งจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงใช้เป็นที่ประกอบพิธีไหว้ฟ้าเพื่อขอให้ฝนต้องตามฤดูกาล ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ภายในประกอบด้วย หวานซิว แท่นประกอบพิธีบวงสรวง หวางฉุงหยี่ สถานที่ตั้งป้ายเทพเจ้าฟ้า และ ตำหนักฉีเหนียนเตี้ยน หอประกอบพิธีบวงสรวงฟ้า จากนั้นนำท่านชมสินค้าและผลิตภัณฑ์จาก ร้านยางพารา เป็นของฝากของที่ระลึก

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดหงเฉียว ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง

17.30 น.        ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA823

21.50 น. ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ….

 

DISCOVER THE COLORFUL WORLD


รายการนี้ลงร้านจีนที่ปักกิ่ง 4 ร้าน ร้านหยก ร้านไข่มุก ร้านบัวหิมะ  ร้านยางพารา 

ถ้าไม่เข้าร้านหยก เพิ่ม RMB 200 ต่อท่าน  ถ้าไม่เข้าร้านอื่น ขอให้เพิ่ม RMB 100 ท่าน ต่อร้าน

แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์

 

 

 

อัตรานี้รวม

 

- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร AIR CHINA CA เชียงใหม่ – ปักกิ่ง – เชียงใหม่   ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริการวีซ่าเข้าประเทศจีน  4 วันทำการ Passport Thai 

- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1000000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

- ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ 

- กระเป๋าเป้ ฟรี 1 ใบต่อท่าน

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน

- ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296