[VNTMC03] เชียงใหม่ - กวางบิ่ญ - เว้ - ฮอยอัน - ดานัง - บานาฮิลล์ บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : เวียดนาม ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 25 – 29 มิ.ย. // 30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2561

กว๋างบิ่ญ – ถ้ำสวรรค์ – เว้ – ล่องเรือแม่น้ำหอม – วัดเทียนมู่ – พระราชวังได๋โหน่ย – ตลาดดองบา – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – ดานัง – ภูเขาบานาฮิลล์ รวมทิปไกด์และพนักงานขับรถแล้ว พักโรงแรม 4 ดาว


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 25 – 29 มิ.ย. // 30 ก.ค. – 03 ส.ค. 2561 14,888 4,000 14,888 14,888

 

วันแรก เชียงใหม่ – กว่างบิ่ญ

 

15.25 น.        คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 7 เค้าเตอร์สายการบิน Jet  Star Pacific เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวก เรื่องการเช็คอิน และโหลดสัมภาระฯ

17.25 น.        ออกเดินทางโดยสายการบิน Jet star Pacific สู่เมืองกวางบิ่ญ ประเทศเวียดนาม เที่ยวบินที่ BL430 

19.05 น.        เดินทางถึงยังสนามบิน Quang Binh International หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร 

ค่ำ        รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก MUONG THANH QUANG BINH 4  ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่สอง         กว๋างบิ่ญ – ถ้ำสวรรค์ – เว้ – ล่องเรือแม่น้ำหอม – เว้

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 2 )    นำคณะออกเดินทาง นำท่านจากนั้นน้ำคณะท่านไปเที่ยวชม ถ้ำสวรรค์  มรดกโลกของเวียดนาม แห่งธรรมชาติอันงดงามที่เรายังคงประหลาดใจโดยกิจกรรม ถ้ำสวรรค์ เป็นจุดที่ความงามของธรรมชาติที่สร้างให้คนของ Quang Binh เขตที่ดินที่เชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์วีรบุรุษสงคราม ที่นี่ความสามัคคีของป่าไม้และแม่น้ำบุตรและกับแห้งและน้ำจะสร้างภาพใส่หัวใจที่ทำให้มึนเมาฟัง   ถ้ำสวรรค์ แตกต่างจากสถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ในประเทศเวียดนามตั้งอยู่ในป่าไม้เก่าแก่บาง  ดูเหมือนว่าเก่าแก่และบริสุทธิ์ ในสายตาของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นที่นี่จะนำรูปแบบที่ไม่ซ้ำกัน"พวกเขาหยิ่งธรรมชาติและเป็นมิตรที่รักใคร่ของเกษตรกรดอกบัวบริสุทธิ์มากกว่าการเห็นผู้เข้าชมเป็น โอกาสในการหาแหล่งเงินทุน ถ้ำสวรรค์ นี้เป็นแบบไดนามิกที่ใช้แห้งไม่มีแม่น้ำไหลผ่านใต้ดินถ้ำแห่งนี้คือที่สวยงามและงดงามและพระบุตรของเทียนจึงอาจมีชื่อชั่วคราวสวรรค์  ... เริ่มต้นที่ถนนโฮจิมินห์ 16  กม. ถ้ำที่ตั้งอยู่ในการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้ของแกนหินปูนของมรดกทางธรรมชาติของโลก ตามผลการศึกษาเบื้องต้นจากการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์เมื่อเทียบกับ Phong Nha คือความยาวของถ้ำสวรรค์ และที่ใหญ่กว่า ในถ้ำสวรรค์มีหลายบล็อกที่มีหินงอกหินย้อยและจินตนาการมากของดินนี้เป็นดินปั้นค่อนข้างแบนเพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมสถานที่และการสำรวจจะทำให้การท่องเที่ยวน่าสนใจยิ่งขึ้นหลังจากการเข้าชมถ้าสวรรค์ นำคณะไปรับอาหารเที่ยง 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 3 )  เดินทางกลับสู่เมืองเว้ เมืองแห่งประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองเวียดนาม เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าตื่นตาของพระราชวัง สุสานของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์เหวียน ตลอดจนป้อมปราการที่ตั้งสง่างามอยู่ใจกลางเมือง แม้ว่าเมืองเว้จะได้รับความเสียหายจากพิษภัยของสงครามไปบ้าง แต่ก็ยังคงเหลือร่องรอยแห่งความเจริญรุ่งเรืองสมกับเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เย็น        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 4 ) จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหอม (Huong) ชมบรรยากาศและ ชีวิตความเป็นอยู่สองฟากฝั่งแม่น้ำ

ซึ่งมีความกว้างพอๆกับลำน้ำเจ้าพระยา เรือสำราญมังกรเสมือนเรือพระที่นั่งในอดีต ล่องเรือแม่น้ำ เฮืยงยางหรือแม่น้ำหอม  ที่มาของชื่อแม่น้ำสายนี้เป็นเพราะในยามค่ำคืน แม่น้ำสายนี้จะพัดพาเอา ความหอมของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมมาตามสายน้ำนั่นเองผ่านสะพานประวัติศาสตร์สมัยสงคราม  ชมชีวิตชาวบ้านที่ขุดทรายขายเป็นอาชีพบนแม่น้ำแห่งนี้ ตลอดจนชีวิตชนบทของสองฝั่งแม่น้ำหอม และภายในเรือยังมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองคอยบรรเลง  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HUONG GIANG HOTEL 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 

วันที่สาม เว้ – วัดเทียนมู่ – พระราชวังได๋โหน่ย  – ตลาดดองบา – หมู่บ้านหินอ่อน – ฮอยอัน – ดานัง

 

เช้า          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 5 )  หลังอาหารนำท่านเดินทางเที่ยวชม วัดเทียนมู่  (Thien Mu) เป็นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยู่ริมแม่น้ำหอม เป็นอาคารทรงเจดีย์แปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง 21 เมตร ซึ่งสร้างขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียน ฮวาง (Nguyen Hoang) คำว่า เทียนหมุ แปลว่า เทพธิดา ดังนั้น นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มาเยือนจึงตั้งชื่อภาษาไทยให้ว่า “วัดเทพธิดาราม”   นำท่านชม พระราชวังได๋โหน่ย (พระราชวังหลวงของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน) พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2348 ในสมัยยาลอง และเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ราชวงศ์เหวียน 13 พระองค์  ในสมัย สงครามเวียดนาม พระราชวังแห่งนี้ได้ถูกอเมริกาทิ้งระเบิดลง จนทำให้บริเวณส่วนที่เป็นที่ประทับเสียหาย พังทลายลงมา บางส่วนไม่เหลือแม้แต่ซากปรักหักพัง พระราชวังแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตเมืองเว้ เป็นมรดกตกทอดอันยิ่งใหญ่ ได้ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของชาวจีน ปัจจุบันรัฐบาลของประเทศเวียดนามกำลังบรูณะซ่อมแซมแห่งนี้ให้เป็นเหมือนในสมัยก่อน ชมป้อมประตูทางเข้าพระราชวังที่สวยงาม ชมป้อมเสาธงขนาดใหญ ชมท้องพระโรงของกษัตริย์ไว้สำหรับออกว่าความแก่ประชาชน เป็นต้น แวะชม ดองบา เป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ (Hue) ที่อยู่ติดกับเมื่อน้ำเหลือง หรือแม่น้ำหอม เป็นแหล่งชุมนุมคนไทยในเมืองเว้ที่ไม่ได้นัด หมายกันมาก่อน ในตลาดดองบาจึงได้ยินแต่ภาษาเวียดนาม และภาษาไทย ขณะเดียวกันก็มีภาษาเวียดนามสำเนียงไทยปนอยู่ด้วย 

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 6 ) จากนั้นเดินทางสู่เมือง ฮอยอัน ระหว่างทาง แวะชมหมู่บ้านหินอ่อน มีชื่อว่า Non Nuoc Fine Arts Village หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่มีอาชีพแกะสลักหินกันทั้งหมู่บ้าน และทำกันมานานราว 300-400 ปี  เมืองฮอยอัน เที่ยวชมเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การ ยูเนสโก ซึ่งมนต์เสน่ห์อยู่ที่บ้านโบราณซึ่งอายุเก่าแก่กว่า 200 ปี มีหลังคาทรงกระดองปู แบบเฉพาะของเมืองฮอยอัน ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่ไม่ซ้ำแบบทั้งในด้านศิลปะและการแกะสลัก ชมย่าการค้าเมืองท่าค้าขายสมัยโบราณของชาวจีน นำท่านเดินชมย่านการค้า แล้วตรงไปไหว้พระที่วัดกวางตุ้ง ที่ชาวจีน(กวางตุ้ง) ฟุกเกวี๋ยนให้ความเคารพนับถือก่อนออกเรือค้าขายเป็นความสิริมงคลที่นับถือกวนอู มีเรื่องราวในสามก๊ก รอบสถานที่แห่งนี้ นำชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ วัดกวนอู ศาลเจ้าชุมชนชาวจีน ชมสะพานญี่ปุ่น สะพานเกาไหลเวียน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮอยอัน ซึ่งเชื่อว่าถูกสร้างเพื่อเชื่อมคนในชุมชนหลากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน และ บ้านโบราณ อายุยาวนานกว่า 200 ปี ซึ่งสร้างในแบบผสมผสานสถาปัตยกรรมที่ยังคงเหลืออยู่ของชาวจีนเข้าเมื่อศตวรรษที่ 17 ให้ท่านได้เก็บภาพแห่งความประทับใจ ต่อด้วยการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองโดยเฉพาะงานฝีมือ อาทิ ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ เมืองฮอยอัน เสื้อปัก กระเป๋าปัก ผ้าพันคอ ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) ฯลฯ 

เย็น              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 7 ) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองดานัง  เข้าสู่โรงแรมที่พัก GREEN PLAZA HOTEL 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่ ดานัง –  ภูเขาบานาฮิลล์ – เว้ 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 8 )  นำท่านสู่ ภูเขาบานาฮิลล์ ห่างจากตัวเมืองดานังประมาณ 25 กิโลเมตร ภูเขาแห่งนี้ประกอบไปด้วย  รีสอร์ท โรงแรม นำท่านสู่จุดไฮไลต์ นั่งกระเช้าขึ้นไปข้างบนภูเขาบานาฮิลล์ ที่ได้รับการบันทึกสถิติโลก โดย World Record ว่าเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ในประเภท Non Stop เพราะมีความยาวถึง 5,801 เมตร ในอดีตบานาฮิลล์เป็นสถานตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลาง ถูกค้นพบในสมัยที่ ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนาม รวมทั้งสวนสนุกขนาดใหญ่บนยอดเขา บานาฮิลล์    แฟนตาซี ปาร์ค  (Ba Na Hills Fantasy Park) สวนสนุกในร่มและกลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเมืองแห่งเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางสายหมอกบนยอดเขาบานาฮิลล์ มีหลาย ๆโซน ให้ร่วมสนุกกัน อย่างเช่น ภาพยนตร์ในระบบ 3D,4D,5D บ้านผีสิง ถ้ำไดโนเสาร์ เกมสนุกๆ เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งร้านค้าและร้านอาหารครบครัน  (ค่าเครื่องเล่นบางรายการมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กรุณาสอบถามไกด์และหัวหน้าทัวร์)

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ( มื้อที่ 9 ) อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับสวนสนุกบานาฮิลส์ ตามอัธยาศัย  สมควรแก่วเลา นำนำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองเว้ 

เย็น        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 10 ) นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HUONG GIANG HOTEL 4 ดาว พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่ห้า เว้ – กว๋างบิญ –  เชียงใหม่

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ( มื้อที่ 11 )  นำคณะดินทางสู่สนามบิน Quang Binh International

15.35.น ออกเดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน Jet Star Pacific เที่ยวบินที่  BL 431 

16.45 น.         เดินทางกลับถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ...

 

 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

หมายเหตุ           ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรม ที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง  ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ 

 

 

อัตรานี้รวม

 

- ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด สายการบิน Jet Star Pacific เชียงใหม่ –กว่างบิงห์ – เชียงใหม่

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง

- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ

- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถโค้ชปรับอากาศ 

- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

- ค่าทิปและคนขับ 

 

 

อัตรานี้ไม่รวม

 

- ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม / ท่าน

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296