[PEKHRB604] ปักกิ่ง ฮาร์บิ้น เทศกาลน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืน บินตรงเชียงใหม่ โดย Air China 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 24 – 29 มกราคม 2561

แจกฟรี ! เสื้อกันหนาว, ถุงมือ , หมวก , ที่ปิดหู , ผ้าพันคอ, รับที่ฮาร์บิ้น รวมทิปไกด์และพนักงานขับรถแล้ว !! ไฮไลน์ !! ปักกิ่ง – ฮาร์บิ้น - จงยางปู้สิงเจี้ย – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน - เกาะพระอาทิตย์ – สวนเสือไซบีเรีย – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง - โชว์ว่ายน้ำแข็ง – ผ่านชมถายนอกโบสถ์เซนโซเฟีย - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม กู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – ตลาดรัสเซีย - กำแพงเมืองจีนด่านจูยงกวน


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
ออกเดินทางวันที่ 24 – 29 มกราคม 2561 33,900 4,900 33,900 33,900

 

วันแรก                     เชียงใหม่ – ปักกิ่ง

 

21.00 น.                พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR CHINA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
23.20 น.                นำท่านเหินฟ้าสู่ กรุงปักกิ่ง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA824 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง
 
 
 
วันที่สอง       ปักกิ่ง – ฮาร์บิ้น - จงยางปู้สิงเจี้ย – อนุสาวรีย์ฝั่งหง – สวนสตาลิน – ฮาร์บิ้น
 
 
 
04.50 น.              ถึงสนามบินปักกิ่ง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่ปักกิ่งเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปฮาร์บิ้น 
08.50 น.              ออกเดินทางสู่ฮาร์บิ้น โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA1643
10.55 น.              เดินทางถึงเมืองฮาร์บิ้น เมืองเอกของมณฑลเฮยหลงเจียง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือสุดของประเทศจีนมีพรมแดนตั้งแต่ทิศเหนือไล่ลงมาถึงทิศตะวันออกติดชายแดนรัสเซียส่วนทิศตะวันตกจรดมองโกเลียใน มีช่วงฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเลื่องชื่อในฐานะเป็นเมืองน้ำแข็งของประเทศ ซึ่งมีการจัดเทศกาลฤดูหนาว การแข่งขันแกะสลักน้ำแข็ง และเป็นเขตเศรษฐกิจพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงของประเทศเมื่อปี1993 และเปิดให้นักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปดำเนินการได้ตั้งแต่ ค.ศ.1994 ประประชากรประมาณ 2.5 ล้านคน
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่าน จงยางปู้สิงเจี้ย หรือ ถนนจงยางต้าเจียเชิญท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าของฝากและของที่ระลึก ณ ย่านการค้าของเมืองฮาร์บิ้น จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ฝั่งหง ซึ่งตั้งอยู่ ณ บริเวณชายฝั่งแม่น้ำซงฮัว เป็นอนุสรณ์ระลึกถึงความพยายามของชาวเมืองฮาร์บินที่พยายามต่อสู้กับอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี ค.ศ.1957 ซึ่งน้ำในแม่น้ำซงฮัวเจียงสูงกว่าตัวเมืองฮาร์บิ้น 7 เมตร และเหลือเพียง 20 เซนติเมตร น้ำก็จะทะลักเข้ามาในตัวเมือง จึงได้มีการสร้างเขื่อนให้สูงขึ้นอีก 30 เซนติเมตร ตลอดเขื่อนกว่า 140 กิโลเมตร เป็นเวลา 28 วัน จนในที่สุดน้ำก็ไม่ไหลเข้ามาท่วมเมืองฮาร์บิ้นทั้งๆ ที่กระแสน้ำในปี ค.ศ. 1998 เป็นกระแสน้ำที่สูงที่สุดในรอบ 52 ปี อนุสาวรีย์เป็นเสาทรงกลมแบบโรมัน สูง 13 เมตร บนยอดเสาเป็นรูปแกะสลักกลุ่มกรรมกรชาวนา ทหาร ข้าราชการ และนักศึกษาที่ร่วมใจร่วมแรงกัน แสดงถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นฐานของอนุสาวรีย์สร้างเป็นสระรูปพระจันทร์เสี้ยว 3 ชั้น ชั้นล่างเป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1932 ที่เคยสร้างความเสียหายให้กับเมืองฮาร์บิ้นเป็นอย่างมาก สระชั้นที่ 2 เป็นระดับน้ำในปี ค.ศ. 1957 เท่ากับระดับน้ำเมื่อ 52 ปีก่อน ซึ่งสูงกว่าระดับน้ำปี ค.ศ. 1932 ถึง 0.58 เซนติเมตร ปี ค.ศ. 2001 สร้างสระขึ้นเป็นชั้นที่ 3 เพื่อบันทึกระดับน้ำ ซึ่งสูงขึ้นอีก 0.75 เซนติเมตร ด้านหลังประกอบด้วยเสาและระเบียงโค้งแบบโรมัน ซึ่งแสดงถึงความสามัคคีของชาวเมืองฮาร์บิ้น    จากนั้นชม สวนสตาลิน หรือ ซื่อต้าหลินกงหยวน ริมฝั่งแม่น้ำซงฮัว โดยสวนแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1953 ซึ่งมีรูปแบบที่รับอิทธิพลจากศิลปกรรมของทวีปยุโรป แต่มีความสมบูรณ์แบบกว่าและมีเอกลักษณ์ที่ห้าวหาญ ซึ่งเปรียบเสมือนอุปนิสัยของชาวเหนือของประเทศจีน เพื่อเป็นหลักฐานถึงสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ระหว่างสองชาติมหาอำนาจแห่งโลก
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม LONGDA HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
 
วันที่สาม     ฮาร์บิ้น – เกาะพระอาทิตย์ – สวนเสือไซบีเรีย – เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง - ฮาร์บิ้น
 
 
เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ ไท่หยางเต่า (เกาะพระอาทิตย์) เกาะขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำซงฮัวเจียง มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 เฮคเตอร์ เดิมเป็นสถานที่พักฟื้นของกรรมกรใช้แรงงานเมืองฮาร์บิ้น สถานที่สวยงามร่มรื่น ชมความงามของเมืองชนบทที่เงียบสงบและมีมนต์เสน่ห์ นับเป็นสถานที่อาบแดดที่วิเศษสุด นอกจากนั้นยังมีเรือ จักรยาน และรถม้าลากสไตล์ยุโรปไว้บริการให้เช่าอีกด้วย (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์ต่างๆ) ส่วนในช่วงฤดูหนาวเมื่อเกาะแห่ง  นี้ถูกปกคลุมด้วยหิมะก็จะกลายเป็นสถานหย่อนใจในอุดมคติที่เหมาะอย่างยิ่งกับกิจกรรมหลากหลายชนิดบนลานน้ำแข็ง เช่น สเก็ตน้ำแข็ง เลื่อนหิมะ และชมนิทรรศการและศิลปกรรมแกะสลักหิมะประจำปีของฮาร์บิ้น เกาะสุริยันถือเป็นสถานที่จัดแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีนที่โด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสามารถชมการแสดงการแกะสลักหิมะน้ำแข็งในอาคารของเกาะสุริยันนี้ได้ ชมการแกะสลักน้ำแข็งกำแพงเมืองจีน สวนหิมะ และอีกหลากหลายแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน ท่านสามารถถ่ายรูปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เหมือนกับท่านได้อยู่ในนิทรรศการแกะสลักหิมะน้ำแข็งอย่างแท้จริง อย่างที่เห็นในปัจจุบัน
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม สวนเสือไซบีเรีย (สัตว์อนุรักษ์ที่มีค่าชนิดหนึ่งของประเทศจีน ) สวนเสือตั้งอยู่ทางเหนือของแม่น้ำซงฮัว มีพื้นที่ 196.53 เอเคอร์ และมีเสือไซบีเรียน สัตว์อนุรักษ์ที่มีความสวยงาม น่ารัก และเป็นเสือที่ไม่ดุร้ายอาศัยอยู่กว่า 100 ตัว จากนั้น นำท่านชมภายในของ ฮาร์บิน โอเปรา เฮาส์ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 78 ตารางเมตร ในเมืองฮาร์บิน ทางตอนเหนือของจีน ภายในเป็นกำแพงสีขาวแบบร่วมสมัย ตกแต่งด้วยสีฟ้าให้แลดูสว่างขึ้น และยังมีโครงไม้น้ำหนักหลายตันเป็นส่วนประกอบในการก่อสร้างด้วย  จากนั้นนำท่านชม เทศกาลโคมไฟน้ำแข็ง (Harbin 2018 International Ice and Snow Festival) หรือนิทรรศการและศิลปกรรมการแกะสลักน้ำแข็งประจำปีของฮาร์บิ้นปิงเสวี่ยต้าซื่อเจี้ย ที่เมืองฮาร์บิ้นซึ่งฤดูเยือกแข็งที่ยาวนาน ทำให้ฮาร์บิ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจีนกลายเป็นเมืองน้ำแข็ง สภาพอากาศเย็นจัดทำให้แม่น้ำซงฮัวกลายเป็นลานน้ำแข็งที่ทั้งหนาและกว้างใหญ่ ที่ผู้มาร่วมงานใช้เล่นสไลเดอร์ ลากเลื่อนและกีฬาต่างๆ อย่างเช่น ฮ็อกกี้สเก็ตน้ำแข็ง และสกีกันอย่างสนุกสนาน มีการนำน้ำแข็งก้อนโตมาแกะสลักเป็นรูปต่างๆ ให้ท่านชมความงดงามของโคมไฟน้ำแข็งยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเข้าที่พักโรงแรม LONGDA HOLIDAY HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 

วันที่สี่ โชว์ว่ายน้ำแข็ง – ผ่านชมถายนอกโบสถ์เซนโซเฟีย – ฮาร์บิ้น  - ปักกิ่ง 
 
 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ลานที่มีแต่น้ำแข็งแม่น้ำซงฮัวเจียงที่มีขนาดกว้างใหญ่สามารถดึงดูดสายตานักท่องเที่ยวได้ด้วยการ โชว์ว่ายน้ำแข็ง ของเหล่าผู้สูงอายุที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส สร้างความประหลาดให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก 
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านผ่านชมถายนอกโบสถ์เซนโซเฟียซึ่งเป็น 1 ในโบสถ์คริสต์ 17 แห่ง ซึ่งแสดงถึงวัฒนธรรมรัสเซียที่ได้เข้ามามีอิทธพลในฮาร์บิ้น โบสถ์โซเฟียเป็นโบสถ์นิกายออร์โธด็อกซ์ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1907 ภายหลังจากที่ทหารรัสเซียต้องประสบกับความพ่ายแพ้ในสงครามรัสเซีย–ญี่ปุ่น (ค.ศ.1904–1905) โดยชาวรัสเซียได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงทางใจ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่กองทหารรัสเซียที่เข้ามาประจำอยู่ ณ ที่นี้โบสถ์แห่งนี้ได้รับบูรณะอีกครั้งในปี ค.ศ.1923 และหลังจากที่ใช้เวลาในการซ่อมแซมต่อเติมนานถึง 9 ปี โบสถ์เซนต์โซเฟียก็ได้กลายเป็นโบสถ์ออร์โธด็อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเซียตะวันออก ตัวโบสถ์สูง 53 เมตร มีโถงหลักที่มีหลังคารูปหัวหอมสร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทม์คล้ายกับสถาปัตยกรรมของจัตุรัสแดงในกรุงมอสโคว
เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาร์บิ้น เพื่อเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง 
20.05 น. ออกเดินทาง โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA1612
22.15 น. เดินทางถึงสนามบินปักกิ่ง  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
 
วันที่ห้า จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังต้องห้าม กู้กง – พระราชวังฤดูร้อน – ตลาดรัสเซีย – ปักกิ่ง
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปักกิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก สามารถจุคนได้ถึง 2 ล้านคน เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนยุคใหม่ เป็นสถานที่จัดงานพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆ บริเวณจัตุรัสมีประตูเมืองโบราณเจิ้งหยาง, อนุสาวรีย์วีรชน, หอระลึกประธานเหมาเจอตุง , ศาลาประชาคม จากจุดนี้ท่านจะได้มองเห็นจุดสำคัญของจัตุรัสแห่งนี้คือ พลับพลาเทียนอันเหมิน ผนังสองข้างมีเขียนภาษาจีนแปลเป็นไทยคำว่า "ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนจงเจริญ" ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่ง "ความสามัคคีประชาชนทั่วโลกจงเจริญ" ตรงกลางเป็นรูปท่านประทานเหมาเจ๋อตุงติดอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่ สถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ประเทศจีนก็ว่าได้ จากนั้นนำท่านผ่านประตูเข้าสู่ พระราชวังต้องห้าม "กู้กง" สร้างในสมัยจักรพรรดิหย่งเล่อในสมัยราชวงศ์  หมิง เมื่อปี ค.ศ. 1406 เป็นสถานที่ว่าราชการ และที่ประทับของจักรพรรดิ 24 พระองค์ ในสมัยราชวงศ์หมิง และชิง มีการบูรณะซ่อมแซมไปหลายครั้ง ครั้งล่าสุดปี 2008 แต่ยังคงสถาปัตยกรรมเดิม มีความสมบูรณ์แบบที่สุด ใหญ่ที่สุด รักษาได้ดีที่สุด และรวมทั้งยังมีประวัติที่ยาวนานที่สุดในโลก นำท่านเดินชมโบราณสถานและสิ่งก่อสร้างที่คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านชม พระราชวังฤดูร้อน “ อี้เหอหยวน “ อุทยานใหญ่ที่สุดของประเทศจีน ซึ่งงดงามด้วยสถาปัตยกรรมจีนใน รูปแบบต่าง ๆ ประกอบด้วยภูเขาและทะเลสาบ เก๋งจีน ระเบียงยาว เจดีย์ ที่สวดมนต์ สะพานหิน และเรือหินอ่อน ที่สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อราว 800 ปีก่อน ซึ่งได้เคยถูกทำลายอย่างรุนแรงถึง 2 ครั้ง เมื่อตอนกองทัพพันธมิตรบุกยึดเมืองปักกิ่ง ที่นี่ยังเคยเป็นพระราชวัง ที่ประทับของพระนาง ชูสีไทเฮา นำคณะเดินชมตำหนักที่ว่าราชการ โรงอุปรากร ตำหนัก ที่ประทับของพระนาง    ชูสีไทเฮา และจักรพรรดิ กวางสู ภาพวาดเขียนระบายสี ที่เกี่ยวกับเรื่องราวในเทพนิยายต่างๆ ของจีนบนทางเดินตามแนวระเบียงยาวริมทะเลสาบ
เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดรัสเซีย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า ยี่ห้อดังมากมาย ทั้งกระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆอีกมากมาย  จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
 
วันที่หก กำแพงเมืองจีนด่านจูยงกวน – ปักกิ่ง – เชียงใหม่ 
 
 
เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นเดินทางต่อสู่ กำแพงเมืองจีน ด่านจูหยงกวน เป็นกำแพงที่มีป้อมคั่นเป็นช่วง ๆ ของจีนสมัยโบราณ สร้างในสมัยพระเจ้าจิ๋นซีฮ่องเต้เป็นครั้งแรก กำแพงส่วนใหญ่ที่ปรากฏในปัจจุบันสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรุกรานจากพวกมองโกล และพวกเติร์ก หลังจาก  นั้นยังมีการสร้างกำแพงต่ออีกหลายครั้งด้วยกัน แต่ภายหลังก็มีเผ่าเร่ร่อนจากมองโกเลียและแมนจูเรียสามารถบุกฝ่ากำแพงเมืองจีนได้สำเร็จ มีความยาวทั้งหมดถึง 6,350 กิโลเมตร และนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางด้วย เชื่อกันว่า หากมองเมืองจีนจากอวกาศ จะสามารถเห็นกำแพงเมืองจีนได้
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินปักกิ่ง
18.00 น.          ออกเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA823
22.20 น.  ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ….
 
 
 
*** รายการนี้ลงร้านจีน 5 ร้าน ฮาร์บิ้น 2 ร้าน โสมจีน ตุ๊กตาไม้รัสเซีย // ปักกิ่ง 3 ร้าน ร้านหยก ร้านไข่มุก ร้านบัวหิมะ ***
ถ้าไม่เข้าร้านหยก , ร้านโสมจีน เพิ่ม RMB 200/ท่าน  ถ้าไม่เข้าร้านอื่น ขอให้เพิ่ม RMB 100/ท่าน/ร้าน
(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)
 
 
 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
 
 
 
 
 
อัตรานี้รวม
 
 
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร สายการบิน AIR CHINA (CA) เชียงใหม่ – ปักกิ่ง – ฮาร์บิ้น - ปักกิ่ง– เชียงใหม่  /
        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า และบริการวีซ่าเข้าประเทศจีน ( 4 วันทำการ Passport Thai )
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ 
 
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน
- ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 
 
*** สายการบิน Air China  (CA) จำกัดกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 
23 กก. และถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 7 กก. (อนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องเพิ่มได้อีก 1 ชิ้น คือ โน๊ตบุ๊ค,กระเป๋าถือ,กระเป๋าเอกสาร) ***
 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296