[KMG403] คุนหมิง - ภูเขาหิมะเจียงจื่อ - ภูเขาเจ็ดสีตงชวน 4 วัน 3 คืน บินตรงเชียงหม่ 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางวันที่ 28 -31 ธ.ค. 2560

เชียงใหม่ – คุนหมิง – ตงซวน - แผ่นดินสีแดงตงชวน – ชมสวนผลไม้ – เมืองทางเตี้ยน - ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน – คุนหมิง – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – วัดหยวนทง – หินหยก


Rate
Dates Price/Adult Single Only เด็กอายุต่ำกว่า 11 ปี
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทางวันที่ 28 -31 ธ.ค. 2560 17,500 4,000 17,500 17,500

 

วันแรก                    เชียงใหม่ – คุนหมิง –  ตงซวน


09.30 น.                พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง
11.30 น.                นำท่านเดินทางสู่เมืองคุนหมิง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG612
14.05 น.                ถึงสนามบินคุนหมิง ตามเวลาท้องถิ่น (เวลาที่คุนหมิงเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางเมืองตงซาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)  เดินทางสู่ เมืองตงชวน ด้วยที่ตั้งอยู่ ในระดับความสูง 1,800 - 2,600 เมตร จากระดับนํ้าทะเล อากาศเย็นสบาย ผืนดิน แห่งนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ โดยเฉพาะแร่เหล็กที่มีอยู่มาก ทําให้ดินแถบตงชวนเป็นสีแดงอมนํ้าตาล จึงเป็นที่มาของผืนดินสีแดงตงชวน  แดนบริสุทธ์แห่งนี้เป็นที่รู้จักกันใน กลุ่มนักถ่ายภาพชาวจีน
เย็น                        นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม HONG TU YIN XIANG HOTEL 3 ดาว () หรือเทียบเท่า

 


วันที่สอง               แผ่นดินสีแดงตงชวน – ชมสวนผลไม้ – เมืองทางเตี้ยน


เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   นำท่านไปชมทิวทัศน์อันงดงาม แผ่นดินสีแดงตงชวน เนินเขาสีแดงเข้ม ตัดสลับกับ ดอกไม้หลากสีสันในท้องทุ่งไร่นาเกษตรกร ที่เพาะปลูกพืชไร่แตกต่างกันไปในแต่ละฤดู เมื่อมองไกลๆ หุบเขาและไร่นาจะเต็มไปด้วยสีสันต่างๆนานาของดอกไม้บานครอบคลุม ตั้งแต่ยอดเขาไล่เลียงลงมาเป็นชั้นๆ โอนเอนล้อลมเล่นเป็นระลอกคลื่นสวยงามเหนือคำ บรรยาย สีสัน และฉากหลังเปลี่ยนแปลงไปตามสายลม แสงแดด เมฆหมอก และพืช พันธุ์ในแต่ละฤดูกาลเช่น สีเหลืองของดอกน้ำมัน เหลืองทองของข้าวบาร์เล่ย์ และเป็น จุดชมวิวที่นักถ่ายภาพและนักท่องเที่ยวต้องมาเยือน อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงามของธรรมชาติ ณ จุดชมวิว 109, 110, ฮัวโกว หุบเขาแห่งสีสัน (COLOURFULL VALLEY), สวนสวยจินเซียว (JINXIU GARDEN), เนินฉีไค (QICAI SLOPE), เขตนาขั้นบันไดพระจันทร์, และ เหล่าสือโกว (LEXIAGUA) เป็นจุดชมวิวยามพระ อาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดของตงชวน เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณแนวขอบบนของหุบเขา มีหมู่บ้านอยู่ตรงกลาง รายล้อมด้วยไร่นา ขณะเดียวกันพื้นที่ไร่นาก็มีลักษณะเป็นคลื่น และเป็นชั้น ๆ ดินสีแดงจัด ทำให้ทัศนียภาพเบื้องหน้าทั่วบริเวณเป็นสีแดง
เที่ยง                     รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน ชมสวนผลไม้ (ผลไม้ตามฤดูกาล) เป็นผลไม้พื้นเมืองที่ขึ้นชื่อ ทุกท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศการเก็บผลไม้ด้วยตัวท่านเอง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองทางเตี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง)
เย็น                       นำท่านรับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  FENG YI HOTEL 4 ดาว (ทางเตี้ยน) หรือเทียบเท่า

 


วันที่สาม              ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน – คุนหมิง – ร้านผ้าไหม – ร้านบัวหิมะ – คุนหมิง


เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลู่เฉียน ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมืองตงชวน ภูเขาหิมะเจียวจื่อซาน ภูเขาหิมะแห่งเมืองคุนหมิง สถานที่เที่ยวแห่งใหม่ของมณฑลยูนนาน ที่เพิ่งมีการสร้างกระเช้าขึ้นบนยอดเขาในปี 2555 นำท่านขึ้นรถของทางอุทยาน (ใช้เวลาประมาณ 20 นาที) จากนั้นต่อด้วยนั่งกระเช้าขึ้นไปด้านบน ด้านบนมีทางเดินไม้ที่ได้จัดวางไว้อย่างดี สู่จุดที่เด่นที่สุดในการชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาหิมะเจียวจื่อ คือจุดยอดของภูเขา ที่ระดับความสูง 4,223 เมตร (เหนือระดับน้ำทะเล) ในหน้าหนาว ระหว่างทางท่านยังได้พบสิ่งมหัศจรรย์อีกมากมาย อาทิ สนตู้เจียน หรือสนอาซาเรีย, น้ำของน้ำตกที่จับตัวเป็นน้ำแข็ง, ลำธารรูปทรงต่างๆ เป็นต้น ทำให้เห็นภาพความสวยงามสุดที่จะไม่พรรณนาไม่ได้ ส่วนในระดับที่ความสูง 3,800 – 4,100 เมตร มีทะเลสาบภูเขา ที่มีชื่อเรียกว่า “สระน้ำแห่งสรวงสวรรค์” ถ้าในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ดอกไม้นานาพรรณ พร้อมที่จะบานสะพรั่งกว่า 32 ชนิด และในช่วงเดือนเมษายน จะเป็นช่วงที่ดอกกุหลาย
พันปีเบ่งบานสวยงามอยู่บนภูเขาแห่งนี้ (ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการมาที่ภูเขาแห่งนี้ คือ ช่วงหน้าหนาว ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม - เมษายน)
เที่ยง                 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคุนหมิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง)
นำท่านชม โรงงานผ้าไหมจีน มีชื่อเสียงทางการผลิตและส่งออกของโลก เพราะจีนเป็นประเทศแรกที่รู้จักการเลี้ยงไหมและพัฒนาคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
นำท่านแวะซื้อยาแก้น้ำร้อนลวกเป่าฟู่หลิง ยาบัวหิมะ ยาประจำบ้านที่มีชื่อเสียง
เย็น                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พักโรงแรม  LONGWAY  HOTEL 4 ดาว  (คุนหมิง) หรือเทียบเท่า

 


วันที่สี่                วัดหยวนทง  – หินหยก  -  เชียงใหม่


เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม    หลังอาหารนำท่านเที่ยวชม วัดหยวนทง เป็นวันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในเมืองคุนหมิง สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังมีอายุยาวนานประมาณ 1,200 กว่าปี แต่การสร้างวัดแห่นี้ดูจะแปลกตากว่าวัดอื่นๆ ในจีน เพราะปกติวัแล้วการสร้างวัดของจีนส่วนมากจะต้องสร้าง
อยู่บนภูเขา แต่วัดหยวนทงสร้างต่ำกว่าภูเขา โดยวิหารจะอยู่ต่ำที่สุด เนื่องจากวัดแห่งนี้ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดโดยตรง แต่เคยเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมมาก่อนวัดหยวนทงที่เราเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของวัดในสมัยราชวงศ์ชิง เนื่องจาก วัดนี้ได้ถูกทำลายในสมัยราชวงศ์หมิง และได้รับการบูรณะโดยอู๋ซานกุ้ย ในสมัยที่อู๋ซานกุ้ยมาปกครองที่คุนหมิง แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก หินหยก หินที่มีลักษณะคล้ายกับหยก ซึ่งถือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง
เที่ยง               รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำคณะท่านเดินทางสู่สนามบินคุนหมิง 
15.20 น.         ออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG613 กลับสู่เชียงใหม่
16.00 น.         ถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ....


 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

*** รายการนี้เข้าร้าน 3 ร้าน ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านหยก  ***
ถ้าไม่เข้าร้านนวดเท้า เพิ่ม RMB 300/ท่าน  ถ้าไม่นวดเท้า เพิ่ม RMB 200/ท่าน
ถ้าไม่เข้าร้านอื่น ขอให้เพิ่ม RMB 200/ท่าน/ร้าน
(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)

หมายเหตุ             ราคาและรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะของสายการบิน โรงแรมที่พัก ภูมิอากาศ ตลอดจนสภาวะการเมือง ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า โดยทางบริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
ข้อควรทราบ : การท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนมีการประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองให้นักท่องเที่ยวทั่วไปได้รู้จัก เช่น บัวหิมะ, หยก, ชาก้อน, นวดฝ่าเท้า, ไข่มุก, ผ้าไหม, ชาหลงจิ่ง, เก๊กฮวย ซึ่งบรรจุในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ร้านทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น


อัตรานี้รวม


-    ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นทัศนาจร สายการบินไทย (TG) เส้นทาง เชียงใหม่ –  คุนหมิง – เชียงใหม่
-    ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
-    ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
-    ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
-    ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
-    ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
-    ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)
-    ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ
-    อภินันทนาการกระเป๋า เป้ท่านละ 1 ใบ


อัตรานี้ไม่รวม


-    ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-    ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
-    ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
-    ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296