[HAN504] เชียงใหม่ - เกาะไหหลำ - ไหโขว่ - ซานย่า 5 วัน 4 คืน 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2560

เมนูพิเศษ อาหารทะเลและอาหาร 4 อย่างที่ขึ้นชื่อของไหหลำ (ไก่ไหหลำ ปูท้องถิ่น เป็ดพะโล้ เนื้อแกะตงซาน)


Rate
Dates Price/Adult Single Only เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทางวันที่ 26 -30 มิ.ย. / 10 -14 ก.ค. / 14 -18 ส.ค. / 25 -29 ก.ย. / 16 – 20 ต.ค. / 20-24 พ.ย./11 -15 ธ.ค. / 25 – 29 ธ.ค. 2017 17,900 3,900 17,900 17,900

 

 

วันแรก  เชียงใหม่  - ไหโขว่ - ซานย่า (รถไฟความเร็วสูง) – ซานย่า

 

09.30 น.  พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน CAPITAI AIRLINES (JD) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอย ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง 
11.25 น.     เดินทางสู่เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน โดยสายการบิน CAPITAI AIRLINES เที่ยวบินที่ JD446  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  
14.55 น. ถึงท่าอากาศยานเม่ยหลาน เมืองไหโข่ว มณฑลไห่หนาน (เกาะไหหลำ) ซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของเกาะไหหลำ (เกาะไหหลำ เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศจีน รองมาจาก เกาะไต้หวัน ตั้งอยู่ทางใต้สุดของประเทศจีน) (เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) เจ้าหน้าที่รอรับท่านที่หน้าด่านตรวจคนเข้าเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านในการผ่านด่านตรวจหนังสือเดินทาง  คณะเจอมัคคุเทศก์ท้องถิ่น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อาคารผู้โดยสารในประเทศสนามบินไหโขว่ เพื่อนำท่านนั่งรถไฟความเร็วสูง สู่เมืองซานย่า ใช้เวลาเดินทางประมาณ 90 นาที   (ห้ามนำของมีคมขึ้นรถไฟความเร็วสูง ) ** เมืองซานย่า ถือว่าเป็นเมืองท่า ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของเกาะไหหลำ นอกจากนี้ยังเคยเป็นสถานที่จัดประกวด Miss World มาแล้ว รวมทั้งทางการจีนได้ก่อสร้างสถานที่จัดประชุมผู้นำเศรษฐกิจ CEO Forum อย่างถาวรไว้ที่นี่ ซึ่งจะมีการประชุมทุกปีอีกด้วย เมืองซานย่า มีหาดทรายขาวสะอาดงดงาม อาทิ หาดต้าตงไห่ หาดยี่ หัวหยวน หาดย่าหลง และยังเต็มไปด้วยอากาศอันบริสุทธิ์ อาหารทะเลเลิศรสและทะเลบริสุทธิ์ **
เย็น         รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ซานย่า) 
 
 
 
 
วันที่สอง               ซานย่า – วัดหนานซาน – เทียนหยาไหเจี่ยว – ร้านเยื่อไผ่ – ซานย่า
 
 

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก นำท่านเที่ยวชม วัดหนานซาน (รวมรถแบตเตอรี่) โครงการสวนพุทธธรรมที่ยิ่งใหญ่บนเนื้อที่ 50 ตารางกิโลเมตร ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ใช้งบประมาณในการสร้างกว่า 6,000 ล้านหยวน และถือว่าพื้นที่แห่งนี้ตรงตามลักษณะฮวงจุ้ยที่ดีที่สุด คือ ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังคือภูเขา ด้านซ้ายมีเสือขาว และด้านขวามีมังกร นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3 หน้า เจ้าแม่กวนอิมยืนในทะเลสูง 108 เมตร ซึ่งเป็นเจ้าแม่กวนอิมยืนที่สูงที่สุดในโลก โดยมีความสูงมากกว่า เทพีเสรีภาพ ของประเทศอเมริกา ที่เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้ประดิษฐ์ออกมาเป็น 3 หน้า 3 ทิศ มี ความหมายคือสติปัญญา ความเมตตา และสันติภาพ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมคำสอนและคำกลอนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธศาสนา โดยแกะสลักตามผนังและก้อนหินมากมาย นำท่านนั่งรถพ่วงเล็กเที่ยวชมทิวทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม  พร้อมทำบุญไหว้พระเสริมเมตตาบารมี ท่านสามารถร่วมบริจาค เพื่อเข้าสักการะเจ้าแม่กวนอิม 1,000 กร ที่ทำด้วยทองคำแท้ หยก เพชร พลอย ที่ดูแล้วงดงามยิ่งนักและมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร อาหารเจในวัดหนานซาน นำท่านสู่ เทียนหยาไหเจี่ยว แดนไกลสุดหล้าที่เส้นขอบฟ้าจรดกับชายทะเล จุดแผ่นดินใต้สุดของแผ่นดินจีน ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกาะไหหลำจนมีคำกล่าวว่าถ้าท่านไม่มาเทียนหยาไหเจี่ยว ท่านยังมาไม่ถึงเกาะไหหลำ ให้ท่านได้นั่งรถรางสัมผัสกับความงามของหาดทราย ท้องทะเล และสายลม ท่านจะได้รับกลิ่นไอของอากาศบริสุทธิ์ของภูเขาเขียว น้ำทะเลใส และหาดทรายที่ขาวสะอาด จากนั้นนำท่านแวะชมการผลิตผ้าใยไผ่ไหม ซึ่งนํามาเป็นเครื่งนุ่งห่มในแบบต่างๆ มากมาย จากนั้นนำท่านแวะร้านเยื่อไผ่ ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไผ่
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ซานย่า) 
 
 
 

วันที่สาม      สวนสาธารณะลู่หุยโถว – ผลิตภัณฑ์น้ำมันตับปลา – อ่าวย่าหลงวาน – ซานย่า
 
 
 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลู่หุยโถว หรือ อนุสาวรีย์กวางเหลียวหลัง เป็นจุดชมวิวของเมืองซันย่า คุณจะเห็นทัศนียภาพ ความเจริญของเมืองทั้งหมดจากบนภูเขาสูงแห่งนี้ ซึ่งตอนคุณอยู่ด้านล่างจะไม่รู้เลยว่า เมืองเล็กๆ เช่นนี้จะมีความใหญ่โตถึงเพียงนี้ ตึกสูงใหญ่แฝงตัวปะปนอยู่กับขุนเขา แสงแดดยามอัสดงเลียไล้ไปกับเรือสินค้าลำเล็กๆ ไปจนถึงลำใหญ่ขนาดมหึมาที่จอดเทียบท่าอยู่ในอ่าวท่าเรือน้ำลึกอันเงียบสงบ และแล้วสีส้มเข้มก็ค่อยๆ ย้อมท้องฟ้าสีครามก่อนรัตติกาลจะมาเยือน นำเข้าสินค้าจากจีนแม้ยามอัสดงในแต่ละที่จะมีความสวยงามแตกต่างกัน แต่พระอาทิตย์จมหายไปกับผืนทะเลที่ซันย่าก็ไม่ได้สวยงามแพ้ที่ใดๆ เลย  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม น้ำมันตับปลา 
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชม อ่าวย่าหลงวาน เป็นชายหาดที่ขึ้นชื่อและงดงามของเกาะไหหลำ เป็นอ่าวพระจันทร์ยิ้ม หาดทรายสีเงินยาว 7 กม. หินทรายขาวละเอียด ทะเลใสสะอาด เหมาะกับดำน้ำและปะการังใต้น้ำอหลายสายพันธุ์ก็เป็นชมปะการังที่ชัดเจนสำหรับความหลากหลายของกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงการดำน้ำ เรือดำน้ำกลายเป็นจุดเด่นของที่นี่ ในฤดูหนาว อุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 20 องศาเซลเซียส จึงเรียกว่า โอเรียนเต็ลฮาวาย
** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำของแต่ละท่านเพื่อเล่นน้ำ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย **
เย็น             รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม  GUOXI HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า (ซานย่า) 
 
 
 
 
วันที่สี่    หาดต้าตงไห่ - ร้านคริสตัล  -  หมู่บ้านโบราณเย่เทียน – ไหโขว่ – โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง – ไหโขว่
 
 
เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก จากนั้นชม หาดต้าตงไห่  ซึ่งอยู่ใกล้ๆ สวนสาธารณะกวางเลียวหลัง และตัวเมืองซานย่า โดยสถานที่ราชการ รัฐบาลเมืองซานย่า และหน่วยงานที่สำคัญก็อยู่ในเขตนี้ เช่นกัน จุดเด่นของหาดนี้อยู่ตรงที่มีหาดทรายที่ยาว เนื้อทรายละเอียด และทะเลสีฟ้า หาดนี้ดูจะเป็นหาดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำทะเลมากที่สุด บรรยากาศไม่แตกต่างจากเมืองพัทยาบ้านเรา จะมีความแตกต่างก็ตรงสภาพทะเลยังสวยสดงดงามกว่า หาดแห่งนี้มีร้านอาหารไทยที่มีชื่อว่า พัทยา ตั้งอยู่ ซึ่งปัจจุบันก็ยังมีกุ๊กคนไทยทำงานอยู่และได้รับการยืนยันจากคนไทยที่ทำงานในเมืองซานย่าว่ารสชาติอร่อย เผ็ด และถูกปากคนไทย  จากนั้นนำท่านแวะชมร้านคริสตัล ให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากคริสตัลที่มีชื่อเสียง เช่นแว่นตา
เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านโบราณเย่เทียน (หมู่บ้านวัฒนธรรมชนกลุ่มน้อย เผ่าหลี –แม้ว) ชมการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าที่มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากที่สุดในเกาะไหหลำ ชมการแสดงการละเล่น ศิลปะพื้นเมืองต่างๆของชนกลุ่มน้อยเหล่านี้  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองไหโขว่ นำทำท่านชมแล้วนำท่านเดินทางสู่  Feng Xiaogang Movie Theme Town โรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง 1 ใน โครงการอัครสถานความบันเทิงของ MISSION HILL HAIKOU เริ่มเปิดให้เที่ยวชมเมื่อเดือนมิถุนายนปี 2014  ที่ผ่านมา  โรงภาพยนตร์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ Feng Xiaogang ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังของจีน โดยจำลองฉากต่างๆในภาพยนตร์ที่สร้างชื่อให้แก่เขา อาทิ  Back to 1942 Tangshan Earthquake   If You Are The One   
เย็น            รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเข้าพักที่  OSCAR HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า  (ไหโขว่)
 


วันที่ห้า   ไหโขว่ – เชียงราย – เชียงใหม่
 

04.00 น.   ปลุกคณะท่านตื่นนอน
05.00 น.   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง นำท่านเดินทางสู่สนามบินเม่ยหลาน เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ** อาหารเช้าแบบกล่อง**
07.40 น      เหิรฟ้าสู่เชียงราย โดยสารการบิน CAPITAI AIRLINES  โดยเที่ยวบินที่ JD435
09.10 น               เดินทางถึงสนามบินเชียงราย   จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเชียงใหม่ โดยรถบัส  เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ
 


 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
*** รายการนี้ลงร้าน 3 ร้าน ร้านเยื่อไผ่ ร้านน้ำมันตับปลา ร้านคริสตัล ***
 (หากไม่เข้าร้านและแต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที จะมีคิดเพิ่มท่านละ 300-400  หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)
 
 


อัตรานี้รวม
 
 
- ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นทัศนาจร CAPITAI AIRLINES (JD) เชียงใหม่ –ไหหลำ– เชียงราย  / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
- ค่ารถรับสนามบินเชียงราย – เชียงใหม่
- ค่าโรงแรมตามที่ระบุในรายการ
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
- ค่าบริการนำเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้เชี่ยวชาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
- ราคานี้สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น (สำหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)
- ค่าทิปไกด์ พนักงานคนขับรถ 
- กระเป๋าเป้ ฟรี 1 ใบ/ท่าน
 
 

อัตรานี้ไม่รวม
 
 
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน
- ค่าธรรมเนียมบัตร 2% กรณีชำระด้วยบัตรเครดิต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีออกใบกำกับภาษี
- การสำรองที่นั่งและการชำระเงิน
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่สินน้ำใจ
- สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า
- ชำระเงินทั้งหมด หรือชำระเงินมัดจำท่านละ 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมด 10 วัน ก่อนการเดินทาง
 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296

Follow Us on Social

Facebook
Twitter
Line
Instragram
Youtube