[KOR503] เกาหลีได้หมด ถ้าสดชื่น 5 วัน 3 คืน บินตรงเชียงใหม่  
Back

Destination : เกาหลี ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทางวันที่ 8 – 12 ก.ค. 2017

พิเศษ ! UNDER THE SEA บุฟเฟ่ต์ ขาปูยักษ์ พร้อมอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดไม่อั้น


Rate
Dates Price/Adult Single Only เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทางวันที่ 8 – 12 ก.ค. 2017 24,900 5,000 24,900 23,900


วันแรก  เชียงใหม่ – ฮ่องกง
 
 
16.20 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ อาคารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน DRAGON AIR  มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
18.20 น.         เหิรฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน DRAGON AIR เที่ยวบินที่ KA233   (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)
22.10 น. ถึงสนามบินเชค แลป ก๊อก นำท่านพัก ณ ห้องพักผู้โดยสารผ่าน เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
 
 
 
วันที่สอง  ฮ่องกง - อินชอน - หมู่บ้านเทพนิยาย  - เกาะนามิ - เมืองซูวอน
 
 
 
01.00 น.          ออกเดินทางจาก ฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX412
05.40 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่งโมง (เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น)  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว และเจอไกด์ท้องถิ่น จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านเทพนิยาย หรือ ดงฮวามาอึล (ภาษาเกาหลี แปลว่า หมู่บ้านเทพนิยาย) ถูกตกแต่ง ประดับประดา และวาดสีสันให้หมู่บ้านแสนจะธรรมดา กลายเป็นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิเช่น สโนว์ไวท์กับคนแคระทั้ง 7 , หนูน้อยหมวกแดง, ปีเตอร์แพน, อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน เมืองแห่งทะเลสาบ จังหวัดคังวันโด
กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร บริการ ทัคคาลบี หรือ บาร์บีคิวไก่กระทะร้อน 
จากนั้นนำท่านสู่ เกาะนามิ ชมทิวทัศน์ ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเซีย เกาะนามินี้ มีรูปร่างคล้ายใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ำฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะเช่นการเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งริมฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติกใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชั่นประทับใจ
เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ  เมนูชาบู ชาบู  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก BENIKEA WIN  HOTEL SUWON  3 ดาว หรือเทียบเท่า  (เมืองซูวอน)
 
 
 
 
วันที่สาม           สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  - โรงเรียนสอนทำกิมจิ +ชุดฮันบก - โซลทาวเวอร์  – ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เครื่องสำอางช้อปปิ้งที่ฮงอิก – โซล
 
 
 
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก  จากนั้นอิสระให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ตื่นตาตื่นใจมากมายที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์  อาทิ...Roller Coaster, American Adventure, Rock spin, Shark, Amazon ฯลฯ ชมไฮไลท์ในสวนสนุก “ไลเกอร์” ซึ่งเกิดจากพ่อสิงโตกับแม่เสือโคร่ง ประทับใจไปกับความน่ารักของหมีแสนรู้ที่มาคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวพร้อมแสดงความ สามารถอันน่าทึ่ง, ฉลองเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดูใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบและดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ และใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงท่านยังจะได้พบกับขบวนพาเหรดตุ๊กตาเอเวอร์แลนด์สีสันสดใสชมโชว์ต่างๆ ภายในสวนสนุก  และเลือกซื้อหาของที่ระลึกของเอเวอร์แลนด์มากมายนานาชนิดจากร้านค้าตลอดสองข้างทางที่ท่านไม่สามารถหาซื้อจากที่อื่นๆได้ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทำกิมจิ เพื่อให้ท่านเรียนรู้วัฒนธรรมการทำกิมจิและสนุกสนานเพลิดเพลินกับการทำกิมจิ และให้ท่านใส่ชุดฮันบกซึ่งเป็นชุดประจำชาติของเกาหลีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
เที่ยง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการ  เมนู BBQ BUFFET อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีที่เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย และอาหารสไตล์เกาหลีอีกมากมายที่เติมได้ไม่อั้น ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ กุ้ง ปลาหมึก ฯลฯ  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่กรุงโซล (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)  จากนั้นนำท่านเดินทางไป โซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER)  หรือ หอคอยเอ็นโซล (N SEOUL TOWER) หรือ นัมซันทาวเวอร์ (NAMSAN TOWER) ตั้งอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของกรุงโซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรั้วข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (สมัยแรกๆ นิยมใช้ลูกกุญแจเล็กๆ เขียนข้อความสัญญารัก และชื่อของคู่รักลงไปในกุญแจ แต่ช่วงปีหลังๆ  มานี้เริ่มมีการพัฒนาอุปกรณ์การคล้องเป็น เคสโทรศัพท์มือถือ, บัตร T-MONEY, โซ่จักรยาน, พลั่ว และอุปกรณ์แปลกๆ อีกหลายอย่างที่คู่รักรุ่นใหม่สามารถคิดได้ และนำมาใช้แทนลูกกุญแจ)   **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์** จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง ศูนย์โสมเกาหลี ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสมจัดเป็นสมุนไพรที่คน นิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณ โสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า    จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ศูนย์เครื่องสำอางค์ แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือและ ช้อปปิ้งเครื่องสำอางค์ยอดนิยมของเกาหลี เช่น โรจูคิส,Dr. MJ, Dr. Closee และอื่นๆ ในราคาไม่แพง จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสำอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทำมาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ บางทีอาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก
เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการ ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสมนำท่านเดินทางเข้าที่พัก BENIKEA M HOTEL SEOUL 3 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (โซล)
 
 
 
วันที่สี่ RED PINE - บลูเฮ้าส์ - พระราชวังเคียงบ็อค  –  ฮ็อคเก๊ตนามู –  AMETHYST - คลองชองเกชอน - DUTY FREE - ย่านเมียงดง - บุฟเฟ่ต์ UNDER THE SEA – โซล
 
 
 
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ำมันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย   จากนั้นพาท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ อนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์  สัญลักษณ์ความเป็นอมตะ  ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียนน้ำพุนับเป็นจุดที่มี ฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น)  จากนั้นนำท่านย้อนรอยละคร PRINCESS HOURS หรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของพระเจ้าแทโจ และต่อเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่ว่าราชการต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได้สร้างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น เพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กับราษฎรในเขตพระราชวัง ยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน หลังจากนั้นไปร้านสมุนไพรฮ็อคเก๊ตนามู (Raisin tree)  ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า *ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดี สำหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสม*อยู่ภายในผนังของ  ตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
เที่ยง       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการ หมูย่างเกาหลี อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก   จากนั้นไปเยี่ยมชม โรงงานพลอยสีม่วง หรือ AMETHYST ที่เกาหลีเป็นดินแดนของพลอยสีม่วง โดยเชื่อว่าเป็นพลอยแห่งสุขภาพและโชคดี พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมืออิสระเลือกซื้อเป็นที่ระลึก หรือฝากคนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านชม คลองชองเกชอน ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty free มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายรอท่านอยู่ในราคาพิเศษ เช่น MCM, Chanel, Coach เป็นต้น จากนั้นนำท่านต่อด้วยช้อปปิ้งกันอย่างจุใจที่ ย่านเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้อปปิ้งอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนในแต่ละวันเชิญท่านเลือกซื้อหาสินค้าตามอัธยาศัย 
เย็น                เมนู บุฟเฟ่ต์ UNDER THE SEA บุฟเฟ่ต์ SEA FOOD สำหรับท่านที่ชื่นชอบอาหารทะเลเป็นพิเศษ ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สด ๆใหม่ และ เทมปุระบุฟเฟ่ต์ และซูชิ หน้าต่าง ๆมากมาย และ อาหาร นานา ชนิด พิเศษ! ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเบียร์สดและ เครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกรับประทานได้อย่างไม่อั้น นำท่านเดินทางเข้าที่พัก BENIKEA M HOTEL SEOUL 3 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (โซล)
 
 
 
วันที่ห้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต –  อินชอน – เชียงใหม่
 
 

05.00 น.        นำท่านเช็คเอาท์ออกจากที่พัก
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร บริการ อูด้ง  จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ) สาหร่าย ขนมต่าง ๆช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม เป็นต้น  และยังมีหมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
10.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง โดยสายการบิน CATHAY PACIFIC เที่ยวบินที่ CX 417
13.00 น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok)  รอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่สนามบินเชียงใหม่
15.20 น. เหินฟ้ากลับสู่เชียงใหม่  โดยสายการบิน DRAGON AIR (KA) เที่ยวบินที่ KA232
17.20 น.         เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
 
 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”
 
 

อัตราค่าบริการรวม
 
 
- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด เส้นทาง เชียงใหม่  – ฮ่องกง -  อินชอน  - ฮ่องกง –  เชียงใหม่ (KA/CX)
- ภาษีสนามบิน, Tax Insurance
- ที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 – 3 ท่าน
- อาหารตามรายการ
- ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ตามรายการ
- หัวหน้าทัวร์ / ไกด์ ตามรายการ
- ฟรี! กระเป๋าเป้ 1 ใบ/ท่าน
- ค่าทิปไกด์และคนขับ ท้องถิ่น
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีออกใบกำกับภาษี
- ค่าประกันการเดินทาง ท่านละ 1,000,000.- บาท
 
 

 อัตราค่าบริการไม่รวม
 
 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  อาทิ  อาหาร,เครื่องดื่มที่สั่งเอง / โทรศัพท์,โทรสาร / มินิบาร์ / ทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน อุบัติภัยธรรมชาติ การประท้วง การนัดหยุดงาน การถูกปฎิเสธไม่ให้เข้า หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน)
 
 
 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296

Follow Us on Social

Facebook
Twitter
Line
Instragram
Youtube