[CXS605] ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางตั้งแต่ เดือนกรกฏาคม - เดือนตุลาคม 2560

- สัมผัสประสบการณ์การเดินข้ามสะพานแก้วด้วยความสูง 300 กว่าเมตร - นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเมืองจีนขึ้นสู่ยอดเขาประตูสวรรค์ - โชว์จิงจอกขาว อลังการงานสร้างจางอี้โหมว - นั่งรถ VIP 24 ที่นั่งพร้อม WIFI ON BUS - รวมทิปไกด์และพนักงานขับรถแล้ว - ฟรี Wifi on bus


Rate
Dates Price/Adult Single Only เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทางวันที่ 8 – 13 ก.ย. 2017 22,500 3,500 22,500 22,500
เดินทางวันที่ 5 – 10 ก.ค. 2017 / 18 – 23 ต.ค. 2017 ปิยมหาราช 23,000 3,500 23,000 23,000
เดินทางวันที่ 9 – 14 ส.ค. 2017 วันแม่ 23,999 3,500 23,999 23,999

 

วันแรก   เชียงใหม่ – ฉางซา 

 

16.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวย ความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง 

18.15 น.   ออกเดินทางสู่ฉางซา โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD480 บริการท่านด้วยอาหารร้อนบนเครื่อง

22.20 น. นำท่านเดินทางถึง สนามบบินฉางซา (Changsha)  ซึ่งฉางซาเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง และอยู่ ทางตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง พรหมแดนด้านตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว พรหมแดนด้านตะวันตก ติดกับภูเขาอูหลิง ด้านใต้ติดกับภูเขาเฮิงชานผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  ณ โรงแรม WANG FU หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)

 

 

วันที่สอง     ฉางเต๋อ - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน 

 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาประมาณ 6 ชั่วโมง)

เที่ยง    นำท่านแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางที่เมืองฉางเต๋อ   นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวาง เฟิ่งหวางมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ "เฟิ่งหวางกู่เฉิง" ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เข้าชม บ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง "เสิ่นฉงเหวิน" ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ 

                       จากนั้นนําท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ อวดความเป็น ธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก 

                       จากนั้นนําท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็น บ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นในภาคตะวันตกของ มณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจํามณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวิน ได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง 

เย็น            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   พัก โรงแรม FENGTING HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)  

 

 

วันที่สาม เมืองโบราณเฟิ่งหวง - เมืองจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน - เทียนเหมินต้ง - พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย - โชว์สุนัขจิ้งจอก

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง เมืองจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาเดินทาง 4.30 นาที)

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึง เขาเทียนซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในประเทศจีน  ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา   จากนั้นนำท่านเดินผ่านสะพานเลื่อนสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร  นำท่านชมความสวยงามและมหัสจรรย์ของประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน จากนั้นนำท่านนั่งรถของอุทยานลงมาสู่สถานีกระเช้าโดยผ่านเส้นทางก้นหอยที่มี 99 โค้ง ที่ขึ้นชื่อของเมืองจางเจียเจี้ย

     จากนั้นนำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทาง ศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่ สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย

เย็น               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   นำท่านชมอลังการงานสร้างของจางอีโหมว โชว์นางพญาจิ้งจอกขาว เป็นโชว์กลางแจ้งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ยที่มีความอลังการสวยงามยิ่ง 

หมายเหตุ      กรณีโชว์จิ้งจอกขาวเป็นการแสดงกลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ปิดการแสดงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ เสน่ห์ตะวันตกแทน

(หมายเหตุ : ช่วงฤดูหนาวประสวรรค์ขึ้น-ลง นั่งกระเช้า  โชว์จิ้งจอกเขาจะปิด เปลี่ยนเป็นไปดูโชว์ใหม่ลี้เชียงซีแทน // การนั่งกระเช้าขึ้น - ลง เขาเทียนเหมินซาน หากกระเช้าปิดซ่อมบำรุง ทางบริษัทฯ จะจัดโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้/การนั่งรถของอุทยานขึ้นไปบนถ้ำเทียนเหมินซานหากรถของอุทยานไม่สามารถขึ้นไปที่ถ้ำเทียนเหมินซานได้ ทางบริษัทฯ จะไม่คืนเงิน หรือหาโปรแกรมอื่นมาทดแทนให้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยยึดตามประกาศจากทางอุทยานเป็นสำคัญ โดยที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า )   พัก โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)  

 

 

วันที่สี่ ภาพเขียน 10 ลี้ – ร้านยาจีน - เขาเทียนจื่อซาน-ภูเขาฮัลเลลูย่าห์-สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ใต้หล้า

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนําท่านชมทิวทัศน์ ภาพเขียน 10 ลี้ (นั่งรถราง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เมื่อขบวนรถ รางเริ่ม เคลื่อนออก จากต้นทางไปยังจุดหมาย ท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพ ซึ่งมียอดเขาน้อยใหญ่ที่มีรูปร่างลักษณะแปลก พิสดารต่างๆมากกว่า 200 ลูก โดยมีลําธารใสยาวไหลตัดพาดผ่าน เปรียบเสมือนท่านกําลังชม ระเบียงที่มี ภาพเขียนยาว นับ 10 ลี้ ที่วาดโดย ธรรมชาติก็มิปาน สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ร้านยาบัวหิมะ ที่คนไทย ตั้งชื่อให้ เป็นร้านสาขา หนึ่งที่มียาสรรพคุณหลากหลาย ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ เพื่อสุขภาพที่ดี

หมายเหตุ       ( ไม่ว่ากรณีใดๆหากขึ้นภูเขาเทียนจื่อซานไม่ได้หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ)

                        จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์วิจัยทางการแพทย์แผนโบราณ ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์โบราณตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การส่งเสริมการใช้สมุนไพรจีนที่มีมานานนับพันปี พร้อมรับฟังการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญชมน้ำตกเทวดาสวรรค์

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย สู่ภูเขาจักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจื่อซาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว) โดยลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกขอเอเชียที่ตั้งอยู่ที่จางเจียเจี้ย มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจียเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า

                         จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่เขต อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยาน จางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ นำท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงาม 

เย็น                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     พัก โรงแรม TIANZI HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)  

 

 

วันที่ห้า ร้านผ้าไหม - สะพานแก้ว (แกรนด์แคนยอน) – ร้านหยก - ฉางซา 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านแวะชมและเลือกซื้อ ผ้าไหมจีน สินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน

      จากนั้นนำท่านชมจุดไฮไลท์ คือ สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เหนือแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาว กว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผาถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาว และสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคน ยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต สะพานอันน่าหวาดเสียวนี้ 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นท่านชม อัญมณีล้ำค่า หยก เป็นเครื่องประดับที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะเชื่อว่าใส่แล้วจะช่วยป้องกันอันตรายได้ ให้ท่านได้เลือกซื้อ กำไรหยก แหวนหยก หรือผีเซียะสัตว์มงคลที่มีชื่อเสียง ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงของประเทศจีน  เดินทางกลับสู่ ฉางซา โดยรถโค้ชปรับอากาศ (เดินทางไกล)

เย็น               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   พัก โรงแรม WANG FU HOTEL หรือเทียบเท่า (ระดับ 4 ดาว)  

 

 

วันที่หก      เกาะส้ม (รวมรถ) – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา – เชียงใหม่

 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม เกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา  นำท่านนั่งรถแบตตารี่ ชมวิว ชมหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุงสมัยเมื่ออายุ 35 ปี 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝากและ ที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

เย็น         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำคณะเดินทางถึงสนามบินโดยพร้อมเพียงกัน

23.30 น. เดินทางกลับเชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR AISA เที่ยวบินที่ FD 481 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

01.15 น. กลับถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพฯ (เวลาที่ประเทศไทยช้ากว่าจีน 1 ชั่วโมง)  …. สิ้นสุดรายการทัวร์

 

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

ถ้าไม่เข้าร้านนวดเท้า เพิ่ม RMB 300/ท่าน ถ้าไม่นวดเท้า เพิ่ม RMB 200/ท่าน

ถ้าไม่เข้าร้านอื่น ขอให้เพิ่ม RMB 200/ท่าน/ร้าน

 

(แต่ละร้านหากท่านอยู่ไม่ถึง 40 นาที คิดเพิ่มท่านละ 100 หยวน มัคคุเทศก์ท้องถิ่นจะเป็นผู้เรียกเก็บ ไม่เกี่ยวกับบริษัทฯ ทัวร์)

 
 

อัตรานี้รวม
 
 
ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด (LOW COST) สายการบิน แอร์เอเชีย เส้นทาง เชียงใหม่ –  ฉางซา – เชียงใหม่
ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้
ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย
ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ
ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ 
อภินันทนาการกระเป๋าเป้ ท่านละ 1 ใบ
 
 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
 
ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์
 
 
 Tag : เชียงใหม่ฉางซาฉางเต๋อเมืองโบราณเฟิ่งหวงล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียงบ้านเกิดเสิ่นฉงเหวินเมืองโบราณเฟิ่งหวงเมืองจางเจียเจี้ยเทียนเหมินซานเทียนเหมินต้งพิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายโชว์สุนัขจิ้งจอกภาพเขียน 10 ลี้ร้านยาจีนเขาเทียนจื่อซานภูเขาฮัลเลลูย่าห์สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ใต้หล้าร้านผ้าไหมสะพานแก้วร้านหยกฉางซาเกาะส้มถนนคนเดินหวงซิงลู่
Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296

Follow Us on Social

Facebook
Twitter
Line
Instragram
Youtube