[CXS605] ฉางซา - จางเจียเจี้ย - สะพานแก้ว - แกรนด์แคนยอน 6 วัน 5 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : จีน ,

Activity : Programs Tour

Duration : เดินทางวันที่ 18 – 23 ต.ค. 2017 วันปิยมหาราช

- สัมผัสประสบการณ์การเดินข้ามสะพานแก้วด้วยความสูง 300 กว่าเมตร - นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในเมืองจีนขึ้นสู่ยอดเขาประตูสวรรค์ - โชว์จิงจอกขาว อลังการงานสร้างจางอี้โหมว - นั่งรถ VIP 24 ที่นั่งพร้อม WIFI ON BUS - รวมทิปไกด์และพนักงานขับรถแล้ว - ฟรี Wifi on bus


Rate
Dates Price/Adult Single Only เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
เดินทางวันที่ 18 – 23 ต.ค. 2017 ปิยมหาราช 21,900 3,900 21,900 21,900

 

วันแรก เชียงใหม่ – ฉางซา 

 

16.30 น.         พร้อมคณะที่สนามบินเชียงใหม่ เคาน์เตอร์ของสายการบิน AIR ASIA เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยให้การต้อนรับ และอำนวย         ความสะดวกในการเช็คสัมภาระก่อนเดินทาง 

 

18.40 น.         ออกเดินทางสู่ฉางซา โดยสายการบิน AIR ASIA เที่ยวบินที่ FD480 บริการท่านด้วยอาหารร้อนบนเครื่อง

 

22.20 น.         นำท่านเดินทางถึง สนามบบินฉางซา (Changsha)  ซึ่งฉางซาเป็นเมืองหลวงของมณฑลหูหนานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำเซียง และอยู่ ทางตอนเหนือติดกับทะเลสาบต้งถิง พรหมแดนด้านตะวันออกติดกับภูเขาลัวเซียว พรหมแดนด้านตะวันตก  ติดกับภูเขาอูหลิง ด้านใต้ติดกับภูเขาเฮิงชานผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  ณ โรงแรม MEIYASI HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 


วันที่สอง ฉางเต๋อ - เมืองโบราณเฟิ่งหวง – ล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียง – บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน 

 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองโบราณเฟิ่งหวง (ใช้เวลาประมาณ 6                                  ชั่วโมง)

 

เที่ยง นำท่านแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางที่เมืองฉางเต๋อ นำท่านชม เมืองโบราณเฟิ่งหวาง เฟิ่งหวางมีโบราณสถานและโบราณวัตถุทางด้านวัฒนธรรมอันล้ำค่า ที่ตกทอดมาจากราชวงศ์หมิง และชิง มีถนนที่ปูด้วยหินเขียว 20 กว่าสาย มีกำแพงเมืองโบราณ "เฟิ่งหวางกู่เฉิง" ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เข้าชม บ้านกวีสมัยราชวงศ์ชิง "เสิ่นฉงเหวิน" ชมหงเฉียว สะพานไม้โบราณที่มีหลังคาคลุมเหมือนสะพานข้ามคลองในเวนีส จุดเด่นอีกแห่งหนึ่งของเฟิ่งหวง คือบ้านที่ยกพื้นสูงเรียงรายกันบนริมน้ำที่ใสสะอาจจนเห็นก้นบึง เป็นทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่นิยมชื่นชอบทั้งชาวจีนและชาวต่างประเทศ   จากนั้นนําท่าน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง ที่จะทําให้ท่านสนุก ตื่นเต้น แต่ไม่มีอันตราย ชมบ้านเรือนสองฟากฝั่งแม่น้ำ สะพานโบราณ อวดความเป็น ธรรมชาติให้ท่านได้สัมผัสพร้อมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก  จากนั้นนําท่านชม บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน อดีตนักประพันธ์นักประวัติศาสตร์และนักการศึกษาอันลือชื่อของจีน บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวินเป็น บ้านที่ปลูกล้อมรอบลานบ้านทั้งสี่ด้าน ก่อด้วยอิฐไฟที่มีสัญลักษณ์ประจําท้องถิ่นในภาคตะวันตกของ มณฑลหูหนาน และได้ตกทอดมาจากปู่ของเสิ่นฉงเหวินอดีตผู้บังคับการทหารประจํามณฑลกุ้ยโจวในสมัยราชวงศ์ชิง ต่อมาจึงสร้างเป็นบ้านเกิดหลังดังกล่าว ท่านเสิ่นฉงเหวิน ได้จดบันทึกประวัติให้ผู้คนได้รู้จักที่มาที่ ไปของเมืองฟ่งหวงนั่นเอง 

 

เย็น         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  พัก โรงแรม XIANZHENGFU  HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่สาม เมืองโบราณเฟิ่งหวง  - สะพานแก้ว (แกรนด์แคนยอน) – พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย – อุทยานจางเจียเจี้ย

 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อุทยานจางเจียเจี้ย (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง)

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  จากนั้นนำท่านชมจุดไฮไลท์ คือ สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก เหนือแคนยอน สูงเหนือพื้น 980 ฟุต และความยาว กว่า 400 เมตร เชื่อมสองหน้าผาถือเป็นการทำลายสถิติ สะพานแก้วที่ยาว และสูงที่สุดในโลกอันเดิม อย่างสะพานเหนือแคน ยอนของอเมริกา หรือ The Grand Canyon skywalk ที่สูงเพียงแค่ 718 ฟุต สะพานอันน่าหวาดเสียวนี้  จากนั้นนำท่านเดินทางชม พิพิธภัณฑ์ภาพหินทราย “จวินเซิงฮว่าเยี่ยน” ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าทางศิลปะของศิลปินแห่งชาตินามว่า ลี่จวินเซิง ซึ่งผลงานของเขาทุกชิ้นเป็นภาพเขียนด้วยมือที่ใช้หินทราย และสีธรรมชาติที่สกัดจากเปลือกไม้ ใบไม้เป็นวัตถุดิบในการเขียน ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้นอกจากจะทรงคุณค่าทางศิลปะมีเอกลักษณ์เฉพาะ ยังเป็นภาพเขียนที่สวยงามคมชัดและมีมิติสมจริงอีกด้วย นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานจางเจียเจี้ย 

 

เย็น          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   พัก โรงแรม JINHUA  HOTEL (อุทยานจางเจียเจี้ย) ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่สี่ ภาพเขียน 10 ลี้ - เขาเทียนจื่อซาน-ภูเขาฮัลเลลูย่าห์-สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ใต้หล้า – อุทยานจางเจียเจี้ย

 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนําท่านชมทิวทัศน์ ภาพเขียน 10 ลี้ (นั่งรถราง) ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซั่วเซี่ยวี่ เมื่อขบวนรถ รางเริ่มเคลื่อนออก จากต้นทางไปยังจุดหมาย ท่านจะได้เพลินตากับทัศนียภาพ ซึ่งมียอดเขาน้อยใหญ่ที่มีรูปร่างลักษณะแปลก พิสดารต่างๆมากกว่า 200 ลูก โดยมีลําธารใสยาวไหลตัดพาดผ่าน เปรียบเสมือนท่านกําลังชม ระเบียงที่มี ภาพเขียนยาว  นับ 10 ลี้ ที่วาดโดยธรรมชาติก็มิปาน สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่ร้านยาบัวหิมะ ที่คนไทย ตั้งชื่อให้ เป็นร้านสาขาหนึ่งที่มียาสรรพคุณหลากหลาย ให้ท่านได้เลือกชมและซื้อ เพื่อสุขภาพที่ดี หมายเหตุ  ( ไม่ว่ากรณีใดๆหากขึ้นภูเขาเทียนจื่อซานไม่ได้หากบัตรได้ถูกใช้ไปบางส่วนแล้วจะไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ)

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานจางเจียเจี้ย สู่ภูเขาจักรพรรดิ หรือ เขาเทียนจื่อซาน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานเหยียนเจียเจี้ย (ขึ้น-ลงด้วยลิฟท์แก้ว) โดยลิฟท์แก้วไป่หลง เป็นลิฟท์แก้วแห่งแรกขอเอเชียที่ตั้งอยู่ที่จางเจียเจี้ย มีความสูง 326 เมตร ขณะโดยสารในลิฟท์แก้ว ท่านจะได้ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาฮาลีลูย่า มีความสูงถึง 1,250 เมตร ชมทิวทัศน์อันสวยงามที่สุดแสนประทับใจ ของจางเจียเจี้ยทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้และทิศตะวันตกของเขาเทียนจื่อซานนั้นเต็มไปด้วยชะง่อนผาอันสูงชัน เหวลึก และป่าหิน หินยักษ์ในรูปลักษณะต่างๆ ยืนตระหง่านค้ำฟ้า จากนั้นนำท่านเดินเข้าสู่เขต อุทยานมรดกโลกทางธรรมชาติจางเจียเจี้ย ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น ภูเขาฮัลเลลูย่าห์ ในภาพยนต์เรื่องอวตาร อุทยาน จางเจียเจี้ยตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูหนาน เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างทางได้ผ่านขุนเขาน้อยใหญ่สองข้างทางเขียวชะอุ่มด้วยหลากหลายต้นไม้นานาพันธุ์ นำท่านเดินทางสู่ เทียนเสี้ยตี้อี้เฉียว (สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1) ซึ่งมีทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมด้วยหมู่ขุนเขา ซึ่งภาพยนตร์ชื่อดัง อวตาร ได้นำมาเป็นฉากในการถ่ายทำ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงาม 

 

เย็น        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร   พัก โรงแรม JINHUA  HOTEL (อุทยานจางเจียเจี้ย)  ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่ห้า        อุทยานจางเจียเจี้ย – เทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว -  เทียนเหมินต้ง – ประตูสวรรค์ - เส้นทางก้นหอยที่มี 99  โค้ง – โชว์จิ้งจอกขาว – เมืองจางเจียเจี้ย

 

 

เช้า        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  นำท่านเดินทางสู่ เทียนเหมินซาน เทียนเหมินต้ง

 

เที่ยง        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาเทียนเหมินซาน นั่งกระเช้าขึ้น สู่ เขาเทียนเหมินซาน ซึ่งมีความยาวถึง 7.5 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที ถึง เขาเทียนซึ่งเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในประเทศจีน  ชมความมหัศจรรย์หน้าผาลอยฟ้า สัมผัสความแปลกใหม่ของการท่องเที่ยว ชมต้นไม้ออกมาจากซอกหิน หลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ป่าตามฤดูกาล ท่านจะได้ชมความงามของภูเขา ภูผา นับร้อยรูป ยอดเขาสูงเสียดฟ้า งามแปลกตา อิสระให้ท่านเพลิดเพลินและสัมผัสความงามของยอดเขา  จากนั้นนำท่านชม ระเบียงแก้ว ซึ่งเป็นระเบียงกระจก มีระยะทางอันหวาดผวาอยู่ที่ 60 เมตร ล้อมรอบผาสูงชัน ความกว้างของ สะพานกระจก วัดจากขอบผาได้ 3 ฟุต มีความหนา 2.5 นิ้ว ถือเป็นการท้าทายนักท่องเที่ยวที่อยากมาสัมผัสทิวทัศน์อันงดงามบน เขาเทียนเหมินซาน มีกฏอยู่ว่าผู้มาเยือน สะพานกระจก ต้องสวมผ้าหุ้มรองเท้าขณะเดิน สันนิษฐานว่าน่าจะช่วยลดความสกปรก ง่ายต่อการทำความสะอาด สะพานกระจก แห่งนี้ ระยะทางอาจไม่ไกล แต่ความใสอาจทำให้เราก้าวขาไม่ออกเลยทีเดียว  จากนั้นนำท่านเดินผ่านสะพานเลื่อนสู่ประตูสวรรค์เทียนเหมินต้ง เป็น 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวย สาเหตุที่เรียกว่าเทียนเหมินซานเพราะว่า ภูเขาเกิดระเบิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจนกลายเป็นถ้ำ ประตูนี้มีความสูง 131.5 เมตร ความกว้าง 57 เมตร ความลึก 60 เมตร  นำท่านชมความสวยงามและมหัสจรรย์ของประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน จากนั้นนำท่านนั่งรถของอุทยานลงมาสู่สถานีกระเช้าโดยผ่านเส้นทางก้นหอยที่มี 99 โค้ง ที่ขึ้นชื่อของเมืองจางเจียเจี้ย

 

เย็น     บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  นำท่านชมอลังการงานสร้างของจางอีโหมว โชว์จิ้งจอกขาว เป็นโชว์กลางแจ้งที่สวยงามและยิ่งใหญ่ของเมืองจางเจียเจี้ยที่มีความอลังการสวยงามยิ่ง   หมายเหตุ กรณีโชว์จิ้งจอกขาวเป็นการแสดงกลางแจ้ง หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยทำให้ปิดการแสดงทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโชว์ เสน่ห์ตะวันตกแทน  จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก โรงแรม TONGDA HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

 

 

 

วันที่ 10 ก.ค. 60 จางเจียเจี้ย – ฉางซา - เกาะส้ม (รวมรถ) – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา – เชียงใหม่

 

 

เช้า      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฉางซา เมืองเอกของมณฑลหูหนาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ขั่วโมง)

 

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  นำท่านชม เกาะส้ม สวนสาธารณะกลางแม่น้ำใจกลางนครฉางซา นำท่านนั่งรถแบตตารี่ ชมวิว ชมหินแกะสลักรูปหน้าของท่านประธานเหมาเจอตุงสมัยเมื่ออายุ 35 ปี  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งเพื่อเลือกซื้อสินค้าหลากหลายสำหรับเป็นของฝากและที่ระลึกแก่คนที่รักทางบ้าน

 

เย็น      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำคณะเดินทางถึงสนามบินโดยพร้อมเพียงกัน

 

23.20 น.      เดินทางกลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบิน AIR AISA เที่ยวบินที่ FD 481 บริการอาหารร้อนบนเครื่อง

 

01.10 น.      เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ ....

 

 

 “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

 

 

อัตราค่าบริการรวม

 

- ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด (LOW COST) สายการบิน แอร์เอเชีย เส้นทาง เชียงใหม่ –  ฉางซา – เชียงใหม่

- ค่าภาษีสนามบิน (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

- ค่าที่พักโรงแรม ตามที่ระบุในรายการ

- ค่ารถปรับอากาศ นำเที่ยวตามรายการที่ระบุไว้

- ค่าอาหาร ตามที่ระบุในรายการ

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า และค่าบริการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีน (4 วันทำการ) สำหรับหนังสือเดินทางประเทศไทย

- ค่าบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ และมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญ อำนวยความสะดวกตลอดรายการ

- ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

- ค่าทิปไกด์, พนักงานขับรถ 

- อภินันทนาการกระเป๋าเป้ ท่านละ 1 ใบ

 

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 

- ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 20 กิโลกรัม ต่อ 1 ท่าน

- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ค่าใช้จ่ายส่วยตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าซัก อบ รีด, ค่าโทรศัพท์

 Tag : เชียงใหม่ฉางซาฉางเต๋อเมืองโบราณเฟิ่งหวงล่องเรือแม่น้ำถั่วเจียงบ้านเกิดเสิ่นฉงเหวินเมืองโบราณเฟิ่งหวงเมืองจางเจียเจี้ยเทียนเหมินซานเทียนเหมินต้งพิพิธภัณฑ์ภาพหินทรายโชว์สุนัขจิ้งจอกภาพเขียน 10 ลี้ร้านยาจีนเขาเทียนจื่อซานภูเขาฮัลเลลูย่าห์สะพานใต้ฟ้าอันดับ 1 ใต้หล้าร้านผ้าไหมสะพานแก้วร้านหยกฉางซาเกาะส้มถนนคนเดินหวงซิงลู่
Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0