[Pro Luck] ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : เวียดนาม ,

Activity : Programs Tour

Duration : 11-14 ต.ค. 2562

บินตรงเชียงใหม่ กับสายการบิน AIR ASIA ฟรี! โหลดกระเป๋า 20 กก. ดานัง–เมืองเว้–ฮอยอาน-กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิวล์ เรือกระด้ง-Ba Na Hills-Golden Bridge(สะพานลอยฟ้า ในอุ้งมือยักษ์)


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
09-12 สิงหาคม 62 (วันแม่แห่งชาติ) // กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน 14,990 3,000 14,990 14,990
11-14 ตุลาคม 62 // เต็มแล้ว กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 14,990 3,000 14,990 14,990

วันที่1      เชียงใหม่ – นครดานัง – เมืองเว้ – พระเจดีย์เทียนหมู่ – ตลาดดองบา - ลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอม

06.00 น.                  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 9 - 10 เค้าเตอร์หมายเลข 1 – 2 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

08.00 น.                  เหิรฟ้าสู่นครดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD906

10.00 น.                  เดินทางถึงสนามบินดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำทุกท่านเข้าสู่ตัวเมืองดานัง

เที่ยง                       รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        หลังจากนั้น เดินทางไปเมืองเว้  (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชม)

                              โดยการลอด อุโมงค์ไหวาน ยาว 6.3 ก.ม  เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ถึงเมืองเว้ นำคณะไหว้ พระเจดีย์เทียนหมู่ เป็นวัดที่ตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของริมแม่น้ำหอมสร้างขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวางจุดเด่นที่สุดของวัดแห่งนี้คือ เจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม สูงลดหลั่นกัน 7 ชั้น แต่ละชั้นเป็นตัวแทนของชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า

                             นำท่าน ช้อปปิ้งตลาดตองบาตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของเมืองเว้ ที่อยู่ติดกับ แม่น้ำหอม ภายในมีสินค้ามากมาย เช่น เสื้อผ้า กระเป๋าเดินทางของฝากที่ใช้ในครัวเรือนอาหารแห้ง ของที่ระลึกมากมาย

ค่ำ                            รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่าน ลงเรือ จักรพรรดิล่องแม่น้ำหอม ร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต เช็คอินเข้าโรงแรม Huong Giang Hotel & Resort (4 ดาว) หรือเทียบเท่า (เว้)

 

วันที่2      พระราชวังเว้ – หาดลังโก – นครดานัง – หมู่บ้านนอนเนือก – เมืองฮอยอัน - เรือกระด้ง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)  ณ โรงแรม

นำคณะชม พระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กันครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า “สงครามตรุษญวณ”  

นำท่านเดินทางกลับสู่ นครดานัง (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม) ระหว่างการเดินทาง นำคณะแวะชมวิวทัศ ณ หาดลังโก ซึ่งเป็นหาดทะเลที่สวยที่สุดของเวียดนาม

เดินทางถึง นครดานัง นำท่านชมฝีมือแกะสลักหินอ่อน ณ หมู่บ้านนอนเนือก

เที่ยง                        รับทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4)  ณ ภัตตาคาร

                             นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอยอัน เป็นเมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทูโบนถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งโดยมีคลองคั่นกลาง และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากมีการผสมผสานศิลปะ สถาปัตยกรรมของชาติตะวันตกกับท้องถิ่นเวียดนามได้อย่างมีเอกลักษณ์และลงตัว จากนั้นนำท่านสู่ สะพานญี่ปุ่น สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองฮอยอันได้รับการก่อสร้างโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นเมื่อ 400 กว่าปีที่แล้ว สะพานนี้สวยทั้งกลางวันกลางคืน และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกท่านต้องมาถ่ายภาพเป็นที่ระลึก นำท่านเดินทางสู่ บ้านเลขที่ 101 ถนนเหวียนไทฮ็อก หน้าบ้านติดถนนสายหนึ่ง หลังบ้านไปจรดถนนอีกสายหนึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบเฉพาะของฮอยอันสร้างด้วยไม้ 2 ชั้น ด้วยความประณีต ด้านหน้าจะทำเป็นร้านบูติก ด้านหลังเป็นที่เก็บสินค้า ภายในเป็นที่อยู่อาศัย มีลาดเปิดโล่งเห็นท้องฟ้า และมีเฉลียงเชื่อมต่อส่วนที่พักอาศัยหลายส่วน 

                               จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองซื้อของที่ระลึกร้านค้าขายของที่ระลึกก็จะตั้งอยู่ในบ้านโบราณบ้านเก่าโบราณมีลักษณะเฉพาะรวมไปถึงได้รับอิทธิพลจากจีนและญี่ปุ่นซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีผสมผสานกันอย่างน่าตื่นตาทั้งบ้านเรือน วัดวาอาราม เจดีย์ ศาลาประชมคม ศาลเจ้า บ้านประจำตระกูล และร้านค้าต่างๆ

                               นำท่าน นั่งเรือกระด้ง ที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

ค่ำ                            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ภัตตาคาร

ท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Adina Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า (ดานัง)

 

วันที่3       ดานัง – บานาฮิลล์ – สะพานมังกร – เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง – ช้อปปิ้งตลาดฮาน - หาดหมีเคว – ดานัง

เช้า                           รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ โรงแรม

                นำคณะขึ้น กระเช้า ชมวิวบานาฮิลล์ สู่ยอดเขาบานาอากาศหนาว นำท่านถ่ายภาพสวยๆบนยอดภูเขา ที่ สูง 1,487 เมตร  ชมพระพุทธศากะยะมุนี และ หมู่บ้านฝรั่งเศสเก่าแก่ที่นี่ บานาฮิลล์เป็นที่ตากอากาศที่ดีที่สุดในเวียดนามกลางได้ค้นพบในสมัยที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองเวียดนามได้มีการสร้างถนนอ้อมขึ้นไปบนภูเขาสร้างที่พักโรงแรมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในระหว่างการรบ นำท่านขึ้นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลกได้รับการบันทึกสถิติโลกโดยกินเนสส์ เพราะมีความยาวถึง 5,042 เมตร นำท่านแวะชม สวนดอกไม้สวนสวยสไตล์ฝรั่งเศส  ที่มีทั้งดอกไม้ ต้นไม้ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาพบกับจุดชมวิวแห่งใหม่ สะพานทอง หรือ  Golden Bridgeมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร ความยาว 150 เมตร ทางเดินแบ่งออกเป็น 8 ช่วง โค้งไปตามแนวเขา โดยมี อุ้งมือหินขนาดยักษ์ ที่แบกรับสะพานสีเหลืองทองนี้เอาไว้ สร้างความแตกต่างจากสะพานอื่นทั่วไปได้ดีเยี่ยม

เที่ยง                        รับทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ ภัตตาคาร เมนูบุฟเฟ่ต์นานาชาติ ณ ภัตตาคารบนบานาฮิลล์

บ่าย                        หลังอาหารเชิญท่านเที่ยวต่อ บานาฮิลล์ อิสระเล่นสวนสนุกขนาดใหญ่ บานาฮิลล์ แฟนตาซี ปาร์ค เป็นสวนสนุกทั้งในร่ม และ กลางแจ้งขนาดใหญ่ โดยสร้างให้เป็นเหมือนเทพนิยายที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหมอก มีโซนสวนสนุกหลายโซน เช่น ถ้ำไดโนเสาร์ ภาพยนตร์ในระบบ 3D, 4D, 5D เครื่องเล่นต่างๆ ทั้งหวานเสียว และระทึกขวัญ นอกจากนี้ยังมีโซนอาหารอย่างครบครันอีกด้วย  (รวมค่าเครื่องเล่นบนสวนสนุก ยกเว้น บ้านผีสิง หุ่นขี้ผึ้ง ที่ไม่รวมให้ในรายการ)

                          ได้เวลาอันสมควรนำคณะเที่ยวชม สะพานมังกร ไฟสัญลักษณ์ความสำเร็จแห่งใหม่ของเวียดนาม ที่มีความยาว 666 เมตร ความกว้างเท่าถนน 6 เลนส์ เชื่อมต่อสองฟากฝั่งของแม่น้ำฮัน ประเทศเวียดนาม

                              นำท่านสักการะ เจ้าแม่กวนอิมวัดลินห์อึ๋ง อยู่บนเกาะเซินจร่า ทางเหนือของเมืองดานัง เป็นวัดใหญ่ที่สุดของที่นี่ รูปปั้นปูนขาวของเจ้าแม่กวนอิมยืนหันหลังให้ภูเขา หันหน้าออกสู่ทะเลเพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองชาวประมงที่ออกไปหาปลา และศักดิ์สิทธิ์มากในการขอพรเรื่องสุขภาพ การทำมาค้าขาย แคล้วคลาดปลอดภัย และขอลูก กราบไหว้เพื่อความเป็นศิริมงคล จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดฮาน เป็นแหล่งรวบรวมสินค้ามากมาย อาหารพื้นเมืองเวียดนาม ของฝากจากเวียดนาม เหล้า บุหรี่ มีให้เลือกสรรครบทุกสิ่ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หาดหมีเคว (My Khe Beach)หาดทรายสีขาวสวยงาม ซึ่งทอดตัวอยู่บนชายฝั่งทะเล เป็นบริเวณที่ทหารอเมริกันรู้จักกันดี เพราะใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจในสมัยสงครามเวียดนาม การเล่นกระดานโต้คลื่นกลายเป็นกีฬาทางน้ำยอดฮิตประจำหาดนี้ ปัจจุบันหาดนี้ก็เต็มไปด้วยโรงแรมหรูหราและสปามากมาย อิสระเดินเล่นบนชายหาด รับลมทะเล ชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่มีจุดเด่นที่ใช้เรือกระด้งในการหาปลา

ค่ำ                            รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่8) ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Adina Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า (ดานัง) 

 

วันที่ 4       ดานัง – เชียงใหม่

เช้า                          รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 9) ณ โรงแรม

08.00 น                   หลังจากส่งคณะที่สนามบินดานัง

10.30 น.                  เหิรฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907

12.25 น.                  เดินทางกลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดีภาพและประทับใจ

 

DISCOVER THE COLORFUL WORLD

หมายเหตุ  : รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง ท่านละ 700 บาท ตลอดทั้งทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่สินน้ำใจ

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296