[Pro Luck] ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืน บินตรงเชียงใหม่ 
Back

Destination : เวียดนาม ,

Activity : Programs Tour

Duration : ออกเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายน - ตุลาคม 2562

บินตรงเชียงใหม่ กับสายการบิน AIR ASIA ฟรี! โหลดกระเป๋า 20 กก. ดานัง–เมืองเว้–ฮอยอาน-กระเช้าไฟฟ้าบานาฮิวล์ เรือกระด้ง-Ba Na Hills-Golden Bridge(สะพานลอยฟ้า ในอุ้งมือยักษ์)


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 13-16 เมษายน 62 (ปิดกรุ๊ป) 14,990 3,000 14,990 14,990
วันที่ 17-20 พฤษภาคม 62 (วันวิสาขบูชา) // รับได้ 20 ที่นั่ง 14,990 3,000 14,990 14,990
วันที่ 20-23 มิถุนายน 62 (รับได้ 24 ที่นั่ง)​ 14,990 3,000 14,990 14,990
วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม 62 (วันอาสาฬหบูชา) // รับได้ 24 ที่นั่ง 14,990 3,000 14,990 14,990
วันที่ 09-12 สิงหาคม 62 (วันแม่แห่งชาติ) // รับได้ 24 ที่นั่ง 14,990 3,000 14,990 14,990
วันที่ 11-14 ตุลาคม 62 (รับได้ 24 ที่นั่ง)​ 14,990 3,000 14,990 14,990

วันที่ 1            เชียงใหม่–นครดานัง-เมืองเว้-พระราชวังค์เว้-ตลาดดองบา-ลงเรือจักรพรรดิล่องแม่น้ำหอม

06.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินนานาชาติ เชียงใหม่ อาคารผู้โดยสารขาออกต่างประเทศ ประตูหมายเลข 9-10 เค้าเตอร์หมายเลข 1 – 2 สายการบินไทยแอร์เอเชีย เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกเรื่องการเช็คอินและโหลดสัมภาระ

08.00 น.        เหิรฟ้าสู่นครดานัง โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD906

10.00 น.        เดินทางถึงสนามบินดานัง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว นำทุกท่านเข้าสู่ตัวเมืองดานัง

เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) ณ ภัตตาคาร

บ่าย               หลังจากนั้น เดินทางไปเมืองเว้  (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชม)

                   โดยการลอด อุโมงค์ไหวาน ยาว 6.3 ก.ม เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในแถบอินโดจีน ถึงเมืองเว้ นำคณะ ชมพระราชวังเว้ ที่เก่าแก่และสวยงาม ตัวพระราชวังถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อแบบจีนซึ่งได้รับอิทธิพลจากการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนมาเป็นเวลาร่วมพันปี ตัวอาคารบางส่วนเป็นอาคารส่วนที่เหลือรอดมาจากการต่อสู้กันครั้งสำคัญระหว่างเวียดนามทั้งสองฝ่ายในสงครามเวียดนามปี ค.ศ. 1968 ที่เรียกว่ากันว่า “สงครามตรุษญวณ”   จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ณ ตลาดดองบา

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่2) ณ ภัตตาคาร

                     ลงเรือ จักรพรรดิล่องแม่น้ำหอมร่วมสัมผัสบรรยากาศชาววังสมัยเก่า ชมสีสันและชีวิตยามราตรีของชาวเมืองเว้ขับกล่อมด้วยเสียงเพลงพื้นบ้านจากสาวชาวเว้ที่ดั่งเช่นที่เคยเล่นเพลงถวายจักรพรรดิเมื่อครั้งอดีต

เช็คอินเข้าโรงแรม Huong Giang Hotel & Resort (4 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 2             ไหว้พระเจดีย์เทียนหมู่-หาดลังโก-นครดานัง-หมู่บ้านนอนเนือก–เมืองฮอยอัน-เรือกระด้ง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ โรงแรม

นำคณะไหว้พระเจดีย์เทียนหมู่ ซึ่งเป็นสถานที่ทางพุธศาสนาที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเว้

เที่ยง                รับทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) ณ  ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางกลับสู่ นครดานัง (โดยใช้เวลาประมาณ 3 ช.ม)

ระหว่างการเดินทาง นำคณะแวะชมวิวทัศ ณ หาดลังโก ซึ่งเป็นหาดทะเลที่สวยที่สุดของเวียดนาม

เดินทางถึง นครดานัง นำท่านชมฝีมือแกะสลักหินอ่อน ณ หมู่บ้านนอนเนือก

                      นำท่าน นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน หมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอันตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ในอดีตช่วงสงครามที่นี่เป็นที่พักอาศัยของเหล่าทหาร อาชีพหลักของคนที่นี่คืออาชีพประมง ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง ผู้ชายกับผู้หญิงจะหยอกล้อกันไปมานำที่พายเรือมาเคาะกันเป็นจังหวะดนตรีสุดสนุกสนาน

                    หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองฮอยอัน (Hoi An) อดีตเมืองท่าเรือการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อ 300 กว่าปีก่อน ซึ่งมีชาวจีนและชาวญี่ปุ่นเคยมาค้าขายชมบ้านเมืองเก่าแก่ได้รับการบูรณะอย่างดี

ชมพิพิธภัณพฑ์ บ้านโบราณ ชมศาลเจ้าของชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง มณฑลกวางสีชมสะพานญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นโดยชุมชนชาวญี่ปุ่นในพุทธศตวรรษที่ 23

ค่ำ                   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ  ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Adina Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า

 

วันที่ 3             ดานัง – บานาฮิลล์ – วัดหลินอึ้ง – สะพานมังกร

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่6) ณ โรงแรม

                 นำคณะขึ้น กระเช้า ชมวิวบานาฮิลล์ สู่ยอดเขาบานาอากาศหนาว นำท่านถ่ายภาพสวยๆบนยอดภูเขา ที่ สูง 1,487 เมตร  ชมพระพุทธศากะยะมุนี และ หมู่บ้านฝรั่งเศสเก่าแก่ที่นี่

เที่ยง              รับทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) ณ  ภัตตาคาร

บ่าย              หลังอาหารเชิญท่านเที่ยวต่อ บานาฮิลล์ ต่อชมวิวและถ่ายรุปใหม่ล่าสุดของบ่าน่าฮิวมือยกสะพานใหญ่อาลังการที่สุดในเวียดนามหรือเล่นเกมที่น่าตื่นเต้นที่บ่าน่าฮิว นำท่านเที่ยว ชมวัดLinhUngบนยอดเขา ไหว้องค์เจ้าแม่กวนอิม สูงที่สุดในเวียดนามและชมวิวทั้งนคาดานัง นำคณะเที่ยวชม สะพานมังกร ปลากลายเป็นมังกร สะพานความรัก

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ (มื้อที่8) ณ ภัตตาคารนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Adina Hotel (3 ดาว) หรือเทียบเท่า

เชิญท่านพักผ่อนหรือสำรวจเมือง DA NANG ยามค่ำคืน

 

วันที่ 4          ดานัง – เชียงใหม่

เช้า               รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 9) ณ โรงแรม

08.00 น        หลังจากส่งคณะที่สนามบินดานัง

10.30 น.       เหิรฟ้ากลับสู่เชียงใหม่ โดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD907

12.25 น.       เดินทางกลับถึงเชียงใหม่โดยสวัสดีภาพและประทับใจ

 

DISCOVER THE COLORFUL WORLD

หมายเหตุ  : รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 20 กิโลกรัม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

 

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง ท่านละ 700 บาท ตลอดทั้งทริป
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย แล้วแต่สินน้ำใจ

Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296