[FD] เกาะขาม-เกาะแสมสาร 3 วัน 2 คืน 
Back

Destination :

Activity : Programs Tour

Duration : มีนาคม – เมษายน 2563

เกาะขาม-เกาะแสมสาร สวนนงนุช สวนสวยตระการตาชมไฮไลท์ใหม่ "หุบเขาไดโนเสาร์" เดินทางไปยังสนามอู่ตะเภา โดยสายการบิน Air Asia "อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม" หาดทรายสีขาวนวล "เกาะแสมสาร" เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาธรรมชาติ โดยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด สวนนงนุชพัทยา เขาชีจรรย์ ชมความสวยงามและสมบูรณ์ หาดนางรำ หาดนางรอง


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
คลิก Download PDF เพื่อดูรายละเอียดการเดินทาง 0 0 0 0

วันแรก             สนามบินเชียงใหม่ – สนามบินอู่ตะเภา – เกาะขาม – สัตหีบ

 

06.00 น.           คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่

08.05 น.           คณะเดินทางออกเดินทางไปยังสนามอู่ตะเภา โดยสายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD102

09.25 น.           คณะเดินทางถึงสนามบินอู่ตะเภา  มีรถตู้รอรับคณะ จากนั้นนำท่าน

เดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่ เกาะขาม อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม เป็นเกาะเล็กๆ ในอำเภอสัตหีบ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือภาคที่ 1 แบ่งเป็นสองฝั่ง คือฝั่งทิศเหนือ และฝั่งทิศใต้ โดยฝั่งทิศเหนือจะมีหาดทรายสีขาวนวล เหมาะกับลงเล่นน้ำ หรือเล่นกีฬาชายหาด ส่วนหาดฝั่งทิศใต้ เป็นหาดหินกรวดทรายหยาบ ลึกลงไปใต้ท้องทะเลฝั่งทิศใต้ มีปะการังอุดมสมบูรณ์กระจายอยู่รอบเกาะ ทั้งปะการังเขากวาง ปะการังโต๊ะ ปะการังสมอง ดอกไม้ทะเล และยังมีฝูงปลาน้อยใหญ่แหวกว่ายมาให้สัมผัสแบบใกล้ชิด รวมไปถึง กุ้ง หอย ปู เม่นทะเล และปลิงทะเล เรียกว่าดำเพลินจนตัวดำเลยทีเดียว

กิจกรรมบนเกาะ

- นั่งเรือท้องกระจก ดูปลาและปะการังใต้น้ำ (ค่าธรรมเนียม 20 บาท/คน)

-  ดำน้ำ snorkele ดำผุด ดำว่าย เล่นน้ำ ดูปะการังหน้าชายหาด (ค่าเช่าอุปกรณ์ 50 บาท/ท่าน)เดินขึ้นเขา ไปชุดชมวิวตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ

ข้อปฏิบัตินักท่องเที่ยวในการเยี่ยมชมเกาะ

1.        อุทยานใต้ทะเลเกาะขามขอสงวนสิทธิ์โดยไม่แจ้งล่วงหน้าในการเดินทางไปเกาะ กรณีที่สภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยอย่างกะทันหัน

2.        การท่องเที่ยวเป็นเชิงอนุรักษ์ โดยเน้นการชื่นชมธรรมชาติอย่างแท้จริง และไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวพักแรมบนเกาะ

3.        บนเกาะมีอาหาร น้ำดื่มและขนมขบเคี้ยวจำหน่ายราคาปกติ

4.        ไม่อนุญาตให้นำอาหารที่บรรจุในกล่องโฟม หรือเครื่องดื่มที่เป็นขวด/แก้ว ขึ้นไปบนเกาะ

5.       ไม่แนะนำให้ซื้ออาหารไปจากบนฝั่ง เพราะอาหารบางชนิด จะส่งกลิ่นรบกวนผู้อื่น และบางชนิดเป็นอาหารที่แมลงวันชอบ ประกอบกับเป็นภาระในการหอบหิ้ว ซึ่ง จะไม่สะดวกในการขึ้นเรือ ลงเรือ แต่หากจำเป็น กรุณานำอาหารไปแค่เพียงพอต่อการรับประทานเท่านั้น เพราะอาหารส่วนที่เหลือจะไปเพิ่มปริมาณขยะบนเกาะ

6.        ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดขึ้นไปบนเกาะ

7.        จำกัดการชมปะการัง กรณีน้ำทะเลมีระดับลดลงจนเป็นอันตรายต่อปะการัง

8.        ห้ามสัมผัส จับต้อง หรือเหยียบย่ำปะการัง ตลอดจนห้ามเก็บเปลือกหอย ซากหิน ปะการัง หรือพืชพรรณไม้บนเกาะ

9.        กรุณารักษาช่วยรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ไม่นำวัสดุที่เป็นอันตรายต่อสภาพแวดล้อมขึ้นไปบนเกาะ

10.      การอาบน้ำ งดใช้สบู่และแชมพู เมื่อเดินทางกลับขอให้ช่วยเก็บขยะหรืองสิ่งของเหลือใช้ที่ท่านนำมากลับไปทิ้งบนฝั่งด้วย

                    ** อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย **

16.00 น.          คณะท่านออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เพื่อกลับสู่ฝั่ง

                    (คนขับรถจะชื้อตั๋วเรือให้ลูกค้าเที่ยวเองได้บนเกาะตามเวลาที่ได้ตั๋ว คนขับไม่ได้ข้ามไปด้วย รอรับ - ส่งคณะท่านที่ฝั่ง)

                    ** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ** นำท่านแวะทานอาหารก่อนเข้าสู่ที่พัก

จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ...... พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง          เกาะแสมสาร – สัตหีบ

07.30 น           รถรอรับคณะท่าน ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อเดินทางสู่เกาะแสมสาร เกาะแสมสาร มีลักษณะเป็นรูปทรงยาวรี ขนาดพื้นที่โดยรวมประมาณ 5 ตารางกิโลเมตรเกาะหนึ่งที่ขึ้นกับอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี อยู่ทางทิศใต้ของ แหลมแสมสาร ออกไปประมาณ2 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากฝั่งของอำเภอสัตหีบไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประมาณ 8 กิโลเมตร โดยมีเนื้อที่บนเกาะ ทั้งหมดจำนวน 2738 ไร่ 3 งาน 36 ตารางวา เป็นเกาะที่มีเกาะแสมสาร เป็น 1 ใน 9 เกาะ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ (รู้จักกันในนามของ อพ.สธ. ) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด จึงเปิดให้เกาะนี้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตาม แนวทางของสมเด็จพระเทพฯ ที่ว่าอยากให้เยาวชนได้ศึกษาธรรมชาติ โดยใกล้ชิดกับธรรมชาติมากที่สุด นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการปลูกจิตสำนึกใน การอนุรักษ์ ธรรมชาติให้กับเยาวชน เพื่อให้ มีใจในการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างแท้จริง เป็นเกาะที่สามารถเที่ยวได้แบบไปเช้าไปเย็นกลับมีกิจกรรม ต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคายัคดำน้ำดูปะการังโดยมีจุดดำน้ำ 2 จุด หรือใครไม่อยากลงน้ำก็มีเรือท้องแบน แบบกระจกก็จะหมุนเวียนตามคิว พาเราไป ชมประการัง ปั่นจักรยานชมเส้นทางธรรมชาติ

เกาะแสมสารประกอบด้วยชายหาดทั้งหมด 5 หาด ได้แก่

หาดเทียน    อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะแสมสาร
หาดแหลมฝรั่ง    อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะแสมสาร
หาดเตยและหาดกรวด    อยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเกาะแสมสาร
หาดลูกลม    อยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะแสมสาร

บนเกาะแสมสารมีชายหาดที่สามารถเล่นน้ำและดำน้ำได้ 2 ชายหาด  คือหาดเทียน และหาดลูกลม หาดเทียน คือ หาดซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือ ส่วนหาดลูกลม จะอยู่อีกฝั่งซึ่งต้องนั่งรถไปอีก โดยมีรถรับส่งฟรีระหว่างสองเกาะใช้เวลาเดินทางไม่ถึง 5 นาที หาดลูกลม เป็นชายหาดที่สวยที่สุดของเกาะ มีทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลสีฟ้าใส มีจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวทะเลในมุมสูง ได้อย่างงดงาม 

ค่าใช้จ่ายบนเกาะแสมสาร ค่ารถรับส่งบนเกาะ ฟรี, ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ค่าเสื้อชูชีพ ค่าใช้จ่าย 50 บาท, ค่านั่งเรือท้องกระจกดูปะการัง ค่าใช้จ่าย 20 บาท, เช่าปั่นจักรยาน ชมเส้นทางธรรมชาติ 10 บาท, ค่าเตียงผ้าใบ 20 บาท, เช่าเรือคายักมาพายเล่น ชั่วโมงละ 100 บาท มีจุดชมวิวมุมสูงของหากลูกลม เกาะแสมสาร มีห้องน้ำอาบน้ำสุขา ฟรี แต่ห้ามใช้แชมพู ยาสระผม ครีมอาบน้ำ สบู่ เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีทั้งหลายลงสู่ท้องทะเล

ข้อห้ามของเกาะแสมสาร

- ห้ามนำแอลกอฮอล์เข้ามาภายในพื้นที่เกาะ

- ห้ามใส่บิกินี่บนเกาะ

- ห้ามคนต่างชาติข้ามไปเกาะโดยไม่มีคนไทยไปด้วย

** อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย **

16.00 น.           คณะท่านออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือ เพื่อกลับสู่ฝั่ง
                     (คนขับรถจะชื้อตั๋วเรือให้ลูกค้าเที่ยวเองได้บนเกาะตามเวลาที่ได้ตั๋ว คนขับไม่ได้ข้ามไปด้วย รอรับ - ส่งคณะท่านที่ฝั่ง)

                     ** อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ** นำท่านแวะทานอาหารก่อนเข้าสู่ที่พัก

 จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ...... พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สาม             สวนนงนุชพัทยา  - เขาชีจรรย์  - หาดนางรำ – หาดนางรอง – สนามบินอู่ตะเภา – สนามบินเชียงใหม่ 

                      ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางเที่ยวชม สวนนงนุชพัทยา  เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2523 พร้อมจัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย จากนั้นก็ได้มอบให้แก่ทายาทเข้ามาพัฒนาบริหารจัดการ จนกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เก็บรวบรวมพันธุ์ไม้เขตร้อนมากกว่า 18,000 ชนิด เป็นศูนย์กลางของสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก ภายใต้แนวคิดรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน และเป็นสวนสำหรับทุกคนบนโลกใบนี้ อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่ นั่นก็คือ “หุบเขาไดโนเสาร์” ในปี พ.ศ.2560 ทางสวนนงนุชได้มีการปรับแต่งพื้นที่บริเวณรอบสวนฝรั่งเศสใหม่ในลักษณะของหุบเขา เพื่อที่จะตกแต่งด้วยต้นไม้และปูนปั้น โดยทดลองปั้นไดโนเสาร์ชนิดแรกในสวนนั่นก็คือ ไทรเซอราทอปส์ ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยวชื่นชอบและสนใจเข้ามาถ่ายรูป จึงทำให้สวนนงนุชได้เนรมิตหุบเขานี้ให้กลายมาเป็นหุบเขาไดโนเสาร์ ภายใต้ความคิดที่ว่า ไดโนเสาร์ทุกตัวจะมาจากข้อมูลอ้างอิงรูปลักษณ์ที่เหมือนที่สุดเท่าที่จะทำได้ สายพันธุ์จะต้องหลากหลายและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ขนาดเท่ากับฟอสซิลที่มีการบันทึกไว้ตามจริง รายการนี้รวม 1. ชมสวนลอยฟ้า  2. นั่งรถชมสวนไดโนเสาร์ 3. อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ไทย

                    จากนั้นนำท่านแวะเยี่ยมชม เขาชีจรรย์ ถูกสร้างขึ้นมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งทรงเสียดาย เขาชีจรรย์ที่มีภูมิทัศน์ ยิ่งใหญ่สง่างามตามธรรมชาติ แต่กำลังถูกระเบิดทำลายทุกวัน จึงทรงดำริที่จะอนุรักษ์เขาชีจรรย์ให้คงชื่ออยู่คู่กับเขาชีโอนซึ่งมีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตสังฆาวาสของวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ด้วยการสร้าง พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผาเขาชีจรรย์ให้เป็นปูชนียสถานสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งปางมารวิชัย เลียนแบบ พระพุทธนวรา ชบพิตรศิลปะสุโขทัยผสมล้านนา ขนาดความสูง 109 เมตรหน้าตักกว้าง 70 เมตรฐานบัวหรือบัวบัลลังค์ สูง 21 เมตรรวมความสูงขององค์พระและบัลลังค์ ทั้งสิ้น 130 เมตรเป็นแบบนูนต่ำ โดยระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุ ญาตพระราชทาน นามพระพุทธรูปว่า" พระพุทธมหาวชิร อุตตโมภาสศาสดา " มีความหมายว่า " พระพุทธเจ้าทรงเป็นศาสดาที่รุ่งเรื่องสว่างประเสริฐ ดุจดังมหาวชิระ "

                       จากนั้นนำท่านพักผ่อน ณ หาดนางรำ - หาดนางรอง อยู่ภายในท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี หาดนางรำ เป็นหาดที่มีความสวยงามและสมบูรณ์แห่งหนึ่งในฝั่งทะเลอ่าวไทยแถบตะวันออก โดยมีความยาวประมาณ 200 เมตร สุดปลายหาดจะเป็น แหลมนางรำ มีรูปปั้นตัวละครในเรื่องพระอภัยมณี เดินต่ออ้อมต่อไปอีกนิดจะเป็น หาดนางรอง ซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้กัน โดยถือเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านท้องถิ่น เพราะมีความเงียบสงบ น้ำทะเลมีความสะอาดใส หาดทรายสีขาวนวลสวย เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว แถมยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งบริการร้านอาหารและที่พักสำหรับผู้ที่ต้องการค้างแรม พร้อมกิจกรรมชายหาด เช่น ดำน้ำดูปะการัง พายเรือคายักและบานาน่าโบ๊ท 

ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางสู่สนามบินอู่ตะเภา

19.25 น.              คณะเดินทางกลับกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ 103

20.20 น.              คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ ..... สิ้นสุดรายการทัวร์

 

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถตู้ นำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเรื่อ ไป – กลับ เกาะขามและเกาะแสมสาร
 • ค่าเข้าชมสวนนงนุช + อาหารกลางวัน
 • ค่าบริการนำเที่ยว พร้อมบัตรเข้าชม ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน ท่านละ  1,000,000  บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินแอร์เอเชีย  เส้นทาง เชียงใหม่  – อู่ตะเภา – เชียงใหม่
 • ค่าอาหารเช้า , กลางวัน , เย็น ไม่รวมในรายการ
 • ค่ากิจกรรมอื่นๆเพิ่มบนเกาะ ลูกค้าจ่ายเพิ่มเอง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 • ค่าทิปพนักงานคนขับรถแล้วแต่สินน้ำใจ
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 


Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296