[STD] ทริปกรุงเก่า พระนครศรีอยุธยา 3D2N 
Back

Destination :

Activity : Programs Tour

Duration : เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2563

เดินทางโดยรถไฟ กรุงเก่าพระนครศรีอยุธยา ตามรอยออเจ้า ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา วัดพุทไธศวรรย์ วัดไชยวัฒนาราม ไปเที่ยววัดต่างๆในอยุธยา ซึ้งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีความสวยงามอย่างมาก


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 27 - 29 มีนาคม 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 10 - 12 เมษายน 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 10 - 12 กรกฎาคม 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 7 - 9 สิงหาคม 2563 5,900 1,000 5,900 5,900
วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 5,900 1,000 5,900 5,900

 วันแรก                    เชียงใหม่  – พระนครศรีอยุธยา

16.00 น.                  พร้อมกัน ณ สถานีรถไฟเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการเดินทาง (เดินทางโดยรถไฟด่วนพิเศษ ชั้น 1

                            รถไฟตู้นอน 2 ชั้น)

17.00 น.                  เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง                  วัดใหญ่ชัยมงคล – วัดพนัญเชิงวรวิหาร – วัดพุทไธศวรรย์ – วัดไชยวัฒนาราม – วัดกษัตราธิราชวรวิหาร –วัดหน้าพระเมรุ – วัดธรรมมิกราช – วัดมหาธาตุ – วิหารพระมงคลบพิตร

 

04.24 น.                  เดินทางถึงจุดหมาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เช้า                          แวะรับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดใหญ่ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคล เดิมชื่อ "วัดป่าแก้ว" หรือ "วัดเจ้าไท" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะพระนคร เป็นวัดที่เก่าแก่วัดหนึ่ง สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น วัดนี้เดิมพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างเมื่อ พ.ศ. 1900 สำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์ จุดเด่นของวัดได้แก่เจดีย์องค์ใหญ่ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในครั้งที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ไหว้หลวงพ่อโต หรือซำปอกง พระพุทธรูปปูนปั้นปามารวิชัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหน้าตักกว้าง 20.17 เมตร สูง 19 เมตร ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ให้บูรณะใหม่ทั้งองค์ พร้อมถวายพระนามว่า "พระพุทธไตรรัตนายก" เมื่อไปถึงอย่าลืมห่มผ้าหลวงพ่อซึ่งเป็นไฮไลท์ของวัดพนัญเชิงวรวิหารที่ใครมาต้องห่มผ้าหลวงพ่อสักครั้ง

                               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพุทไธศวรรย์ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกสร้างขึ้นบริเวณที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองอพยพมาสร้างเมืองใหม่เดิมบริเวณนี้เรียกว่า "เวียงเล็ก" หรือ "เวียงเหล็ก" ซึ่งเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง เป็นพระอารามหลวงสำคัญในยุคต้นกรุงศรีอยุธยาภายใต้ศิลปะแบบขอมรวมอายุนับตั้งแต่ปีก่อถึงปัจจุบัน 665 ปี (พ.ศ. 2561) เป็นอีกวัดที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายหลังจากกรุงแตก ภายในวัดมีสิ่งที่น่า สนใจ คือ พระปรางค์ประธานองค์ใหญ่เป็นศิลปะแบบอยุธยาตอนต้นผสมศิลปะขอม มีระเบียงล้อมรอบ ภายในประดิษฐานพระปูนปั้นนับร้อยองค์

                              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไชยวัฒนาราม วัดโบราณที่สร้างมามากกว่า 300 ปี สร้างขึ้นสมัยพระเจ้าปราสาททอง สมัยอยุธยาตอนปลายบริเวณ ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทางฝั่งตะวันตกนอกเกาะเมือง สิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดในวัดคือ "พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ" ปรางค์ประธานที่ตั้งอยู่บริเวณกลางวัดพอดี มีลักษณะเป็นปรางค์จัตรุมุข และ"ระเบียงคต" เป็นส่วนที่เชื่อมต่อเมรุ (อาคารทรงยอดแหลมที่อยู่รายรอบพระปรางค์ประธานทั้ง 8 หลัง)ทั้ง 4 ทิศเข้าด้วยกัน โดยที่ระเบียงคตนี้จะมีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยเก่าแก่ตั้งอยู่มากกว่า 100 องค์ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นแบบโบราณอายุเป็นร้อย ๆ ปี นอกจากบรรยากาศที่สวยงามของวัดโบราณแล้วท่านสามารถเช่าชุดไทยพร้อมเครื่องประดับบริเวณหน้าวัด ฝั่งตรงใส่เพื่อตามรอยออเจ้า ละครบุพเพสันนิวาส                       

 (ไม่รวมค่าเช่าชุดไทย ราคาประมาณ 200-250บาท)

วัดไชยวัฒนารามเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญของประเทศไทย และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงมีกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 •  ห้ามนั่งและปีนป่ายขึ้นโบราณสถาน
 •  ห้ามหยิบหรือเก็บโบราณวัตถุกลับบ้าน
 •  ห้ามสัมผัสในจุดที่มีการแจ้งเตือน เพราะอาจจะเป็นจุดที่บอบบางจนเกิดความเสียหายได้ง่าย
 •  ห้ามขีดเขียนพื้น กำแพงบริเวณโบราณสถาน และบนโบราณวัตถุ
 •  ไม่เคลื่อนย้ายสิ่งต่าง ๆ ภายในโบราณสถาน
 •  ไม่นำอาวุธ วัตถุระเบิด วัตถุเชื้อเพลิง หรือสารเคมีอันจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโบราณสถาน
 •  ไม่ทิ้งขยะไว้ในบริเวณโบราณสถาน หรือสถานที่ที่ไม่ใช่ที่ทิ้งขยะ
 •  ไม่กระทำการใด ๆ ภายในโบราณสถาน อันเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเป็นที่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี หรือลบหลู่ดูหมิ่นศาสนา และวัฒนธรรม หรือก่อความรำคาญแก่ผู้อื่นที่เข้าชม โดยผู้ใดละเมิดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

                              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกษัตราธิราชวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  นอกเกาะเมืองทางด้านทิศตะวันตก ตรงข้ามกับวังหลังหรือวังสวนหลวง เดิมชื่อ "วัดกษัตรา" หรือ "วัดกษัตราราม" สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มีพระปรางค์เป็นประธานของวัด ในสมัยรัชกาลที่ 1 เจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวัง และกรมขุนอิศรานุรักษ์ (เกศ) ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ทั้งพระอาราม

เที่ยง                        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เรือนรับรอง

                             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดหน้าพระเมรุ ที่ตั้งของวัดนี้เดิมเป็นสถานที่สำหรับสร้างพระเมรุถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งสมัยอยุธยาตอนต้น ต่อมาจึงได้สร้างวัดขึ้น มีตำนานเล่าว่าพระองค์อินทร์ในรัชกาลสมเด็จพระรามาธิบดีที่2 ทรงสร้างวัดนี้เมื่อ พ.ศ. 2046 วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สมเด็จพระมหาจักรพรรดิเมื่อครั้งทำศึกกับพระเจ้าบุเรงนองได้มีการทำสัญญาสงบศึกเมื่อพ.ศ. 2106 ได้สร้างพลับพลาที่ประทับขึ้นระหว่างวัดหน้าพระเมรุกับวัดหัสดาวาส ภายในพระอุโบสถของวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานที่มีนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วยสำริด และทรงเครื่องแบบเหมือนกษัตริย์ ถือเป็นพระพุทธรูปแบบทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ปรากฏมาจนถึงปัจจุบัน วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลายและยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดธรรมมิกราช เดิมชื่อ วัดมุขราช ตั้งอยู่ใน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ติดกับพระราชวังโบราณ และวัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบันยังเป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาและปฏิบัติธรรมอยู่

                            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดมหาธาตุ เป็นหนึ่งในวัดในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร เป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่สำคัญที่สุดในกรุงศรีอยุธยาจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ มีพระประธาน คือ พระมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ นับว่าเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีลักษณะงดงามเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของกรุงศรีอยุธยาและเป็นที่เคารพสักการะมานานนับร้อยๆ ปี

                            จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมอโยธยา ริเวอร์ไซด์  หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)

เย็น                        รับประทานอาหารเย็น ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

                            จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม                  พระนครศรีอยุธยา – ตลาดหลวงปู่ทวด อยุธยา – เชียงใหม่

เช้า                         รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

 

                            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดหลวงปู่ทวด อยุธยา ตั้งอยู่ที่บริเวณโครงการพุทธอุทยานมหาราชหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ ถนนสายเอเชีย กิโลเมตรที่ 44 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่กว่า 4 ไร่ อนาคตอันใกล้ที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์รวม OTOP OUTLET ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (หอศิลป์กรุงสยาม 3 มิติ ไม่รวมค่าใช่จ่ายในการเข้าชม)

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 

                            ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อกลับสู่เชียงใหม่

                            นำท่านแวะทาน ราดหน้าซุปเปอร์ ณ จำหวัดลำปาง

                            เดินทางถึงยังเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ

“DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

อัตราค่าบริการ / ท่าน (สำหรับ คณะ 20 ท่าน) ขึ้นไป

ท่านละ

ราคาทัวร์ 

5,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่ม

1,000 บาท

อัตรานี้รวม

 • รถไฟเชียงใหม่-อยุธยา รถไฟด่วนพิเศษ ชั้น 1 แบบตู้นอน 2 ชั้น
 • ค่ารถบัส 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน บริการนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามรายการ (ห้องพัก 2 - 3 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่เข้าพัก)
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าไกด์บริการนำเที่ยว ตลอดรายการ
 • ทิปไกด์และคนขับ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 อัตรานี้ไม่รวม

 • รายการอาหารนอกเหนือในโปรแกรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เครื่องดื่มในห้องพัก MiniBar  เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์


Tag :  Join Tour   ยุโรป   เมียนมา   เกาหลี   ฮ่องกง   ไต้หวัน   จีน   มัลดีฟส์  Sukhothai  Samui  Phuket  Pattaya  Pai  Lampang  Hua Hin  Chiang Rai  Chiang Mai   Ayutthaya 
 พัทยา  น่าน  ลำปาง  เชียงราย  เชียงคาน  อุดรธานี  Trad  Phuket   Krabi  Lipe  Kanchanaburi   Chiangmai  Samui 
  ??   China   Hua Hin   India   Korea   Maldives   Singapore  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ???????  ???????  ????????  ????????  ?????????  ??????????  ??/??  Air Ticket  Asia\'s Top 10 best tourist city  Beijing   Best Leisure City  Bhutan  Biggest travel agency in Chingmai   Buddhist culture in Northern Thailand  Buddhist learning  Bus Rental   Car Rental  Cheap hotel in Chiangmai  Chiangmai tour  Chiangmai Adventure tour   chiangmai travel  Chiangmai Travel Agent  Chiangrai tour  Chon Buri  Domestic Air Ticket  Dubai  Enjoy the slow life  Europe  Flight ticket Booking  Golden Triangle  Group Tour  Hong Kong   Hotel Booking  Hotel in Chiangmai  Inbound Tour  Incentive tour  International Air Ticket  Japan  Kanchanaburi  Krabi  Kunming  Kuomintang Military offspring  Lampang Tour   Lanna kingdom  Lipe  Macau  Meeting & Conference   Multicultural city  Muslim Tour   Myanmar   Nakhon Ratchasima   Northern Thai land style  Northern tour  Outbound Tour  Package Tour  Pai maehongson tour   Phuket   Promotion  Ratchaburi  Samui   Shanghai   Sib song Panna  Standard Tour  Sukhothai Tour  Taiwan  Teresa Teng  Teresa Teng Favorite place  Teresa Teng with city  The city of Elegant soften  The city of little fresh  The Pearl of Northern Thailand  The Rose of Northern Thailand  The story of city  The world\'s best tourist destination  Tour Chiangmai  Tour Package  Tour Package  tourism supply  Transfer  travel  Travel Agency  Travel agency in Thailand   Travel Thailand  Trip  Van Rental  Vietnam  Visa  Yunnan descendants  กระบี่ทัวร์  กาญจนบุรีทัวร์  ข้อมูลการท่องเที่ยว  ข้อมูลวีซ่า  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์   จองโรงแรม ที่พัก เชียงใหม่   จองโรงแรมต่างประเทศราคาพิเศษ  จัดกรุ๊ปทัวร์  จัดประชุมและสัมมนา  จัดประชุมและสัมมนาศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่  จัดประชุมและสัมมนาเชียงใหม่  จัองโรงแรมต่างประเทศ  จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว บินตรงเชียงใหม่  จีน  ฉางซา จางเจียเจี้ย บินตรงเชียงใหม่  ชลบุรีทัวร์  ญี่ปุ่น  ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินราคาถูก  ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ  ตั๋วโปรโมชั่น  ทราเวล  ทริปเชียงใหม่  ทัวร์คุณภาพเชียงใหม่  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จีน  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ญี่ปุ่นบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์ดูไบ  ทัวร์ต่างประเทศ  ทัวร์ต่างประเทศบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์ต่างประเทศราคาประหยัด  ทัวร์ทะเล  ทัวร์ทั่วโลก  ทัวร์บาหลี  ทัวร์ปักกิ่ง  ทัวร์พม่า  ทัวร์ภาคเหนือ  ทัวร์ภูฏาน  ทัวร์มัลดีฟ  ทัวร์มาเก๊า   ทัวร์มาเลเชีย  ทัวร์ยุโรป  ทัวร์รถ  ทัวร์ราคาพิเศษ  ทัวร์ลำปาง  ทัวร์สิงคโปร์  ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก  ทัวร์สิบสองปันนา  ทัวร์อินเดีย  ทัวร์ฮ่องกง  ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เกาหลี  ทัวร์เกาหลี ราคาถูก  ทัวร์เกาหลีบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เชียงราย  ทัวร์เชียงใหม่  ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์เวียดนาม  ทัวร์เหมาลำ  ทัวร์เหมาลำจีนบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์โปรโมชั่น  ทัวร์ในประเทศ  ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวันบินตรงเชียงใหม่  ทััวร์ปาย  ทััวร์แม่ฮ่องสอน  บริการทำวีซ่า  บริษัททัวร์เชียงใหม่  ปักกิ่ง  พม่า  ภูเก็ตทัวร์  ราชบุรีทัวร์  วีซ่า  สิงคโปร์  หลีเป๊ะทัวร์  หัวหินทัวร์  ฮ่องกงดิสนีย์แลน  ฮ่องกงมาเก๊า  เกาหลี  เกาะสมุยทัวร์   เช่ารถตู้   เช่ารถบัส   เช่ารถเชียงใหม่  เชียงใหม่ ทราเวล  เที่ยวกระบี่  เที่ยวจีน  เที่ยวจีนราคาประหยัด  เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว  เที่ยวต่างประเทศ  เที่ยวทะเลราคาประหยัด  เที่ยวทะเลใต้  เที่ยวทั่วโลก  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวพม่าบินตรงเชียงใหม่  เที่ยวมาเก๊า  เที่ยวมาเลเชีย  เที่ยวรอบโลกออกจากเชียงใหม่  เที่ยวสิงคโปร์  เที่ยวฮอกไกโด  เที่ยวฮ่องกง  เที่ยวเกาหลี  เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน  เที่ยวเหนือ  เที่ยวโตเกียว  เที่ยวโอซาก้า  เหมาตรุษจีนบินตรงเชียงใหม่  แพ็คเกจทัวร์  แพคเกจทัวร์กระบี่ราคาถูก  แพคเกจทัวร์เกาะช้างราคาถูก  โปรแกรมทัวร์  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่  โรงแรมราคาถูกเชียงใหม่ 
Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296