[STD] ทริปดีดี เชียงใหม่-เชียงราย ทำบุญ 9 วัด เสริมดวง เสริมบารมี 2D1N 
Back

Destination :

Activity : Programs Tour

Duration : เดือนมีนาคม-สิงหาคม 63

เชียงใหม่ - เชียงราย - แม่สาย นมัสการวัดพระธาตุดอยเวา วัดหิรัญญาวาส วัดร่องเสือเต้น วัดร่องขุ่น ซื้อของฝาก ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย ณ ตลาดแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 4 – 5 เมษายน 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 18 – 19 เมษายน 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 2 - 3 พฤษภาคม 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 2,500 1,000 2,500 2,500
วันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 2,500 1,000 2,500 2,500

 วันแรก                  เชียงใหม่ –  เชียงราย – แม่สาย – วัดพระธาตุดอยเวา – ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก - วัดหิรัญญาวาส –วัดร่องเสือเต้น – วัดห้วยปลากั้ง - วัดพระแก้ว – อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายฯ – วัดพระธาตุดอยเขาควาย 

07.00 น.               พร้อมกัน ณ บริษัท สแตนดาร์ด ทัวร์ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการ  เดินทางเดินทางโดยรถตู้ หรือรถบัสปรับอากาศ เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงราย

                            ระหว่างทางแวะ พักเข้าห้องน้ำ และทำกิจธุระส่วนตัว (จุดพักรถ โป่งน้ำร้อนแม่ขะจาน)

                            จากนั้นเดินทางต่อ สู่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย “เหนือสุดของประเทศไทย” นำท่านนมัสการวัดพระธาตุดอยเวา  สร้างขึ้นใน พ.ศ.296 ในรัชสมัยพระองค์เวา รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์สิงหนวัติ ผู้ครองนครโยนกนาคพันธุ์ โดยชื่อนั้นได้นำมาจากพระนามของพระองค์เวา ต่อมาพระธาตุเจดีย์ได้พังลงตามกาลเวลา ซึ่งในตอนนั้นคฤหบดีอำเภอแม่สาย ได้ร่วมกับ พระภิกษุดวงแสง รัตนมณี พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา และกรมศิลปากร จึงร่วมกันจัดสร้างขึ้นใหม่ ในการขุดแต่งครั้งนั้น พบผอบหินสีดำ ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 5 พระองค์ จึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานในองค์พระธาตุดังเดิม ซึ่งมีการวางศิลาฤกษ์ในวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2494 และสร้างเสร็จพร้อมฉลองสมโภชพระธาตุในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2498 โดยมีพุทธบริษัททั้งสองประเทศเดินทางมาร่วมงานอย่างคับคั่ง เพราะถือว่าเป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านสำหรับความสำคัญของวัดพระธาตุดอยเวานั้น นอกจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระธาตุดอยเวา พระธาตุที่เชื่อกันว่า มีความเก่าแก่เช่นเดียวกับพระธาตุดอยตุงแล้ว พระธาตุดอยเวายังตั้งอยู่บนยอดดอยเวา แต่พระอุโบสถและเขตสังฆาวาสจะอยู่ที่เชิงดอย โดยผู้ที่จะขึ้นไปนมัสการต้องเดินขึ้นบันไดไปนมัสการ ขณะที่การจัดประเพณีนมัสการพระธาตุในทุกๆ ปีนั้น จะมีในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 เหนือ หรือตรงกับเดือน 3 ใต้ คือ “วันมาฆบูชา” และมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุในวันสงกรานต์ของทุกปี

เที่ยง                    รับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารโรงแรมวังทองแม่สาย

บ่าย                     อิสระให้ท่านได้ซื้อของฝาก ของที่ระลึก ตามอัธยาศัย ณ ตลาดแม่สาย - ท่าขี้เหล็ก ตลาดชายแดนไทย-พม่า จำหน่ายสินค้านานาชนิด ประเภทอัญมณี พลอยสี ทับทิม หยก เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้าแฟชั่นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า เสื้อกันหนาว  อาหารทะเลแห้ง เหล้าบุหรี่ ของเล่นเด็ก ผ้าห่ม ของใช้ ของกิน ขนม ฯลฯ ราคาตั้งแต่หลักสิบถึงหลักพัน ส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากประเทศจีน สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ วัดหิรัญญาวาส เที่ยวชม พระเจ้าอินทร์สาน พระสานด้วยไม้ไผ่ องค์ใหญ่ที่สุดในโลกพระสิงห์สานชนะมาร เป็นลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชียงแสน (โบราณ) ที่ทำจากไม้ไผ่ชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดมาจากประเทศพม่า อยู่บนภูเขาสูงมีชื่อตามท้องถิ่นว่า "ไม้มุง" นำมาจักสานเป็นองค์พระซึ้งใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีขนาดหน้าตักกว้าง 9.9 ศอก ถือว่าเป็นพระไม้ไผ่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก องค์พระสานนี้ หลังจากสานเสร็จจะทาด้วยน้ำยางรักมีลักษณะเป็นสีดำ เพื่อเป็นการรักษาเนื้อไม้ให้อยู่คงทนถาวรยาวนาน พระไม้ไผ่สานนี้นิยมสานในประเทศพม่า ผู้คนในรัฐฉานมักนิยมสร้างและมักเรียกชื่อพระไม้ไผ่สานนี้ว่า "พระเจ้าอินทร์สาน" เพราะมีความเชื่อว่าพระอินทร์มาช่วยสานพระนี้โดยใช้ระยะเวลาอันสั้นเพียงคืนเดียวก็สำเร็จสำหรับพระสิงห์สานชนะมารใช้เวลาในการสานพระทั้งสิ้นเป็นเวลา 99 วัน

                          จากนั้นเดินทางสู่ วัดร่องเสือเต้น ถูกสร้างขึ้นเนื่องจากชาวบ้านร่องเสือเต้นไม่มีที่ทำบุญในหมู่บ้าน เวลาทำบุญในวันสำคัญต้องไปทำบุญที่วัดอื่นทำให้คนในหมู่บ้านต่างกระจัดกระจายกันไป จึงได้ร่วมกันบูรณะวัดร้างแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านร่องเสือเต้น และเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใน วันสำคัญ จึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นและให้ชื่อว่า “วัดร่องเสือเต้น” ความโดดเด่นของวันร่องเสือเต้นที่เห็นได้ชัดคือ วิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงราย นายพุทธา กาบแก้ว หรือที่คนรู้จัดในนาม สล่านก หลังจากที่จบการศึกษาใหม่ๆก็มีโอกาสได้มาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ในการสร้างวัดร่องขุ่น จนได้ซึมซับศิลปะแนวพุทธศิลป์มาจากอาจารย์เฉลิมชัย เรียกว่าศิษย์ก้นกุฏิเลยก็ว่าได้ การสร้างวิหารวัดร่องเสือเต้น สร้างขึ้นเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2548 โดยมีขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 48 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ร่วมใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จถึง 11 ปี ส่วนภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรัชมงคลบดีตรีโลกนาถ สีขาวมุกขนาดหน้าตักกว้าง 5 เมตร สูง 6.5 เมตร โดยมีพระรอดลำพูน จำนวน 88,000 องค์ และแก้วแหวนเงินทองหลายสิ่งถูกฝังอยู่ใต้พระพุทธรูปองค์นี้ รวมทั้งบริเวณพระเศียรก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก รวมทั้งยังได้รับพระราชทานนาม รัชมงคลบดีตรีโลกนาถ ทีหมายความว่า “พระพุทธเจ้าทรงเป็นมงคลเจ้าในความเป็นราชา เป็นที่พึ่งในสามโลก”

                           จากนั้นเดินทางสู่ วัดห้วยปลากั้ง เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2544 โดยคณะศรัทธาวัดห้วยปลากั้งเริ่มกันก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์ จนกระทั่งวันที่ 19 พฤศจิกายน 2548 ได้มีพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโสได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมและเริ่มมีการก่อตั้งศาสนวัตถุ เริ่มตั้งแต่กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ หอฉัน เจดีย์และเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ทางสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้มีประกาศแต่งตั้งให้เป็นวัดโดยชื่อว่า วัดห้วยปลากั้ง โดยมีพระอธิการพบโชค ติสฺสวํโส เป็นเจ้าอาวาสรูปแรก ปัจจุบันวัดห้วยปลากั้งเป็นวัดที่มีศรัทธาจากต่างจังหวัด ต่างประเทศ เข้ามากราบไหว้นมัสการ และปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก ถือเป็นจุดกำเนิดพุทธศาสนาในเชียงรายแห่งหนึ่งที่สำคัญ ภายในวัดยังมีพระมหาพบโชคธรรมเจดีย์ 9 ชั้น ภายในมีพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมจำลองแกะสลักจากไม้หอม และแต่ละชั้นจะมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่

                           จากนั้นแวะเที่ยวชม วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ถนนไตรรัตน์ ใจกลางเมืองเชียงราย วัดนี้เองที่ได้ค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน ตามประวัติเล่าว่า เมื่อปี พ.ศ. 1897 ในสมัย พระเจ้า สามฝั่งแกน เป็นเจ้าเมือง ครองเชียงใหม่นั้น ฟ้าได้ผ่า เจดีย์ร้างองค์หนึ่ง และได้พบ พระพุทธรูปลงรักปิดทอง อยู่ภายในเจดีย์ ต่อมารักกะเทาะออก จึงได้พบว่า เป็นพระพุทธรูป สีเขียวที่สร้างด้วยหยก ซึ่งก็คือ พระแก้วมรกตนั่นเอง ปัจจุบัน วัดพระแก้ว เชียงราย เป็นที่ประดิษฐาน พระหยก ซึ่งสร้างขึ้นใหม่ ในวาระที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ 90 พรรษา เมื่อมาถึงเชียงรายแล้ว หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดเชียงรายที่ควรไป คือ อนุเสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่ถนนห้าแยกพ่อขุนเม็งราย อยู่บนถนนเชียงราย-แม่จัน (ติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยตลอดทั้งปี ทั้งกลางวันและกลางคืนจะมีผู้มาสักการบูชาหลายหมื่นคนทั้งชาวเชียงรายประชาชน จากจังหวัดอื่นๆ รวมถึงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านด้วย

                           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุดอยเขาควายแก้ว เป็นที่ประดิษฐานองค์พระบรมสารีริกธาตุและเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงรายที่มีความสวยงามและใกล้ตัวเมืองมากที่สุด ตามตำนานพื้นบ้าน เล่าว่า ประมาณ 1,000 กว่าปีล่วงมา ได้มีพระยาธรรมมิกะราช เจ้าผู้ครองเมืองเชียงรายสมัยนั้น เป็นผู้ก่อสร้างวัดพระธาตุดอยเขาควาย ขึ้นมา โดยได้นำพระบรมสารีริกธาตุ อันเป็นข้อมือนิ้วก้อยข้างซ้ายของพระพุทธเจ้าที่คณะสงฆ์เข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในดินแดนล้านนา ได้นำมาถวายให้พระยาธรรมมิกะราช จึงให้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุใส่บรรจุไว้ในองค์เจดีย์ เพื่อให้ พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้กราบไว้บูชา ต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์หลายครั้งในสมัยเชียงแสน และสมัยพ่อขุนเม็งรายมหาราช ปัจจุบันในทุกๆปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ ในวันเพ็ญเดือนแปดเป็ง ซึ่งตรงกับวันเพ็ญ วิสาขบูชา

เย็น                      รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

                          จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก เอ็ม บูทีค รีสอร์ท เชียงราย หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่สอง                ไร่เชิญตะวัน – วัดร่องขุ่น – วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ – เชียงใหม่

เช้า                       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

                          จากนั้นเดินทางไปยัง ไร่เชิญตะวัน ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งขึ้นโดยท่าน ว.วชิรเมธีหรือพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น “ศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก”(International Meditation Center) ศูนย์ วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยังเป็นที่ตั้งของ สำนักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัย มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์) โดยที่มาของชื่อ เชิญตะวันนั้นหมายถึง “เชิญธรรมะมาเป็นแสงสว่างนำทางชีวิต” ธรรมะเป็นดั่งดวงตะวัน เมื่อดวงตะวันอุทัยขึ้นมาความมืดก็อันตรธานไป ฉันใด เมื่อธรรมะอุบัติขึ้นมาในใจของผู้ใด ความหลงก็ปลาสนาการไปฉันนั้น ไร่เชิญตะวันจึงเป็นดั่งรมณียสถานในการฝึกตน เพื่อก้าวพ้นจากความมืดมนอนธการของชีวิตและบรรลุสู่ภาวะ “โชติช่วงดั่งดวงตะวัน”ภายในศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนให้เข้าชม อีกทั้งยังแอบซ่อนปริศนาธรรมไว้ให้ผู้เข้าชมได้ขบคิด เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เช่น หอศิลป์ ว.วชิรเมธี อัจฉริยะสามเณร หุ่นเหล็ก Super Hero โพธิมณฑล ในแต่ละส่วนอยู่ใกล้กันสามารถเดินชมได้จนทั่ว อิ่มอกอิ่มใจกับธรรมชาติแล้วยังได้อิ่มธรรมะอีกด้วย 

                          จากนั้นเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น (Wat Rong Khun) ออกแบบและก่อสร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งปรารถนาจะสร้างวัดให้เหมือน เมืองสวรรค์ที่มนุษย์สัมผัสได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ พ.ศ.2540 จากเดิมมีเนื้อที่3 ไร่ ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและมีผู้บริจาคคือคุณวันชัย วิชญชาคร จนปัจจุบันมีเนื้อที่9 ไร่และมีพระกิตติพงษ์ กัลยาโณ รักษาการเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่งต่อไปนี้คือ 

                          ·        ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยิ่งใหญ่ไว้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

                          ·        ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา

                               ·        พระมหากษัตริย์ : จากการเข้าเฝ้าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัย รักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน

เที่ยง                     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

                                           จากนั้นนำแวะสักการะ วัดพระธาตุแสงแก้วโพธิญาณ ตั้งอยู่บนดอย “ม่อนแสงแก้ว”แสงแก้วโพธิญาณ แปลว่า ดอกบัวที่ผุดโผล่ขึ้นพ้นน้ำ แล้วมีแสงสว่างเรืองรองเหมือนแสงแก้ว โดยพระครูบาอริยชาติ ท่านเกิดนิมิตว่า ฝนตกหนักมาก มองอะไรก็ไม่เห็น  ครูบาก็เดินหลงไปหลงมาอยู่บนภูเขาสักพัก ก็ได้เห็นป่าทั้งป่าบนภูเขา มีดอกบัวบานเต็มไปหมด มีแสงสว่างไสวสวยงาม ครูบาจึงคิดชื่อได้จากเหตุนิมิต ที่เห็นแสงเรืองรองเหมือนแสงแก้ว กลายเป็นดอกบัว อีกนัยหนึ่งคือ โพธิญาณ หมายถึง หยั่งรู้ เหมือนบัวที่ผุดโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำ แล้วเปล่งแสง คล้ายแสงแก้ว จึงได้ตั้งเชื่อว่า "วัดแสงแก้วโพธิญาณ" พุทธศิลป์และศิลปะต่างๆที่อยู่ภายในวัดแสงแก้วโพธิญาณนั้นออกแบบสถาปัตยกรรม โดย พระครูบาอริยชาติอริยจิตโต วัดแสงแก้วโพธิญาณซึ่งผสมผสานระหว่าง โลกธรรม แสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนาอย่างชัดเจน แล้วยังมีการผสานงานศิลป์ 3 รูปแบบไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนคือ ศิลปะล้านนา ศิลปะไต (ไทยใหญ่) และศิลปะพม่า ซึ่งล้วนมีนัยที่สื่อความหมายในเชิงธรรมะและแฝงหลัก "พุทธธรรม" อันลึกซึ้งเอาไว้ แทบทุกองค์ประกอบของวัด

                           จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่จังหวัดเชียงใหม่

                           เดินทางถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

                          “DISCOVER THE COLORFUL WORLD”

อัตราค่าบริการ

เดินทางโดย รถตู้  1 คัน

เดินทางโดย รถบัส 30 ที่นั่ง  1 คัน

สำหรับ 8 – 10 ท่าน

สำหรับ 20 ท่าน ขึ้นไป

ราคาทัวร์ ท่านละ

2,900 บาท

2,500 บาท

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม ท่านละ

1,000 บาท

1,000 บาท

              หมายเหตุ  : รายการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม

  • ค่าตู้ 1 คัน หรือรถบัส 30 ที่นั่ง บริการนำเที่ยวตลอดรายการ
  • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน เชียงราย ตามรายการ (ห้องพัก 2 - 3 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่เข้าพัก)
  • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
  • ค่าไกด์บริการนำเที่ยว ตลอดรายการ
  • ทิปไกด์และคนขับ
  • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

  • รายการอาหารนอกเหนือในโปรแกรม
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เครื่องดื่มในห้องพัก MiniBar  เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์


Tag :  Join Tour   จีน   มัลดีฟส์   ยุโรป   ฮ่องกง   เกาหลี   เมียนมา   ไต้หวัน  Ayutthaya  Chiang Mai   Chiang Rai  Hua Hin  Lampang  Pai  Pattaya  Phuket  Samui  Sukhothai 
  Krabi  Chiangmai  Kanchanaburi   Lipe  Phuket  Samui  Trad 
  ??   China   Hua Hin   India   Korea   Maldives   Singapore  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ???????  ???????  ????????  ????????  ?????????  ??????????  ??/??  Air Ticket  Asia\'s Top 10 best tourist city  Beijing   Best Leisure City  Bhutan  Biggest travel agency in Chingmai   Buddhist culture in Northern Thailand  Buddhist learning  Bus Rental   Car Rental  Cheap hotel in Chiangmai  Chiangmai tour  Chiangmai Adventure tour   chiangmai travel  Chiangmai Travel Agent  Chiangrai tour  Chon Buri  Domestic Air Ticket  Dubai  Enjoy the slow life  Europe  Flight ticket Booking  Golden Triangle  Group Tour  Hong Kong   Hotel Booking  Hotel in Chiangmai  Inbound Tour  Incentive tour  International Air Ticket  Japan  Kanchanaburi  Krabi  Kunming  Kuomintang Military offspring  Lampang Tour   Lanna kingdom  Lipe  Macau  Meeting & Conference   Multicultural city  Muslim Tour   Myanmar   Nakhon Ratchasima   Northern Thai land style  Northern tour  Outbound Tour  Package Tour  Pai maehongson tour   Phuket   Promotion  Ratchaburi  Samui   Shanghai   Sib song Panna  Standard Tour  Sukhothai Tour  Taiwan  Teresa Teng  Teresa Teng Favorite place  Teresa Teng with city  The city of Elegant soften  The city of little fresh  The Pearl of Northern Thailand  The Rose of Northern Thailand  The story of city  The world\'s best tourist destination  Tour Chiangmai  Tour Package  Tour Package  tourism supply  Transfer  travel  Travel Agency  Travel agency in Thailand   Travel Thailand  Trip  Van Rental  Vietnam  Visa  Yunnan descendants  กระบี่ทัวร์  กาญจนบุรีทัวร์  ข้อมูลการท่องเที่ยว  ข้อมูลวีซ่า  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์   จองโรงแรม ที่พัก เชียงใหม่   จองโรงแรมต่างประเทศราคาพิเศษ  จัดกรุ๊ปทัวร์  จัดประชุมและสัมมนา  จัดประชุมและสัมมนาศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่  จัดประชุมและสัมมนาเชียงใหม่  จัองโรงแรมต่างประเทศ  จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว บินตรงเชียงใหม่  จีน  ฉางซา จางเจียเจี้ย บินตรงเชียงใหม่  ชลบุรีทัวร์  ญี่ปุ่น  ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินราคาถูก  ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ  ตั๋วโปรโมชั่น  ทราเวล  ทริปเชียงใหม่  ทัวร์คุณภาพเชียงใหม่  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จีน  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ญี่ปุ่นบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์ดูไบ  ทัวร์ต่างประเทศ  ทัวร์ต่างประเทศบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์ต่างประเทศราคาประหยัด  ทัวร์ทะเล  ทัวร์ทั่วโลก  ทัวร์บาหลี  ทัวร์ปักกิ่ง  ทัวร์พม่า  ทัวร์ภาคเหนือ  ทัวร์ภูฏาน  ทัวร์มัลดีฟ  ทัวร์มาเก๊า   ทัวร์มาเลเชีย  ทัวร์ยุโรป  ทัวร์รถ  ทัวร์ราคาพิเศษ  ทัวร์ลำปาง  ทัวร์สิงคโปร์  ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก  ทัวร์สิบสองปันนา  ทัวร์อินเดีย  ทัวร์ฮ่องกง  ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เกาหลี  ทัวร์เกาหลี ราคาถูก  ทัวร์เกาหลีบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เชียงราย  ทัวร์เชียงใหม่  ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์เวียดนาม  ทัวร์เหมาลำ  ทัวร์เหมาลำจีนบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์โปรโมชั่น  ทัวร์ในประเทศ  ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวันบินตรงเชียงใหม่  ทััวร์ปาย  ทััวร์แม่ฮ่องสอน  บริการทำวีซ่า  บริษัททัวร์เชียงใหม่  ปักกิ่ง  พม่า  ภูเก็ตทัวร์  ราชบุรีทัวร์  วีซ่า  สิงคโปร์  หลีเป๊ะทัวร์  หัวหินทัวร์  ฮ่องกงดิสนีย์แลน  ฮ่องกงมาเก๊า  เกาหลี  เกาะสมุยทัวร์   เช่ารถตู้   เช่ารถบัส   เช่ารถเชียงใหม่  เชียงใหม่ ทราเวล  เที่ยวกระบี่  เที่ยวจีน  เที่ยวจีนราคาประหยัด  เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว  เที่ยวต่างประเทศ  เที่ยวทะเลราคาประหยัด  เที่ยวทะเลใต้  เที่ยวทั่วโลก  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวพม่าบินตรงเชียงใหม่  เที่ยวมาเก๊า  เที่ยวมาเลเชีย  เที่ยวรอบโลกออกจากเชียงใหม่  เที่ยวสิงคโปร์  เที่ยวฮอกไกโด  เที่ยวฮ่องกง  เที่ยวเกาหลี  เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน  เที่ยวเหนือ  เที่ยวโตเกียว  เที่ยวโอซาก้า  เหมาตรุษจีนบินตรงเชียงใหม่  แพ็คเกจทัวร์  แพคเกจทัวร์กระบี่ราคาถูก  แพคเกจทัวร์เกาะช้างราคาถูก  โปรแกรมทัวร์  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่  โรงแรมราคาถูกเชียงใหม่ 
Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296