[STD] ทริปพารวย เชียงใหม่ อุดร เชียงคาน 3D2N 
Back

Destination :

Activity : Programs Tour

Duration : มีนาคม - สิงหาคม 63

สัมผัสความร่มเย็นและความศักดิ์สิทธิ์ ป่าคำชะโนด วังนาคินทร์คำชะโนด พักผ่อนหย่อนใจ อำเภอเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง ที่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม ที่ "เชียงคาน" ร่วมสืบทอดวัฒนธรรม ใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้า ที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงคาน รวมทริปไกด์และคนขับ


Rate
Dates Price/Adult Single Only Children under 11 years
( Extrabed ) ( Not Extrabed )
วันที่ 6 - 8 มีนาคม 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 3 – 5 เมษายน 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 24 - 26 เมษายน 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2563 3,900 1,000 3,900 3,900
วันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2563 3,900 1,000 3,900 3,900

วันแรก                    เชียงใหม่  – อุดรธานี

18.00 น.                 พร้อมกัน ณ บริษัท สแตนดาร์ด ทัวร์ เจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ อำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระการเดินทางเดินทางโดยรถบัส 30 ที่นั่ง สำหรับคณะ 20 - 25  ท่าน เดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุดรธานี เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยบนรถ

 

วันที่สอง                 อุดรธานี – วังนาคินทร์คำชะโนด – หนองคาย - ตลาดท่าเสด็จ - เชียงคาน – ถนนคนเดินเชียงคาน – เชียงคาน

                            คณะท่านเดินทางถึงจังหวัดอุดรธานี

เช้า                         แวะรับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเช้า

 

                        นำท่านเดินทางสู่ ป่าคำชะโนด หรือ เมืองชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด หรือชาวบ้านทั่วไปเรียกว่าเกาะคำชะโนด ตั้งอยู่ระหว่างตำบลวังทอง ตำบลบ้านม่วง และตำบลบ้านจันทร์ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นเกาะขนาดใหญ่ขึ้นกลางน้ำ ในเขตบริเวณคำชะโนด มีต้นไม้ลักษณะคล้ายกับต้นมะพร้าว ต้นหมาก และต้นตาลผสมกัน ขึ้นเต็มบริเวณ มีชื่อเรียกว่า “ต้นชะโนด” ได้รับการยืนยันว่ามีอยู่เฉพาะที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น ยามที่ต้นชะโนด ต้องลมจะมีเสียง ฟังแล้วแอบน่ากลัวเล็กน้อย เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในของเกาะจะสัมผัสได้ถึงความร่มเย็น และมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ หรือปล่องพญานาคปรากฏอยู่ด้านใน  จากตำนานเล่ากันมาว่าท้าวศรีสุทโธเป็นพญานาคปกครองเมืองหนองกระแสร่วมกับท้าวสุวรรณนาค ทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนตายกันตลอดมา แต่มีข้อตกลงกันอยู่ว่า หากฝ่ายใดออกไปหากินล่าอาหารอีกฝ่ายต้องไม่ออกล่าเพราะเกรงว่าไพร่พลจะกระทบกระทั่งกัน จนอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองได้เกิดขัดข้องหมองใจกันเรื่องแบ่งปันอาหารจึงก่อสงครามต่อสู้กัน ทั้งสองฝ่ายต่างสู้รบกันอยู่นานถึง 7 ปี 7 เดือน 7 วัน เป็นเหตุให้เดือดร้อนไปทั้งสามภพ ทั้งภพบาดาล ภพมนุษย์และภพสวรรค์ ทำให้พระอินทร์เสด็จมายังหนองกระแสเข้าห้ามปรามกันทั้งสอง พระอินทร์ได้ตั้งกติกาให้พญานาคทั้งสองแข่งขันกันขุดแม่น้ำโขงและแม่น้ำน่าน ใครขุดถึงทะเลก่อนกันจะมอบปลาบึกให้เป็นรางวัล ผลปรากฏว่าท้าวศรีสุทโธเป็นฝ่ายชนะ จึงเป็นผู้ได้ปลาบึกมาไว้ยังแม่น้ำโขงแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้นปลาบึกจึงปรากฏมีเพียงในแม่น้ำโขงเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในโลก นอกจากนี้ท้าวศรีสุทโธ ยังได้ร้องขอปากปล่องประตูทางขึ้นลงเพื่อติดต่อกับเมืองมนุษย์และสวรรค์ไว้สามแห่ง โดยปากปล่องพญานาคแห่งที่หนึ่งอยู่ที่บริเวณ “พระธาตุหลวง” นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว แห่งที่สองอยู่ บริเวณ “หนองคันแท” ของประเทศธิเบต แห่งสุดท้ายคือ “เมืองคำชะโนด” ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้เรื่องราวตำนานมหัศจรรย์มากมายให้กล่าวขานชาวบ้านในละแวกนั้นมักจะพบเห็นสิ่งมหัศจรรย์ในมิติลี้ลับอยู่เสมอ หรือแม้เวลาที่เกิดน้ำท่วมใหญ่บริเวณรอบๆ ตัวเกาะจะยกตัวลอยขึ้นทั้งเกาะทำให้น้ำท่วมไม่ถึงตัวเกาะและเมื่อเวลาน้ำลดตัวเกาะก็มีลักษณะเหมือนเดิม  ปัจจุบันนี้เกาะคำชะโนดถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีชื่อเสียงของจังหวัดอุดรธานีและในระดับประเทศ ทางหน่วยงานของรัฐจึงมีการปรับปรุงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เป็นสถานที่เคารพสักการะของชาวอำเภอบ้านดุง และจังหวัดอื่นๆ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชน เป็นสิริมงคลต่อผู้มาเยือนและครอบครัว และเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่งโดยมีการเปิดตลาดขายของที่ระลึกให้ผู้มาเยือน ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานที่แห่งนี้ล้วนเกิดขึ้นได้จากแรงศรัทธาเฉพาะบุคคล เชื่อหรือไม่เชื่อนั้นแล้วแต่วิจารณญาณส่วนบุคคล แต่เพราะแรงศรัทธาจากทั่วทุกสารทิศที่เดินทางไปยังป่าคำชะโนดกันเป็นจำนวนมาก จึงทำให้คณะกรรมการวัดได้ออกกฎระเบียบ 6 ข้อได้แก่

                             1. ไม่จุดธูปเทียนบูชาในป่าคำชะโนด

                             2. ให้นำพานบายศรีหรือเครื่องเซ่นไหว้กลับ เพื่อเป็นการลดขยะ
                             3. ไม่โยนเหรียญลงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์  
                             4. งดปล่อยปลาและสัตว์น้ำลงไปในแหล่งน้ำ
                             5. ไม่ผูกผ้าแพร 7 สี
                             6. ไม่ทาแป้งหรือขัดถูต้นไม้

                            ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จังหวัดหนองคาย 

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร แดงแหนมเนือง

                          หลังทานอาหารแล้วอิสระให้ท่านชื้อของฝากตามอัธยาศัย ณ ตลาดท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย ชุมชนตลาดท่าเสด็จ เป็นแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดหนองคาย ที่มีสินค้าแทบทุกอย่างที่ต้องการ ในจังหวัดหนองคาย เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ประจำตำบล ของที่ระลึก และของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ล้วนแล้วแต่สามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ ตลาดนี้ยังเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าที่อยู่ในแถบอินโดจีน เช่นจีน เวียดนาม และยุโรปตะวันออก มีทั้งผลิตภัณฑ์ มากมาย ได้แก่ อาหารแห้ง อาหารแปรรูป ส่วนข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องครัว ผ้าทอท้องถิ่น และท่าเสด็จยังเคยเป็นด่านสำหรับคนท้องถิ่นข้ามไปยังลาว แต่หลังจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว เปิด ได้มีการย้ายด่านไปยังเชิงสะพาน คงเหลือไว้แต่เพียงท่าเรือ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เชียงคาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง) เชียงคาน อำเภอเล็กๆ ริมแม่น้ำโขง เมืองที่ยังคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม สั่งสมผ่านกาลเวลาอันยาวนานมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษกว่า 100 ปี ภาพของบ้านไม้เก่าเรียงรายทอดยาวไปตามสองฝั่งถนนริมแม่น้ำโขงความเป็นอยู่ของผู้คนอันสงบเรียบง่ายเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวที่อยากย้อนเวลากลับไปสัมผัสวิถีชีวิตเก่าๆ จากทั่วสารทิศทั้งชาวไทยเทศเดินทางหลั่งไหลกันมาอย่างไม่เคยขาด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเชียงคาน จะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. - 22.00 น. ของทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ถนนสายศิลปะที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาท่ามกลางบรรยากาศอันเรียบง่ายและเก่าเก่แห่งนี้ จะคับคั่งไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมายที่นำเอาสินค้าหลากหลายประเภททั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า และข้าวของที่ระลึกอีกมากมายที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากไอเดียสุดเก๋ นำเอาศิลปะพื้นเมืองมาดัดแปลงให้มีความทันสมัยในสไตล์น่ารัก และในสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกซึ่งเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ตลอดเส้นทางยังเต็มไปด้วยร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือแผงลอยที่มีอาหารหลากหลายให้เลือกซื้อจนละลานตา ในช่วงฤดูหนาวจะเป็นช่วงฤดูท่องเที่ยวของเมืองเชียงคาน ถนนคนเดินแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยสีสันและรอยยิ้มของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมาก **อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย ณ ถนนคนเดิน **

                             จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก เชียงคาน โฮเต็ล / เชียงคานฮิลล์รีสอร์ท หรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)

 

วันที่สาม                 เชียงคาน – ตักบาตรข้าวเหนียว – วัดป่าห้วยลาด – พระธาตุศรีสองรัก - เชียงใหม่

 

เช้า                      คณะท่านใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้า (ไม่รวมค่าชุดอาหารตักบาตร) ที่เชียงคาน ถือเป็นเอกลักษณ์ เป็นวัฒนธรรม แสดงถึงวิถีชีวิตที่มีความผูกพันธ์กับพระพุทธศาสนา ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องมาเป็นเวลานับร้อยปี ซึ่งในช่วงเวลาประมาณ 6 โมง ถึง 6 โมงครึ่ง จะมีผู้คนมารอใส่บาตรข้าวเหนียวยามเช้าเป็นประจำทุกวัน(การใส่บาตรข้าวเหนียวจะต้องสั่งจองของใส่บาตรไว้ล่วงหน้า ทางเจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมให้ กรุณาแจ้งกับไกด์)

เช้า                        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก หรือหากโรงแรมที่พักไม่มีอาหารเช้าไกด์จะพาทุกท่านไปทาน

08.00 น.                 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เชียงใหม่

 

นำท่านเดินทางเยี่ยมชม วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย วัดป่าแห่งนี้เดิมชื่อว่าสำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโม และต่อมาได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันนี้วัดป่าห้วยลาดได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของอำเภอภูเรือเลยทีเดียว ด้วยความวิจิตรตระการตาของงานประติมากรรมอันประณีตภายในบริเวณวัด ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นพระตรีมูรติ พระอินทร์ พระพิฆเนศ พญานาค และองค์เทพต่างๆ อีกมากมาย เป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่มากราบไหว้ บริเวณในวัดถูกตกแต่งเอาไว้อย่างงดงาม ทั้งงานศิลปะและการออกแบบที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว มีมุมถ่ายภาพสวยๆ คู่กับงานประติมากรรมมากมาย

เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร ฮัก ณ สบายดี อำเภอด่านซ้าย

                           จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก เป็นโบราณปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและอาณาจักรล้านช้าง รวมถึงศาสนาความเชื่อของทั้ง 2 อาณาจักร ปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป โดยมี “เจ้าพ่อกวน” เป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลองค์พระธาตุ และเป็นสื่อกลางในการประกอบพิธีกรรมติดต่อกับวิญญาณบรรพบุรุษที่สถิตอยู่ ณ พระธาตุ พระธาตุศรีสองรักมีรูปทรงสัณฐานคล้ายพระธาตุพนม มีงานนมัสการใหญ่โตทุกปีในช่วงเดือน 6 มีประชาชนเคารพนับถือมาก นอกจากนี้ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรกศิลปะธิเบตด้วย

ข้อห้ามที่ต้องปฏิบัติ เกี่ยวกับองค์เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก

 1. ห้ามใส่ชุดเสื้อผ้าสีแดง หรือสีใกล้เคียงสีแดงรวมทั้งสิ่งของสีแดงขึ้นไปบริเวณองค์เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก เพราะสีแดงหมายถึงสีเลือด สื่อถึงการรบ การยื้อแย่งชิงดี เอาแพ้เอาชนะกลายเป็นศัตรู องค์เจดีย์พระธาตุศรีสองรักแห่งนี้สร้างด้วยความรักความสามัคคีที่ทั้งสองพระนครร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งสัจจะและไมตรีดีต่อกัน
 2. ห้ามผู้หญิงขึ้นไปบนบริเวณตรงหน้าพระประธานในอุโบสถและในกำแพงแก้ว รอบองค์เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก เพราะผู้หญิงร่างกายไม่บริสุทธิ์ในแต่ละเดือน
 3. ห้ามสวมหมวก กางร่ม ใส่เสื้อผ้ากางเกงขาสั้นเหนือหัวเข่าที่ไม่สุภาพเรียบร้อย และใส่รองเท้าขึ้นไปบริเวณองค์เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก เพราะการที่เราเข้ามาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยกย่องเชิดชูบรรพบุรุษผ้สร้าง และที่สำคัญคือ เป็นการให้เกียรติตัวเองอีกด้วย
 4. ห้ามนำเด็กอายุต่ำกว่า 3 ขวบขึ้นไปบริเวณองค์เจดีย์พระธาตุศรีสองรัก เพราะเด้กอาจจะส่งเสียงดังวิ่งเล่นซุกซนเข้าไปในที่ห้ามเข้า
 5. ห้ามนำสัตว์ทุกชนิดขึ้นไปบริเวณองค์เจดีย์พระธาตุศรีสองรักเพราะสัตว์ที่นำมาอาจจะปัสสาวะเรี่ยราด และวิ่งเข้าไปในที่ห้ามเข้า ข้อห้ามทั้งหมดนี้ได้ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาโดยตลอด

  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อกลับสู่เชียงใหม่ นำท่านแวะทาน ราดหน้าซุปเปอร์ ณ จำหวัดลำปาง

อัตรานี้รวม

 • ค่ารถบัส 30 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน บริการนำเที่ยวตลอดรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามรายการ (ห้องพัก 2 - 3 ท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับห้องว่างในวันที่เข้าพัก)
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าไกด์บริการนำเที่ยว ตลอดรายการ
 • ทิปไกด์และคนขับ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในวงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • รายการอาหารนอกเหนือในโปรแกรม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว  เครื่องดื่มในห้องพัก MiniBar  เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์


Tag :  Join Tour   ยุโรป   เมียนมา   เกาหลี   ฮ่องกง   ไต้หวัน   จีน   มัลดีฟส์  Sukhothai  Samui  Phuket  Pattaya  Pai  Lampang  Hua Hin  Chiang Rai  Chiang Mai   Ayutthaya 
 พัทยา  น่าน  ลำปาง  เชียงราย  เชียงคาน  อุดรธานี  Trad  Phuket   Krabi  Lipe  Kanchanaburi   Chiangmai  Samui 
  ??   China   Hua Hin   India   Korea   Maldives   Singapore  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ??  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ???  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ?????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ??????  ???????  ???????  ????????  ????????  ?????????  ??????????  ??/??  Air Ticket  Asia\'s Top 10 best tourist city  Beijing   Best Leisure City  Bhutan  Biggest travel agency in Chingmai   Buddhist culture in Northern Thailand  Buddhist learning  Bus Rental   Car Rental  Cheap hotel in Chiangmai  Chiangmai tour  Chiangmai Adventure tour   chiangmai travel  Chiangmai Travel Agent  Chiangrai tour  Chon Buri  Domestic Air Ticket  Dubai  Enjoy the slow life  Europe  Flight ticket Booking  Golden Triangle  Group Tour  Hong Kong   Hotel Booking  Hotel in Chiangmai  Inbound Tour  Incentive tour  International Air Ticket  Japan  Kanchanaburi  Krabi  Kunming  Kuomintang Military offspring  Lampang Tour   Lanna kingdom  Lipe  Macau  Meeting & Conference   Multicultural city  Muslim Tour   Myanmar   Nakhon Ratchasima   Northern Thai land style  Northern tour  Outbound Tour  Package Tour  Pai maehongson tour   Phuket   Promotion  Ratchaburi  Samui   Shanghai   Sib song Panna  Standard Tour  Sukhothai Tour  Taiwan  Teresa Teng  Teresa Teng Favorite place  Teresa Teng with city  The city of Elegant soften  The city of little fresh  The Pearl of Northern Thailand  The Rose of Northern Thailand  The story of city  The world\'s best tourist destination  Tour Chiangmai  Tour Package  Tour Package  tourism supply  Transfer  travel  Travel Agency  Travel agency in Thailand   Travel Thailand  Trip  Van Rental  Vietnam  Visa  Yunnan descendants  กระบี่ทัวร์  กาญจนบุรีทัวร์  ข้อมูลการท่องเที่ยว  ข้อมูลวีซ่า  จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์   จองโรงแรม ที่พัก เชียงใหม่   จองโรงแรมต่างประเทศราคาพิเศษ  จัดกรุ๊ปทัวร์  จัดประชุมและสัมมนา  จัดประชุมและสัมมนาศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่  จัดประชุมและสัมมนาเชียงใหม่  จัองโรงแรมต่างประเทศ  จางเจียเจี้ย สะพานแก้ว บินตรงเชียงใหม่  จีน  ฉางซา จางเจียเจี้ย บินตรงเชียงใหม่  ชลบุรีทัวร์  ญี่ปุ่น  ตั๋วเครื่องบิน  ตั๋วเครื่องบินราคาถูก  ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ  ตั๋วโปรโมชั่น  ทราเวล  ทริปเชียงใหม่  ทัวร์คุณภาพเชียงใหม่  ทัวร์คุนหมิง  ทัวร์จีน  ทัวร์ญี่ปุ่น  ทัวร์ญี่ปุ่นบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์ดูไบ  ทัวร์ต่างประเทศ  ทัวร์ต่างประเทศบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์ต่างประเทศราคาประหยัด  ทัวร์ทะเล  ทัวร์ทั่วโลก  ทัวร์บาหลี  ทัวร์ปักกิ่ง  ทัวร์พม่า  ทัวร์ภาคเหนือ  ทัวร์ภูฏาน  ทัวร์มัลดีฟ  ทัวร์มาเก๊า   ทัวร์มาเลเชีย  ทัวร์ยุโรป  ทัวร์รถ  ทัวร์ราคาพิเศษ  ทัวร์ลำปาง  ทัวร์สิงคโปร์  ทัวร์สิงคโปร์ราคาถูก  ทัวร์สิบสองปันนา  ทัวร์อินเดีย  ทัวร์ฮ่องกง  ทัวร์ฮ่องกงมาเก๊าบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เกาหลี  ทัวร์เกาหลี ราคาถูก  ทัวร์เกาหลีบินตรงเชียงใหม่  ทัวร์เชียงราย  ทัวร์เชียงใหม่  ทัวร์เซี่ยงไฮ้  ทัวร์เวียดนาม  ทัวร์เหมาลำ  ทัวร์เหมาลำจีนบินตรงเชียงใหม่   ทัวร์โปรโมชั่น  ทัวร์ในประเทศ  ทัวร์ไต้หวัน  ทัวร์ไต้หวันบินตรงเชียงใหม่  ทััวร์ปาย  ทััวร์แม่ฮ่องสอน  บริการทำวีซ่า  บริษัททัวร์เชียงใหม่  ปักกิ่ง  พม่า  ภูเก็ตทัวร์  ราชบุรีทัวร์  วีซ่า  สิงคโปร์  หลีเป๊ะทัวร์  หัวหินทัวร์  ฮ่องกงดิสนีย์แลน  ฮ่องกงมาเก๊า  เกาหลี  เกาะสมุยทัวร์   เช่ารถตู้   เช่ารถบัส   เช่ารถเชียงใหม่  เชียงใหม่ ทราเวล  เที่ยวกระบี่  เที่ยวจีน  เที่ยวจีนราคาประหยัด  เที่ยวญี่ปุ่น โตเกียว  เที่ยวต่างประเทศ  เที่ยวทะเลราคาประหยัด  เที่ยวทะเลใต้  เที่ยวทั่วโลก  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวปักกิ่ง  เที่ยวพม่าบินตรงเชียงใหม่  เที่ยวมาเก๊า  เที่ยวมาเลเชีย  เที่ยวรอบโลกออกจากเชียงใหม่  เที่ยวสิงคโปร์  เที่ยวฮอกไกโด  เที่ยวฮ่องกง  เที่ยวเกาหลี  เที่ยวเชียงราย 3 วัน 2 คืน  เที่ยวเหนือ  เที่ยวโตเกียว  เที่ยวโอซาก้า  เหมาตรุษจีนบินตรงเชียงใหม่  แพ็คเกจทัวร์  แพคเกจทัวร์กระบี่ราคาถูก  แพคเกจทัวร์เกาะช้างราคาถูก  โปรแกรมทัวร์  โปรแกรมทัวร์เชียงใหม่  โรงแรมราคาถูกเชียงใหม่ 
Comment

Contact Infomation

Address
172/8 Chang Klan Road, A.Muang Chiang Mai 50100, Thailand
E-mail Contact
master@standardtour.com,
bd-emarketing1@standardtour.com
Customer Service
โทรศัพท์:+66(0)53-820660,
โทรศัพท์:+66(0)8 9756 6699

TAT License No. 21/00296